Show simple item record

dc.contributor.authorGreta, Marianna
dc.contributor.authorOtto, Jacek
dc.date.accessioned2019-04-03T10:08:29Z
dc.date.available2019-04-03T10:08:29Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.issn1508-2008
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/27372
dc.description.abstractThe study deals with the problems of Euroregions in the context of their multifunctionality. Multifunctionality is presented by analyzing the institutional structure and objectives pursued. The institutional structure presents the functions of individual Euroregional institutions and the importance of the Association of European Border Regions (AEBR) as the superior representation of Euroregions. Referring to the objectives, they are presented in the light of the theoretical assumptions adopted for this type of structure, emphasizing that in their implementation there is a “hidden” multifunctionality of the Euroregion. In addition, the implementation of the objectives was verified in practice on the example of direct empirical research carried out in selected Polish Euroregions just after their creation and from the perspective of them operating for several years. Positive opinions in this respect, which prevail as integration awareness and the maturation of the Euroregion increases, support the establishment of such structures and verify their importance for the activation of border areas.en_GB
dc.description.abstractOpracowanie dotyczy problematyki euroregionów w kontekście ich wielofunkcjonalności. Wielofunkcjonalność przedstawiono analizując strukturę instytucjonalną i realizowane cele. W ramach struktury instytucjonalnej przedstawiono funkcje poszczególnych instytucji euroregionu oraz znaczenie Stowarzyszenia Europejskich Regionów Granicznych (SERG) jako nadrzędnej reprezentacji euroregionów. Odnosząc się do celów przedstawiono je w świetle założeń teoretycznych przyjętych dla tego typu struktur podkreślając iż w ich realizacji „kryje się” wielofunkcjonalność euroregionu. Ponadto zweryfikowano realizację celów w praktyce na przykładzie bezpośrednich badań empirycznych przeprowadzonych w wybranych polskich euroregionach tuż po ich powstaniu oraz z perspektywy kilkunastoletniego ich funkcjonowania. Pozytywne opinie w tym względzie, które przeważają w miarę wzrostu świadomości integracyjnej i dojrzewania euroregionu, przemawiają za celowością tworzenia takich struktur oraz za ich znaczeniem dla aktywizacji obszarów przygranicznych.pl_PL
dc.language.isoenen_GB
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegoen_GB
dc.relation.ispartofseriesComparative Economic Research. Central and Eastern Europe; 1
dc.rightsThis work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.en_GB
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0en_GB
dc.subjectEuropean integrationen_GB
dc.subjectregion and regional policyen_GB
dc.subjectEuroregionen_GB
dc.subjectintegracja europejskapl_PL
dc.subjectregion i polityka regionalnapl_PL
dc.subjecteuroregionpl_PL
dc.titleEuroregional Multifunctionality and its Importance in the Activation of Border Areasen_GB
dc.title.alternativeWielofunkcjonalność euroregionalna i jej znaczenie w aktywizacji obszarów przygranicznychpl_PL
dc.typeArticleen_GB
dc.page.number107-121
dc.contributor.authorAffiliationPoland, Lodz, University of Technology, Faculty of Management and Production Engineering, Department of European Integration and International Marketing
dc.contributor.authorAffiliationPoland, Lodz, University of Technology, Faculty of Management and Production Engineering, Department of European Integration and International Marketing
dc.referencesDołzbłasz, S. (2010), Współpraca transgraniczna w Polsce po akcesji do UE, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska SA, Warszawa.pl_PL
dc.referencesDumała, H. (2000), Czy istnieje model „polskiego” euroregionu?, [in:] Malendowski, W., Szczepaniak, M. (ed.), Euroregiony: mosty do Europy bez granic, Wydawnictwo Elipsa, Warszawa.pl_PL
dc.referencesDziembała, M. (2013), Wspieranie innowacyjności gospodarek regionalnych w świetle Strategii Europa 2020, ‘Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach’, Katowice.pl_PL
dc.referencesFabish, I. (2011), Równość szans, [in:] Zdulski, Z., 20 lat współpracy transgranicznej w Euroregionie Neisse‑Nysa‑Nisa, Wydawnictwo Ad Rem, Jelenia Gora.pl_PL
dc.referencesFujita, M., Mori, T. (2005), Frontiers of the New Economic Geography, ‘Institute of Developing Economies. Discussion Paper’, No. 27.pl_PL
dc.referencesGreta, M. (2003), Euroregiony a integracja europejska. Wnioski dla Polski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łodzkiego, Łodź.pl_PL
dc.referencesGreta, M. (2011), Institutional, Legal and Financial Aspects of the Functioning of Euroregions and Their Activity in the Youngest Polish Euroregions and Well as in the Oldest one: Bialowieza Forest, Szeszupa, Lyna‑Lava and Neisse, Technical University of Lodz, Łodź.pl_PL
dc.referencesGreta, M. (2013), Euroregiony polskie w procesie integracji oraz w przezwyciężaniu peryferyjnych dysproporcji regionalnych. Wydawnictwo Uniwersytetu Łodzkiego, Łodź.pl_PL
dc.referencesGreta, M., Otto, J. (2013), Polish – German borderland in a “new dimension” of Euroregional activity: from Euroregional Pro Europa Viadrina, [in:] Piekutowska, A. (ed.), Economic and social aspects of cooperation among selected European countries, Politechnika Białostocka, Białystok.pl_PL
dc.referencesGreta, M., Otto, J. (2013), The importance of Swiss Grants for creation of The Carpathian Euroregion marketing, ‘Bicник’, Kijow Wyd. Politechniki Lwowskiej, No. 762 Лoгicтикa.pl_PL
dc.referencesGreta, M., Otto, J. (2018), Euroregion jako organizacja pozarządowa i potencjalny stymulator rozwoju turystyki transgranicznej, ‘Ekonomiczne Problemy Turystyki’ 1 (41).pl_PL
dc.referencesGreta, M., Otto, J. (2018), Euroregionalna współpraca miast podzielonych na zachodnim pograniczu Polski – znaczenie dla rozwoju turystyki, ‘Ekonomiczne Problemy Turystyki’, 2 (42).pl_PL
dc.referencesGreta, M., Tomczak‑Woźniak, E. (2014), Euroregion i jego organizacyjny wpływ na możliwości efektywniejszego wykorzystania unijnej pomocy strukturalnej – na wybranym przykładzie. ‘Przedsiębiorczość i Zarządzanie’ Wyd. SAN, Tom XV , zeszyt 8, część 1.pl_PL
dc.referencesGreta, M., Tomczak, E. (2013), Robert Schuman i Alcide de Gasperi – ludzie pogranicza w służbie idei zjednoczenia starego kontynentu, [in:] Tomczonek, Z. (ed.) Współpraca transgraniczna na obszarach pogranicza, Politechnika Białostocka, Białystok.pl_PL
dc.referencesGrosse, T.G. (2007), Wybrane koncepcje teoretyczne i doświadczenia praktyczne dotyczące rozwoju regionów peryferyjnych, ‘Studia Regionalne i Lokalne’, No. 1 (27)pl_PL
dc.referenceshttps://europa.eu/european‑union/index_en (accessed: 2.07.2018).pl_PL
dc.referenceshttp://www.coe.org.pl (accessed: 2.07.2018).pl_PL
dc.referencesHuber, P. (2007), Regional labour market developments in transition, ‘The European Journal of Comparative Economics”, No. 4 (2).pl_PL
dc.referencesJastrzębska, W. (2008), Rola euroregionów i współpracy transgranicznej w procesie integracji europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łodzkiego, Łodź.pl_PL
dc.referencesKosmalski, R. (2011), Konwergencja i nierówności regionalne w Polsce w świetle metody DEA (rozprawa doktorska), Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej, Poznań.pl_PL
dc.referencesKrugman, P.R. (2007), Ekonomia międzynarodowa. Teoria i praktyka, t. 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKudełko, J. (2014), Uwarunkowania rozwoju regionalnego w świetle założeń euroregionalnej polityki spójności na lata 2014–2020, ‘Studia Ekonomiczne’, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice, No. 166.pl_PL
dc.referencesKupiec, T. (2009), Rola regionów w Europie w kontekście polityki spójności UE, Wydział Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Wojewodztwa Śląskiego, Katowice.pl_PL
dc.referencesKusiak‑Winter, R. (2011), Współpraca transgraniczna Polski i Niemiec – studium administracyjnoprawnego, ‘Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego’, No. 11.pl_PL
dc.referencesMalarski, S. (2010), Euroregionu obszarów przygranicznych Polski oraz podstawy prawno‑traktatowe stosunków Polski z państwami sąsiadującymi, [in:] Perkowski, M. (ed.) Współpraca transgraniczna. Aspekty prawno‑ekonomiczne, Fundacja Prawo i Partnerstwo, Białystok.pl_PL
dc.referencesMazur‑Wierzbicka, E. (2012), Koncepcja zrównoważonego rozwoju w praktyce społeczno‑gospodarczej Unii europejskiej, ‘Ekonomia’, No. 4 (21).pl_PL
dc.referencesMempel‑Śnieżyk, A. (2013), Koncepcje rozwoju regionalnego ze szczególnym uwzględnieniem klastrów i inteligentnych specjalizacji, ‘Biblioteka Regionalisty’, No. 13.pl_PL
dc.referencesNowak, P. (2011), Nowy paradygmat rozwoju regionalnego na przykładzie wybranych regionów Europy zachodniej (rozprawa doktorska), Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań.pl_PL
dc.referencesSchmitt, N. (2002), L’émergence de régionalisme coopératif en Europe, Edicions Universitaires Fribourg, Fribourg.pl_PL
dc.referencesSodu, K. (2002), Foreign Direct Investment for Development. Maximizing Benefits Minimizing Costs, OECD Report.pl_PL
dc.referencesStappen, R. (2006), Brundtland Report, New York 2006.pl_PL
dc.contributor.authorEmailmarianna.greta@p.lodz.pl
dc.contributor.authorEmailjacek.otto@p.lodz.pl
dc.identifier.doi10.2478/cer-2019-0007
dc.relation.volume22en_GB
dc.subject.jelF15
dc.subject.jelR11


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.
Except where otherwise noted, this item's license is described as This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.