Show simple item record

dc.contributor.authorGałkowski, Artur
dc.contributor.authorGliwa, Renata
dc.contributor.editorGałkowski, Artur
dc.contributor.editorGliwa, Renata
dc.date.accessioned2019-04-29T16:55:55Z
dc.date.available2019-04-29T16:55:55Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationGałkowski A., Gliwa R., Preliminaria do badań nad mikro- i makrotoponimią, [w:] Mikrotoponimia i makrotoponimia. Problematyka wstępna, Gałkowski A., Gliwa R. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014, s. 11-16, doi: 10.18778/7969-307-8.02pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7969-307-8
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/28075
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofGałkowski A., Gliwa R. (red.), Mikrotoponimia i makrotoponimia. Problematyka wstępna, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectmikrotoponimiapl_PL
dc.subjectmakrotoponimiapl_PL
dc.subjecttoponimiapl_PL
dc.subjecttoponomastykapl_PL
dc.titlePreliminaria do badań nad mikro- i makrotoponimiąpl_PL
dc.title.alternativeIntroduction to the research on microtoponymy and macrotoponymypl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number11-16pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Katedra Filologii Romańskiejpl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Katedra Dialektologii Polskiej i Logopediipl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-7969-724-3
dc.referencesBezlaj France et al., 1983, Основеи сиcтем и трминологија на словенската ономастика. Основная система и терминогия славянской ономaстики. Grundsystem und Terminologie der Slawischen Onomastik, Skopjepl_PL
dc.referencesBorek Henryk, 1972, Opolszczyzna w świetle nazw miejscowych, Opole.pl_PL
dc.referencesBorek Henryk, 1988, Górny Śląsk w świetle nazw miejscowych, Opole.pl_PL
dc.referencesBijak Urszula, 2001a, Nazwy miejscowe południowej części dawnego powiatu mazowieckiego, Kraków.pl_PL
dc.referencesBijak Urszula, 2001b, Nazwy miejscowe powiatu grójeckiego. Słownik historyczno-etymologiczny, Grójec.pl_PL
dc.referencesBiolik Maria, 1992, Toponimia byłego powiatu ostódzkiego. Nazwy miejscowe, Gdańskpl_PL
dc.referencesBiolik Maria, 1994, Mikrotoponimia byłego powiatu ostródzkiego, Olsztyn.pl_PL
dc.referencesBreza Edward, 1974, Toponimia powiatu kościerskiego, Gdańsk.pl_PL
dc.referencesБучко Дмитро, Ткачова Наталія, 2012, Словник української ономастичної термінології, Харків.pl_PL
dc.referencesBugalska Halina, 1985, Toponimia byłych powiatów gdańskiego i tczewskiego, Wrocław.pl_PL
dc.referencesBrückner Aleksander, 1935, O nazwach miejscowych, Kraków.pl_PL
dc.referencesChludziński Andrzej, 2008, Toponimia powiatu białogardzkiego, Pruszcz Gdański.pl_PL
dc.referencesChludziński Andrzej, 2009, Nazwy miejscowe powiatu kołobrzeskiego, Pruszcz Gdański.pl_PL
dc.referencesCzopek Barbara, 1988, Nazwy miejscowe dawnej ziemi chełmskiej i bełskiej (w granicach dzisiejszego państwa polskiego), Wrocław.pl_PL
dc.referencesCzopek-Kopciuch Barbara, 1995, Adaptacje niemieckich nazw miejscowych w języku polskim, Kraków.pl_PL
dc.referencesEichler Ernst et al. (red.), 1996, Namenforschung – Name Studies – Les noms propres. Ein internationales Handbuch zur Onomastik, Berlin–New York, vol. 2.pl_PL
dc.referencesGabriel Eugen, 1996, Geschichtliche Entwicklung der Flurnamen ab exemplarischen Beispielen: deutsch, [w:] Ernst Eichler et al. (red.), vol. 2, 1451–1456.pl_PL
dc.referencesGórnowicz Hubert, 1980, Toponimia Powiśla Gdańskiego, Gdańsk.pl_PL
dc.referencesGórnowicz Hubert, 1985, Toponimia powiatu starogardzkiego, Wrocław.pl_PL
dc.referencesHalicka Irena, 1976, Nazwy miejscowe środkowej i zachodniej Białostocczyzny. Dzierżawcze, patronimiczne i rodzime, Warszawa.pl_PL
dc.referencesHalicka Irena, 1978, Nazwy miejscowe środkowej i zachodniej Białostocczyzny. Topograficzne i kulturowe, Warszawa.pl_PL
dc.referencesHrabec Stefan, 1950, Nazwy geograficzne Huculszczyzny, Kraków.pl_PL
dc.referencesIwicki Witold, 1993, Toponimia byłego powiatu słupskiego, Gdańsk.pl_PL
dc.referencesJakus-Borkowa Ewa, 1987, Toponimia powiatu świeckiego, Wrocław.pl_PL
dc.referencesKamińska Maria, 1964–1965, Nazwy miejscowe dawnego województwa sandomierskiego, vol. I–II, Wrocław.pl_PL
dc.referencesKondratiuk Michał, 1973, Nazwy miejscowe południowo-wschodniej Białostocczyzny, Lublin.pl_PL
dc.referencesKopertowska Danuta, 1984, Nazwy miejscowe województwa kieleckiego, Kraków.pl_PL
dc.referencesKopertowska Danuta, 1994, Nazwy miejscowe województwa radomskiego, Kielce.pl_PL
dc.referencesKosyl Czesław, 1978, Nazwy miejscowe dawnego województwa lubelskiego, Wrocław–Warszawa– Kraków–Gdańsk.pl_PL
dc.referencesKozierowski Stanisław, 1914–1939, Badania nazw topograficznych […], vol. I–VIII, Poznań.pl_PL
dc.referencesLesiów Michał, Olejnik Marek (red.), 2005, Mikrotoponimia na pograniczach językowo-kulturowych, Lublin.pl_PL
dc.referencesLubaś Władysław, 1968, Nazwy miejscowe południowej części dawnego województwa krakowskiego, Wrocław.pl_PL
dc.referencesMakarski Władysław, 1986, Nazwy miejscowości dawnej ziemi sanockiej, Lublin.pl_PL
dc.referencesMakarski Władysław, 1999, Nazwy miejscowości dawnej ziemi przemyskiej, Lublin.pl_PL
dc.referencesMalec Maria, 2003, Słownik etymologiczny nazw geograficznych Polski, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMilewska-Stawiany Małgorzata, 2000, Toponimia powiatu tucholskiego, Gdańsk.pl_PL
dc.referencesMrózek Robert, 1984, Nazwy miejscowe Śląska Cieszyńskiego, Katowice.pl_PL
dc.referencesMrózek Robert, 1990, System mikrotoponimiczny Śląska Cieszyńskiego XVIII wieku, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMrózek Robert, 2003, Mikrotoponimy jako językowe wyznaczniki przestrzeni kulturowej, [w:] Zofia Kaleta (red.), Nazwy własne a kultura. Polska i inne kraje słowiańskie, Warszawa, 197–202.pl_PL
dc.referencesOrzechowska Alicja, 1975, Nazwy miejscowe dawnego powiatu pilzneńskiego oraz prawobrzeżnej części dawnych powiatów sandomierskiego i wiślickiego, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk.pl_PL
dc.referencesPawłowski Eugeniusz, 1971, Nazwy miejscowości Sądecczyzny, cz. I: Nazwy miast, wsi, przysiółków oraz dzielnic wiejskich i miejskich, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk.pl_PL
dc.referencesPawłowski Eugeniusz, 1975, Nazwy miejscowości Sądecczyzny, cz. II: Nazwy osiedli, Wrocław– Warszawa–Kraków–Gdańsk.pl_PL
dc.referencesPleskalová Jana, 1996, Morphologie und Wortbildung der Flurnamen: Slavisch, [w:] Ernst Eichler et al. (red.), vol. 2, 1447–1451.pl_PL
dc.referencesПодольская Наталья Владимировна, 1988, Словарь русской ономастической терминологии, oтв. ред. Александра Васильевна Суперанская, Москва.pl_PL
dc.referencesRospond Stanisław, 1957, Klasyfikacja strukturalno-gramatyczna słowiańskich nazw geograficznych, Wrocław.pl_PL
dc.referencesRudnicki Jarosław, 1939, Nazwy geograficzne Bojkowszczyzny, Lwów.pl_PL
dc.referencesRutkiewicz-Hanczewska Małgorzata, 2008, Nazwy terenowe, [w:] Zygmunt Zagórski (red.), Nazewnictwo geograficzne Poznania. Zbiór studiów, Poznań, 165–423.pl_PL
dc.referencesRutkowski Mariusz, 2001, Mikrotoponimia w przestrzeni wspinaczkowej. Studium socjoonomastyczne, Olsztyn.pl_PL
dc.referencesRymut Kazimierz, 1967, Nazwy miejscowe północnej części dawnego województwa krakowskiego, Wrocław–Warszawa–Kraków.pl_PL
dc.referencesRymut Kazimierz, 1975, Nazwy miejscowe dawnego powiatu bieckiego, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk.pl_PL
dc.referencesRymut Kazimierz, 1980, Nazwy miast Polski, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk.pl_PL
dc.referencesRzetelska-Feleszko Ewa, Duma Jerzy, 1985, Dawne słowiańskie nazwy miejscowe Pomorza Środkowego, Wrocław.pl_PL
dc.referencesRzetelska-Feleszko Ewa, Duma Jerzy, 1991, Dawne słowiańskie nazwy miejscowe Pomorza Szczecińskiego, Warszawa.pl_PL
dc.referencesStieber Zdzisław, 1948–1949, Toponomastyka Łemkowszczyzny, vol. I–II, Łódź.pl_PL
dc.referencesSvoboda Jan, 1961, K slovanské onomastické terminologii, [w:] Witold Taszycki (red.), I Międzynarodowa Slawistyczna Konferencja onomastyczna w Krakowie w dniach 22–14 października 1959. Księga referatów, Wrocław–Warszawa–Kraków, 127–136.pl_PL
dc.referencesSzcześniak Krystyna, 1994, Nazwy miejscowości byłych powiatów gołdapskiego i oleckiego, Gdańsk.pl_PL
dc.referencesTaszycki Witold, 1946, Słowiańskie nazwy miejscowe (ustalenie podziału), Kraków.pl_PL
dc.referencesTomaszewska Sławomira, 1996, Polskie mikrotoponimy motywowane wyrażeniami przyimkowymi, Łódź.pl_PL
dc.referencesTyroller Hans, 1996, Typologie der Flurnamen (Mikrotoponomastik): Germanisch, [w:] Ernst Eichler et al. (red.), vol. 2, 1434–1441.pl_PL
dc.referencesWarchoł Stefan, 1964, Nazwy miast Lubelszczyzny, Lublin.pl_PL
dc.referencesWójcik Urszula, 2001, Nazwy miejscowe dawnego województwa rawskiego, Warszawa–Kraków.pl_PL
dc.referencesVassere Stefano, 1996, Morphologie et formation des microtoponymes: domaine roman, [w:] Ernst Eichler et al. (red.), vol. 2, 1442–1447.pl_PL
dc.referencesZierhoffer Karol, 1957, Nazwy miejscowe północnego Mazowsza, Wrocław.pl_PL
dc.referencesZierhofferowie Zofia i Karol, 1987, Nazwy miast Wielkopolski, Poznań.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7969-307-8.02


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe