Show simple item record

dc.contributor.authorBielenin-Lenczowska, Karolina
dc.contributor.editorKuźma, Inga B.
dc.date.accessioned2019-06-06T10:55:23Z
dc.date.available2019-06-06T10:55:23Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationBielenin-Lenczowska K., Trudne tematy, trudne badania. O wielostanowiskowej etnografii wśród macedońskich Muzułmanów (Torbeszów) w Macedonii i we Włoszech, [w:] Tematy trudne. Sytuacje badawcze, Kuźma I. B. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013, s. 49-63, doi: 10.18778/7525-963-6.03pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7525-963-6
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/28778
dc.description.abstractThis paper is divided into two parts. In the first one, the author analyses the notion of a field and a fieldwork in a contemporary anthropology, giving examples from her own research. Her positionality not only gives various access to interlocutors but also defines or even determines her subjects of research. Conducting fieldwork in nowadays anthropology is strongly connected to using new technologies of communication. It causes numerous ethical and methodological dilemmas that should be taken into consideration during the whole process of getting and presenting knowledge. In the second part of a text, a discourse on Torbeshi/Macedonian-speaking Muslims is analyzed. The author observes, this group is not unanimous in its self-identification. They declare to be Albanians, but also Turks, Macedonians, Muslims or separate ethnic group. Because of it, they are exposed to strong propaganda from Turkish, Albanian and Macedonian perspective. Author argues, this propaganda is also grown by Macedonian scholars for whom Torbeshi are Macedonians who converted into Islam during Ottoman Empire, while there are very few research on their own changing and fluid identification.pl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00. Publikacja dofinansowana przez MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę oraz Wydział Filozoficzno-Historyczny Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofKuźma I. B. (red.), Tematy trudne. Sytuacje badawcze, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectfieldpl_PL
dc.subjectfieldworkpl_PL
dc.subjectanthropological ethics and methodologypl_PL
dc.subjectMacedonian-speaking Muslims (Torbeshi)pl_PL
dc.subjectpublic discoursepl_PL
dc.subjectdyskurs publicznypl_PL
dc.subjectetyka i metodologia antropologicznapl_PL
dc.subjectmacedońscy Muzułumanie (Torbeszowie)pl_PL
dc.titleTrudne tematy, trudne badania. O wielostanowiskowej etnografii wśród macedońskich Muzułmanów (Torbeszów) w Macedonii i we Włoszechpl_PL
dc.title.alternativeDifficult Topics, Difficult Fieldwork. On Multi-Sited Ethnography among Macedonian Muslims (Torbeshi) in Macedonia and Italypl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number49-63pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Warszawski, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowejpl_PL
dc.referencesAmit Vered (ed.) (2000), Constructing the Field. Ethnographic Fieldwork in the Contemporary World, Routlege, London.pl_PL
dc.referencesArko Sara [Арко Сара] (2009), Јас (не) сум Торбеш. Етничноста во едно западномакедонско село – конструкции и политицизации, „Етнолог/Ethnologist”, Но 12–13, s. 187–208.pl_PL
dc.referencesBielenin-Lenczowska Karolina (2008), The Construction of Identity in a Multi-Ethnic Community: A Case Study on the Torbeši of Centar Župa Commune, Western Macedonia (FYROM)”, „Ethnologia Balkanica”, Vol. 12, s. 167–181.pl_PL
dc.referencesBringa Tone (1995), Being Muslim the Bosnian Way. Identity and Community in a Central Bosnian Village, Princeton University Press, New Jersey.pl_PL
dc.referencesBrown Keith (2003), The Past in Question: Modern Macedonia and the Uncertainties of Nation, Princeton University Press, New Jersey.pl_PL
dc.referencesCaputo Virginia (2000), At “home” and “away”: Reconfiguring the Field for Late Twentieth-century Anthropology, [w:] A. Vered (ed.), Constructing the Field. Ethnographic Fieldwork in the Contemporary World, Routlege, London, s. 19–31.pl_PL
dc.referencesClifford James (2000), Kłopoty z kulturą. Dwudziestowieczna etnografia, literatura i sztuka, Wydawnictwo KR, Warszawa.pl_PL
dc.referencesFine Gary Alan (2010), Dziesięć kłamstw etnografii – dylematy etyczne w terenie, [w:] K. Kaniowska, N. Modnicka (red.), Etyczne problemy badań antropologicznych, ser. „Łódzkie Studia Etnograficzne”, vol. 49, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Wrocław–Łódź, s. 87–112.pl_PL
dc.referencesFreedman Diane C. (1986), Wife, Widow, Woman: Roles of an Anthropologist in a Transylvanian Village, [w:] Women in the Field. Anthropological Experiences, P. Golde (ed.), University of California Press, Berkeley, s. 333–357.pl_PL
dc.referencesGupta Akhil, Ferguson James (2004), Poza „kulturę”: przestrzeń, tożsamość i polityka różnicy, [w:] Badanie kultury. Elementy teorii antropologicznej. Kontynuacje, M. Kempny, E. Nowicka (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 267–283.pl_PL
dc.referencesHammersley Martyn, Atkinson Paul (2000), Metody badań terenowych, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań.pl_PL
dc.referencesHastrup Kirsten (1987), Fieldwork among Friends: Ethnographic Exchange within the Northern Civilization, [w:] Anthropology at Home. ASA Monographs 25, A. Jackson (ed.), Tavistock Press, London, s. 94–108.pl_PL
dc.referencesHastrup Kirsten (1992), Writing Ethnography: State of the Art, [w:] Anthropology and Autobiography. ASA Monographs 29, H. Callaway, J. Okely (eds.), Routledge, London, s. 115–132.pl_PL
dc.referencesHastrup Kirsten (2008), Droga do antropologii. Między doświadczeniem a teorią, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.pl_PL
dc.referencesHerzfeld Michael (2007), Zażyłość kulturowa. Poetyka społeczna w państwie narodowym, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.pl_PL
dc.referencesKaniowska Katarzyna (1999), Opis. Klucz do rozumienia kultury, ser. „Łódzkie Studia Etnograficzne”, vol. 39, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Łódź.pl_PL
dc.referencesKenna Margaret (1992), Changing Places and Altered Perspectives: Research on a Greek Island in the 60s and in the 80s, [w:] Anthropology and Autobiography. ASA Monographs 29, H. Callaway, J. Okely (eds.), Routledge, London, s. 147–162.pl_PL
dc.referencesLimanoski Nijazi (1993), Islamization and Ethnic Changes in Macedonia, Kulturno-naučni manifestacii na Makedoncite muslimani, Skopje.pl_PL
dc.referencesNorman Karin (2000), Phoning the Field. Meanings of Place and Involvement in Fieldwork “at home”, [w:] V. A m i t (ed.), Constructing the Field. Ethnographic Fieldwork in the Contemporary World, Routlege, London, s. 120–146.pl_PL
dc.referencesNotes and Queries on Anthropology (1912), B. Freire-Marreco, J. L. Myres (eds.), 4th Ed., British Association for the Advancement of Science, London.pl_PL
dc.referencesPink Sarah (2000), “Informants” Who Come “Home”, [w:] A. Vered (ed.), Constructing the Field. Ethnographic Fieldwork in the Contemporary World, Routlege, London, s. 97–119.pl_PL
dc.referencesRisteski Ljupčo (2009), Dynamika tożsamości Torbeszów w Republice Macedonii, [w:] Sąsiedztwo w obliczu konfliktu. Relacje społeczne i etniczne w zachodniej Macedonii – refleksje antropologiczne, K. Bielenin-Lenczowska (red.), Wydawnictwo DiG, Warszawa, s. 179–191.pl_PL
dc.referencesSvetieva Aneta (2003), Politicization of the ethnic identity of the Torbesh (the “Nashinci”). „Ethno-AnthropoZoom”, http://www.iea.pmf.ukim.edu.mk/EAZ/EAZ_03/EAZ_2004_PDF/EAZ_2003_Ponizeni_Balkan_Ang.pdf, 18.06.2012.pl_PL
dc.contributor.authorEmailk.bielenin@uw.edu.plpl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7525-963-6.03


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe