Show simple item record

dc.contributor.authorSitkowska, Katarzyna
dc.date.accessioned2019-06-17T12:00:45Z
dc.date.available2019-06-17T12:00:45Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationSitkowska K., Słowo w komunikacji telewizyjnej. Strategie nadawczo-odbiorcze, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013, doi: 10.18778/7525-828-8pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7525-828-8
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/28852
dc.descriptionKsiążka przedstawia charakterystykę słowa w komunikacji telewizyjnej. Na podstawie analiz bardzo obszernego materiału przybliża specyfikę tego rodzaju komunikacji medialnej z jej najważniejszą cechą – współistnieniem makro- i mikrosytuacji komunikacyjnych. Prezentacja układów nadawczo-odbiorczych (poprzez badania kategorii osoby, etykiety językowej i wypowiedzi dziennikarzy, świadczących o ich dominującej roli w relacjach z pozostałymi uczestnikami komunikacji) daje obraz werbalnych działań osób występujących w telewizji, które mówią po to, by je oglądano.pl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectkomunikacjapl_PL
dc.subjectmediapl_PL
dc.subjecttelewizjapl_PL
dc.subjectdziennikarzpl_PL
dc.subjectjęzykpl_PL
dc.titleSłowo w komunikacji telewizyjnej. Strategie nadawczo-odbiorczepl_PL
dc.typeBookpl_PL
dc.page.number238pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Instytut Filologii Polskiej, Katedra Współczesnego Języka Polskiegopl_PL
dc.referencesAbercrombie N., 1997, Television and society, Cambridge.pl_PL
dc.referencesAdamowski J. (red.), 1998, Media i dziennikarstwo na przełomie wieków, Warszawa.pl_PL
dc.referencesAdams S., Hicks W., 2007, Wywiad dziennikarski, przeł. K. Franek, Kraków.pl_PL
dc.referencesAllen R. C., 1998a, Wstęp do wydania drugiego. Porozmawiajmy jeszcze o telewizji, [w:] R. C. Allen (red.), Teledyskursy. Telewizja w badaniach współczesnych, przeł. E. Stawowczyk, Kielce.pl_PL
dc.referencesAllen R. C. (red.), 1998b, Teledyskursy. Telewizja w badaniach współczesnych, przeł. E. Stawowczyk, Kielce.pl_PL
dc.referencesAnusiewicz J., Marcjanik M. (red.), 1991, Polska etykieta językowa, Wrocław.pl_PL
dc.referencesAustin J. L., 1993, Jak działać słowami, Cambridge.pl_PL
dc.referencesAwdiejew A., 1991, Strategie konwersacyjne (próba typologii), „Socjolingwistyka XI”.pl_PL
dc.referencesAwdiejew A., 2004, Gramatyka interakcji werbalnej, Kraków.pl_PL
dc.referencesBajerowa I., 2001, Język ogólnopolski XX wieku, [w:] J. Bartmiński (red.), Współczesny język polski, Lublin.pl_PL
dc.referencesBartmiński J., 2001a, Język w kontekście kultury, [w:] J. Bartmiński (red.), Współczesny język polski, Lublin.pl_PL
dc.referencesBartmiński J. (red.), 2001b, Współczesny język polski, Lublin.pl_PL
dc.referencesBartmiński J., Boniecka B. (red.), 1998, Tekst. Problemy teoretyczne, Lublin.pl_PL
dc.referencesBatko B., 2006, Pozorność dialogu w dyskursie sejmowym, [w:] I. Kamińska-Szmaj, T. Piekot, M. Zaśko-Zielińska (red.), Oblicza komunikacji, t. 1, Kraków.pl_PL
dc.referencesBauer Z., 1988, Wywiad prasowy. Typologia i struktura, Kraków.pl_PL
dc.referencesBauer Z., 2008a, Wywiad. Gatunek i metoda, [w:] Z. Bauer, E. Chudziński (red.), Dziennikarstwo i świat mediów, Kraków.pl_PL
dc.referencesBauer Z., 2008b, Gatunki dziennikarskie, [w:] Z. Bauer, E. Chudziński (red.), Dziennikarstwo i świat mediów, Kraków.pl_PL
dc.referencesBauer Z., Chudziński E. (red.), 2008, Dziennikarstwo i świat mediów, Kraków.pl_PL
dc.referencesBilska A., 2001, Poranne pasma programowe w radiostacjach komercyjnych, [w:] I. Borkowski, A. Woźny (red.), Nowe media – nowe w mediach, Wrocław.pl_PL
dc.referencesBogusławski A., 2001, Zróżnicowanie zwracania się do bliźnich – skąd ono?, [w:] G. Habrajska (red.), Język w komunikacji, Łódź.pl_PL
dc.referencesBoniecka B., 2000, Struktura i funkcje pytań w języku polskim, Lublin.pl_PL
dc.referencesBoniecka B., Panasiuk J., 2001, O języku audycji radiowych, Lublin.pl_PL
dc.referencesBorkowski I., Woźny A. (red.), 2001, Nowe media – nowe w mediach, Wrocław.pl_PL
dc.referencesBralczyk J., 2004, Język na sprzedaż, Gdańsk.pl_PL
dc.referencesBralczyk J., Majkowska G., 2000, Język mediów – perspektywa aksjologiczna, [w:] J. Bralczyk, K. Mosiołek-Kłosińska (red.), Język w mediach masowych, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBralczyk J., Mosiołek-Kłosińska K. (red.), 2000, Język w mediach masowych, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBralczyk J., Mosiołek-Kłosińska K. (red.), 2001, Zmiany w publicznych zwyczajach językowych, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBralczyk J., Wasilewski J., 2008, Język w mediach. Medialność języka, [w:] Z. Bauer, E. Chudziński (red.), Dziennikarstwo i świat mediów, Kraków.pl_PL
dc.referencesBugajski M., 2004, Komunikowanie i komunikowanie się w mediach, [w:] K. Michalewski (red.), Współczesne odmiany języka narodowego, Łódź.pl_PL
dc.referencesBułczyńska-Zgółkowa H., 1976, O syntaktycznej segmentacji tekstu mówionego, „Studia Polonistyczne III”.pl_PL
dc.referencesBurszta W., 2001, Język hiperrzeczywistości – hiperrzeczywistość języka, [w:] S. Krzemień-Ojak, B. Nowowiejski (red.), Przyszłość języka, Białystok.pl_PL
dc.referencesButor M., 1970, Użycie zaimków osobowych w powieści, przeł. J. Guze, „Pamiętnik Literacki” R. 61, z. 3.pl_PL
dc.referencesChateau D., 1997, Efekt zappingu, przeł. I. Ostaszewska, [w:] A. Gwóźdź (red.), Pejzaże audiowizualne. Telewizja. Wideo. Komputer, Kraków.pl_PL
dc.referencesCockiewicz W., 1994, Język telewizji polskiej jako przykład opracowanej odmiany polszczyzny mówionej, [w:] Z. Kurzowa, W. Śliwiński (red.), Współczesna polszczyzna mówiona w odmianie opracowanej (oficjalnej), Kraków.pl_PL
dc.referencesCorner J., 1999, Critical ideas in television studies, Oxford.pl_PL
dc.referencesCreeber G. (red.), 2001, The Television Genre Book, London.pl_PL
dc.referencesCybulski M., 1996, Polskie formy powitalne od XVI do połowy XVIII wieku, „Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Prace Językoznawcze”, t. 24, Katowice.pl_PL
dc.referencesCybulski M., 2003, Obyczaje językowe dawnych Polaków. Formuły werbalne w dobie średniopolskiej, Łódź.pl_PL
dc.referencesCybulski M., 2006, Kategoria osoby a polskie formy adresatywne, [w:] M. Pietrzak (red.), Osoba i osobowość – czynniki je kształtujące, Łódź.pl_PL
dc.referencesDąbrowska A., 1991, Akty etykiety językowej wyrażające brak zgody z opinią rozmówcy, [w:] J. Anusiewicz, M. Marcjanik (red.), Polska etykieta językowa, Wrocław.pl_PL
dc.referencesDąbrowska A., 2001, O sposobach zmniejszania dystansu między rozmówcami, [w:] G. Habrajska (red.), Język w komunikacji, Łódź.pl_PL
dc.referencesDijk T. A. van, 2001a, Badania nad dyskursem, [w:] T. A. van Dijk (red.), Dyskurs jako struktura i proces, Warszawa.pl_PL
dc.referencesDijk T. A. van (red.), 2001b, Dyskurs jako struktura i proces, Warszawa.pl_PL
dc.referencesDobrzyńska T., Janus E. (red.), 1983, Tekst i zdanie. Zbiór studiów, Wrocław.pl_PL
dc.referencesDolacka M., Podracki J., 1996, Praca nad kulturą języka w Telewizji Polskiej, [w:] J. Miodek (red.), O zagrożeniach i bogactwie polszczyzny, Wrocław.pl_PL
dc.referencesDrabik B., 2006, Zbyt uprzejmi? O przesadnej grzeczności w codziennej komunikacji Polaków, [w:] I. Kamińska-Szmaj, T. Piekot, M. Zaśko-Zielińska (red.), Oblicza komunikacji, t. 2, Kraków.pl_PL
dc.referencesDunaj B., 1994, Kategoria oficjalności, [w:] Z. Kurzowa, W. Śliwiński (red.), Współczesna polszczyzna mówiona w odmianie opracowanej (oficjalnej), Kraków.pl_PL
dc.referencesDuszak A., 1998, Tekst, dyskurs, komunikacja międzykulturowa, Warszawa.pl_PL
dc.referencesDybalska R., Kępa-Figura D., Nowak P., 2004, Przemoc w języku mediów? Analiza semantyczna i pragmatyczna audycji radiowych, Lublin.pl_PL
dc.referencesEibl-Eibesfeldt I., 1997, Miłość i nienawiść. Historia naturalna elementarnych sposobów zachowania się, tłum. Z. Stromenger, Warszawa.pl_PL
dc.referencesFabijański M., Ficek E., 2004, Rola publiczności w telewizyjnych rozmowach typu talk-show, [w:] M. Kita (red.), Dialog a nowe media, Katowice.pl_PL
dc.referencesFeuer J., 1997, Telewizja na żywo: ontologia jako ideologia, przeł. A. Piskorz, [w:] A. Gwóźdź (red.), Pejzaże audiowizualne. Telewizja. Wideo. Komputer, Kraków.pl_PL
dc.referencesFiliciak M., Ptaszek G. (red.), 2009, Komunikowanie (się) w mediach elektronicznych. Język, edukacja, semiotyka. Monografia, Warszawa.pl_PL
dc.referencesFiołek-Lubczyńska B., 2002, Rozchwianie telewizyjnych struktur tekstowych przez reklamy, [w:] K. Michalewski (red.), Tekst w mediach, Łódź.pl_PL
dc.referencesFiołek-Lubczyńska B., 2004, Film, telewizja i komputery w edukacji humanistycznej. O audiowizualnych tekstach kultury, Kraków.pl_PL
dc.referencesFurdalska A., Lebda R., Urban K., 1982, Z zagadnień języka telewizji, [w:] H. Wróbel (red.), Studia i szkice o współczesnej polszczyźnie, Katowice.pl_PL
dc.referencesGajda S., 1999, Współczesna polska rzeczywistość językowa i jej badanie, [w:] J. Miodek (red.), Mowa rozświetlona myślą. Świadomość normatywno-stylistyczna współczesnych Polaków, Wrocław.pl_PL
dc.referencesGajda S., 2000, Media – stylowy tygiel współczesnej polszczyzny, [w:] J. Bralczyk, K. Mosiołek- -Kłosińska (red.), Język w mediach masowych, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGajda S., 2005, Tekst/dyskurs oraz jego analiza i interpretacja, [w:] M. Krauz, S. Gajda (red.), Współczesne analizy dyskursu. Kognitywna analiza a inne metody badawcze, Rzeszów.pl_PL
dc.referencesGajda S., Rymut K., Żydek-Bednarczuk U. (red.), 2002, Język w przestrzeni społecznej, Opole.pl_PL
dc.referencesGłodowski W., 1994, Wywiad jako forma komunikowania, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGłodowski W., 1999, Wywiad, czyli rozmowa na temat, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGoban-Klas T., 1999, Media i komunikowanie masowe. Teorie prasy, radia, telewizji i Internetu, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGoban-Klas T., 2000, Komunikowanie i media, [w:] Z. Bauer, E. Chudziński (red.), Dziennikarstwo i świat mediów, Kraków.pl_PL
dc.referencesGodzic W., 1996, Oglądanie i inne przyjemności kultury popularnej, Kraków.pl_PL
dc.referencesGodzic W., 2000, Telewizja. Ziemia jałowa czy pieszczota dla oczu?, [w:] Z. Bauer, E. Chudziński (red.), Dziennikarstwo i świat mediów, Kraków.pl_PL
dc.referencesGodzic W., 2001a, Rozumieć telewizję – zrozumieć widza, [w:] E. Nurczyńska-Fidelska (red.), W świecie mediów, Kraków.pl_PL
dc.referencesGodzic W., 2001b, Rozumieć telewizję, Kraków.pl_PL
dc.referencesGodzic W., 2001c, Jak widzowie komunikują się ze swoją telewizją?, [w:] J. Bralczyk, K. Mosiołek- Kłosińska (red.), Zmiany w publicznych zwyczajach językowych, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGodzic W. (red.), 2001d, Podglądanie Wielkiego Brata, Kraków.pl_PL
dc.referencesGodzic W., 2002, Telewizja jako kultura, Kraków.pl_PL
dc.referencesGodzic W., 2004, Telewizja i jej gatunki. Po „Wielkim Bracie”, Kraków.pl_PL
dc.referencesGodzic W., 2008, Telewizja dla dziennikarzy – telewizja dla widzów, [w:] Z. Bauer, E. Chudziński (red.), Dziennikarstwo i świat mediów, Kraków.pl_PL
dc.referencesGruszczyński W., 2000, Edukacja językowa dziennikarzy, [w:] J. Bralczyk, K. Mosiołek-Kłosińska (red.), Język w mediach masowych, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGrybosiowa A., 1980, Językowe wyznaczniki oficjalności aktu mowy w audycjach radiowych i telewizyjnych, [w:] H. Wróbel (red.), Współczesna polszczyzna i jej odmiany, Katowice.pl_PL
dc.referencesGrybosiowa A., 1982, Funkcja morfemów liczby mnogiej rzeczownika w języku prasy, radia i telewizji, [w:] H. Wróbel (red.), Studia i szkice o współczesnej polszczyźnie, Katowice.pl_PL
dc.referencesGrybosiowa A., 1990, Formy Ty i Pan(-i) w kontaktach społecznych, „Poradnik Językowy”, z. 2.pl_PL
dc.referencesGrybosiowa A., 1998, Przyczyny zmian w polskim systemie adresatywnym, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica”, nr 37.pl_PL
dc.referencesGrybosiowa A., 2000, O dystansie, szacunku i tolerancji w mediach, [w:] J. Bralczyk, K. Mosiołek- Kłosińska (red.), Język w mediach masowych, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGrybosiowa A., 2002, Przełamywanie tradycji kulturowo-językowej w polszczyźnie medialnej, [w:] S. Gajda, K. Rymut, U. Żydek-Bednarczuk (red.), Język w przestrzeni społecznej, Opole.pl_PL
dc.referencesGrybosiowa A., 2004, Kultura w pigułce, czyli telewizyjna audycja poranna „Kawa czy herbata?”, [w:] M. Kita (red.), Dialog a nowe media, Katowice.pl_PL
dc.referencesGrybosiowa A., 2006, Destrukcja tradycyjnego, polskiego modelu grzeczności. Nowe formuły globalne, [w:] K. Ożóg, E. Oronowicz-Kida (red.), Przemiany języka na tle przemian kultury, Rzeszów.pl_PL
dc.referencesGrzegorczykowa R., 1998, Głos w dyskusji o pojęciu tekstu i dyskursu, [w:] J. Bartmiński, B. Boniecka (red.), Tekst. Problemy teoretyczne, Lublin.pl_PL
dc.referencesGrzegorczykowa R., 2001, Wprowadzenie do semantyki językoznawczej, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGrzenia J., Kita M. (red.), 2003, Porozmawiajmy o rozmowie. Lingwistyczne aspekty dialogu, Katowice.pl_PL
dc.referencesGwóźdź A. (red.), 1990, Między obrazem a narracją. Szkice z teorii telewizji, Wrocław.pl_PL
dc.referencesGwóźdź A. (red.), 1997, Pejzaże audiowizualne. Telewizja. Wideo. Komputer, Kraków.pl_PL
dc.referencesGwóźdź A., Krzemień-Ojak S. (red.), 1998, Intermedialność w kulturze końca XX wieku, Białystok.pl_PL
dc.referencesHabrajska G. (red.), 2001, Język w komunikacji, Łódź.pl_PL
dc.referencesHartley J., 2001, The Infotainment Debate, [w:] G. Creeber (red.), The Television Genre Book, London.pl_PL
dc.referencesHendrykowski M., 2002, Słowo w telewizji, [w:] M. Hopfinger (red.), Nowe media w komunikacji społecznej w XX w. Antologia, Warszawa.pl_PL
dc.referencesHopfinger M. (red.), 2002, Nowe media w komunikacji społecznej w XX w. Antologia, Warszawa.pl_PL
dc.referencesHuszcza R., 2000, Jeszcze o honoryfikatywności polskich zaimków osobowych, „Poradnik Językowy”, z. 6.pl_PL
dc.referencesHuszcza R., 2006, Honoryfikatywność. Gramatyka. Pargmatyka. Typologia, Warszawa.pl_PL
dc.referencesJachimowska K., 1999, Barokowość współczesnych tekstów telewizyjnych, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica”, nr 38.pl_PL
dc.referencesJachimowska K., 2001, Funkcje frazeologizmów i ich przekształceń formalno-znaczeniowych w tekstach telewizyjnych, [w:] K. Michalewski (red.), Współczesna leksyka, cz. I, Łódź.pl_PL
dc.referencesJachimowska K., 2005, Tekst jako element komunikatu telewizyjnego (na materiale programów publicystycznych), Łódź.pl_PL
dc.referencesJachimowska K., 2007, Ekspresywna (nie)oficjalność w programie Szymona Majewskiego „Mamy cię”, [w:] K. Michalewski (red.), Wyrażanie emocji, Łódź.pl_PL
dc.referencesJachimowska K., 2009, Telewizyjna prognoza pogody – syndrom estrady, [w:] K. Ożóg (red.), Język żyje. Rzecz o współczesnej polszczyźnie, Rzeszów.pl_PL
dc.referencesJadacka H., 2004, Czasownik, [w:] A. Markowski (red.), Wielki słownik poprawnej polszczyzny PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesJadacka H., 2008, Kultura języka polskiego. Fleksja, słowotwórstwo, składnia, Warszawa.pl_PL
dc.referencesJanicka K., Kudra B., 2004, Autoprezentacja wybranych rozgłośni radiowych (analiza porównawcza rozgłośni PR 1 i RMF), [w:] K. Michalewski (red.), Współczesne odmiany języka narodowego, Łódź.pl_PL
dc.referencesJędrzejko E., Żydek-Bednarczuk U. (red.), 1997, Gry w języku, literaturze i kulturze, Warszawa.pl_PL
dc.referencesJodłowski S., 1977, Podstawy polskiej składni, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKaczor M., 2007, Uwagi o kulturze języka w programach typu reality show i talk show, [w:] M. Sokołowski (red.), (Kon)teksty kultury medialnej. Analizy i interpretacje, Olsztyn.pl_PL
dc.referencesKamińska-Szmaj I., Piekot T., Zaśko-Zielińska M. (red.), 2006, Oblicza komunikacji, t. 1, Kraków.pl_PL
dc.referencesKarczewski L., Lewkowicz I., Wójcik M. (red.), 2003, Sławomira Świontka dwanaście wykładów z wprowadzenia do wiedzy o teatrze, Łódź.pl_PL
dc.referencesKarwat M., 2005, Medialna mitologia faktów, [w:] J. Marszałek-Kawa (red.), Współczesne oblicza mediów, Toruń.pl_PL
dc.referencesKędzierska B., 2007, Kształtowanie kultury mediów, [w:] M. Tanaś (red.), Kultura i język mediów, Kraków.pl_PL
dc.referencesKisielewska A., 2001, Język telewizyjny – kanon nowej komunikacji?, [w:] S. Krzemień-Ojak, B. Nowowiejski (red.), Przyszłość języka, Białystok.pl_PL
dc.referencesKita M., 1991, Grzeczność w wywiadzie prasowym, [w:] J. Anusiewicz, M. Marcjanik (red.), Polska etykieta językowa, Wrocław.pl_PL
dc.referencesKita M., 1997, Wywiad jako gra. „Aktorzy wywiadu” z perspektywy paratekstualnej, [w:] E. Jędrzejko, U. Żydek-Bednarczuk (red.), Gry w języku, literaturze i kulturze, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKita M., 1998, Wywiad prasowy. Język – gatunek – interakcja, Katowice.pl_PL
dc.referencesKita M., 2001, Język potoczny jako język bliskości, [w:] G. Habrajska (red.), Język w komunikacji, Łódź.pl_PL
dc.referencesKita M., 2002, Język przeprowadzającego wywiad a język udzielającego wywiadu, [w:] S. Gajda, K. Rymut, U. Żydek-Bednarczuk (red.), Język w przestrzeni społecznej, Opole.pl_PL
dc.referencesKita M., 2004a, Tekstowy status modułu rozmowy, [w:] D. Ostaszewska (red.), Gatunki mowy i ich ewolucja, t. 2, Katowice.pl_PL
dc.referencesKita M. (red.), 2004b, Dialog a nowe media, Katowice.pl_PL
dc.referencesKita M., 2005, Językowe rytuały grzecznościowe, Katowice.pl_PL
dc.referencesKita M., 2006, „Sprzedawanie” prywatności w mediach, [w:] K. Ożóg, E. Oronowicz-Kida, Przemiany języka na tle przemian współczesnej kultury, Rzeszów.pl_PL
dc.referencesKita M., Grzenia J. (red.), 2003, Porozmawiajmy o rozmowie, Katowice.pl_PL
dc.referencesKłosińska K., 2004, Retoryka form osobowych w dyskursie politycznym, „Poradnik Językowy”, z. 1.pl_PL
dc.referencesKochmańska W., 2001, Konwencja ujawniona w audycji telewizyjnej dla młodzieży „Rower Błażeja”, [w:] I. Borkowski, A. Woźny (red.), Nowe media – nowe w mediach, Wrocław.pl_PL
dc.referencesKostaszuk-Romanowska M., 2001, Język jako widowisko, [w:] S. Krzemień-Ojak, B. Nowowiejski (red.), Przyszłość języka, Białystok.pl_PL
dc.referencesKotuła S. D., 2007, Wartościowanie książki w programie telewizyjnym „Książki z górnej półki”, [w:] G. Szpila (red.), Język polski XXI wieku: analizy, oceny, perspektywy, Kraków.pl_PL
dc.referencesKowalikowa J., 2005, Język bez etykiety, [w:] G. Szpila (red.), Język trzeciego tysiąclecia III, t. 1, Kraków.pl_PL
dc.referencesKozak A. J., 2004, Talk-show w polskiej telewizji. Dialog w toku, „Zeszyty Prasoznawcze”, nr 1/2.pl_PL
dc.referencesKrauz M., Gajda S. (red.), 2005, Współczesne analizy dyskursu. Kognitywna analiza a inne metody badawcze, Rzeszów.pl_PL
dc.referencesKrupska-Perek A., 2001, Kod językowy a inne składniki aktu komunikacji bezpośredniej, [w:] G. Habrajska (red.), Język w komunikacji, Łódź.pl_PL
dc.referencesKrupska-Perek A., 2002, Status komunikacyjny dialogowych programów telewizyjnych (Czy telewizyjny program dialogowy „na żywo” jest tekstem?), [w:] K. Michalewski (red.), Tekst w mediach, Łódź.pl_PL
dc.referencesKrzemień-Ojak S., Nowowiejski B. (red.), 2001, Przyszłość języka, Białystok.pl_PL
dc.referencesKrzysztofek K., 1998, Infotainment. Dziennikarstwo w świecie przemysłów informacyjnych, [w:] J. Adamowski (red.), Media i dziennikarstwo na przełomie wieków, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKubiszyn-Mędrala Z., 2001, Zwroty adresatywne w polskiej telewizji w latach 70. i 90., „Język Polski”, z. 3.pl_PL
dc.referencesKuczera J., 1967, Specyfika telewizji, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKudra B., 2007, Grafizacja w nagłówkach prasowych, [w:] A. Mikołajczuk, R. Pawelec (red.), Na językoznawczych ścieżkach. Prace ofiarowane Profesorowi Jerzemu Podrackiemu, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKudra B., 2008, O języku w mediach – uwagi ogólne, [w:] B. Bogołębska, A. Kudra (red.), Wypowiedź dziennikarska. Teoria i praktyka, Łódź.pl_PL
dc.referencesKudra B., Tomaszewska S., 2004, Satyryczny program radiowy „Z pamiętnika młodej lekarki” i jego wirtualny adresat, [w:] K. Michalewski (red.), Współczesne odmiany języka narodowego, Łódź.pl_PL
dc.referencesKudrowie B. i A., 2002, Gry intertekstualne na przykładzie telewizyjnego programu satyrycznego „Ale plama!”, [w:] K. Michalewski (red.), Tekst w mediach, Łódź.pl_PL
dc.referencesKumor A., 1976, Telewizja. Teoria, percepcja, wychowanie, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKumor A., 1987, Sytuacja komunikacyjna środków masowego komunikowania. Próba definicji, „Przekazy i Opinie”, nr 1–2.pl_PL
dc.referencesKumor A., Palczewska D. (red.), 1982, Film i telewizja, Wrocław–Warszawa–Kraków– Gdańsk–Łódź.pl_PL
dc.referencesKurzowa Z., 1985a, Wstęp, [w:] Z. Kurzowa (red.), Badania nad językiem telewizji polskiej. Studia metodologiczne i opisowe, Kraków.pl_PL
dc.referencesKurzowa Z. (red.), 1985b, Badania nad językiem telewizji polskiej. Studia metodologiczne i opisowe, Kraków.pl_PL
dc.referencesKurzowa Z., 1988, O języku polskiej telewizji (wyniki badań, ocena), [w:] Kultura języka polskiego w Polskim Radiu i Telewizji Polskiej. Materiały z posiedzenia Rady Programowej (referaty i stenogramy głosów w dyskusji, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKurzowa Z. (red.), 1989, Właściwości składniowo-stylistyczne języka telewizji polskiej (na materiale list frekwencyjnych), Warszawa–Kraków.pl_PL
dc.referencesKurzowa Z. (red.), 1991, Badania nad językiem telewizji polskiej. Ilościowy opis słownictwa, Kraków.pl_PL
dc.referencesKurzowa Z., Szpiczakowska M., 1985, W poszukiwaniu przedmiotu, celów i metod badawczych, [w:] Z. Kurzowa (red.), Badania nad językiem telewizji polskiej. Studia metodologiczne i opisowe, Kraków.pl_PL
dc.referencesKurzowa Z., Śliwiński W. (red.), 1994, Współczesna polszczyzna mówiona w odmianie opracowanej (oficjalnej), Kraków.pl_PL
dc.referencesKuszewski S., 1971, Widowisko telewizyjne, Warszawa.pl_PL
dc.referencesLalewicz J., 1975, Komunikacja językowa i literatura, Wrocław.pl_PL
dc.referencesLalewicz J., 1983, Retoryka kategorii osobowych, [w:] T. Dobrzyńska, E. Janus (red.), Tekst i zdanie. Zbiór studiów, Wrocław.pl_PL
dc.referencesLegutko P., Rodziewicz D., 2007, Gra w media. Między informacją a deformacją, Warszawa.pl_PL
dc.referencesLewicki B. (red.), 1984, Kino i telewizja, Warszawa.pl_PL
dc.referencesLewis J., 2001, Analysing Television News, [w:] G. Creeber (red.), The Television Genre Book, London.pl_PL
dc.referencesLipowski M. Ł., 2007, Rola kultury w kształtowaniu języka mediów, [w:] M. Tanaś (red.), Kultura i język mediów, Kraków.pl_PL
dc.referencesLisowska-Magdziarz M., 2006, Analiza tekstu w dyskursie medialnym, Kraków.pl_PL
dc.referencesLoewe I., 2004, O dialogu z widzem w polskiej neotelewizji publicznej. Paratekst jako składnik strumienia telewizyjnego, [w:] M. Kita (red.), Dialog a nowe media, Katowice.pl_PL
dc.referencesLubaś W., 1981a, Wstęp, [w:] W. Lubaś (red.), Problemy badawcze języka radia i telewizji, Katowice.pl_PL
dc.referencesLubaś W. (red.), 1981b, Problemy badawcze języka radia i telewizji, Katowice.pl_PL
dc.referencesLubaś W., 1987, Nazywanie osób w dialogu, [w:] „Studia Linguistica Polono-Jugoslavica”, t. 5 [Skopje].pl_PL
dc.referencesLubaś W., 2000, Słownictwo potoczne w mediach, [w:] J. Bralczyk, K. Mosiołek-Kłosińska (red.), Język w mediach masowych, Warszawa.pl_PL
dc.referencesLubaś W., 2003, Polskie gadanie: podstawowe cechy i funkcje potocznej odmiany polszczyzny, Opole.pl_PL
dc.referencesLyons J., 1975, Wstęp do językoznawstwa, Warszawa.pl_PL
dc.referencesŁukaszewicz A., 2004, Czaty w programach telewizyjnych (na przykładzie programu „Rower Błażeja”), [w:] K. Michalewski (red.), Współczesne odmiany języka narodowego, Łódź.pl_PL
dc.referencesŁaziński M., 2006, O panach i paniach. Polskie rzeczowniki tytularne i ich asymetria rodzajowo-płciowa, Warszawa.pl_PL
dc.referencesŁuszczek K., 2004, Nowoczesna telewizja, czyli bliskie spotkania z kulturą masową, Tychy.pl_PL
dc.referencesŁysakowski T., 2005, Wpływowe osoby. Gramatyka i perswazja, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMajkowska G., Satkiewicz H., 1999, Język w mediach, [w:] W. Pisarek (red.), Polszczyzna 2000. Orędzie o stanie języka na przełomie tysiącleci, Kraków.pl_PL
dc.referencesMałyska A., 2006, Strategie komunikacyjne a wybory stylowe we współczesnych mediach, [w:] B. Witosz (red.), Style konwersacyjne, Katowice.pl_PL
dc.referencesMarcjanik M., 1991, Typologia polskich wyrażeń językowych o funkcji grzecznościowej, [w:] J. Anusiewicz, M. Marcjanik (red.), Polska etykieta językowa, Wrocław.pl_PL
dc.referencesMarcjanik M., 2000, Polska grzeczność językowa, Kielce.pl_PL
dc.referencesMarcjanik M., 2001a, Etykieta językowa, [w:] J. Bartmiński (red.), Współczesny język polski, Lublin.pl_PL
dc.referencesMarcjanik M., 2001b, Zmiany w etykiecie językowej ostatnich lat XX wieku, [w:] J. Bralczyk, K. Mosiołek-Kłosińska (red.), Zmiany w publicznych zwyczajach językowych, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMarcjanik M., 2006a, Polska grzeczność (językowa) a równość płci, [w:] I. Kamińska-Szmaj, T. Piekot, M. Zaśko-Zielińska (red.), Oblicza komunikacji, t. 2, Kraków.pl_PL
dc.referencesMarcjanik M., 2006b, Przez grzeczność na skróty. O nonszalancji zachowań młodego pokolenia, [w:] M. Marcjanik (red.), Retoryka codzienności. Zwyczaje językowe współczesnych Polaków, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMarcjanik M. (red.), 2006c, Retoryka codzienności. Zwyczaje językowe współczesnych Polaków, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMarcjanik M., 2007a, Grzeczność w komunikacji językowej, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMarcjanik M., 2007b, O formach grzecznościowych typu „Witam, panie Jerzy; Miłego dnia, profesorze”, [w:] A. Mikołajczuk, R. Pawelec (red.), Na językoznawczych ścieżkach. Prace ofiarowane Profesorowi Jerzemu Podrackiemu, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMarcjanik M., 2009, Mówimy uprzejmie. Poradnik językowego savoir-vivre’u, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMarkowski A., 1992, Polszczyzna końca XX wieku, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMarkowski A. (red.), 1995, Praktyczny słownik wyrazów obcych używanych w prasie, radiu i telewizji, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMarkowski A., 2000, Jawne i ukryte nowsze zapożyczenia leksykalne w mediach, [w:] J. Bralczyk, K. Mosiołek-Kłosińska (red.), Język w mediach masowych, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMarkowski A. (red.), 2004, Wielki słownik poprawnej polszczyzny PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMarkowski A., 2008, Kultura języka polskiego. Teoria. Zagadnienia leksykalne, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMarszałek-Kawa J., 2005a, Przedmowa, [w:] J. Marszałek-Kawa (red.), Współczesne oblicza mediów, Toruń.pl_PL
dc.referencesMarszałek-Kawa J. (red.), 2005b, Współczesne oblicza mediów, Toruń.pl_PL
dc.referencesMatyszkiewicz G., 2000, Głos w dyskusji „O mowie mikrofonowej”, [w:] J. Bralczyk, K. Mosiołek- Kłosińska (red.), Język w mediach masowych, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMazur J., 1986, Organizacja tekstu potocznego. Na przykładzie języka polskiego i rosyjskiego, Lublin.pl_PL
dc.referencesMichalewski K., 1988, Odstępstwa od normy językowej w prasie, radiu i telewizji, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica”, nr 18.pl_PL
dc.referencesMichalewski K., 1999, Przytaczanie jako środek perswazji w telewizji, „Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego”, t. XLIV.pl_PL
dc.referencesMichalewski K. (red.), 2000, Regulacyjna funkcja tekstów, Łódź.pl_PL
dc.referencesMichalewski K. (red.), 2001, Współczesna leksyka, cz. I, Łódź.pl_PL
dc.referencesMichalewski K., 2002a, Teksty medialne a analfabetyzm funkcjonalny, [w:] K. Michalewski (red.), Tekst w mediach, Łódź.pl_PL
dc.referencesMichalewski K. (red.), 2002b, Tekst w mediach, Łódź.pl_PL
dc.referencesMichalewski K. (red.), 2004a, Współczesne odmiany języka narodowego, Łódź.pl_PL
dc.referencesMichalewski K., 2004b, Emocjonalne nacechowanie telewizyjnych tekstów informacyjnych, [w:] K. Wojtczuk, A. Wierzbicka (red.), Funkcja emocjonalna jednostek językowych i tekstowych, Siedlce.pl_PL
dc.referencesMichalewski K., 2004c, Telewizyjna manipulacja zespolona, [w:] P. Krzyżanowski, P. Nowak (red.), Manipulacja w języku, Lublin.pl_PL
dc.referencesMichalewski K. (red.), 2007, Wyrażanie emocji, Łódź.pl_PL
dc.referencesMichalewski K. (red.), 2008, Język w marketingu, Łódź.pl_PL
dc.referencesMichalewski K., 2009, Komunikaty mieszane, Łódź.pl_PL
dc.referencesMichalewski K. (red.), 2012, Język nowych mediów, Łódź.pl_PL
dc.referencesMiczka T., 1995, O zmianie zachowań komunikacyjnych we współczesnej kulturze audiowizualnej, [w:] R. Mrózek (red.), Kultura. Język. Edukacja, t. 1, Katowice.pl_PL
dc.referencesMikołajczuk A., Pawelec R. (red.), 2007, Na językoznawczych ścieżkach. Prace ofiarowane Profesorowi Jerzemu Podrackiemu, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMilewski T., 2006, Językoznawstwo, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMiodek J. (red.), 1996, O zagrożeniach i bogactwie polszczyzny, Wrocław.pl_PL
dc.referencesMiodek J. (red.), 1999, Mowa rozświetlona myślą. Świadomość normatywno-stylistyczna współczesnych Polaków, Wrocław.pl_PL
dc.referencesMiodek J., 2000, Gramatyczne i stylistyczne znaki czasu w mediach, [w:] J. Bralczyk, K. Mosiołek- Kłosińska (red.), Język w mediach masowych, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMiodunka W., 1979, Elementy językowe w przekazach telewizyjnych, „Zeszyty Prasoznawcze”, nr 1.pl_PL
dc.referencesMiodunka W., Ropa A., 1979, Z zagadnień socjolingwistycznego opisu sytuacji. Na przykładzie sytuacji telewizyjnych, „Socjolingwistyka”, t. 2.pl_PL
dc.referencesMiś L., 2008, Telewizyjne programy informacyjne w badaniach problemów społecznych, [w:] M. Sokołowski (red.), Media i społeczeństwo. Nowe strategie komunikacyjne, Toruń.pl_PL
dc.referencesMorreale Sh. P., Spitzberg B. H., Barge J. K., 2007, Komunikacja między ludźmi. Motywacja, wiedza i umiejętności, przeł. P. Izdebski, A. Jaworska, D. Kobylińska, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMosiołek-Kłosińska K., 2000, Wulgaryzacja języka w mediach, [w:] J. Bralczyk, K. Mosiołek-Kłosińska (red.), Język w mediach masowych, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMrózek R. (red.), 1995, Kultura. Język. Edukacja, t. 1, Katowice.pl_PL
dc.referencesNieckula F., 2001, Język ustny a język pisany, [w:] J. Bartmiński (red.), Współczesny język polski, Lublin.pl_PL
dc.referencesNiedzielski Cz., Sławiński J. (red.), 1979, Tekst i fabuła, Wrocław.pl_PL
dc.referencesNowak P., 2006, Współczesny obraz komunikacji medialnej w świetle teorii aktów mowy, [w:] I. Kamińska-Szmaj, T. Piekot, M. Zaśko-Zielińska (red.), Oblicza komunikacji, t. 1, Kraków.pl_PL
dc.referencesNowakowski T., 2002, Fast food dla mózgu, czyli telewizja i okolice, Kraków.pl_PL
dc.referencesNurczyńska-Fidelska E. (red.), 2001, W świecie mediów, Kraków.pl_PL
dc.referencesOčenáš I., 2002, Fonické a grafické signály v spravodajských komunikátoch, [w:] K. Michalewski (red.), Tekst w mediach, Łódź.pl_PL
dc.referencesOdaloš P., 2002, Texty v televizii, [w:] K. Michalewski (red.), Tekst w mediach, Łódź.pl_PL
dc.referencesOjak-Krzemień S., Nowowiejski B. (red.), 2001, Przyszłość języka, Białystok.pl_PL
dc.referencesOkopień-Sławińska A., 1971, Relacje osobowe w literackiej komunikacji, [w:] J. Sławiński (red.), Problemy socjologii literatury, Wrocław.pl_PL
dc.referencesOkopień-Sławińska A., 1976, O semantyce form osobowych, „Roczniki Humanistyczne”, XXIV, z. 1.pl_PL
dc.referencesOkopień-Sławińska A., 1979, Jak formy osobowe grają w teatrze mowy?, [w:] Cz. Niedzielski, J. Sławiński (red.), Tekst i fabuła, Wrocław.pl_PL
dc.referencesOlejnik K., 2002, Tekst w tekście – rola mowy niezależnej w informacji radiowej, [w:] K. Michalewski (red.), Tekst w mediach, Łódź.pl_PL
dc.referencesOskiera A., 2006, Strategie konwersacyjne w dialogu radiowym, Łask.pl_PL
dc.referencesOstaszewska D. (red.), 2004, Gatunki mowy i ich ewolucja, t. 2, Katowice.pl_PL
dc.referencesOzga K., 2005, Grzeczni inaczej, [w:] G. Szpila (red.), Język trzeciego tysiąclecia III, t. 1, Kraków.pl_PL
dc.referencesOżóg K., 1990, Zwroty grzecznościowe współczesnej polszczyzny mówionej (na materiale języka mówionego mieszkańców Krakowa), Kraków.pl_PL
dc.referencesOżóg K., 1991, O niektórych aspektach semantyki zwrotów grzecznościowych, [w:] J. Anusiewicz, M. Marcjanik (red.), Polska etykieta językowa, Wrocław.pl_PL
dc.referencesOżóg K., 2001, Polszczyzna przełomu XX i XXI wieku. Wybrane zagadnienia, Rzeszów.pl_PL
dc.referencesOżóg K. (red.), 2009, Język żyje. Rzecz o współczesnej polszczyźnie, Rzeszów.pl_PL
dc.referencesOżóg K., Oronowicz-Kida E. (red.), 2006, Przemiany języka na tle przemian współczesnej kultury, Rzeszów.pl_PL
dc.referencesPałucka-Czerniak I., 2004, Dystans jako kategoria komunikatywna w zachowaniu językowym – próba klasyfikacji, [w:] D. Ostaszewska (red.), Gatunki mowy i ich ewolucja, t. 2, Katowice.pl_PL
dc.referencesPałuszyńska E., 2007, Poznawczy i kulturowy aspekt wyrażania emocji w debacie telewizyjnej, [w:] K. Michalewski (red.), Wyrażanie emocji, Łódź.pl_PL
dc.referencesPałuszyńska E., 2008, Strategie nominacyjne i nazewnicze w politycznym dyskursie medialnym, [w:] Onomastika a kola 8. Sbornik příspěvků z Celostátního onomastického semináře s mezinárodní účasti konaného v Hradci Králové 23.–24. ledna 2008, Hradec Kralove.pl_PL
dc.referencesPałuszyńska E., 2009, Humor jako narzędzie dyskredytacji w dyskursie politycznym, [w:] S. Dżereń- Głowacka, A. Kwiatkowska (red.), Zrozumieć humor, vol. 2/1, Piotrków Trybunalski.pl_PL
dc.referencesPawelec R., Trysińska M. (red.), 2008, Najnowsze słownictwo a współczesne media elektroniczne, Warszawa.pl_PL
dc.referencesPeisert M., 2002, O niektórych strategiach prowadzenia dyskusji politycznej (na przykładzie cyklicznej audycji „Krakowskie Przedmieście 27”), [w:] K. Michalewski (red.), Tekst w mediach, Łódź.pl_PL
dc.referencesPiekot T., 2005, Przytaczanie cudzych wypowiedzi jako strategia dyskursu wiadomości prasowych, [w:] G. Szpila (red.), Język trzeciego tysiąclecia III, t. 1, Kraków.pl_PL
dc.referencesPiętkowa R., 1991, Językowe strategie grzeczności w dyskusji, [w:] J. Anusiewicz, M. Marcjanik (red.), Polska etykieta językowa, Wrocław.pl_PL
dc.referencesPietrzak M. (red.), 2006, Osoba i osobowość – czynniki je kształtujące, Łódź.pl_PL
dc.referencesPiotrowicz A., 1982, Konstrukcje pleonastyczne w języku radia i telewizji, „Poradnik Językowy”, z. 9.pl_PL
dc.referencesPisarek W., 1988, Retoryka dziennikarska, Kraków.pl_PL
dc.referencesPisarek W. (red.), 1999, Polszczyzna 2000. Orędzie o stanie języka na przełomie tysiącleci, Kraków.pl_PL
dc.referencesPisarek W., 2000, Język w mediach, media w języku, [w:] J. Bralczyk, K. Mosiołek-Kłosińska (red.), Język w mediach masowych, Warszawa.pl_PL
dc.referencesPisarek W., 2006, Komunikowanie masowe, [w:] W. Pisarek (red.), Słownik terminologii medialnej, Kraków.pl_PL
dc.referencesPisarek W., 2007, O mediach i języku, Kraków.pl_PL
dc.referencesPisarek W., Zgółkowa H. (red.), 1995, Kultura języka dziś, Poznań.pl_PL
dc.referencesPisarkowa K., 1979, Jak się tytułujemy i zwracamy do drugich, „Język Polski”, nr 1.pl_PL
dc.referencesPleszkun-Olejniczakowa E., 2001, Słowa, głosy, dźwięki w słuchowiskach radiowych, [w:] G. Habrajska (red.), Język w komunikacji, Łódź.pl_PL
dc.referencesPodracki J., 1995, Kultura języka w Polskim Radiu i Telewizji (niektóre tendencje językowo-stylistyczne), [w:] W. Pisarek, H. Zgółkowa (red.), Kultura języka dziś, Poznań.pl_PL
dc.referencesPodracki J., 2000, Potoczne elementy językowe w polszczyźnie radia i telewizji, [w:] J. Bralczyk, K. Mosiołek-Kłosińska (red.), Język w mediach masowych, Warszawa.pl_PL
dc.referencesPodracki J., Dolacka M., 1999, Kompetencja i świadomość językowa dziennikarzy – na podstawie pytań zgłaszanych do Poradni Językowej TVP S.A., [w:] J. Miodek (red.), Mowa rozświetlona myślą. Świadomość normatywno-stylistyczna współczesnych Polaków, Wrocław.pl_PL
dc.referencesPodracki J., Trysińska M., 2002, Metafora w tekstach mówionych polityków (na podstawie rozmów w TVP), [w:] K. Michalewski (red.), Tekst w mediach, Łódź.pl_PL
dc.referencesPodracki J., Walczak G., 1975, Język w radio i telewizji, „Poradnik Językowy”, nr 6.pl_PL
dc.referencesPodracki J., Wolańska E. (red.), 2008, Język w mediach elektronicznych, Warszawa.pl_PL
dc.referencesPoprawa M., 2005, Aktorzy telewizyjnej publicystyki i ich dyskursywne role, [w:] M. Krauz, S. Gajda (red.), Współczesne analizy dyskursu. Kognitywna analiza a inne metody badawcze, Rzeszów.pl_PL
dc.referencesPoprawa M., 2006a, Scenariusze komunikacyjne „konfliktu” i „pozornej kooperacji” w telewizyjnej debacie polityków, [w:] I. Kamińska-Szmaj, T. Piekot, M. Zaśko-Zielińska (red.), Oblicza komunikacji, t. 1, Kraków.pl_PL
dc.referencesPoprawa M., 2006b, Zakłócenia konwersacyjne w telewizyjnych dyskusjach polityków, [w:] B. Witosz (red.), Style konwersacyjne, Katowice.pl_PL
dc.referencesPoprawa M., 2007, Informacja i komentarz – dwa sposoby konceptualizowania wydarzeń w wiadomościach telewizyjnych, [w:] G. Szpila (red.), Język polski XXI wieku: analizy, oceny, perspektywy, Kraków.pl_PL
dc.referencesPoprawa M., 2009, Telewizyjne debaty polityków jako przykład dyskursu publicznego, Kraków.pl_PL
dc.referencesPrzybylska R., 2001, Czy w języku polskim istnieje osobna kategoria adresatywów?, [w:] G. Habrajska (red.), Język w komunikacji, Łódź.pl_PL
dc.referencesPstrąg J., 2004, Werbalne i niewerbalne techniki i strategie konwersacyjnego oponowania na materiale debat telewizyjnych, Kraków.pl_PL
dc.referencesPtaszek G., 2005, Reakcje unikowe w rozmowie telewizyjnej typu talk show – na przykładzie programu „Rozmowy w toku” w Telewizji TVN, [w:] G. Szpila (red.), Język trzeciego tysiąclecia III, t. 1, Kraków.pl_PL
dc.referencesPtaszek G., 2006, Psychoterapia na ekranie? O emocjach w programie typu talk show – na przykładzie „Rozmów w toku” w Telewizji TVN, [w:] K. Michalewski (red.), Wyrażanie emocji, Łódź.pl_PL
dc.referencesPtaszek G., 2007, Talk show. Szczerość na ekranie, Warszawa.pl_PL
dc.referencesRittel T., 1985, Kategoria osoby w polskim zdaniu, Warszawa–Kraków.pl_PL
dc.referencesRzeszutek M., 2002, O nieudanych (bo nieskutecznych) pytaniach zadawanych w wywiadach prasowych, [w:] K. Michalewski (red.), Tekst w mediach, Łódź.pl_PL
dc.referencesRzetelska-Feleszko E., 2005, Rytuał zwrotów adresatywnych, [w:] R. Zarębski (red.), Rytuał. Język – religia, Łódź.pl_PL
dc.referencesSartori G., 2005, Homo videns. Telewizja i post-myślenie, tłum. J. Uszyński, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSatkiewicz H., 1981, Środki masowego przekazu w kształtowaniu wzorców językowych współczesnej polszczyzny, „Przekazy i Opinie”, nr 3.pl_PL
dc.referencesSatkiewicz H., 2000, Językowe przejawy agresji w mediach, [w:] J. Bralczyk, K. Mosiołek-Kłosińska (red.), Język w mediach masowych, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSawicka G., 2006, Obraz konwencji sytuacji komunikacyjnej, [w:] I. Kamińska-Szmaj, T. Piekot, M. Zaśko-Zielińska (red.), Oblicza komunikacji, t. 1, Kraków.pl_PL
dc.referencesSeiffert I., 2002, Oficjalność i nieoficjalność w wypowiedziach prezenterów Radia Wrocław i Radia Aktywne Miasto, [w:] K. Michalewski (red.), Tekst w mediach, Łódź.pl_PL
dc.referencesSelby K., Cowdery R., 1995, How to study television, Basingstoke.pl_PL
dc.referencesSitkowska K., 2008, Językowe sposoby realizacji funkcji marketingowych w strukturze programu „Taniec z gwiazdami”, [w:] K. Michalewski (red.), Język w marketingu, Łódź.pl_PL
dc.referencesSitkowska K., 2009, Poprawność wypowiedzi w komunikacji telewizyjnej, [w:] M. Steciąg, M. Bugajski (red.), Norma a komunikacja, Wrocław.pl_PL
dc.referencesSkarżyńska M., 2008, Słowo pisane a/i słowo mówione. Ikoniczność reportażu telewizyjnego, [w:] R. Pawelec, M. Trysińska (red.), Najnowsze słownictwo a współczesne media elektroniczne, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSkubalanka T. (red.), 1988, Stylistyczna akomodacja systemu gramatycznego, Wrocław.pl_PL
dc.referencesSławiński J. (red.), 1971, Problemy socjologii literatury, Wrocław.pl_PL
dc.referencesSobczak B., 2006, Wywiad telewizyjny na żywo. Charakterystyka gatunku, Poznań.pl_PL
dc.referencesSokołowski M. (red.), 2007, (Kon)teksty kultury medialnej. Analizy i interpretacje, Olsztyn.pl_PL
dc.referencesSokołowski M. (red.), 2008, Media i społeczeństwo. Nowe strategie komunikacyjne, Toruń.pl_PL
dc.referencesSosnowska N., 2000, Perswazyjna funkcja przymiotników i przysłówków w tekstach komentarzy radiowych, [w:] K. Michalewski (red.), Regulacyjna funkcja tekstów, Łódź.pl_PL
dc.referencesStachyra G., 2006, Morning Show jako gatunek audycji radiowej, [w:] I. Kamińska-Szmaj, T. Piekot, M. Zaśko-Zielińska (red.), Oblicza komunikacji, t. 2, Kraków.pl_PL
dc.referencesSteciąg M., 2004, Oralność pierwotna w wiadomościach radiowych, [w:] K. Michalewski (red.), Współczesne odmiany języka narodowego, Łódź.pl_PL
dc.referencesSteciąg M., Bugajski M. (red.), 2009, Norma a komunikacja, Wrocław.pl_PL
dc.referencesŚliwa A., 2006, Pośrednik czy współkreator komunikatu. Kilka uwag o roli mediów w procesie komunikacji, [w:] I. Kamińska-Szmaj, T. Piekot, M. Zaśko-Zielińska (red.), Oblicza komunikacji, t. 2, Kraków.pl_PL
dc.referencesŚwiątek J., 2005, Wyrażenia deiktyczne jako forma perswazji w reklamie, [w:] G. Szpila (red.), Język trzeciego tysiąclecia III, t. 1, Kraków.pl_PL
dc.referencesSzczepankowska I., 2001, Polszczyzna w świecie wielu kodów, [w:] S. Krzemień-Ojak, B. Nowowiejski (red.), Przyszłość języka, Białystok.pl_PL
dc.referencesSzczęsna E., 2003, Poetyka reklamy, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSzkudlarek-Śmiechowicz E., 2006, Wyrażanie emocji w telewizyjnych komentarzach sportowych, [w:] K. Michalewski (red.), Wyrażanie emocji, Łódź.pl_PL
dc.referencesSzkudlarek-Śmiechowicz E., 2009, „Proszę mi nie przerywać” – o językowych i niejęzykowych regulatorach konwersacji w debacie publicznej, [w:] M. Steciąg, M. Bugajski (red.), Norma a komunikacja, Wrocław.pl_PL
dc.referencesSzkudlarek-Śmiechowicz E., 2010, Tekst w radiowej i telewizyjnej debacie politycznej, Łódź.pl_PL
dc.referencesSzpila G. (red.), 2005, Język trzeciego tysiąclecia III, t. 1, Kraków.pl_PL
dc.referencesSzpila G. (red.), 2007, Język polski XXI wieku: analizy, oceny, perspektywy, Kraków.pl_PL
dc.referencesSzulczewski M., 1964, Informacja, [w:] B. Golka, M. Kafel, Z. Mitzner (red.), Teoria i praktyka dziennikarstwa. Wybrane zagadnienia, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSzylko-Kwas J., 2008, Twórcza postawa dziennikarza źródłem zmian w przekazie medialnym, [w:] M. Sokołowski (red.), Media i społeczeństwo. Nowe strategie komunikacyjne, Toruń.pl_PL
dc.referencesTanaś M. (red.), 2007, Kultura i język mediów, Kraków.pl_PL
dc.referencesTaras B., 2006, Pragmalingwistyka jako metoda badawcza dyskursu, [w:] I. Kamińska-Szmaj, T. Piekot, M. Zaśko-Zielińska (red.), Oblicza komunikacji, t. 1, Kraków.pl_PL
dc.referencesTomiczek E., 1983, System adresatywny współczesnego języka polskiego i niemieckiego. Socjolingwistyczne studium konfrontatywne, Wrocław.pl_PL
dc.referencesTopolińska Z., 1967, Kategoria osoby w języku polskim, „Język Polski”, XLVII, z. 2.pl_PL
dc.referencesTutak K., 2005, Nacechowanie epistemiczne telewizyjnego komentarza dziennikarskiego, [w:] G. Szpila (red.), Język trzeciego tysiąclecia III, t. 1, Kraków.pl_PL
dc.referencesUrban K., 1981, Przegląd prac dotyczących języka w radiu i telewizji, [w:] W. Lubaś (red.), Problemy badawcze języka radia i telewizji, Katowice.pl_PL
dc.referencesUszyński J., 2004, Telewizyjny pejzaż genologiczny, Warszawa.pl_PL
dc.referencesUszyński J., 2008, Genologia telewizyjna, [w:] Z. Bauer, E. Chudziński (red.), Dziennikarstwo i świat mediów, Kraków.pl_PL
dc.referencesWarchala J., 1981, Próba typologii języka telewizji, [w:] W. Lubaś (red.), Problemy badawcze języka radia i telewizji, Katowice.pl_PL
dc.referencesWąsik Z., 1985, O tzw. aktualnym rozczłonkowaniu wypowiedzeń pytajnych, „Prace Filologiczne”, t. XXXII.pl_PL
dc.referencesWasilewski J., 2006, Retoryka dominacji, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWert P., 1965, Podstawy typologii widowiska telewizyjnego, [w:] J. Trzynadlowski (red.), Styl i kompozycja, Wrocław–Warszawa–Kraków.pl_PL
dc.referencesWiniarska J., 2001, Operatory metatekstowe w dialogu telewizyjnym, Kraków.pl_PL
dc.referencesWitosz B. (red.), 2006, Style konwersacyjne, Katowice.pl_PL
dc.referencesWójcicka M., 2004, Czy istnieje styl publicystyczny?, [w:] K. Michalewski (red.), Współczesne odmiany języka narodowego, Łódź.pl_PL
dc.referencesWojtak M., 1988, Tekstowe realizacje kategorii osoby a relacje nadawca – odbiorca w dialogowych utworach literackich (na wybranych przykładach), [w:] T. Skubalanka (red.), Stylistyczna akomodacja systemu gramatycznego, Wrocław.pl_PL
dc.referencesWojtak M., 2001, Wyznaczniki gatunkowe zapowiedzi, [w:] I. Borkowski, A. Woźny (red.), Nowe media – nowe w mediach, Wrocław.pl_PL
dc.referencesWojtak M., 2004, Gatunki prasowe, Lublin.pl_PL
dc.referencesWojtczuk K., 2002, Lingwistyczna organizacja radiowego komunikatu meteorologicznego, [w:] K. Michalewski (red.), Tekst w mediach, Łódź.pl_PL
dc.referencesWojtczuk K., Wierzbicka A. (red.), 2004, Funkcja emocjonalna jednostek językowych i tekstowych, Siedlce.pl_PL
dc.referencesWorsowicz M., 2001, Inforozrywka w prasie, [w:] I. Borkowski, A. Woźny (red.), Nowe media – nowe w mediach, Wrocław.pl_PL
dc.referencesWorsowicz M., 2002, Wywiad prasowy jako rozmowa w roli (na przykładzie rozmów „Polityki”), [w:] K. Michalewski (red.), Tekst w mediach, Łódź.pl_PL
dc.referencesWróbel H. (red.), 1980, Współczesna polszczyzna i jej odmiany, Katowice.pl_PL
dc.referencesWróbel H. (red.), 1982, Studia i szkice o współczesnej polszczyźnie, Katowice.pl_PL
dc.referencesZarębski R. (red.), 2005, Rytuał. Język – religia, Łódź.pl_PL
dc.referencesZawojski P., 2004, Koniec telewizyjnych gatunków – niech żyją formaty, http://www.zawojski.com/2006/05/21/koniec-telewizyjnych-gatunkow-%E2%80%93-niech-zyja-formaty (stan z dn. 30.03.2012).pl_PL
dc.referencesZgółkowie H. i T., 2000, Polszczyzna mediów w komunikacji codziennej – ślady i naśladownictwa, [w:] J. Bralczyk, K. Mosiołek-Kłosińska (red.), Język w mediach masowych, Warszawa.pl_PL
dc.referencesZiomecki M., Skowroński K., Lis T., 2002, ABC dziennikarstwa, Warszawa.pl_PL
dc.referencesŻydek-Bednarczuk U., 1994, Struktura tekstu rozmowy potocznej, Katowice.pl_PL
dc.referencesŻydek-Bednarczuk U., 1995, Wzorzec wywiadu telewizyjnego (na podstawie analizy programu „100 pytań do…”), [w:] R. Mrózek (red.), Kultura. Język. Edukacja, t. 1, Katowice.pl_PL
dc.referencesŻydek-Bednarczuk U., 2004a, Od rozmowy do „talk show”. Uwagi o telewizyjnych gatunkach mowy, [w:] D. Ostaszewska (red.), Gatunki mowy i ich ewolucja, t. 2, Katowice.pl_PL
dc.referencesŻydek-Bednarczuk U., 2004b, Zmiany w zachowaniach komunikacyjnych a nowe odmiany językowe. Odmiana medialna, [w:] K. Michalewski (red.), Współczesne odmiany języka narodowego, Łódź.pl_PL
dc.referencesŻydek-Bednarczuk U., 2005, Wprowadzenie do lingwistycznej analizy tekstu, Kraków.pl_PL
dc.referencesEncyklopedia językoznawstwa ogólnego, red. K. Polański, Wrocław 2003.pl_PL
dc.referencesEncyklopedia języka polskiego, red. S. Urbańczyk, Wrocław 1992.pl_PL
dc.referencesSłownik języka polskiego, red. W. Doroszewski, Warszawa 1963.pl_PL
dc.referencesSłownik języka polskiego, red. E. Polański, Kraków 2008.pl_PL
dc.referencesSłownik języka polskiego, red. M. Szymczak, Warszawa 1999.pl_PL
dc.referencesSłownik terminów literackich, red. J. Sławiński, Wrocław 2000.pl_PL
dc.referencesSłownik terminologii medialnej, red. W. Pisarek, Kraków 2006.pl_PL
dc.referencesSłownik współczesnego języka polskiego, red. B. Dunaj, Warszawa 1996.pl_PL
dc.referencesWielki słownik wyrazów obcych PWN, red. M. Bańko, Warszawa 2005.pl_PL
dc.referenceswww.polskieradio.pl/trojka/ludzie/osoba.aspx?id=49 (stan z dn. 07.04.2010).pl_PL
dc.referenceswww.schetyna.pl (stan z dn. 17.04.2010).pl_PL
dc.contributor.authorEmailk_sitkowska@uni.lodz.plpl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7525-828-8


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe