Show simple item record

dc.contributor.authorSułkowski, Jarosław
dc.contributor.editorGórecki, Dariusz
dc.date.accessioned2019-04-15T14:05:02Z
dc.date.available2019-04-15T14:05:02Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationSułkowski J., Realizacja praw mniejszości polskiej w Czechach i mniejszości czeskiej w Polsce, [w:] Dziedzictwo pogranicza. Realizacja praw mniejszości polskiej na Litwie Białorusi Ukrainie i w Czechach oraz mniejszości białoruskiej, litewskiej, ukraińskiej i czeskiej w Polsce, Dariusz Górecki (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013, s. 163-205, doi: 10.18778/7969-000-8.07pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7969-000-8
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/27750
dc.descriptionAutor analizuje realizację praw mniejszości polskiej w Czechach, jednego z najstarszych i najlepiej zorganizowanych środowisk polonijnych. Odnosi się do praw Czechów w Polsce. Dla określenia położenia mniejszości uwzględnia: stan liczebny mniejszości narodowej, regulacje prawne statusu mniejszości narodowych w danym państwie oraz procesy zachodzące w ramach danej mniejszości. Istotnym elementem analizy były także fakty, dane pokazujące, do jakiego stopnia następuje realizacja praw zagwarantowanych w obowiązujących przepisach oraz doświadczenia historyczne omawianej mniejszości.pl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofGórecki D. (red.), Dziedzictwo pogranicza. Realizacja praw mniejszości polskiej na Litwie Białorusi Ukrainie i w Czechach oraz mniejszości białoruskiej, litewskiej, ukraińskiej i czeskiej w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectmniejszość polska w Czechachpl_PL
dc.subjectmniejszość czeska w Polscepl_PL
dc.subjectprawa mniejszościpl_PL
dc.titleRealizacja praw mniejszości polskiej w Czechach i mniejszości czeskiej w Polscepl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number163-205pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationBiuro Trybunału Konstytucyjnegopl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-7969-278-1
dc.contributor.authorBiographicalnoteDoktor, studia ukończył w 2003 r. i w tym samym roku rozpoczął studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. W październiku 2007 r. obronił pracę doktorską pt. "Pozycja ustrojowoprawna partii politycznych w Polsce, Czechach, na Słowacji i na Węgrzech". W latach 2005–2008 pracował jako rzeczoznawca w Biurze Prawa i Ustroju Kancelarii Prezydenta RP. Od lutego 2008 r. zatrudniony jako radca orzecznictwa w Biurze Trybunału Konstytucyjnego. Zainteresowania badawcze obejmują zasadę pluralizmu politycznego, zasady funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości oraz konstytucyjne środki ochrony wolności i praw w aspekcie prawnoporównawczym, sądownictwo konstytucyjne Królestwa Hiszpanii. Prowadzi szkolenia dla aplikantów adwokackich w ORA w Warszawie. Od 2011 r. dwukrotny stypendysta V zadania projektu pn. "Podnoszenie kwalifikacji kadry akademickiej WPiA – stypendia dla młodych doktorów w projekcie Kształcenie kadr dla potrzeb rynku flexicurity i gospodarki opartej na wiedzy – oferta kierunków nauk humanistyczno-społecznych UŁ".pl_PL
dc.referencesAnalýza periodik vydávaných organizacemi národnostních menšin, na které je poskytována dotace ze státního rozporu, przygotowana przez stowarzyszenie Media 007, http://www.vlada.cz/assets/ppov/rnm/Mensiny-media/analyza_casopisu.pdf.pl_PL
dc.referencesBaran I., Polská menšina v československo-polských vztazích mezi světovými válkami, [w:] R. Kaszper, B. Małysz (red.), Poláci na. Těšínsku v letech 1920–2010, Kongres Poláků v České republice, Český Těšín 2009.pl_PL
dc.referencesCymorek V., Polská identita na území Těšínského Slezska, Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, 2012, http://is.muni.cz/th/329073/pedf_b/.pl_PL
dc.referencesDyrčík M., Religiozita polské menšiny na těšínském slezsku, Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická. Katedra religionistiky a filosofie, http://hdl.handle.net/10195/28848.pl_PL
dc.referencesCzykwin E., Ustawa o mniejszościach narodowych po pięciu latach, „Przegląd Prawosławny” z 2010 r., nr 10 http://www.przegladprawoslawny.pl/articles.php?id_n=2414&id=8.pl_PL
dc.referencesEuropean Charter for Regional or Minority Languages Second report of the Committee of Experts in respect of the Czech Republic Item to be prepared by the GR-J at its meeting on 17 January 2013, https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=2015289&Site-=CM&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=EDB021&BackColorLogged=F5D383.pl_PL
dc.referencesForejtová M., Národnostní menšiny, [w:] K. Klima i inni, Encyklopedie ústavního práva, aspi, 2007.pl_PL
dc.referencesFriedl J., Polská menšina v letech 1945–1956, [w:] R. Kaszper, B. Małysz (red.), Poláci na. Těšínsku v letech 1920–2010, Kongres Poláků v České republice, Český Těšín 2009.pl_PL
dc.referencesFriedl J., Nowak K., Prvni nezávislost, Cieszyn 2008.pl_PL
dc.referencesGawlik S., Komentarz – wybory do parlamentu Republiki Czeskiej 2010 r., http://www.polskiekresy.info/index.php?view=article&catid=99%3awiadomosci&id=1008%3awybory-do-parlamentu-rc 2010r&format=pdf&option=com_content&itemid=488.pl_PL
dc.referencesGąsior G., Rozdělení těšínského slezska v letech 1918-1920, [w:] R. Kaszper, B. Małysz (red.), Poláci na těšínsku. Studijní materiál, Český Těšín 2009.pl_PL
dc.referencesGrobelný A., Śląsk Cieszyński od wiosny ludów do samodzielnych państw (1848–1918), [w:] J. Valenta (red.), Zarys dziejów śląska cieszyńskiego, Wydawnictwo Advertis, 1992.pl_PL
dc.referencesJanusz G., Stopień asymilacji mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce i w Europie, referat wygłoszony na posiedzeniu seminaryjnym komisji mniejszości narodowych i etnicznych nt. „Tożsamość mniejszości narodowych i etnicznych: akulturacja, asymilacja, stygmatyzacja” w dniu 25 czerwca 2008 roku w Warszawie, http://orka.sejm.gov.pl/wydbas.nsf/0/8d681500727f9010c1257471003473c2/$file/grzegorz%20janusz.pdf/.pl_PL
dc.referencesJęzyki regionalne i mniejszościowe w Czechach, http://wyszehrad.com/czechy/kultura/jezyki-mniejszosci#_ftnref1.pl_PL
dc.referencesKamiński M., Zacharias J. M., Polityka zagraniczna II Rzeczypospolitej 1918–1939, Warszawa 1987.pl_PL
dc.referencesKaszper R., Małysz B., Poláci na. Těšínsku v letech 1920–2010, Kongres Poláků v České republice, Český Těšín 2009.pl_PL
dc.referencesKolman P., Orgány zastupitelstva obce a rady obce, „Aplikované právo” 2004, nr 2, http://aplikovanepravo.cz/clanky-pdf/23.pdf.pl_PL
dc.referencesKopeček L., Coexistencia-soužití a politická reprezentace polské menšiny na Těšínsku, 2–3 / v / spring-summer 2003, http://www.cepsr.com/index.php?id=20.pl_PL
dc.referencesKomitety ds. Mniejszości narodowych. W interesie polskiej mniejszości narodowej w Republice Czeskiej?, http://www.coexistentia.cz/komitety.htm.pl_PL
dc.referencesŁodziński S., Wyrównanie czy uprzywilejowanie? Spory dotyczące projektu ustawy o ochronie mniejszości narodowych. (1989–2005), Kancelaria Sejmu Biuro Studiów i Ekspertyz, Raport nr 232, marzec 2005 r.pl_PL
dc.referencesMcMonagle S., The European charter for regional or minority languages: Still relevant in the information age?, „Journal on Ethnopolitics and Minority Issues in Europe” 2012, vol. 11, no. 2.pl_PL
dc.referencesMikule V., Národnostní menšiny v České republice pohledem českého práva, [w:] Etnické menšiny ve střední Evropě. Konflikt nebo integrace, Praha 1999.pl_PL
dc.referencesObyvatelstvo podle národnosti podle výsledků sčítání lidu v letech 1921–2001, http://www.czso.cz/csu/2012edicniplan.nsf/t/b5001fc4ee/$file/4032120117.pdf.pl_PL
dc.referencesPilich M., Ustawa o systemie oświaty. Komentarz, ABC, Warszawa 2011.pl_PL
dc.referencesPolská národnostní menšina, Vláda ČR, http://www.vlada.cz/cz/ppov/rnm/mensiny/polska-narodnostni-mensina-16124.pl_PL
dc.referencesPrawa mniejszości narodowych i mniejszości etnicznych w prawie międzynarodowym i polskim, Opracowania tematyczne OT-599, Kancelaria Senatu, marzec 2011, http://www.senat.gov.pl/gfx/senat/pl/senatopracowania/17/plik/ot599.pdf.pl_PL
dc.referencesProjekt Rady Europy. RAPORT KRAJOWY. Edukacja językowa w Polsce. Język narodowy, regionalny, języki obce oraz języki mniejszości narodowych i etnicznych, Warszawa, 31 grudnia 2005 r., http://www.lifelong-learning.pl/jezyki/Edukacjaj.pdf.pl_PL
dc.referencesRaport o sytuacji Polonii i Polaków za granicą 2009, http://www.msz.gov.pl/pl/polityka_ zagraniczna/polonia/raport_o_sytuacji_polonii_i_polakow_za_granica/.pl_PL
dc.referencesSiwek T., Polacy w Republice Czeskiej – według spisu ludności w 2001 r. Wyniki czeskiego spisu ludności z roku 2001, http://wspolnotapolska.org.pl/polonia_w_opracowaniach/5.html.pl_PL
dc.referencesSněmovní tisk 778/0 vl., O právech příslušníků národnostních menšin, http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=3&ct=778&ct1=0.pl_PL
dc.referencesSprawozdanie z działalności Stowarzyszennia Czechów w Polsce za rok 2012 na Walne Zebranie członków Stowarzyszenia w dniu 24 lutego 2013 roku, http://www.czesi.org/.pl_PL
dc.referencesStručná zpráva o činnosti politického hnutí coexistentia-wspólnota-egyűttélés-spivžitjasoužití- zusammenleben za období posledních dvaceti let se zdůrazněním období od 2005 do 2010 roku, http://www.coexistentia.cz/indexc.html.pl_PL
dc.referencesSulitka A., Národnostní menšiny v České republice po roce 1989 a národnostně menšinová politika, [w:] R. Petráš, H. Petrův, H. Ch. Scheu (red.), Menšiny a právo v české republice, Praha 2009.pl_PL
dc.referencesSulitka A., K aktuálním otázkám menšinového zákona, [w:] Aktuální problémy právního postavení menšin v České republice, Praha, úřad Vlády, 2010.pl_PL
dc.referencesSzymeczek J., Prosazování práv polské menšiny v České republice na příkladu dvojjazyčnosti a dvojjazyčných názvů, [w:] R. Kaszper, B. Małysz (red.), Poláci na. Těšínsku v letech 1920–2010, Kongres Poláků v České republice, Český Těšín 2009.pl_PL
dc.referencesThe European charter for regional or minority languages – applied to Polish in the Czech republic, http://languagecharter.eokik.hu/docs/appliedtolanguages/polish_in_the_czechrepublic_chp2&3.pdf.pl_PL
dc.referencesThird Report Submitted by the Czech Republic Pursuant to Article 25, Paragraph 2 of the Framework Convention for the Protection of National Minorities (received on 3 May 2010), ACFC/SR/III(2010)008 http://www.refworld.org/ docid/4c7620042.html.pl_PL
dc.referencesValenta J., Polská menšina na těšínsku – jediná klasická menšina v České republice, [w:] Národnostní menšiny: historické souvislosti některých aktuálních problémů v evropě a v ČR: XII. Letní škola historie, M. Bezchlebová, J. Kohnová, porta linguarum / texty pro další vzdělávání učitelů, Praha 2000.pl_PL
dc.referencesZpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2011, http://www.mezikulturnidialog.cz/res/data/021/002354.pdf.pl_PL
dc.referencesZahradnik S., Struktura narodowościowa na Zaolziu według wyników spisów ludności (1880–1981), [w:] J. Valenta (red.), Zarys dziejów Śląska Cieszyńskiego, Wydawnictwo Advertis, 1992.pl_PL
dc.referencesZwilling C., Minority Protection and Language Policy in the Czech Republic, “Revista de Sociolingüística”, Autumn 2004, http://www6.gencat.net/llengcat/noves/hm-04tardor/docs/zwilling.pdf.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7969-000-8.07


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe