Show simple item record

dc.contributor.authorKość-Ryżko, Katarzyna E.
dc.contributor.editorKuźma, Inga B.
dc.date.accessioned2019-06-05T07:01:03Z
dc.date.available2019-06-05T07:01:03Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationKość-Ryżko K. E., Etnolog w labiryncie znaczeń kulturowych. Psychologiczne wyzwania badań terenowych, [w:] Tematy trudne. Sytuacje badawcze, Kuźma I. B. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013, s. 15-47, doi: 10.18778/7525-963-6.02pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7525-963-6
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/28768
dc.description.abstractEvery meeting with the other man is an unrepeatable experience and this refers also people met during fieldwork. Different emotions which not easily are undergoing the control are accompanying it. It is worthwhile being aware, that psychological sphere of the researcher and examined they are producing the double-sided influence on contacts and their effects. That’s all causes that human relationshipswhich are being built during fieldwork always carry the element of both the personality of the researcher and cultural conditions shaping her, and persons come across.This text is an attempt to pay attention to selected aspects of relation researcher-examined,which have their source in psychological conditionings of functioning of the man. I talk over thereforfollowing issues: emotions of the explorer and examined and ways of coping with them; the roleof the expression and the spontaneity of the researcher; the etiquette understood as cultural behaviour patterns and the authenticity of the researcher, the aesthetics, that is to say the influenceof the gender category on the fieldwork; the ethics, that is the dependence between the cultural relativism and moral principles of the researcher and the enthusiasm as well as its lack leading to professional burnout. Each of the issue I exemplify with situations from my own research experience and I try to show both their reasons and consequences. However the crucial aim of this article was encouraging to the discussion and the exchanging of experiences on the subject of the role and influence of the psychological sphere of the researcher and examined on their bilateral communication.pl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00. Publikacja dofinansowana przez MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę oraz Wydział Filozoficzno-Historyczny Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofKuźma I. B. (red.), Tematy trudne. Sytuacje badawcze, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectethnopsychologypl_PL
dc.subjectemotionspl_PL
dc.subjectculture scriptspl_PL
dc.subjectgenderpl_PL
dc.subjectculture relativismpl_PL
dc.subjectjob burnoutpl_PL
dc.subjectetnopsychologiapl_PL
dc.subjectemocjepl_PL
dc.subjectskrypty kulturowepl_PL
dc.subjectrelatywizm kulturowypl_PL
dc.subjectwypalenie zawodowepl_PL
dc.titleEtnolog w labiryncie znaczeń kulturowych. Psychologiczne wyzwania badań terenowychpl_PL
dc.title.alternativeThe Ethnologist in the Labyrinth of Cultural Meanings. Psychological Challenges of Fieldworkpl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number15-47pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationInstytut Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie, Ośrodek Etnologii i Antropologii Współczesnościpl_PL
dc.referencesAdamowska Monika (2008), PGR, przyszłość naszej wsi, „Gazeta Wyborcza”, 26.03.2008, http://wyborcza.pl/1,87648,5056842.html?as=2, 26.03.2008.pl_PL
dc.referencesArizona (1997), reż. Ewa Borzęcka, produkcja Telewizja Polska – I Program TVP, film dokumentalny.pl_PL
dc.referencesAronson Elliot (1997), Człowiek istota społeczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesAverill James R. (1999), Nieodpowiednie i odpowiednie emocje, [w:] Natura emocji, P. Ekman, R. J. Davidson (red.), Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk, s. 227–231.pl_PL
dc.referencesBańka Augustyn (2005), Psychologia pracy, [w:] Psychologia. Podręcznik akademicki. Jednostka w społeczeństwie i elementy psychologii stosowanej, t. 3, J. Strelau (red.), Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk, s. 283–320.pl_PL
dc.referencesBarley Nigel (1997), Niewinny antropolog. Notatki z glinianej chatki, Wydawnictwo Prószyński i S-ka, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBarley Nigel (1998), Plaga gąsienic, Wydawnictwo Prószyński i S-ka, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBarley Nigel (2000), Bezpieczny sport, Wydawnictwo Prószyński i S-ka, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBielarczyk Piotr (2000), Antropologia prawa Bronisława Malinowskiego, „Studia Iuridica”, nr 41, http://www.wuw.pl/ksiegarnia/tresci/studiaiuridica/41/41_2.pdf, 13.10.2011.pl_PL
dc.referencesBilska Ewa (2004), Jak Feniks z popiołów, czyli syndrom wypalenia zawodowego, „Niebieska Linia”, nr 4, http://www.pismo.niebieskalinia.pl/index.php?id=253, 15.10.2011.pl_PL
dc.referencesBoski Paweł (2009), Kulturowe ramy zachowań społecznych. Podręcznik psychologii międzykulturowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBrislin Richard W. (1981), Cross-Cultural Encounters. Face-to-Face Interaction, Pergamon Press, New York.pl_PL
dc.referencesCialdini Robert (1996), Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.pl_PL
dc.referencesCode of Ethics of the American Anthropological Association (1998), http://www.aaanet.org/committees/ethics/ethcode.htm, 22.11.2011.pl_PL
dc.referencesDemetrio Duccio (2000), Autobiografie. Terapeutyczny wymiar pisania o sobie, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków.pl_PL
dc.referencesDoliński Dariusz (2000), Ekspresja emocji. Emocje podstawowe i pochodne (Kulturowe aspekty ekspresji emocji), [w:] Psychologia. Podręcznik akademicki. Psychologia ogólna, t. 2, J. Strelau (red.), Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk, s. 362–363.pl_PL
dc.referencesDo ut des, [w:] Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych Władysława Kopalińskiego [b.d.w.], http://www.slownik-online.pl/kopalinski/773A61BF2AD1FA51412565BA00101.FD2.php, 22.10.2011.pl_PL
dc.referencesDyjas Klaudiusz [b.d.w.], Superwizja, http://www.ab.org.pl/e-przewodnik/tekst/15.pdf, 10.03.2012.pl_PL
dc.referencesEkman Paul (1999), Wszystkie emocje są podstawowe, [w:] Natura emocji, P. Ekman, R. J. Davidson (red.), Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk, s. 20–25.pl_PL
dc.referencesEller Jack D. (2009), Cultural Anthropology. Global Forces. Local Lives, Routledge, New York– London.pl_PL
dc.referencesEthical Guidelines for Good Research Practice of Association of Social Anthropologists of the UK and the Commonwealth (2011), http://www.theasa.org/downloads/ASA%20ethics%20guidelines%202011.pdf, 03.02.2012.pl_PL
dc.referencesFengler Jörg (2001), Pomaganie męczy, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.pl_PL
dc.referencesGeertz Clifford (2000), Dzieło i życie: antropolog jako autor, Wydawnictwo KR, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGeertz Clifford (2003), Zastane światło. Antropologiczne refleksje na tematy filozoficzne, Universitas, Kraków.pl_PL
dc.referencesGlick Thomas F. (2006), Acculturation, [w:] The Dictionary of Anthropology, T. Barfield (red.), Blackwell Publishing, Oxford, s. 1.pl_PL
dc.referencesHaas Jonathan (red.) (1990), Anthropology of War, Field Museum of Natural History, Chicago.pl_PL
dc.referencesHall Calvin S., Lindzey Gardner, Campbell John B. (2010), Teorie osobowości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesHall Edward T. (1985), Hidden Differences: Studies in International Communication, Grunder and Jahr, Hamburg.pl_PL
dc.referencesHall Edward T. (1987), Bezgłośny język, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.pl_PL
dc.referencesHarris Paul L. (2005), Zrozumieć emocje, [w:] Psychologia emocji, M. Lewis, J. M. Haviland-Jones (red.), Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk, s. 361–375.pl_PL
dc.referencesHerskovits Marville (1965), A Genealogy of Ethnological Theory, [w:] Context and Meaning in Cultural Anthropology, M. E. Spiro (red.), Free Press, New York, s. 403–415.pl_PL
dc.referencesInglis Fred (2007), Kultura, Wydawnictwo Sic!, Warszawa.pl_PL
dc.referencesIto-Adler James (2006), Culture Relativism, [w:] The Dictionary of Anthropology, T. Barfield (ed.), Blackwell Publishing, Oxford, s. 98.pl_PL
dc.referencesJankoviak William (2006), Gender, [w:] The Dictionary of Anthropology, T. Barfield (ed.), Blackwell Publishing, Oxford, s. 217–220.pl_PL
dc.referencesJanuszewska Edyta (2010), Dziecko czeczeńskie w Polsce. Między traumą wojenną a doświadczeniem uchodźstwa, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.pl_PL
dc.referencesJambrešić Kirin Renata (1996), Narrating War and Exile Experiences, [w:] R. Jambrešić Kirin, M. Povrzanović (ur.), War, Exile, Everyday Life. Cultural Perspectives, Institute of Ethnology and Folklore Research, Zagreb, s. 63–83.pl_PL
dc.referencesJambrešić Kirin Renata, Povrzanović Maja (ur.) (1996), War, Exile, Everyday Life. Cultural Perspectives, Institute of Ethnology and Folklore Research, Zagreb.pl_PL
dc.referencesKodeks etyczno-zawodowy psychologa [2005a], Polskie Towarzystwo Psychologiczne, http://www.ptp.org.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=29, 26.04.2011.pl_PL
dc.referencesKodeks etyczno-zawodowy psychologa (2005b), [w:] Psychologia. Podręcznik akademicki. Jednostka w społeczeństwie i elementy psychologii stosowanej, t. 3, J. Strelau (red.), Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk, s. 837–844.pl_PL
dc.referencesKołakowski Leszek (1990), Szukanie barbarzyńcy, złudzenie uniwersalizmu kulturalnego, [w:] Leszek Kołakowski, Cywilizacja na ławie oskarżonych, Res Publica, Warszawa, s. 7‒36.pl_PL
dc.referencesKość Katarzyna (2008), Żywi we wspomnieniach. Doświadczenia śmierci w relacjach polskich zesłańców w ZSRR (w latach 1940–1946), Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Wrocław.pl_PL
dc.referencesLazarus Richard (1999), Uniwersalne zdarzenia poprzedzające emocje, [w:] Natura emocji, P. Ekman, R. J. Davidson (red.), Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk, s. 146–154.pl_PL
dc.referencesLindzey Gardner, Aronson Elliot (1985), The Handbook of Social Psychology, 3rd Ed., Random House, New York.pl_PL
dc.referencesMalinowski Bronisław (1980), Dzieła. Wierzenia pierwotne i formy ustroju społecznego. O zasadzie ekonomii myślenia, t. 1, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMalinowski Bronisław (1984), Dzieła. Zwyczaj i zbrodnia w społeczności dzikich. Życie seksualne dzikich, t. 2, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMalinowski Bronisław (2001), Dziennik w ścisłym znaczeniu tego słowa, G. Kubica [wstęp i oprac.], Wydawnictwo Literackie, Kraków.pl_PL
dc.referencesMartin Hollis, Lukes Stephen (eds.) (1982), Rationality and Relativism, Blackwell, Oxford.pl_PL
dc.referencesMaslach Christina (1998), Wypalenie się: utrata troski o człowieka, [w:] Psychologia i życie, P. G. Zimbardo, F. L. Ruch (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 623–628.pl_PL
dc.referencesMcKinley Runyan W. (1992), Historie życia a psychobiografia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMorgan Lewis H. (1965), Houses and House-life of the American Aborigines, Washington 1881 [reprinted University of Chicago Press].pl_PL
dc.referencesNęcki Zbigniew (1996), Komunikacja międzyludzka, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków.pl_PL
dc.referencesNolan Rial W. (2003), Anthropology in Practice. Building a Career outside the Academy, Lynne Rienner Publishers, Colorado.pl_PL
dc.referencesOberg Kalvaro (1960), Culture Shock: Adjustment to New Cultural Environment, „Practical Anthropology”, Vol. 7, s. 177–182.pl_PL
dc.referencesOtterbein Keith F. (2009), The Anthropology of War, Waveland Press, Illinois.pl_PL
dc.referencesPervin Lavrence A., John Olivier P. (2002), Osobowość: teoria i badania, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.pl_PL
dc.referencesPlejić Irena (1993), People Displaced, [w:] Fear, Death and Resistance. An Ethnography of War: Croatia 1991–1992, L. Č. Feldman, I. Prica, R. Senjković (ur.), Institute of Ethnology and Folklore Research, Zagreb, s. 177–229.pl_PL
dc.referencesPrica Ines, Povrzanović Maja (1996), Narratives of Refugee Children as the Ethnography of Maturing, [w:] R. Jambrešić Kirin, M. Povrzanović (ur.), War, Exile, Everyday Life. Cultural Perspectives, Institute of Ethnology and Folklore Research, Zagreb, s. 83–117.pl_PL
dc.referencesQingxu Liu (2003), Understanding Different Cultural Patterns or Orientations between East and West, „Investigationes Linguisticae”, April, Vol. 9, (Poznań), http://www.staff.amu.edu.pl/~inveling/pdf/liu_quingxue_inve9.pdf, 27.09.2010.pl_PL
dc.referencesReyna Stephen P., Downs Reyna E. (eds.) (1994), Studing War, Gordon and Breach, New York.pl_PL
dc.referencesRobotycki Czesław (1994), Wprowadzenie, [w:] Mitologie popularne. Szkice z antropologii codzienności, D. Czaja (red.), Universitas, Kraków, s. 5–11.pl_PL
dc.referencesSacks Karen (1979), Sisters and Wives: The Past and the Future of Sexual Equality, CT Greenwood, Westport.pl_PL
dc.referencesSaint-Exupéry Antoine de (1995), Mały Książę, Wydawnictwo Siedmioróg, Wrocław.pl_PL
dc.referencesSam David L. (2006), Acculturation: Conceptual Background and Core Components, [w:] The Cambridge Handbook of Acculturation Psychology, D. L. Sam, J. W. Berry (eds.), Cambridge University Press, Cambridge, s. 11–26.pl_PL
dc.referencesSchaufeli Willmar B., Maslach Christina, Marek Tadeusz (eds.) (1993), Professional Burnout: Recent Developments in Theory and Research, Taylor and Francis, Washington, D.C.pl_PL
dc.referencesScherer Klaus R. (1999), Dowody na uniwersalność i kulturową specyfikę wzbudzania emocji, [w:] Natura emocji, P. Ekman, R. J. Davidson (red.), Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk, s. 154–157.pl_PL
dc.referencesSęk Helena (2004), Wypalenie zawodowe: przyczyny i zapobieganie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesShweder Richard A., Haidt Jonathan (2005), Psychologia kulturowa emocji – od starożytności po czasy współczesne, [w:] Psychologia emocji, M. Lewis, J. M. Haviland-Jones (red.), Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk, s. 504–527.pl_PL
dc.referencesStaszczak Zofia (1987), Wzór kulturowy, [w:] Słownik etnologiczny. Terminy ogólne, Z. Staszczak (red.), Wydawnictwo Naukowe PAN, Warszawa–Poznań, s. 360.pl_PL
dc.referencesSzpak Ewelina (2005), Między osiedlem a zagrodą. Życie codzienne mieszkańców PGR-ów, TRIO, Warszawa.pl_PL
dc.referencesTararako Zdzisław, Szełemej Łukasz (2008), PGR w Bolegorzynie: Muzeum ludzi pracy, Polskie Radio Szczecin (serwis lokalny), http://www.radio.szczecin.pl/index.php?idp=0&id x=39416, 12.09.2011.pl_PL
dc.referencesTaylor Charles (1995), Comparsion, History, Truth, [w:] Charles Taylor, Philosophical Arguments, Harvard University Press, Cambridge (MA), s. 146‒165.pl_PL
dc.referencesToeplitz-Winiewska Małgorzata (2005), Etyka zawodowa psychologa, [w:] Psychologia. Podręcznik akademicki. Jednostka w społeczeństwie i elementy psychologii stosowanej, t. 3, J. Strelau (red.), Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk, s. 823–836.pl_PL
dc.referencesTrelak Jan (2001), Psychologia stresu, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz.pl_PL
dc.referencesTriandis Harry C. (1994), Major Cultural Syndromes and Emotion, [w:] Emotion and Culture, S. Kitayama, H. Z. Markus (eds.), American Psychological Association, Washington, s. 285–306.pl_PL
dc.referencesTurner Jonathan H. (2004), Struktura teorii socjologicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesTylor Edward B. (1958), Religion in Primitive Culture, Harper & Row, New York.pl_PL
dc.referencesYoung Michael W. (2008), Bronisław Malinowski. Odyseja antropologa 1884–1920, Wydawnictwo Książkowe „Twój Styl”, Warszawa.pl_PL
dc.referencesZimbardo Philip G., Ruch Floyd L. (1998), Psychologia i życie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.contributor.authorEmailkatarzyna.kosc.ryzko@etnolog.plpl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7525-963-6.02


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe