Show simple item record

dc.contributor.authorSzczepko, Katarzyna
dc.date.accessioned2019-07-16T12:12:33Z
dc.date.available2019-07-16T12:12:33Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationSzczepko K., Ekologia grzebaczowatych (Hymenoptera, Apoidea, Spheciformes) odłogów w Kampinoskim Parku Narodowym, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013, doi: 10.18778/7525-850-9pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7525-850-9
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/29570
dc.descriptionGrzebaczowate (Spheciformes) są drapieżnymi żądłówkami, charakteryzującymi się dużą zmiennością morfologiczną. Owady te są szczególnie wrażliwe na zmiany środowiska. Spośród gatunków grzebaczowatych wykazanych z terenu Polski aż 80 (ponad 35%) znajduje się na Czerwonej Liście Zwierząt Ginących i Zagrożonych. Tematyka pracy koncentruje się wokół charakterystyki jakościowej i ilościowej oraz fenologicznej i ekologicznej zgrupowań grzebaczowatych w siedliskach odłogowych Kampinoskiego Parku Narodowego, a także na biologii gatunków i grup ekologicznych, z odniesieniami do oddziałujących na nie czynników biotycznych i abiotycznych. Większość gatunków grzebaczowatych jest związana z siedliskami otwartymi, powstałymi przede wszystkim w wyniku działalności człowieka i ekstensywnego użytkowania przez niego gruntów. Porzucenie tradycyjnej gospodarki rolnej powoduje zarastanie siedlisk otwartych i w efekcie ubożenie fauny grzebaczowatych. Wyniki przedstawionych badań, potwierdzające teorię, zgodnie z którą różnorodność siedlisk wpływa pozytywnie na bogactwo gatunkowe zwierząt, mogą stanowić wskazówkę przy wyznaczaniu kierunków zarządzania parkami narodowymi. Zalesianie odłogów (siedlisk otwartych) bądź pozostawianie ich do sukcesji naturalnej albo sterowanej ogranicza zmienność siedlisk i w efekcie doprowadza do spadku różnorodności biologicznej na danym terenie.pl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectCzerwona Lista Zwierząt Ginących i Zagrożonychpl_PL
dc.subjectgrzebaczowatepl_PL
dc.subjectKampinowski Park Narodowypl_PL
dc.subjectSpheciformespl_PL
dc.subjectżądłówkipl_PL
dc.subjectróżnorodność biologicznapl_PL
dc.titleEkologia grzebaczowatych (Hymenoptera, Apoidea, Spheciformes) odłogów w Kampinoskim Parku Narodowympl_PL
dc.title.alternativeEcology of sphecid wasps (Hymenoptera, Apoidea, Spheciformes) on fallow fields in the Kampinos National Parkpl_PL
dc.typeBookpl_PL
dc.page.number168pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Instytut Biologii i Ochrony Środowiska, Zakład Dydaktyki Biologii i Badania Różnorodności Biologicznejpl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-7969-252-1
dc.referencesAdamczyk J.J. 2011. Applications of self-organizing map for patterning macrofungal diversity of xerothermic swards. Ecol. Res., 26: 547-554.pl_PL
dc.referencesAlhoniemi E., Himberg J., Parviainen J., Vesanto J. 1999. SOM Toolbox 2.0, a software library for Matlab 5 implementing the Self-Organizing Map algorithm [online]. http://www.cis.hut.fi/ projects/somtoolbox/. Dostęp 1 maja 2012.pl_PL
dc.referencesAllendorf T.D., Allendorf K. 2012. What every conservation biologist should know about human population. Conserv. Biol., 26(6): 953-955.pl_PL
dc.referencesAmarasekare P. 2003. Competitive coexistence in spatially structured environments: a synthesis. Ecol. Lett., 6: 1109-1122pl_PL
dc.referencesAndrzejewska A. 2003. Klimat. [w:] Andrzejewski R. (red.) Kampinoski Park Narodowy. Tom I – Przyroda Kampinoskiego Parku Narodowego. Kampinoski Park Narodowy, Izabelin: 41-68.pl_PL
dc.referencesAndrzejewski R. 2003. Wprowadzenie. [w:] Andrzejewski R. (red.) Kampinoski Park Narodowy. Tom I – Przyroda Kampinoskiego Parku Narodowego. Kampinoski Park Narodowy, Izabelin: 13-23.pl_PL
dc.referencesAntropov A.V. 1991. O taksonomiceskom statusie Trypoxylon attenuatum Smith, 1851 i blizkich vidov rojuscich os (Hymenoptera, Sphecidae). Ent. Obozr., 70: 672-695.pl_PL
dc.referencesAvilés J.M., Parejo D. 2004. Farming practices and roller Coracias garrulus conservation in southwest Spain. Bird Conserv. Int., 14: 173-181.pl_PL
dc.referencesAyres M.P., Scriber J.M. 1994. Local adaptations to regional climates in Papilio canadensis (Lepidoptera: Papilionidae). Ecol. Monogr., 64: 465-482.pl_PL
dc.referencesBanaszak J. 1983. Ecology of bees (Apoidea) of agricultural landscape. Pol. Ecol. Stud., 9(4): 421-505.pl_PL
dc.referencesBanaszak J. 1993. Ekologia pszczół. PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBanaszak J., Kowalczyk J.K. 2007. Notes on bees (Hymenoptera: Apoidea: Apiformes) of Central Poland. Fragm. Faun., 50(1): 1-18.pl_PL
dc.referencesBanaszak J., Michalik S., Fijał J., Kosior A . 1998. Wpływ sukcesji zbiorowisk nieleśnych na owady pszczołowate Apoidea rezerwatu leśno-stepowego Skołczanka. Prądnik. Prace Muz. Szafera, 11/12: 223-250.pl_PL
dc.referencesBanaszak J., Motyka E., Szczepko K. 2013. Andrena florivaga Eversmann, 1852 (Hymenoptera: Apoidea: Andrenidae) – a new bee species of the genus Andrena in Poland. J. Apic. Sci., 57(1): 45-50.pl_PL
dc.referencesBanaszak J., Plewka T. 1981. Apoidea (Hymenoptera) Kampinoskiego Parku Narodowego. Fragm. Faun., 25: 435-452.pl_PL
dc.referencesBeaumont J. de 1964. Hymenoptera: Sphecidae. Insecta Helvetica, 3: 1-168.pl_PL
dc.referencesBegon M., Mortimer M., Thompson D.J. 1999. Ekologia populacji. Studium porównawcze zwierząt i roślin. PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBellmann H. 2010. Bienen, Wespen, Ameisen. Hautflügler Mitteleuropas. Franckh-Kosmos, Stuttgart.pl_PL
dc.referencesBenedek P. 1969. A study on the Sphecoid (Hymenoptera) fauna of marshy meadows, its zoogeographical and ecological aspects. Opusc. Zool. Budapest, 9(1): 77-86.pl_PL
dc.referencesBennett A.F., Radford J.Q., Haslem A. 2006. Properties of land mosaics: Implications for nature conservation in agricultural environments. Biol. Conserv., 133: 250-264.pl_PL
dc.referencesBenton T.G., Bryant D.M., Cole L., Crick H.Q.P. 2002. Linking agricultural practice to insect and bird populations: a historical study over three decades. J. Appl. Ecol., 39: 673-687.pl_PL
dc.referencesBerryman A.A. 2001. Functional web analysis: detecting the structure of population dynamics from multi-species time series. Basic Appl. Ecol., 2: 311-321.pl_PL
dc.referencesBischoff H. 1925. Hymenoptera (Aculeata, Ichneumonidae, Chalastogastra). [w:] Stechow E. (red.) Beiträge zur Natur- und Kulturgeschichte Lithauens und angrenzender Gebiete. Abh. der math.-naturw. Abt. der Bayer. Akad. der Wiss., Suppl., 6/9: 278-337.pl_PL
dc.referencesBlackledge T.A., Pickett K.M. 2000. Predatory interactions between mud-dauber wasps (Hymenoptera, Sphecidae) and Argiope (Araneae, Araneidae) in captivity. J. Arachnol., 28: 211-216.pl_PL
dc.referencesBleidorn C., Venne C. 2006. Zur aktuellen Ausbreitung der Grabwespe Cerceris interrupta (Panzer, 1799) (Hymenoptera, Aculeata, Sphecidae). Natur und Heimat. Floristische, faunistische und ökologische Berichte, 66(3): 65-71.pl_PL
dc.referencesBlösch M. 2000. Die Grabwespen Deutschlands. Lebensweise, Verhalten, Verbreitung. Tierw. Deutschlands, 71. Goecke & Evers, Keltern.pl_PL
dc.referencesBoer P. D en 1990. The survival value of dispersal in terrestrial arthropods. Biol. Conserv., 54: 175-192.pl_PL
dc.referencesBogdanowicz W ., C hudzicka E ., Pilipiuk I ., Skibińska E . 2004. Fauna Polski. Charakterystyka i wykaz gatunków. Tom I. MiIZ PAN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBohart R.M., Menke A.S. 1976. Sphecid wasps of the world. A generic revision. University of California Press, Berkeley, Los Angeles, London.pl_PL
dc.referencesBonsall M.B., French D.R., Hassell M.P. 2002. Metapopulation structures affect persistence of predator-prey interactions. J. Anim. Ecol., 71: 1075-1084.pl_PL
dc.referencesBrischke C.G.A. 1862. Die Hymenopteren der Provinz Preussen. I. Fortsetzung. Schrift. physic- -ökon. Ges. Königsberg, 2: 97-118.pl_PL
dc.referencesBrischke C.G.A. 1865. Die Hymenopteren der Provinz Preussen. III. Fortsetzung. Pimplarie. Schrift. physic-ökon. Ges. Königsberg, 5: 177-212.pl_PL
dc.referencesBrischke C.G.A. 1888. Hymenoptera aculeate der Provinzen West und Ostpreussen. Schrift. Naturf. Ges. Danzig, N.F., 7: 85-107.pl_PL
dc.referencesBrosse S., Giraudel J.L., Lek S. 2001. Utilization of non-supervised neural networks and principal component analysis to study fish assemblages. Ecol. Model., 146: 159-166.pl_PL
dc.referencesBrown V.K. 1984. Secondary succession. Insect-plant relationships. Bioscience, 34: 170-176.pl_PL
dc.referencesBrown V.K., Hyman P.S. 1986. Successional communities of plants and phytophagous Coleoptera. J. Ecol., 74: 963-975.pl_PL
dc.referencesBrown V.K., Southwood T.R.E. 1983. Trophic diversity, niche breadth and generation times of exopterygote insects in a secondary succession. Oecologia, 56: 220-225.pl_PL
dc.referencesBrown V.K., Southwood T.R.E. 1987. Secondary succession: patterns and strategies. [w:] Gray A.J., Crawley M.J., Edwards D.J. (red.) Colonization, succession and stability. Blackwell, Oxford: 315-337.pl_PL
dc.referencesBudrienė A ., Budrys E ., Nevronytė Ž. 2004. Solitary Hymenoptera Aculeata inhabiting trap-nests in Lithuania: nesting cavity choice and niche overlap. Latv. Entomol., 41: 19-31.pl_PL
dc.referencesBuskirk J. V an, Willi Y. 2004. Enhancement of farmland biodiversity within set-aside land. Conserv. Biol., 18(4): 987-994.pl_PL
dc.referencesCamillo E., Brescovit A.D. 1999. Spiders (Araneae) captured by Trypoxylon (Trypargilum) lactitarse (Hymenoptera: Sphecidae) in southeastern Brazil. Rev. Biol. Trop., 47: 151-162.pl_PL
dc.referencesCamillo E., Brescovit A.D. 2000. Spider prey (Araneae) of Trypoxylon (Trypargilum) rogenhoferi (Hymenoptera: Sphecidae) in southeastern Brazil. Rev. Biol. Trop., 48: 647-656.pl_PL
dc.referencesCampbell J.W., Hanula J.L. 2007. Efficiency of Malaise traps and colored pan traps for collecting flower visiting insects from three forested ecosystems. J. Insect Conserv., 11(4): 399-408.pl_PL
dc.referencesCane J.H. 1991. Soils of ground-nesting bees (Hymenoptera: Apoidea): texture, moisture, cell depth, and climate. J. Kans. Entomol. Soc., 64: 406-413.pl_PL
dc.referencesCelary W. 1998. Hymenoptera Aculeata (excluding Formicoidea) of Babia Góra Mt. and adjacent area. Acta zool. crac., 41: 207-225.pl_PL
dc.referencesCéréghino R., Park Y.S. 2009. Review of the Self-Organizing Map (SOM) approach in water resources: Commentary. Environ. Modell. Softw., 24: 945-947.pl_PL
dc.referencesCéréghino R., Ruggiero A., Marty P., Angélibert S. 2008. Biodiversity and distribution patterns of freshwater invertebrates in farm ponds of a south-western French agricultural landscape. Hydrobiologia, 597: 43-51.pl_PL
dc.referencesChamberlain D.E., Fuller R.J., Bunce R.G.H., Duckworth J.C., Schrubb M. 2000. Changes in the abundance of farmland birds in relation to the timing of agricultural intensification in England and Wales. J. Appl. Ecol., 37: 771-788.pl_PL
dc.referencesChmielewski T.J. 2003. Plan ochrony Kampinoskiego Parku Narodowego – teoria i praktyka. [w:] Andrzejewski R. (red.) Kampinoski Park Narodowy. Tom II – Społeczeństwo, przestrzeń, ekonomia. Kampinoski Park Narodowy, Izabelin: 303-330.pl_PL
dc.referencesCho H.S., Choi K.H., Lee S.D., Park Y.S. 2009. Characterizing habitat preference of Eurasian river otter (Lutra lutra) in streams using a self-organizing map. Limnology, 10: 203-213.pl_PL
dc.referencesChon T.S., Kwak I.S., Park Y.S., Kim T.H., Kim Y. 2001. Patterning and short-term predictions of benthic macroinvertebrate community dynamics by using a recurrent artificial neutral network. Ecol. Model., 146: 181-193.pl_PL
dc.referencesChudzicka E ., Skibińska E ., Pilipiuk I . 2003. Stopień poznania fauny Puszczy Kampinoskiej. [w:] Andrzejewski R. (red.) Kampinoski Park Narodowy. Tom I – Przyroda Kampinoskiego Parku Narodowego. Kampinoski Park Narodowy, Izabelin: 483-498.pl_PL
dc.referencesCmoluch Z ., Cmoluchowa A ., Lechowski L ., Łętowski J., Minda-Lechowska A ., Stączek Z . 1990. Fauna owadów zespołu grądowego (Tilio-Carpinetum) w rezerwacie Bachus (Wyżyna Lubelska). Fragm. Faun., 33(19): 337-347.pl_PL
dc.referencesCorbara B., Carpenter J.M., Céréghino R., Leponce M., Gibernau M., Dejean A. 2009. Diversity and nest site selection of social wasps along Guianese forest edges: assessing the influence of arboreal ants. C. R. Biologies, 332: 470-479.pl_PL
dc.referencesCorbet S.A. 1995. Insects, plants and succession: advantages of long-term set-aside. Agricult. Ecosys. Environ., 53: 201-217.pl_PL
dc.referencesCorbet S.A., Fussell M., Ake R., Fraser A., Gunson C., Savage A., Smith, K. 1993. Temperature and the pollinating activity of social bees. Ecol. Entomol., 18: 17-30.pl_PL
dc.referencesCraig M.D., Hardy G.E.St.J., Fontaine J.B., Garkakalis M.J., Grigg A.H., Grant C.D., Fleming P.A., Hobbs R.J. 2012. Identifying unidirectional and dynamic habitat filters to faunal recolonisation in restored mine-pits. J. Appl. Ecol., 49(4): 919-928.pl_PL
dc.referencesCresswell J.E., Osborne J.L., Goulson D. 2000. An economic model of the limits to foraging range in central place foragers with numerical solutions for bumblebees, Ecol. Entomol., 25: 249-255.pl_PL
dc.referencesCruz-Sánchez M., Asís J.D., Gayubo S.F., Tormos J., Gonzáles J.A. 2011. The effect of wildfire on Speciformes wasp community structure: the importance of local habitat condition. J. Insect Conserv., 15: 487-503.pl_PL
dc.referencesDahlbom A.G. 1843-1845. Hymenoptera europaea praecipue borealia, formis typicus nonnulis specierum generumque exoticorum aut extraneorum propter nexum systematicum associatis; per familias, genera, species et varietates disposita atque descripta. Tomus: Sphex in sensu Linneano, XLVI. Officina Lundbergiana, Lund.pl_PL
dc.referencesDalin P. 2011. Diapause induction and termination in a commonly univoltine leaf beetle (Phratora vulgatissima). Insect Sci., 18: 443-450.pl_PL
dc.referencesDanks H.V. 1999. Life cycles in polar arthropods – flexible or programmed? Eur. J. Entomol., 96: 83-102.pl_PL
dc.referencesDay M.C. 1991. Towards the conservation of aculeate Hymenoptera in Europe. Council of Europe. Nature and Environment Series, Strasbourg, 51: 1-80.pl_PL
dc.referencesDeFries R.S., Foley J.A., Asner G.P. 2004. Land-use choices: balancing human needs and ecosystem function. Frontiers Ecol. Environ., 2: 249-257.pl_PL
dc.referencesDelabie J.H.C., Céréghino R., Groc S., Dejean A., Gibernau M., Corbara B., Dejean An. 2009. Ants as biological indicators of Wayana Amerindian land use in French Guiana. C. R. Biologies, 332: 673-684.pl_PL
dc.referencesDesender K., Bosmans R. 1998. Ground beetles (Coleoptera, Carabidae) on set-aside fields in the Campine region and their importance for nature conservation in Flanders (Belgium). Biodivers. Conserv., 7: 1485-1493.pl_PL
dc.referencesDittrich R. 1911. Verzeichnis der bisher in Schlesien aufgefundenen Hymenopteren. III. Rapacia. (Sphecidae, Pompilidae, Chrysididae, Sapygidae, Scoliidae, Mutillidae). Jahresh. Ver. schles. Insektenkde, Breslau, 4: 15-34.pl_PL
dc.referencesDollfuss H. 1991. Bestimmungsschlüssel der Grabwespen Nord- und Zentraleuropas. (Hymenoptera, Sphecidae) mit speziellen Angaben zur Grabwespenfauna Österreichs. Stapfia, Linz, 24: 1-247.pl_PL
dc.referencesDomagała-Lipińska A . 1961. Rozmieszczenie Hymenoptera-Aculeata w środowiskach miododajnych w Dziekanowie Leśnym k. Warszawy. Ekol. Pol., A, 9: 525-540.pl_PL
dc.referencesDrogoszewski K. 1932. Wykaz żądłówek zebranych w Polsce środkowej. Pol. Pismo Entomol., 11: 113-118.pl_PL
dc.referencesDuelli P., Obrist M.K. 2003. Biodiversity indicators: the choice of values and measures. Agric. Ecosyst. Environ., 98: 87-98.pl_PL
dc.referencesDuelli P., Obrist M.K., Schmatz D.R. 1998. Biodiversity evaluation in agricultural landscapes: above-ground insects. Agric. Ecosyst. Environ., 74: 33-64.pl_PL
dc.referencesDufrêne M., Legendre P. 1997. Species assemblages and indicator species: the need for flexible asymmetrical approach. Ecol. Monogr., 67: 345-366.pl_PL
dc.referencesDunning J.B., Danielson B.J., Pulliam R. 1992. Ecological processes that affect populations in complex landscapes. Oikos, 65(1): 169-175.pl_PL
dc.referencesDylewska M ., Wiśniowski B . 2003. Żądłówki (Hymenoptera, Aculeata) Ojcowskiego Parku Narodowego. Ojcowski Park Narodowy, Ojców.pl_PL
dc.referencesEbeling A., Klein A.-M., Weisser W.W., Tscharntke T. 2012. Multitrophic effects of experimental changes in plant diversity on cavity-nesting bees, wasps, and their parasitoids. Oecologia, 169: 453-465.pl_PL
dc.referencesEber S., Brandl R. 1996. Metapopulation dynamics of the tephritid fly Urophora cardui: an evaluation of incidencefunction model assumptions with field data. J. Anim. Ecol., 65: 621-630.pl_PL
dc.referencesEdwards R. 1997. Provisional atlas of the aculeate Hymenoptera of Britain and Ireland. Part 1. Bees, Wasps and Ants Recording Society, Biological Records Centre, Huntingdon.pl_PL
dc.referencesEjrnæs R., Hansen D.N., Aude E. 2003. Changing course of secondary succession in abandoned sandy fields. Biol. Conserv., 109: 343-350.pl_PL
dc.referencesENCA 2008. Safeguarding environmental benefits of set-aside – The European Commission’s Proposal on the CAP Health Check. Sustainable Landuse and Agriculture Interest Group, Brussels.pl_PL
dc.referencesEsser J., Jakubzik A., Sonnenburg H., Woydak H. 2004. Artenlisten der Stechimmen Nordrhein-Westfalens. [w:] Landesanstalt für Ökologie, Bodenordnung und Forsten Nordrhein-Westfalen. Stechimmen in Nordrhein-Westfalen. Ökologie – Gefährdung – Schutz. LÖBF-Schriftenreihe, 20: 255-270.pl_PL
dc.referencesEvans H.E., O’Neill K.M. 2007. The sand wasps. Natural history and behavior. Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, London.pl_PL
dc.referencesEvans H.E., West-Eberhard M.J. 1970. The wasps. The University of Michigan Press, Ann Arbor, Michigan.pl_PL
dc.referencesFaliński J.B. 1986a. Sukcesja roślinności na nieużytkach porolnych jako przejaw dynamiki ekosystemu wyzwolonego spod długotrwałej presji antropogenicznej. Wiad. Bot., 30(1): 25-50.pl_PL
dc.referencesFaliński J.B. 1986b. Sukcesja roślinności na nieużytkach porolnych jako przejaw dynamiki ekosystemu wyzwolonego spod długotrwałej presji antropogenicznej. Część II: Doświadczenia własne i postulaty do badań nad sukcesją na nieużytkach porolnych. Wiad. Bot., 30(2): 115-126.pl_PL
dc.referencesFaliński J.B. 2001. Przewodnik do długoterminowych badań ekologicznych. PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesFatzinger C.W., Dixon W.N. 1996. Degree-day models for predicting levels of attack by slash pine flower thrips (Thysanoptera: Phlaeothripidae) and the phenology of female strobilus development on slash pine. Environ. Entomol., 25: 727-735.pl_PL
dc.referencesFauna Europaea 2011. Fauna Europaea version 2.4 [online]. http://www.faunaeur.org/. Dostęp 28 sierpnia 2012.pl_PL
dc.referencesFeber R.E., Smith H., Macdonald D.W. 1996. The effects on butterfly abundance of the management of uncropped edges of arable fields. J. Appl. Ecol., 33: 1191-1205.pl_PL
dc.referencesField R., Hawkins B.A., Cornell H.V., Currie D.J., Diniz-Filho J.A.F., Guégan J.F., Kaufman D.M., Kerr J.T., Mittelbach G.G., Oberdorff T., O’Brien E.O., Turner R.G. 2009. Spatial-species richness gradients across scales: a meta-analysis. J. Biogeogr., 36: 132-147.pl_PL
dc.referencesFirbank L.G., Smart S., Crabb J., Critchley C., Fowbert J., Fuller R., Gladders P., Green D., Henderson I., Hill M. 2003. Agronomic and ecological costs and benefits of set-aside in England. Agric. Ecosyst. Environ., 95: 73-85.pl_PL
dc.referencesFischer M., Stöcklin J. 1997. Local extinctions of plants in remnants of extensively used calcareous grasslands 1950-1985. Conserv. Biol., 11: 727-737.pl_PL
dc.referencesFry G.L.A. 1995. Landscape ecology of insect movement in arable ecosystems. [w:] Glen D.A., Greaves M.P., Anderson H.M. (red.) Ecology and integrated farming system. Wiley, Chichester: 177-202.pl_PL
dc.referencesGarcia A. 1992. Conserving the species-rich meadows of Europe. Agric. Ecosyst. Environ, 40: 219-232.pl_PL
dc.referencesGathmann A., Greiler H.J., Tscharntke T. 1994. Trap-nesting bees and wasps colonizing set-aside fields: succession and body size, management by cutting and sowing. Oecologia, 98: 8-14.pl_PL
dc.referencesGathmann A., Tscharntke T. 2002. Foraging ranges of solitary bees. J. Anim. Ecol., 71: 757-764.pl_PL
dc.referencesGauld I., Bolton B. 1996. The Hymenoptera. Oxford University Press. Oxford, New York, Tokyo.pl_PL
dc.referencesGayubo S.F., Gonzáles J.A., Asís J.D., Tormos J. 2005. Conservation of European environment: the Spheciformes wasp as biodiversity indicators (Hymenoptera: Apoidea: Ampulicidae, Sphecidae and Crabronidae). J. Nat. Hist., 39: 2705-2714.pl_PL
dc.referencesGłowaciński Z . 2002. Czerwona lista zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce. IOP PAN, Kraków.pl_PL
dc.referencesGłowaciński Z ., Nowacki J. 2004. Polska czerwona księga zwierząt. Bezkręgowce. IOP PAN, Kraków.pl_PL
dc.referencesGłowacki J. 1953. Przyczynek do znajomości błonkówek (Hymenoptera) okolic Warszawy. Fragm. Faun. Mus. zool. pol., 6: 501-523.pl_PL
dc.referencesGłowacki Z ., Ferchmin M . 2003. Chronione, rzadkie i zagrożone gatunki roślin naczyniowych Kampinoskiego Parku Narodowego i jego otuliny. [w:] Andrzejewski R. (red.) Kampinoski Park Narodowy. Tom I – Przyroda Kampinoskiego Parku Narodowego. Kampinoski Park Narodowy, Izabelin: 339-360.pl_PL
dc.referencesGonzáles J.A., Gayubo S.F., Asís J.D., Tormos J. 2009. Diversity and biogeografical significance of solitary wasps (Chrysididae, Eumeninae, and Spheciformes) at the Arribes del Duero National Park, Spain: their importance for insect diversity conservation in the Mediterranean Region. Environ. Entomol., 38(3): 609-626.pl_PL
dc.referencesGoodell K. 2003. Food availability affects Osmia pumila (Hymenoptera: Megachilidae) foraging, reproduction, and brood parasitism. Oecologia, 134: 518-527.pl_PL
dc.referencesGravenhorst T. 1834. Bericht über die Beschäfitigungen der entomologischen Sektion. Übers. Arb. Schles. Ges. Vaterl. Cult., Breslau, 1834: 79-79.pl_PL
dc.referencesGreenleaf S. S., Williams N.M., Winfree R., Kremen C. 2007. Bee foraging ranges and their relationship to body size. Oecologia, 153: 589-596.pl_PL
dc.referencesGregory S., Wright I. 2005. Creation of patches of bare ground to enhance the habitat of ground- -nesting bees and wasps at Shotover Hill, Oxfordshire, England. Conserv. Evid., 2: 139-141.pl_PL
dc.referencesGreiler H.J., Vidal S., Tscharntke T. 1991. Abundance and species richness of Chalcidoidea (Hymenoptera) in fallows and cultivated fields (Malaise-trap samples). [w:] Proc. 4th ECEI/XIII. SIEEC, Gödöllo: 299-302.pl_PL
dc.referencesGroc S., Delabie J.H.C., Céréghino R., Orivel J., Jaladeau F., Grangier J., Mariano C.S.F., Dejean A. 2007. Ant species diversity in the „Grands Causses” (Aveyron, France): In search of sampling methods adapted to temperate climates. C. R. Biologies, 330: 913-922.pl_PL
dc.referencesGrundel R., Frohnapple K.J., Jean R.P., Pavlovic N.B. 2011. Effectiveness of bowl trapping and netting for inventory of a bee community. Environ. Entomol., 40(2): 374-380.pl_PL
dc.referencesGuédot C., Bosch J., Kemp W.P. 2009. Relationship between body size and homing ability in the genus Osmia (Hymenoptera; Megachilidae). Ecol. Entomol., 34: 158-161.pl_PL
dc.referencesGuichard K.M. 1993. European Oxybelus with a note on Oxybelus dusmeti Perez, 1966 (Hymenoptera, Sphecidae). Entomofauna, 14(33): 529-536.pl_PL
dc.referencesGuillemain M., Loreau M., Daufresne T. 1997. Relationships between the regional distribution of carabid beetles (Coleoptera, Carabidae) and the abundance of their potential prey. Acta Oecol., 18(4): 465-483.pl_PL
dc.referencesGulmahamad H. 1997. Super sleuth. Pest Contr. Technol., 25: 44-50.pl_PL
dc.referencesHanski I. 1998. Metapopulation dynamics. Nature, 396: 41-49.pl_PL
dc.referencesHanski I., Ovaskainen O. 2000. The metapopulation capacity of a fragmented landscape. Nature, 404: 755-758.pl_PL
dc.referencesHarrison S., Bruna E. 1999. Habitat fragmentation and large-scale conservation: what do we know for sure? Ecography, 22: 225-232.pl_PL
dc.referencesHarrop S. 2007. Traditional agricultural landscapes as protected areas in international law and policy. Agric. Ecosys. Environ., 121: 296-307.pl_PL
dc.referencesHaynes K.J., Cronin J.T. 2003. Matrix composition affects the spatial ecology of a prairie planthopper. Ecology, 84(11): 2856-2866.pl_PL
dc.referencesHeneberg P., Bogusch P., Řehounek J. 2012. Sandpits provide critical refuge for bees and wasps (Hymenoptera: Apocrita). J. Insect Conserv., doi 10.1007/s10841-012-9529-5pl_PL
dc.referencesHirsch M., Wolters V. 2003. Response of Aculeate Hymenoptera to spatial features of an agricultural landscape. J. Nat. Conserv., 11:179-185.pl_PL
dc.referencesHolt R.D. 1996. Temporal and spatial aspects of food web structure and dynamics. [w:] Polis E.A., Winemiller K.O. (red.) Food webs: integration of patterns & dynamics. Chapman and Hall, New York: 313-323.pl_PL
dc.referencesHolt R.D. 1997. From metapopulation dynamics to community structure: some consequences of spatial heterogeneity. [w:] Hanski I.A., Gilpin M.E. (red.) Metapopulation biology: ecology, genetics and evolution. Academic Press, San Diego: 149-165.pl_PL
dc.referencesHolyoak M., Leibold M.A., Holt R.D. 2005. Metacommunities, spatial dynamics and ecological communities. University Chicago Press, Chicago.pl_PL
dc.referencesHolzschuh A., Steffan-Dewenter I., Tscharntke T. 2009. Grass strip corridors in agricultural landscapes enhance nest-site colonization by solitary wasps. Ecol. Appl., 19(1): 123-132.pl_PL
dc.referencesHorner-Devine M.C., Daily G.C., Ehrlich P.R., Boggs C.L. 2003. Countryside biogeography of tropical butterflies. Conserv. Biol., 17: 168-177.pl_PL
dc.referencesHulbert S.H. 1984. Pseudoreplication and the design of ecological field experiments. Ecol. Monogr., 54(2): 187-211.pl_PL
dc.referencesHuston M.A. 1999. Local processes and regional pattern: appropriate scales for understanding variation in the diversity of plants and animals. Oikos, 86: 393-401.pl_PL
dc.referencesJacobs H.J., Oehlke J. 1990. Beiträge zur Insektenfauna der DDR: Hymenoptera: Sphecidae. 1. Nachtrag. Beitr. Ent., 40: 121-229.pl_PL
dc.referencesJäger E.J. 2007. Rothmaler – Exkursionsflora von Deutschland. Band 3. Gefäßspflanzen: Atlasband. Elsevier Spektrum Akad. Verlag, München.pl_PL
dc.referencesJonsen I.D., Bourchier R.S., Roland J. 2001. The influence of matrix habitat on Aphthona flea beetle immigration to leafy spurge patches. Oecologia, 127: 287-294.pl_PL
dc.referencesKangur K., Park Y.S., Kangur A., Kangur P., Lek S. 2007. Patterning long-term changes of fish community in large shallow Lake Peipsi. Ecol. Model., 203: 34-44.pl_PL
dc.referencesKareiva P. 1990. Population dynamics in spatially complex environments: theory and data. Philos. Trans. R. Soc. B, 330: 175-190.pl_PL
dc.referencesKarsai I. 1989. Factors affecting diurnal activities of solitary wasps (Hymenoptera: Sphecidae and Pompilidae). Entomol. Gener., 14(3/4): 223-232.pl_PL
dc.referencesKasprzak K ., Niedbała W . 1981. Wskaźniki biocenotyczne stosowane przy porządkowaniu i analizie danych w badaniach ilościowych. [w:] Górny M ., Grüm L . (red.) Metody stosowane w zoologii gleby. PWN, Warszawa: 397-416.pl_PL
dc.referencesKati V., Zografou K., Tzirkalli E., Chitos T., Willemse L. 2012. Butterfly and grasshopper diversity patterns in humid Mediterranean grasslands: the roles of disturbance and environmental factors. J. Insect. Conserv., 16(6): 807-818.pl_PL
dc.referencesKazimierski B., Sikorska-Maykowska M., Pilichowska-Kazimierska E. 2003. Wody. [w:] Andrzejewski R. (red.) Kampinoski Park Narodowy. Tom I – Przyroda Kampinoskiego Parku Narodowego. Kampinoski Park Narodowy, Izabelin: 135-212.pl_PL
dc.referencesKey R. 2000. Bare ground and the conservation of invertebrates. British Wildlife, 11: 183-191.pl_PL
dc.referencesKirby P. 1992. Habitat management for invertebrates: a practical handbook. Royal Society for the Protection of Birds, Sandy.pl_PL
dc.referencesKleijn D., Baldi A. 2005. Effect of set-aside land on farmland biodiversity: Comments on Van Buskirk and Willi. Conserv. Biol., 19(3): 963-966.pl_PL
dc.referencesKlein A.M., Steffan-Dewenter I., Tscharntke T. 2004. Foraging trip duration and density of megachilid bees, eumenid wasps and pompilid wasps in tropical agroforestry systems. J. Anim. Ecol., 73: 517-525.pl_PL
dc.referencesKloss M. 2003a. Zbiorowiska leśne i zaroślowe. [w:] Andrzejewski R. (red.) Kampinoski Park Narodowy. Tom I – Przyroda Kampinoskiego Parku Narodowego. Kampinoski Park Narodowy, Izabelin: 285-313.pl_PL
dc.referencesKloss M. 2003b. Zbiorowiska szuwarowe i torfowiskowe. [w:] Andrzejewski R. (red.) Kampinoski Park Narodowy. Tom I – Przyroda Kampinoskiego Parku Narodowego. Kampinoski Park Narodowy, Izabelin: 315-337.pl_PL
dc.referencesKnappová J., Hemrová L., Münzbergowa Z. 2012. Colonization of central European abandoned fields by dry grassland species depends on the species richness of the source habitats: a new approach for measuring habitat isolation. Landscape Ecol., 27: 97-108.pl_PL
dc.referencesKohonen T. 1982. Self-organized formation of topologically correct feature maps. Biol. Cybern., 63: 59-69.pl_PL
dc.referencesKohonen T. 2001. Self-Organizing Maps. Springer, Heidelberg.pl_PL
dc.referencesKondracki J. 1994. Geografia Polski. Mazoregiony fizycznogeograficzne. PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKonecka-Betley K. 2003. Gleby. [w:] Andrzejewski R. (red.) Kampinoski Park Narodowy. Tom I – Przyroda Kampinoskiego Parku Narodowego. Kampinoski Park Narodowy, Izabelin: 97-133.pl_PL
dc.referencesKotowska J. 2003. Zbiorowiska roślinne terenów wiejskich i gruntów porolnych. [w:] Andrzejewski R. (red.) Kampinoski Park Narodowy. Tom I – Przyroda Kampinoskiego Parku Narodowego. Kampinoski Park Narodowy, Izabelin: 361-393.pl_PL
dc.referencesKowalczyk J.K. 1988a. Żądłówki (Aculeata, Hymenoptera) Wyżyny Łódzkiej. Część I – okolice Rogowa (woj. skierniewickie). Acta Univ. Lodz., Folia zool. anthr., 6: 39-55.pl_PL
dc.referencesKowalczyk J.K. 1988b. Żądłówki (Aculeata, Hymenoptera) Wyżyny Łódzkiej. Część II – okolice Łodzi. Acta Univ. Lodz., Folia Zool. anthr., 6: 57-71.pl_PL
dc.referencesKowalczyk J.K. 1990. Wybrane rodziny żądłówek (Hymenoptera, Aculeata) Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Fragm. Faun., 33: 285-306.pl_PL
dc.referencesKowalczyk J.K. 1991a. Materiały do znajomości żądłówek (Hymenoptera, Aculeata) Łodzi. Acta Univ. Lodz., Folia zool. anthr., 7: 67-114.pl_PL
dc.referencesKowalczyk J.K. 1991b. Materiały do znajomości żądłówek Puszczy Augustowskiej. Acta Univ. Lodz., Folia zool. anthr., 7: 115-129.pl_PL
dc.referencesKowalczyk J.K. 1994. Żądłówki Lasu Łagiewniki w Łodzi. Acta Univ. Lodz., Acta zool., 2: 65-91.pl_PL
dc.referencesKowalczyk J.K. 2002. Bezkręgowce. [w:] Jakubowska-Gabara J., Markowski J. (red.) Bolimowski Park Krajobrazowy. Monografia Przyrodnicza. RCEE, Łódź: 67-74.pl_PL
dc.referencesKowalczyk J.K., Kurzac T. 2007. Stan poznania wybranych rodzin żądłówek (Hymenoptera, Aculeata) Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich. Parki nar. Rez. Przyr., 26(2): 59-74.pl_PL
dc.referencesKowalczyk J.K., Kurzac T., Nadolski J. 2009a. Żądłówki (Hymenoptera, Aculeata) wybranych obszarów chronionych w Parku Krajobrazowym Międzyrzecza Warty i Widawki. Parki nar. Rez. Przyr., 28(2): 57-72.pl_PL
dc.referencesKowalczyk J.K., K urzac T., Soszyński B . 2009b. Nowe stanowiska interesujących żądłówek (Hymenoptera, Aculeata) w regionie łódzkim. Par. nar. Rez. Przyr., 28(2): 127-134pl_PL
dc.referencesKowalczyk J.K., Nadolski J. 2007. Żądłówki terenów kolejowych w Łodzi. Wiad. entomol., 2(4): 279-288.pl_PL
dc.referencesKowalczyk J.K., Szczepko K. 2001. Inwentaryzacja entomofauny terenów porolnych w fazie renaturyzacji w zachodniej części Kampinoskiego PN. [w:] Materiały 44. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Entomologicznego, Spała, 14-16 IX 2001: 40.pl_PL
dc.referencesKowalczyk J.K., Szczepko K. 2004. Chronione, zagrożone i rzadkie gatunki błonkówek (Hymenoptera) i muchówek (Diptera) zachodniej części Kampinoskiego Parku Narodowego i potrzeba zachowania ich siedlisk. Wiad. entomol., Supl., 2: 155-158.pl_PL
dc.referencesKowalczyk J.K., Szczepko K ., Świątczak M . 2002. Grzebaczowate (Hymenoptera, Sphecidae) okolicy Stacji Terenowej Uniwersytetu Łódzkiego w Kampinoskim Parku Narodowym. Wiad. entomol., 20(3/4): 147-156.pl_PL
dc.referencesKrauss J., Alfert T., Steffan-Dewenter I. 2009. Habitat area not habitat age determines wild bee richness in limestone quarries. J. Appl. Ecol., 46: 194-202.pl_PL
dc.referencesKrebs C.J. 1996. Ekologia. Eksperymentalna analiza rozmieszczenia i liczebności. PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKrewenka K.M., Holzschuh A., Tscharntke T., Dormann C.F. 2011. Landscape elements as potential barriers and corridors for bees, wasps and parasitoids. Biol. Conserv., 144: 1816-1825.pl_PL
dc.referencesKrombein K.V. 1967. Trap-nesting wasps and bees. Life histories, nests, and associates. Smithsonian Press, Washington.pl_PL
dc.referencesKruk A. 2007a. Long-term changes in fish assemblages of the Widawka and Grabia Rivers (Poland): pattern recognition with a Kohonen neural network. Ann. Limnol. – Int. J. Lim., 43(4): 253-269.pl_PL
dc.referencesKruk A. 2007b. Role of habitat degradation in determining fish distribution and abundance along the lowland Warta River, Poland. J. Appl. Ichthyol., 23: 9-18.pl_PL
dc.referencesKruk A., Lek S., Park Y.S., Penczak T. 2007. Fish assemblages in the large lowland Narew River system (Poland): Application of the self-organizing map algorithm. Ecol. Model., 203: 45-61.pl_PL
dc.referencesKruk A., Penczak T. 2013. Natural regeneration of fish assemblages in the Pilica River after a reduction of point-source pollution. River Res. Appl., 29(4): 502-511.pl_PL
dc.referencesKrzysztofiak A. 2002. Ochrona owadów błonkoskrzydłych (Hymenoptera) w Wigierskim Parku Narodowym. [w:] Wieś Polska – Współczesne przemiany i rozwój. Zagroda w Parku Krajobrazowym. Polski Klub Ekologiczny, Kraków: 46-55.pl_PL
dc.referencesKucharski L., Michalska-Hejduk D. 2003. Zbiorowiska łąkowe i murawowe. [w:] Andrzejewski R. (red.) Kampinoski Park Narodowy. Tom I – Przyroda Kampinoskiego Parku Narodowego. Kampinoski Park Narodowy, Izabelin: 339-360.pl_PL
dc.referencesKujawa-Pawlaczyk J. 2004. Ciepłolubne murawy napiaskowe (Koelerion glaucae). [w:] Herbich J. (red.) Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. Tom 3 – Murawy, łąki, ziołorośla, wrzosowiska, zarośla. Ministerstwo Środowiska, Warszawa: 80-88.pl_PL
dc.referencesKurczewski F.E. 1999. Comparison of spider wasps faunas from two ecologically distinct sites in Erie County, Pennsylvania (Hymenoptera: Pompilidae). J. Kans. Entomol. Soc., 72(4): 339-360.pl_PL
dc.referencesKurczewski F.E., Wochadło D.L. 1998. Relationship of cell depth and soil moisture in Oxybelus bipunctatus (Hymenoptera: Sphecidae). Ent. News, 109(1): 7-17.pl_PL
dc.referencesKuussaari M., Hyvönen T., Härmä O. 2011. Pollinator insects benefit from rotational fallows. Agric. Ecosyst. Environ., 143: 28-36.pl_PL
dc.referencesLaSalle J., Gauld I.D. 1993. Hymenoptera: their diversity, and their impact on the diversity of other organisms. [w:] LaSalle J., Gauld I.D. (red.) Hymenoptera and biodiversity. CAB International and Natural History Museum, Wallingford: 1-26.pl_PL
dc.referencesLee Ch.W., Jang J.D., Jeong K.S., Kim D.K., Joo G.J. 2010. Patterning habitat preference of avifaunal assemblage on the Nakdong River estuary (South Korea) using self-organizing map. Ecol. Inform., 5(2): 89-96.pl_PL
dc.referencesLee J., Kwak I.S., Lee E., Kim K.A. 2007. Classification of breeding bird communities along an urbanization gradient using an unsupervised artificial neural network. Ecol. Model., 203: 62-71.pl_PL
dc.referencesLek S., Scardi M., Verdonschot P.F.M., Descy J.P., Park Y.S. 2005. Modeling community structure in freshwater ecosystems. Springer, Berlin.pl_PL
dc.referencesLek-Ang S., Park Y.S., Ait-Mouloud S., Deharveng L. 2007. Collembolan communities in a pet bog versus surrounding forest analyzed by using self-organizing map. Ecol. Model., 203: 9-17.pl_PL
dc.referencesLencioni V. 2004. Survival strategies of freshwater insects in cold environments. J. Limnol., 63: 45-55.pl_PL
dc.referencesLomholdt O. 1975. The Sphecidae (Hymenoptera) of Fennoscandia and Denmark. Fauna Entomol. Scand., 4: 1-452.pl_PL
dc.referencesLüderwaldt H. 1897. Ein entomologischer Ausflug in der Umgegend Gollnows. Illustr. Wochenschr. Ent., 2: 27-31.pl_PL
dc.referencesŁoziński P. 1920. Przyczynek do fauny Grzebaczy (Sphegidae) okolic Krakowa i zachodniej części Małopolski. Spraw. Kom. fizjogr., PAU, 53/54: 120-122.pl_PL
dc.referencesŁuczak J. 1979. Spiders in agrocenoses. Pol. Ecol. Stud., 1(5): 151-200.pl_PL
dc.referencesMac Nally R., Fleishman E., Fay J.P., Murphy D.D. 2003. Modelling butterfly species richness using mesoscale environmental variables: model construction and validation for mountain ranges in the Great Basin of western North America. Biol. Conserv., 110: 21-31.pl_PL
dc.referencesMacek J., Straka J., Bogusch P., Dvořak L ., Bezděčka P., Tyrner P. 2010. Blanokřidlí České republiky I. – Žahadloví. Academia, Praha.pl_PL
dc.referencesMagurran A.E. 2004. Measuring biological biodiversity. Blackwell Publishing, Malden, Oxford, Victoria.pl_PL
dc.referencesMandery K., Kraus M., Voith J., Wickl K.H., Scheuchl E., Schuberth J., Warncke K. 2003. Faunenliste der Bienen und Wespen Bayerns mit Angaben zur Verbreitung und Bestandssituation. Beitr. bayer. Ent., 5: 47-98.pl_PL
dc.referencesMarks M., Nowicki J. 2002. Current problems of agricultural land management in Poland. I. Causes of keeping land fallow and possibilities of agricultural development of such land. Fragm. Agronom., 19(1): 58-67.pl_PL
dc.referencesMarszał L ., Przybylski M . 1996. Zagrożone i rzadkie ryby Polski Środkowej. Zool. Pol., 41, Supl.: 61-72.pl_PL
dc.referencesMatuszkiewicz, J.M. 2003. Potencjalna roślinność naturalna i potencjalne fitokompleksy krajobrazowe. [w:] Andrzejewski R. (red.) Kampinoski Park Narodowy. Tom I. – Przyroda Kampinoskiego Parku Narodowego. Kampinoski Park Narodowy, Izabelin: 227-258.pl_PL
dc.referencesMatuszkiewicz W. 2007. Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMatysiak A. 2007. Porównanie roślinności terenów porolnych zalesionych i pozostawionych naturalnej sukcesji w Kampinoskim Parku Narodowym. Przegl. Przyr., 18(1/2): 109-191.pl_PL
dc.referencesMcCune B., Mefford M.S. 2011. PC-ORD multivariate analysis of ecological data. Version 3.15. MjM Software Design: Gleneden Beach, Oregon.pl_PL
dc.referencesMcGeoch M.A. 2007. Insect and bioindication: theory and progress. [w:] Stewart A.J.A., New T.R., Lewis O.T. (red.) Insect conservation biology. CABI, Wallingford: 144-174.pl_PL
dc.referencesMcNab B.K. 1963. Bioenergetics and the determination of home range size. Am. Nat., 97: 133-140.pl_PL
dc.referencesMelo G.A.R. 1999. Phylogenetic relationships and classification of the major lineages of Apoidea (Hymenoptera) with emphasis on the crabronid wasps. Scientific Papers, Natural History Museum, The University of Kansas, 14: 1-55.pl_PL
dc.referencesMeng L.Z., Martin K., Liu J.X., Burger F., Chen J. 2012. Contrasting responses of hoverflies and wild bees to habitat structure and land use change in a tropical landscape (southern Yunnan, SW China). Insect Sci., 19: 666-676.pl_PL
dc.referencesMichalska-Hejduk D. 2007. Kierunki sukcesji wtórnej w zbiorowiskach nieleśnych Kampinoskiego Parku Narodowego. [w:] Hołdyński C ., Korniak T. (red.) Spontaniczna flora i roślinność na obszarach wyłączonych z użytkowania rolniczego. Acta Bot. Warm., 4: 95-104.pl_PL
dc.referencesMichalska-Hejduk D., Bomanowska A. 2009. Zbiorowiska roślinne. [w:] Michalska-Hejduk D., Bomanowska A. (red.) Rola Kampinoskiego Parku Narodowego w zachowaniu różnorodności biologicznej i krajobrazowej dawnych obszarów wiejskich. Kampinoski Park Narodowy, Łódź–Izabelin: 77-90.pl_PL
dc.referencesMichalska-Hejd uk D., Kopeć D. 2009. Ocena efektywności czynnej ochrony zbiorowisk nieleśnych na przykładzie kompleksu łąkowego Granica w Kampinoskim Parku Narodowym. [w:] Andrzejewska A ., Lubański A . (red.) Trwałość i efektywność ochrony przyrody w polskich parkach narodowych: 247-258.pl_PL
dc.referencesMichalska-Hejduk D., Kopeć D. 2012. Ocena skuteczności zintegrowanej ochrony czynnej populacji motyli i roślinności nieleśnej w Kampinoskim Parku Narodowym. Ekologia i Technika, 20(1): 34-40.pl_PL
dc.referencesMillar J.G., Paine T.D., Joyce A.L., Hanks L.M. 2003. The effects of eucalyptus pollen on longevity and fecundity of eucalyptus longhorned borers (Coleoptera: Cerambycidae). J. Econ. Entomol., 96: 370-376.pl_PL
dc.referencesMiller R.C., Kurczewski F.E. 1976. Comparative nesting behaviors of Crabro rufibasis and Crabro arcadiensis (Hymenoptera: Sphecidae: Crabronidae). Fla. Entomol., 59: 267-285.pl_PL
dc.referencesMinkiewicz R. 1935. Myrmosa brunnipes Lepel. tudzież inne żądłówki południowe lub rzadkie, wykryte w Polsce środkowej (na tle odnośnych zbiorowisk występowania). Fragm. Faun. Mus. zool. pol., 2: 189-227.pl_PL
dc.referencesMirek Z ., Piękoś-Mirkowa H ., Zając A ., Zając M . 2002. Krytyczna lista roślin naczyniowych Polski. Różnorodność Biologiczna Polski, vol. 1. Wyd. Inst. Bot. W. Szafera PAN, Kraków.pl_PL
dc.referencesMorin P.J. 1999. Community ecology. Blackwell Science, Malden, Oxford, Carlton.pl_PL
dc.referencesMoroń D., Szentg yörgyi H ., Wantuch M ., Celary W ., Westphal C ., Settele J., Woyciechowski M. 2008. Diversity of wild bees in wet meadows: implications for conservation. Wetlands, 28(4): 975-983.pl_PL
dc.referencesMüller M. 1918. Über seltene märkische Bienen und Wespen in ihren Beziehungen zur heimischen Scholle. Dtsch. ent. Ztschr., 1918: 113-132.pl_PL
dc.referencesMunyuli T. 2011. Assessment of indicator species of butterfly assemblages in coffee-banana farming system in central Uganda. Afr. J. Ecol., 50: 77-89.pl_PL
dc.referencesMurray B.R., Lepschi B.J. 2004. Are locally rare species abundant elsewhere in their geografical range? Austral Ecol., 29: 297-293.pl_PL
dc.referencesMurray T.E, Fitzpatrick Ú., Byrne A., Fealy R., Brown M.J.F., Paxton R.J. 2012. Local-scale factors structure wild bee communities in protected areas. J. Appl. Ecol., 49(5):998-1008.pl_PL
dc.referencesMurray T.E, Kuhlmann M., Potts S.G. 2009. Conservation ecology of bees: populations, species and communities. Apidologie, 40: 211-236.pl_PL
dc.referencesNachtigall W. 1983. Zum Einflugverhalten Sandknotenwespe, Cerceris quadrifasciata, bei Schönwetter und Witterungsumschwung. Entomol. Gener., 8: 283-285.pl_PL
dc.referencesNadolna L. 2009. Wpływ przywrócenia koszenia na utrzymanie sprawności produkcyjnej i walorów przyrodniczych odłogowanych użytków zielonych w Sudetach. Woda – Środowisko – Obszary Wiejskie, 9(3): 89-105.pl_PL
dc.referencesNamura-Ochalska A. 2004. Wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi. [w:] Herbich J. (red.) Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. Tom 1 – Siedliska morskie i przybrzeżne, nadmorskie i śródlądowe solniska i wydmy. Ministerstwo Środowiska, Warszawa: 191-195.pl_PL
dc.referencesNiesiołowski W . 1950. Przyczynek do fauny żądłówek Polski południowej. Pol. Pismo Entomol., 19: 221-228.pl_PL
dc.referencesNieuwstadt M.G.L. V an, Iraheta C.E.R. 1996. Relation between size and foraging range in stingless bees (Apidae, Meliponinae). Apidologie, 27: 219-228.pl_PL
dc.referencesNoskiewicz J. 1924. Przyczynek do fauny żądłówek okolic Krakowa. Rozpr. Wiad. Muz. im. Dzied., 9: 112-115.pl_PL
dc.referencesNoskiewicz J., Puławski W . 1960. Błonkówki – Hymenoptera. Grzebaczowate – Sphecidae. Klucze do oznaczania owadów Polski. XXIV, 67. PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesNovotny V. 1994. Association of polyphagy in leafhoppers (Auchenorrhyncha, Hemiptera) with unpredictable environments. Oikos, 70: 223-232.pl_PL
dc.referencesNovotny V. 1995. Relationships between life-histories of leafhoppers (Auchenorrhyncha-Hemiptera) and their host plants (Juncaceae, Cyperaceae, Poaceae). Oikos, 73: 33-42.pl_PL
dc.referencesNowicki-Siła M . 1864. Przyczynek do owadniczej fauny Galicyi. Kraków.pl_PL
dc.referencesÖckinger E., Smith H.G. 2006. Landscape composition and habitat area affects butterfly species richness in semi-natural grasslands. Oecologia, 149: 526-534.pl_PL
dc.referencesOdum E.P. 1969. The strategy of ecosystem development. Science, 164: 262-270.pl_PL
dc.referencesOdum E.P. 1982. Podstawy ekologii. PWRiL, Warszawa.pl_PL
dc.referencesOehlke J. 1970. Beiträge zur Insektenfauna der DDR: Hymenoptera Sphecidae. Beitr. Ent., 20: 615-812.pl_PL
dc.referencesOertli S., Müller A., Dorn S. 2005a. Ecological and seasonal patterns in the diversity of a species- rich bee assemblage (Hymenoptera: Apoidea: Apiformes). Eur. J. Entomol., 102: 53-63.pl_PL
dc.referencesOertli S., Müller A., Steiner D., Breitenstein A., Dorn S. 2005b. Cross-taxon congruence of species diversity and community similarity among three insect taxa in a mosaic landscape. Biol. Conserv., 126: 195-205.pl_PL
dc.referencesOkołów G. 2006. Kampinoski Park Narodowy. ADG, Izabelin.pl_PL
dc.referencesOlszak R .W., Łuczak J., Zając R .Z. 1992. Species composition and numbers of spider communities occurring on different species of shrubs. Ekol. Pol., 40: 287-313.pl_PL
dc.referencesO’Neill K.M. 2001. Solitary wasps. Behaviour and natural history. Cornell University Press, Ithaca, London.pl_PL
dc.referencesO’Neill K.M., Evans H.E. 1982. Patterns of prey use in four sympatric species of Philanthus (Hymenoptera: Sphecidae), with a review of prey selection in the genus. J. Nat. Hist., 16: 791-801.pl_PL
dc.referencesPabjanek P. 2003. Kształtowanie się zapustów leśnych w warunkach puszczańskiej polany osadniczej. Rozprawa doktorska wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Janusza B . Falińskiego w Białowieskiej Stacji Geobotanicznej, Wydz. Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa– Białowieża.pl_PL
dc.referencesPark Y.S., Céréghino R., Compin A., Lek S. 2003. Application of artificial neural networks for patterning and predicting aquatic insect species richness in running waters. Ecol. Model., 160: 265-280.pl_PL
dc.referencesPark Y.S., Chung Y.J. 2006. Hazard rating of pine trees from a forest insect pest using artificial neural networks. For. Ecol. Manage., 222: 222-233.pl_PL
dc.referencesPaul A.R. 1941. Beiträge zur Kenntnis der Fauna der Sphegiden, Psammochariden, Vespiden und Chrysididen (Hym.) Pommerns. I. Sphegidae. Stett. Ent. Ztg., 102: 29-50.pl_PL
dc.referencesPawlikowski T. 1990. Wasp communities (Hymenoptera, Vespidae) in the agricultural landscape of Chełmno Land (N Poland). Pol. Pismo Entomol., 60: 115-128.pl_PL
dc.referencesPawlikowski T. 1991. Struktura zespołów trzmieli (Hymenoptera, Apoidea, Bombus Latr.) w środowiskach antropogenicznych różnych typów. Wiad. entomol., 10(2): 105-112.pl_PL
dc.referencesPawlikowski T. 1992. Materiały do studiów nad strukturą zespołów żądłówek (Hymenoptera, Aculeata) Polski. 1. Trzmiele (Apoidea, Bombus Latr.) wschodnich Karkonoszy. Wiad. entomol., 11(4): 207-212pl_PL
dc.referencesPawlikowski T. 1993. Materiały do studiów nad strukturą zespołów żądłówek (Hymenoptera, Aculeata) Polski. 2. Osy społeczne (Vespinae) wschodnich Karkonoszy. Wiad. entomol., 12(1): 41- 44.pl_PL
dc.referencesPawlikowski T., Barczak T. 1986. Struktura zgrupowań antofilnych żądłówek (Hymenoptera, Aculeata) na obszarach monokultur sosnowych w Borach Tucholskich. Acta Univ. Nic. Coper., Biol., 51(96): 83-92.pl_PL
dc.referencesPawlikowski T., Kowalewska B. 1998. Atrakcyjność środowisk krawędziowych dla pszczół (Hymenoptera: Apoidea) na Zboczach Płutowskich koło Chełmna. Wiad. entomol., 16(3/4): 165-176.pl_PL
dc.referencesPawlikowski T., Kruszyński T. 1996. Materiały do studiów nad strukturą zespołów żądłówek (Hymenoptera, Aculeata) Polski. 7. Grzebaczowate (Hymenoptera, Sphecidae) obszarów leśnych Kotliny Toruńskiej. Acta Univ. Nic. Copernici. Biol., 96: 83-91.pl_PL
dc.referencesPearson D.L. 1994. Selecting indicator taxa for the quantitative assessment of biodiversity. Philos. Trans. R. Soc. B, 345: 75-79.pl_PL
dc.referencesPenczak T., Kruk A. 2005. Patternizing of impoundment impact (1985-2002) on fish assemblages in lowland river using the Kohonen algorithm. J. Appl. Ichthyol., 21: 169-177.pl_PL
dc.referencesPenczak T., Kruk A ., Grabowska J., Śliwińska A ., Koszaliński H ., Zięba G., Tybulczuk S., Galicka W ., Marszał L . 2010. Wpływ stopniowej poprawy jakości wody w rzece Ner na regenerację ichtiofauny. Rocz. Nauk. PZW, 23: 97-117.pl_PL
dc.referencesPenczak T., Kruk A., Grzybkowska M., Dukowska M. 2006. Patterning of impoundment impact on chironomid assemblages and their environment with the use of the self-organizing map (SOM). Acta Oecol., 30: 312-321.pl_PL
dc.referencesPetanidou T., Ellis W.N. 1996. Interdependence of native bee faunas and floras in changing Mediterranean communities. [w:] Matheson A., Buchmann S.L., O’Toole C., Westrich P., Williams I.H. (red.). The conservation of bees. Linnean Society Symposium, Series 18. Academic Press, London: 210-226.pl_PL
dc.referencesPiórkowski H ., Domańska M ., Rycharski M ., Jakubowski W ., Ostrzyżek S., Stefaniak P. 2010. Result 17th. The current habitat-soil map presenting hydrogenic habitats and soils in the GIS standard. Project „Development of the method for reconstruction of primary hydrological conditions in Kampinos National Park in order to restrain nature degradation and improve biodiversity status” [online]. http://kampinos.sggw.pl/. Dostęp 14 maja 2012.pl_PL
dc.referencesPiórkowski H ., Domańska M ., Rycharski M ., Jakubowski W ., Stefaniak P. 2011. Gleby obszarów mokradłowych. [w:] Okruszko T., Mioduszewski W., Kucharski L. (red.) Ochrona i renaturyzacja mokradeł Kampinoskiego Parku Narodowego. SGGW, Warszawa: 93-118.pl_PL
dc.referencesPlewka T. 1981. Niektóre interesujące gatunki owadów fauny Kampinoskiego Parku Narodowego. [w:] Entomologia a gospodarka narodowa. PWN, Warszawa: 91-93.pl_PL
dc.referencesPlewka T. 1995. Bombus semenoviellus Skor. – nowy dla Polski gatunek trzmiela. Materiały Zjazdowe, 42 Zjazd PTE, 8-10.09.1995, Poznań: 37-38.pl_PL
dc.referencesPlewka T. 2003. Pszczoły (Hymenoptera, Apoidea) w środowiskach Kampinoskiego Parku Narodowego i jego otuliny. [w:] Andrzejewski R. (red.) Kampinoski Park Narodowy. Tom I – Przyroda Kampinoskiego Parku Narodowego. Kampinoski Park Narodowy, Izabelin: 577-593.pl_PL
dc.referencesPolavarapu S., Seabrook W.D. 1996. Seasonal diapause development, effects of temperature and photoperiod on postdiapause egg development, and validation of a degree-day model predicting larval eclosion of blueberry leaftier, Croesia curvalana (Kearfott) (Lepidoptera: Tortricidae). Can. Entomol., 128: 187-198.pl_PL
dc.referencesPolidori C. 2011. The role of increased prey spectrum and reduced prey size in the evolution of sociality in Cerceris wasps. [w:] Polidori C. (red.) Predation in the Hymenoptera: An evolutionary perspective. Transworld Research Network, Kerala, India: 199-216.pl_PL
dc.referencesPolidori C., Bevacqua S., Andrietti F. 2010. Do digger wasps time their provisioning activity to avoid cuckoo wasps (Hymenoptera: Crabronidae and Chrysididae)? Acta Ethol., 13: 11-21.pl_PL
dc.referencesPolidori C., Federici M., Pesarini C., Andrietti F. 2007. Factors affecting spider prey selection by Sceliphron mud-dauber wasps (Hymenoptera: Sphecidae) in northern Italy. Anim. Biol., 57(1): 11-28.pl_PL
dc.referencesPotts S.G., Vulliamy B., Dafni A., Ne’eman G., O’Toole C., Roberts S., Willmer P.G. 2003a. Response of plant-pollinator communities following fire: changes in diversity, abundance, and reward structure. Oikos, 101: 103-112.pl_PL
dc.referencesPotts S.G., Vulliamy B., Dafni A., Ne’eman G., Willmer P.G. 2003b. Linking bees and flowers: how do floral communities structure pollinator communities? Ecology, 84: 2628-2642.pl_PL
dc.referencesPotts S.G., Vulliamy B., Roberts S., O’Toole C., Dafni A., Ne’eman G., Willmer P.G. 2004. Nectar resource diversity organizes flower-visitor community structure. Entomol. Exp. Appl., 113: 103-107.pl_PL
dc.referencesPotts S.G., Vulliamy B., Roberts S., O’toole C., Dafni A., Ne’eman G., Willmer P. 2005. Role of nesting resources in organizing diverse bee communities in Mediterranean landscape. Ecol. Entomol., 30: 78-85.pl_PL
dc.referencesPotts S.G., Willmer P.G. 1997. Abiotic and biotic factors influencing nest-site selection by Halictus rubicundus, a ground nesting halictine bee. Ecol. Entomol., 22: 319-328.pl_PL
dc.referencesPrzybylski M ., Zięba G., Kotusz J., Terlecki J., Kukuła K . 2004. Analiza stanu zagrożenia ichtiofauny wybranych rzek Polski. Arch. Pol. Fish., 12, Supl., 2: 131-142.pl_PL
dc.referencesPuławski W . 1952. Harpactes exiguus Handl. (Sphecidae, Hymenoptera) gatunek nowy dla Polski i gatunki pokrewne. Pol. Pismo. Entomol., 22: 101-121.pl_PL
dc.referencesPuławski W. 1984. The status of Trypoxylon figulus (Linnaeus, 1758), medium De Beaumont, 1945, and minus De Beaumont, 1945 (Hymenoptera: Sphecidae). Proc. Calif. Acad. Sci., 43: 123-140.pl_PL
dc.referencesPuławski W .J. 2010. Family-group names and classification. [w:] Catalog of Sphecidae sensu lato (=Apoidea excluding Apidae) [online]. http://research.calacademy.org/ent/catalog_sphecidae/. Dostęp 29 kwietnia 2012.pl_PL
dc.referencesQuinn G.P., Keough M.J. 2002. Experimental design and data analysis for biologists. Cambridge University Press, Cambridge.pl_PL
dc.referencesRabinowitz D. 1981. Seven forms of rarity. [w:] Synge H. (red.) The biological aspects of rare plant conservation. John Wiley, Chichester: 205-217.pl_PL
dc.referencesReiss M. 1988. Scaling of home range size: body size, metabolic needs and ecology. Trends Ecol. Evol., 3: 85-86.pl_PL
dc.referencesRicketts T.H. 2001. The matrix matters: effective isolation in fragmented landscapes. Am. Nat., 158: 87-99.pl_PL
dc.referencesRozbicki J., C zępińska-Kamińska D., Pawluśkiewicz M . 2004. Gospodarka rolna na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego i jego otuliny. [w:] Andrzejewski R. (red.) Kampinoski Park Narodowy. Tom II – Społeczeństwo, przestrzeń, ekonomia. Kampinoski Park Narodowy, Izabelin: 51-73.pl_PL
dc.referencesRuggiero A., Céréghino R., Figuerola J., Marty P., Angélibert S. 2008. Farm ponds make a contribution to the biodiversity of aquatic insects in a French agricultural landscape. C. R. Biologies, 331: 298-308.pl_PL
dc.referencesRuszkowski A., Ruszkowski J. 1998. Słownik polskich nazw owadów. Część 1. Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa – Oddział Pszczelnictwa, Puławy.pl_PL
dc.referencesRutkowski L. 1998. Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSandor A.D., Maths I., Sima I. 2004. Hunting behaviour and diet of migratory woodchat shrikes (Lanius senator) in Eastern Romania. Biological Lett., 41(2): 167-173.pl_PL
dc.referencesSaunders D.A., Hobbs R.J., Margules C.R. 1991. Biological consequences of ecosystem fragmentation: a review. Conserv. Biol., 5: 18-32.pl_PL
dc.referencesSchilling S. 1848. Bericht über die arbeiten der entomologischen Sektion im Jahre 1847. III. Hymenoptera. Übers. Arb. Schles. Ges. Vaterl. Cult., Breslau, 1848: 105.pl_PL
dc.referencesSchmidt M.H., Tscharntke T. 2005. Landscape context of sheetweb spider (Araneae: Linyphiidae) abundance in cereal fields. J. Biogeogr., 32: 467-473.pl_PL
dc.referencesSchmid-Egger C. 2002. About taxonomy of Psenulus fulvicornis Schenck (Hymenoptera, „Sphecidae”). Bembix, 15: 13-21.pl_PL
dc.referencesSchmid-Egger C., Risch S., Niehuis O. 1995. Fauna und Flora in Rheinland Pfalz. Zeitschrift für Naturschutz, Beiheft 16. Die Wildbienen und Wespen in Rheinland-Pfalz (Hymenoptera, Aculeata). Verbreitung, Ökologie und Gefährdungssituation. Gesellschaft für Naturschutz und Ornithologie, Reinland-Pfalz e.V. (GNOR), Landau.pl_PL
dc.referencesSchneider S.S., McNally L.C. 1993. Spatial foraging patterns and colony energy status in the African honey bee, Apis mellifera scutellata. J. Insect Behav., 6: 195-210.pl_PL
dc.referencesScholz E. 1909. Die Lebensgewohnheiten schlesischer Grabwespen. II. Ztschr. wiss. Insektenbiol. N.F., 5: 179-182.pl_PL
dc.referencesScholz E. 1910. Biologische unf faunistische Notizen uber schlesische Insekten. Ztschr. wiss. Insektenbiol. N.F., 6: 305-307.pl_PL
dc.referencesSchüepp C., Herrmann J.D., Herzog F., Schmidt-Entling M.H. 2011. Differential effects of habitat isolation and landscape composition on wasps, bees, and their enemies. Oecologia, 165: 713- 721.pl_PL
dc.referencesSchummel T. 1834. Nysson minutes und N. auratus, zwei für Schlesien neuen Hymenopteren. Übers. Arb. Schles. Ges. Vaterl. Cult., Breslau, 1834: 78-79.pl_PL
dc.referencesShlyakhtenok A.S. 2007a. Dynamics of the fauna of digger wasps (Hymenoptera, Sphecidae) in the Chernobyl zone. Russian J. Ecol., 38(5): 363-366.pl_PL
dc.referencesShlyakhtenok A.S. 2007b. Hymenoptera Aculeata of raised bogs in Belarus. Entomol. Rev., 87(2): 295-306.pl_PL
dc.referencesShlyakhtenok A.S., Agunovich R.G. 2001. The dynamics of species composition and abundance of wasps from the families Pompilidae, Sphecidae, and Vespidae (Hymenoptera: Aculeata) in successional pine biogeocenoses of Berezinskii Biosphere Reserve. Russ. J. Ecol., 32(2): 142-146.pl_PL
dc.referencesSiebold C. 1839. Beiträge zur Fauna der wirbellosen Thiere Preussens. Dritter Beitrag, Preussische Raubwespen. Preuss. Provincialbl., Königsberg, 21: 42-53.pl_PL
dc.referencesSiemann E., Haarstad J., Tilman D. 1999. Dynamis of plant and arthropod diversity during old field succession. Ecography, 22: 406-414.pl_PL
dc.referencesSikorska-Maykowska M. 2003. Budowa geologiczna. [w:] Andrzejewski R. (red.) Kampinoski Park Narodowy. Tom I – Przyroda Kampinoskiego Parku Narodowego. Kampinoski Park Narodowy, Izabelin: 69-86.pl_PL
dc.referencesSilva P.M., Aguiar C.A.S., Niemelä J., Sousa J.P., Serrano A.R.M. 2008. Diversity patterns of ground-beetles (Coleoptera: Carabidae) along a gradient of landuse disturbance. Agricult. Ecosys. Environ., 124: 270-274.pl_PL
dc.referencesSkibińska E . 1981. Żądłówki (Aculeata, Hymenoptera). [w:] Zoocenologiczne podstawy kształtowania środowiska przyrodniczego osiedla mieszkaniowego Białołęka Dworska w Warszawie. Fragm. Faun., 26(21): 355-378.pl_PL
dc.referencesSkibińska E . 1982. Sphecidae (Hymenoptera) of Warsaw and Mazovia. Memorabilia zool., 36: 103- -127.pl_PL
dc.referencesSkibińska E . 1986. Structure of Sphecidae (Hymenoptera) communities in urban green areas of Warsaw. Memorabilia zool., 41: 125-186.pl_PL
dc.referencesSkibińska E . 1989a. Aculeata (Hymenoptera) of linden-oak-hornbeam and thermophilous oak forests of the Mazovian Lowland. Fragm. Faun., 32(10): 197-224.pl_PL
dc.referencesSkibińska E . 1989b. Predatory Aculeata (Hymenoptera) of moist meadows on the Mazovian Lowland. Memorabilia zool., 43: 289-296.pl_PL
dc.referencesSkibińska E . 1995. Sphecidae (Aculeata) of subcontinental pine forest stands (Peucedano-Pinetum) of various ages in Puszcza Białowieska. Fragm. Faun., 38: 419-433.pl_PL
dc.referencesSkibińska E . 1999. Grzebaczowate (Sphecidae), osowate (Vespidae), kopułkowate (Eumenidae), nastecznikowate (Pompilidae) i złotolitkowate (Chrysididae) Puszczy Białowieskiej; stopień zbadania i ocena bogactwa gatunkowego. Parki Nar. Rez. Przyr., 18(3): 93-104.pl_PL
dc.referencesSkibińska E . 2001. Sphecidae-grzebaczowate. [w:] Gutowski J., Jaroszewicz B. (red.) Katalog fauny Puszczy Białowieskiej. IBL, Warszawa: 219-220.pl_PL
dc.referencesSłowińska-Jurkiewicz A., Podst awka-Chmielewska E ., Pałys E ., Pranagal J. 1999. Influence of agricultural land set-aside on selected physical properties of soil. Fragm. Agronom., 62(2): 72-82.pl_PL
dc.referencesSmall E.C., Sadler J.P., Tefler M.G. 2002. Carabid beetle assemblages on urban derelict sites in Birmingham, UK. J. Insect Conserv., 6: 233-246.pl_PL
dc.referencesSmissen J. van der. 2001. Die Wildbienen und Wespen Schleswig-Holsteins – Rote Liste Band I-III. Landesamt für Natur und Umwelt des Landes Schleswig-Holstein, Flintbek.pl_PL
dc.referencesSolon J. 2003a. Dynamika roślinności Kampinoskiego Parku Narodowego i jego otuliny. [w:] Andrzejewski R. (red.) Kampinoski Park Narodowy. Tom I – Przyroda Kampinoskiego Parku Narodowego. Kampinoski Park Narodowy, Izabelin: 413-429.pl_PL
dc.referencesSolon J. 2003b. Przestrzenne zróżnicowanie roślinności rzeczywistej w Kampinoskim Parku Narodowym i w otulinie. [w:] Andrzejewski R. (red.) Kampinoski Park Narodowy. Tom I – Przyroda Kampinoskiego Parku Narodowego. Kampinoski Park Narodowy, Izabelin: 395-411.pl_PL
dc.referencesSong M.Y., Park Y.S., Kwak I.S., Woo H., Chon T.S. 2006. Characterization of benthic macroinvertebrate communities in a restored stream by using self-organizing map. Ecol. Inform., 1: 295-305.pl_PL
dc.referencesSpeight M.R., Hunter M.D., Watt. A.D. 2008. Ecology of insects: concepts and applications. Wiley- Blackwell, Chichester.pl_PL
dc.referencesSrba M., Heneberg P. 2012. Nesting habitat segregation between closely related terricolous sphecid species (Hymenoptera: Spheciformes): key role of soil physical characteristics. J. Insect Conserv., 16: 557-570.pl_PL
dc.referencesStarkel L. 1999. Geografia Polski. Środowisko przyrodnicze. PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesStatSoft Inc. 2011. STATISTICA – 10.0 – PL [online]. http: www.statsoft.pl/. Dostęp 20 marca 2013.pl_PL
dc.referencesSteffan-Dewenter I. 2002. Landscape context affects trap-nesting bees, wasps, and their natural enemies. Ecol. Entomol., 27: 631-637.pl_PL
dc.referencesSteffan-Dewenter I. 2003. Importance of habitat area and landscape context for species richness of bees and wasps in fragmented orchard meadows. Conserv. Biol., 17: 1036-1044.pl_PL
dc.referencesSteffan-Dewenter I., Kuhn A. 2003. Honeybee foraging in differentially structured landscapes. Proc. R. Soc. Lond. B, 270: 569-575.pl_PL
dc.referencesSteffan-Dewenter I., Münzenberg U., Bürger C., Thies C., Tscharntke T. 2002. Scale-dependent effects of landscape context on three pollinator guilds. Ecology, 83(5): 1421-1432.pl_PL
dc.referencesSteffan-Dewenter I., Tscharntke T. 1997. Early succession of butterfly and plant communities on set-aside fields. Oecologia, 109: 294-302.pl_PL
dc.referencesSteffan-Dewenter I., Tscharntke T. 2001. Succession of bee communities on fallows. Ecography, 24: 83-93.pl_PL
dc.referencesStephen W.P. 1965. Effects of soil moisture on survival of prepupae of the alkali bee. J. Econ. Entomol., 58: 472-474.pl_PL
dc.referencesStone G.N. 1994. Activity patterns of females of the solitary bee Anthophora plumipes in relation to temperature, nectar supplies and body size. Ecol. Entomol., 19: 177-189.pl_PL
dc.referencesStrauss B., Biedermann R. 2008. Fit for succession – community structure and life strategies of leafhoppers in urban brown fields. Ecol. Entomol., 33: 107-118.pl_PL
dc.referencesStrohm E., Marliani A. 2002. The cost of parental care: prey hunting in a digger wasp. Behav. Ecol., 13: 52-58.pl_PL
dc.referencesStubblefield J.W., Seger J., Wenzel J.W., Heisler M.M. 1993. Temporal, spatial, sex-ratio, and body-size heterogeneity of prey species taken by the beewolf Philanthus sanbornii (Hymenoptera: Sphecidae). Philos. Trans. R. Soc. B., 339: 397-423.pl_PL
dc.referencesSwaay C.A.M. van 2002. The importance of calcareous grasslands for butterflies in Europe. Biol. Conserv., 104: 315-318.pl_PL
dc.referencesSzafer W. 1977. Szata roślinna Polski niżowej. [w:] Szafer W., Zarzycki K. (red.) Szata roślinna Polski. Tom II, wyd. 3. PWN, Warszawa: 17-188.pl_PL
dc.referencesSzafer W ., Kulczyński S., Pawłowski B . 1967. Rośliny Polski. PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSzczepko K., Kowalczyk J.K. 2001a. Nitela fallax Kohl, 1883 (Hymenoptera, Sphecoidea) w Polsce. Wiad. entomol., 20(3/4): 143-146.pl_PL
dc.referencesSzczepko K., Kowalczyk J.K. 2001b. Sphecid wasps (Hymenoptera: Sphecidae) in habitats of abandoned village in forest territory of Kampinoski National Park (Poland). Pol. Pismo. Entomol., 70: 185-193.pl_PL
dc.referencesSzczepko K., Kowalczyk J.K. 2004. Post-agriculture habitats as a refuge area for sphecid wasps (Hymenoptera: Sphecidae) in the territory of the Kampinos National Park. Ecol. Quest., 4: 123-132.pl_PL
dc.referencesSzczepko K., Kowalczyk J.K. 2006. Stan badań nad żądłówkami (Hymenoptera, Aculeata) w zachodniej części Kampinoskiego Parku Narodowego. Parki nar. Rez. Przyr., 25(2): 85-93.pl_PL
dc.referencesSzczepko K., Kruk A., Bartos M. 2012. The role of mosaicity of the post-agriculture area of the Kampinos National Park in determining the diversity of species of spider wasps (Hymenoptera: Pompilidae). Eur. J. Entomol., 109(1): 35-46.pl_PL
dc.referencesSzczepko K., Kruk A., Bartos M., Wiśniowski B . 2013. Factors shaping cuckoo wasp diversity in the post-agriculture area of the Kampinos National Park, Poland. Insect Conserv. Diver., 6: 339-353.pl_PL
dc.referencesSzczepko K., Pawlikowski T., Kowalczyk J.K. 2002. Apoidea (Hymenoptera) in habitats of former agricultural area in a renaturization stage of Kampinos National Park (Poland). Fragm. Faun., 45: 115-122.pl_PL
dc.referencesSzczepko K ., Wiśniowski B . 2006. Żądłówki (Hymenoptera: Aculeata) Kampinoskiego Parku Narodowego. Część I. „Scolioidea”. Wiad. entomol., 25(1): 33-42.pl_PL
dc.referencesSzczepko K ., Wiśniowski B . 2009a. Interesujące gatunki żądłówek (Hymenoptera: Aculeata) związane z terenami uprawianymi i drewnianymi zabudowaniami. [w:] Michalska-Hejduk D., Bomanowska A. (red.) Rola Kampinoskiego Parku Narodowego w zachowaniu różnorodności biologicznej i krajobrazowej dawnych obszarów wiejskich. Kampinoski Park Narodowy, Łódź–Izabelin: 91-98.pl_PL
dc.referencesSzczepko K ., Wiśniowski B . 2009b. Żądłówki (Hymenoptera: Aculeata) Kampinoskiego Parku Narodowego. Część III. Złotolitki (Chrysididae). Wiad. entomol., 28(3): 163-182.pl_PL
dc.referencesSzczepko K ., W iśniowski B ., Ż yła W . 2009. Żądłówki (Hymenoptera) Kampinoskiego Parku Narodowego. Część V. Osowate (Vespidae). Wiad. entomol., 28(4): 235-258.pl_PL
dc.referencesSzulczewski J. 1950. Błonkówki (Hymenoptera) Wielkopolskiego Parku Narodowego. Część IV: Żądłówki (Aculeata) (Chrysididae, Sapygidae, Mutillidae, Scoliidae, Vespidae, Psammocharidae, Sphegidae). Prace Monograficzne nad przyrodą Wielkopolskiego Parku Narodowego pod Poznaniem, 2: 90-110.pl_PL
dc.referencesTaki H., Viana B.F., Kevan P.G., Silva F.O., Buck M. 2008. Does forest loss affect the communities of trap-nesting wasps (Hymenoptera: Aculeata) in forests? Landscape vs. local habitat conditions. J. Insect. Conserv., 12: 15-21.pl_PL
dc.referencesTaylor P.D., Fahrig L., Henein K., Merriam G. 1993. Connectivity is a vital element of landscape structure. Oikos, 68(3): 571-576.pl_PL
dc.referencesThomas C.F.G., Jepson P.C. 1997. Field-scale effects of farming practices on linyphiid spider populations in grass and cereals. Entomol. Exp. Appl., 84: 59-69.pl_PL
dc.referencesThomas J.A. 1993. Holocene climate change and man-made refugia may explain why a sixth of British butterflies possess unnatural early-successional habitats. Ecography, 16: 278-284.pl_PL
dc.referencesTormos J., Asís J.D., Gayubo S.F., Calvo J., Martín M.A. 2005. Ecology of crabronid wasps found in trap nests from Spain (Hymenoptera: Spheciformes). Fla. Entomol., 88(3): 278-284.pl_PL
dc.referencesTrojan P., Bańkowska R ., Chudzicka E ., Pilipiuk I ., Skibińska E ., Sterzyńska M ., Wytwer J. 1994. Secondary succession of fauna in the pine forests of Puszcza Białowieska. Fragm. Faun., 37: 3-104.pl_PL
dc.referencesTrumbo S.T., Robinson G.E. 2004. Nutrition, hormones and life history in burying beetles. J. Insect Physiol., 50: 383-391.pl_PL
dc.referencesTryjanowski P., Pawlikowski T., Pawlikowski K., Banaszak-Cibicka W., Sparks T.H. 2010. Does climate influence phenological trends in social wasps (Hymenoptera: Vespinae) in Poland? Eur. J. Entomol., 107: 203-208.pl_PL
dc.referencesTscharntke T., Batáry P., Dormann C.F. 2011. Set-aside management: How do succession, sowing patterns and landscape context affect biodiversity? Agric. Ecosyst. Environ., 143: 37-44.pl_PL
dc.referencesTscharntke T., Gathmann A., Steffan-Dewenter I. 1998. Bioindication using trap-nesting bees and wasps and their natural enemies: community structure and interactions. J. Appl. Ecol., 35: 708-719.pl_PL
dc.referencesTscharntke T., Greiler H. 1995. Insects communities, grasses, and grasslands. Annu. Rev. Entomol., 40: 535-558.pl_PL
dc.referencesTscharntke T., Klein A.M., Kruess A., Steffan-Dewenter I., Thies C. 2005. Landscape perspectives on agricultural intensification and biodiversity – ecosystem service management. Ecol. Lett., 8: 857-874.pl_PL
dc.referencesTscheulin T., Neokosmidis L., Petanidou T., Settele J. 2011. Influence of landscape context on the abundance and diversity of bees in Mediterranean olive groves. B. Entomol. Res., 101: 557- -564.pl_PL
dc.referencesTszydel M., Grzybkowska M., Kruk A. 2009. Influence of dam removal on trichopteran assemblages in the lowland Drzewiczka River, Poland. Hydrobiologia, 630: 75-89.pl_PL
dc.referencesTylianakis J.M., Tscharntke T., Klein A.M. 2006. Diversity, ecosystem function, and stability of parasitoid host interactions across a tropical habitat gradient. Ecology, 87: 3047-3057.pl_PL
dc.referencesUetz G.W., Halaj J., Cady A.B. 1999. Guild structure of spiders in major crops. J. Arachnol., 27: 270-280.pl_PL
dc.referencesUnruh T.R., Messing R.H. 1993. Intraspecific biodiversity in Hymenoptera, implications for conservation and biological control. [w:] LaSalle J., Gauld I.D. (red.) Hymenoptera and biodiversity. CAB International and Natural History Museum, Wallingford: 27-57.pl_PL
dc.referencesVázquez D.P., Melián C.J., Williams N.M., Blüthgen N., Krasnov B.R., Poulin R. 2007. Species abundance and asymmetric interaction strength in ecological networks. Oikos, 116: 1120-1127.pl_PL
dc.referencesVeddeler D., Tylianakis J., Tscharntke T., Klein A.M. 2010. Natural enemy diversity reduces temporal variability in wasp but not bee parasitism. Oecologia, 162: 755-762.pl_PL
dc.referencesVesanto J., Alhoniemi E. 2000. Clustering of the self-organizing map. IEEE Trans. Neural Netw., 11: 586-600.pl_PL
dc.referencesVesanto J., Himberg J., Alhoniemi E., Parhankangas J. 1999. Self-organizing map in Matlab: the SOM toolbox. [w:] Proceedings of the Matlab DSP Conference 1999. Espoo, Finland: 35-40.pl_PL
dc.referencesVieira L.C., Oliveira N.G., Gayubo S.F. 2011. On the use of Apiformes and Spheciformes (Insecta: Hymenoptera) populations as a management tool. Biodivers. Conserv., 20(3): 519-530.pl_PL
dc.referencesWallis De Vries M.F., Poschold P., Willems J.H. 2002. Challenges for the conservation of calcareous grasslands in northwestern Europe: integrating the requirements of flora and fauna. Biol. Conserv., 104: 265-273.pl_PL
dc.referencesWebb N.R. 1997. Study of biotopes and habitats losing wildlife interest as a result of ecological succession. Council of Europe. Nature and Environment Series, Strasbourg, 91: 1-35.pl_PL
dc.referencesWeibull A.C., Bengstonn J., Nohlgren E. 2000. Diversity of butterflies in the agricultural landscape: the role of farming system and landscape heterogeneity. Ecography, 23: 743-750.pl_PL
dc.referencesWeiner J. 1999. Życie i ewolucja biosfery. PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWesserling J., Tscharntke T. 1995a. Habitatwahl von bodennistenden Wildbienen und Grabwespen – Pflegemassnahmen im Experiment (Habitat selection of bees and digger wasps – experimental management of plots). Mitt. Dtsch. Ges. Allg. Angew. Ent., 9: 697-701.pl_PL
dc.referencesWesserling J., Tscharntke T. 1995b. Das Heimfindevermögen von Stechimmen und die Verinselung von Lebensräumen (Homing distances of bees and wasps and the fragmentation of habitats). Mitt. Dtsch. Ges. Allg. Angew. Ent., 10: 323-326.pl_PL
dc.referencesWestphal C., Bommarco R., Carré G., Lamborm E., Morison N., Petanidou T., Potts S.G., Roberts S.P.M., Szentgyörgyi H., Tscheulin T., Vaissière B.E., Woyciechowski M., Biesmeijer J.C., Kunin W.E., Settele J., Steffan-Dewenter I. 2008. Measuring bee diversity in different European habitats and biogeographical regions. Ecol. Monogr., 78(4): 653-671.pl_PL
dc.referencesWestrich P. 1996. Habitat requirements of central European bees and the problems of partial habitats. [w:] Matheson A., Buchmann S.L., O’Toole C., Westrich P., Williams I.H. (red.) The conservation of bees. Academic Press, London: 1-16.pl_PL
dc.referencesWhittaker R.H. 1965. Dominance and diversity in land plant communities. Science, 147: 250-260.pl_PL
dc.referencesWierzejski A. 1868. Dodatek do fauny owadów błonkoskrzydłych (Hymenoptera). Spraw. Kom. fizjogr. c.k. Tow. nauk. krakow., 2: 108-120.pl_PL
dc.referencesWierzejski A. 1874. Dodatek do fauny błonkówek (Hymenoptera). Spraw. Kom. fizjogr. AU, 8: 253-273.pl_PL
dc.referencesWilliams P. 2000. Some properties of rarity scores used in site quality assessment. Br. J. Ent. Nat. Hist., 13: 73-86.pl_PL
dc.referencesWilson J.S., Griswold T., Messinger O.J. 2008. Sampling bee communities (Hymenoptera: Apiformes) in a desert landscape: are pan traps sufficient? J. Kans. Entomol. Soc., 81(3): 288-300.pl_PL
dc.referencesWindschnurer N. 1997. Bienen, Wespen und Ameisen in einem Hausgarten von Karlsruhe-Durlach (Hymenoptera, Aculeata). Veröff. Naturschutz Lanschftpflege Bad.-Württ., 71/72(2): 603-718.pl_PL
dc.referencesWiśniowski B . 1993. Materiały do znajomości grzebaczowatych (Hymenoptera, Sphecidae) Puszczy Białowieskiej. Parki nar. Rez. Przyr., 12: 93-99.pl_PL
dc.referencesWiśniowski B . 2000. Błonkówki (Hymenoptera) polskich Bieszczadów ze szczególnym uwzględnieniem Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Monografie Bieszczadzkie, 8: 145-187.pl_PL
dc.referencesWiśniowski B . 2002. Żądłówki z rodzin Tiphiidae, Sapygidae, Mutillidae, Pompilidae, Eumenidae, Vespidae i Sphecidae (Hymenoptera: Aculeata) Ojcowskiego Parku Narodowego. Część I. Wykaz gatunków i analiza zoogeograficzna. Parki Nar. Rez. Przyr., 21(1): 51-82.pl_PL
dc.referencesWiśniowski B . 2004. Annotated checklist of Polish digger wasps (Hymenoptera: Sphecidae). Pol. Pismo Entomol., 73: 33-63.pl_PL
dc.referencesWiśniowski B . 2005. Żądłówki z rodzin Tiphiidae, Sapygidae, Mutillidae, Pompilidae, Eumenidae, Vespidae i Sphecidae (Hymenoptera: Aculeata) Ojcowskiego Parku Narodowego. Część II. Analiza zgrupowań. Prądnik. Prace Muz. Szafera, 15: 31-338.pl_PL
dc.referencesWiśniowski B ., Kowalczyk J.K. 1998. Nowe dla Polski gatunki grzebaczy (Hymenoptera: Aculeata: Sphecidae). Prądnik. Prace Muz. Szafera, 11/12: 219-222.pl_PL
dc.referencesWiśniowski B ., Szczepko K . 2004. Trypoxylon fronticorne Gussakovskij, 1936 – nowy dla Polski gatunek grzebacza (Hymenoptera: Sphecidae). Wiad. entomol., 23(2): 89-96.pl_PL
dc.referencesWiśniowski B ., Szczepko K . 2007. Żądłówki (Hymenoptera: Aculeata) Kampinoskiego Parku Narodowego. Część II. Pompilidae. Wiad. entomol., 26(2): 87-102.pl_PL
dc.referencesWiśniowski B ., Szczepko K . 2009a. Pseudomalus triangulifer (Abeille de Perrin, 1877) – nowy dla Polski gatunek złotolitki (Hymenoptera: Chrysididae). Wiad. entomol., 28(4): 231-236.pl_PL
dc.referencesWiśniowski B ., Szczepko K . 2009b. Żądłówki (Hymenoptera: Aculeata) Kampinoskiego Parku Narodowego. Część IV. Pompilidae – uzupełnienie. Wiad. entomol., 28(2): 113-117.pl_PL
dc.referencesWiśniowski B ., Szczepko K . 2010. Chrysis illigeri Wesmael, 1839 – nowy dla Polski gatunek złotolitki (Hymenoptera: Chrysididae). Wiad. entomol., 29(1): 41-46.pl_PL
dc.referencesWiśniowski B ., Werstak K . 2003. Materiały do poznania grzebaczowatych (Hymenoptera: Sphecidae). Wiad. entomol., 22(2): 73-80.pl_PL
dc.referencesWitt R. 2009. Wespen. Vademecum, Oldenburg.pl_PL
dc.referencesWoś A. 1993. Regiony klimatyczne Polski w świetle wystepowania różnych typów pogody. Wydaw. IGiPZ PAN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWuellner, C.T. 1999. Nest site preference and success in a gregarious, ground-nesting bee Dieuomia triangulifera. Ecolog. Entomol., 24: 471-479.pl_PL
dc.referencesWysocki C., Sikorski P. 2002. Fitosocjologia stosowana. Wydaw. SGGW, Warszawa.pl_PL
dc.referencesYeo P.F., Corbet S. 1995. Solitary wasps. Naturalists’ Handbooks 3, The Richmond Publishing, Great Britain.pl_PL
dc.referencesZar J.H. 1984. Biostatistical analysis. Prentice-Hall Inc., Englewood Cliffs.pl_PL
dc.referencesZgorzelski M ., Pawłowska T. 2003. Geomorfologia. [w:] Andrzejewski R. (red.) Kampinoski Park Narodowy. Tom I – Przyroda Kampinoskiego Parku Narodowego. Kampinoski Park Narodowy, Izabelin: 87-95.pl_PL
dc.referencesZimny L. 2003. Encyklopedia ekologiczno-rolnicza. Wydaw. Akademii Rolniczej, Wrocław.pl_PL
dc.referencesZolda P., Holzinger W.E. 2002. Patterns of prey use in two sympatric species of Bembecinus (Hymenoptera, Apoidea. Sphecidae). Entomol. Gener., 26: 101-106.pl_PL
dc.referencesZurbuchen A., Bachofen C., Müller A., Hein S., Dorn S. 2010. Are landscape structures insurmountable barriers for foraging bees? A mark-recapture study with two solitary pollen specialist species. Apidologie, 41: 497-508.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7525-850-9


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe