Show simple item record

dc.contributor.authorSzczepański, Wojciech
dc.contributor.editorDubicki, Andrzej
dc.contributor.editorRekść, Magdalena
dc.contributor.editorSepkowski, Andrzej
dc.date.accessioned2019-07-25T13:17:03Z
dc.date.available2019-07-25T13:17:03Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationSzczepański W., Leksikon YU mitologije – fenomeny jugosłowiańskiej kultury popularnej i ich „życie po życiu”, [w:] W kręgu wyobrażeń zbiorowych. Polityka, władza, społeczeństwo, Dubicki A., Rekść M., Sepkowski A. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2019, s. 253-278, doi: 10.18778/8088-950-7.15pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8088-950-7
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/29716
dc.description.abstractFor some time now Poles seem to be increasingly more interested in the Yugoslav popular culture which has thus been gaining its own experts as well as lovers in Poland. It is undoubtedly associated with the development of studies in fields such as (Southern) Slavonic and Balkan Philology as well as with increasing historical, politological, ethnological and anthropological research into the past and present of the post-Slavic area, including cultural, social and political issues. Leksikon YU mitologije (The Lexicon of YU mythology), published in 2005 in Serbian (Belgrade) and distributed more widely in Croatia, is a unique work in the field of cataloging and recognizing phenomena of popular culture of Yugoslavia. This impressive book edited by Iris Adrić, Vladimir Arsenijević and Djordje Matić several years after the break-up of the Socialist Federative Republic of Yugoslavia (SFRY) is the result of work of many professional lexicographers and even a larger group of amateur lexicographers representing different nationalities. It is also the realisation of a design of Dubravka Ugrešić, Dejan Kršić and Ivan Molek dating back to 1989, a few years before the fall of SFRY. The thoughts on some of the content contained in lexicon is to provide not only an opportunity to look at the selected phenomena of popular Yugoslav culture in the communist period. It is also intended as a contribution to reflection and discussion on the relationship of these phenomena with the identity of the Yugoslavs over their current functioning, hence “life after life”), and finally on the determinants of the process of the creation of certain specific images of collective memory, among which one should mention “yugonostalgia”, which is one of the most important imperatives of participation of many authors of the lexicon.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofDubicki A., Rekść M., Sepkowski A. (red.), W kręgu wyobrażeń zbiorowych. Polityka, władza, społeczeństwo, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2019;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectLexicon of YU mythologypl_PL
dc.subjectYugoslaviapl_PL
dc.subjectpopular culturepl_PL
dc.subjectcommunismpl_PL
dc.subjectmythspl_PL
dc.subjectsymbolspl_PL
dc.subjectmemorypl_PL
dc.subjectyugo-nostalgiapl_PL
dc.subjectJugosławiapl_PL
dc.subjectjugonostalgiapl_PL
dc.subjectsymbolepl_PL
dc.subjectmitypl_PL
dc.subjectkomunizmpl_PL
dc.subjectkultura popularnapl_PL
dc.titleLeksikon YU mitologije – fenomeny jugosłowiańskiej kultury popularnej i ich „życie po życiu”pl_PL
dc.title.alternativeLeksikon YU mitologije – The Phenomena of Yugoslavian Popular Culture and their “Second Life”pl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number253-278pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationKomisja Bałkanistyki Polskiej Akademii Nauk, Oddział w Poznaniupl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8088-951-4
dc.referencesAdrić I., The Lexicon of Yu-Mythology: 1989–2001, „Newsletter” 2001, no. 9, http://www.ceebp.org/Nwslet9June2001.htm [dostęp: 13.07.2013].pl_PL
dc.referencesAdrić I., Arsenijević V., Matić Đ., Leksikon YU mitologije, Beograd 2005.pl_PL
dc.referencesAndrijanić G., Bałkański skandalista w Krakowie, „w Sieci” 2013, 9–15.12.pl_PL
dc.referencesBinda K., Zastawą 750 po Jugosławii, [w:] Popkomunizm. Doświadczenie komunizmu a kultura popularna, M. Bogusławska, Z. Grębecka (red.), Kraków 2010, s. 271–286.pl_PL
dc.referencesBogusławska M., Być jak Josip Broz! Komunistyczny projekt dzieciństwa – przypadek jugosłowiański, [w:] Komunistyczni bohaterowie, t. 2: Przemiana, bunt, odrzucenie, M. Bogusławska, Z. Grębecka (red.), Warszawa–Kraków 2012, s. 13–34.pl_PL
dc.referencesBogusławska M., Egzotyczni przyjaciele Josipa Broza Tity. O recepcji udziału SFRJ w Ruchu Państw Niezaangażowanych w perspektywie postjugosłowiańskiej, [w:] Komunistyczni bohaterowie, t. 1: Tradycja, kult, rytuał, M. Bogusławska, Z. Grębecka, E. Wróblewska-Trochimiuk (red.), Warszawa– Kraków 2011, s. 139–166.pl_PL
dc.referencesBogusławska M., Jugonostalgia, [w:] Popkomunizm. Doświadczenie komunizmu a kultura popularna, M. Bogusławska, Z. Grębecka (red.), Kraków 2010, s. 351–353.pl_PL
dc.referencesBogusławska M., Tito od kuchni. Popularne (re)konstrukcje obrazu komunistycznej Jugosławii, [w:] Popkomunizm. Doświadczenie komunizmu a kultura popularna, M. Bogusławska, Z. Grębecka (red.), Kraków 2010, s. 251–270.pl_PL
dc.referencesBošković A., Yugonostalgia and Yugoslav Cultural Memory: Lexicon of Yu Mythology, ,,Slavic Review. Interdisciplinary Quarterly of Russian, Eurasian, and East European Studies” 2008, no. 1, s. 54–78.pl_PL
dc.referencesCzapik-Lityńska B., Rozpad Jugosławii jako rozpad wartości. Punkt widzenia Dubravki Ugrešić i Slavenki Drakulić, „Południowosłowiańskie Zeszyty Naukowe” 2007, nr 4, s. 31–42.pl_PL
dc.referencesDebeljak A., Moje Bałkany: erozja pamięci i wypływające z niej zagrożenia, ,,Krasnogruda” 2002–2003, nr 16, s. 9–18.pl_PL
dc.referencesDedijer V., Josip Broz Tito – prilozi za biografiju, Beograd 1953.pl_PL
dc.referencesDedijer V., Novi prilozi za biografiju Josipa Broza Tita, t. 1–2, Zagreb–Rijeka 1980–1981.pl_PL
dc.referencesDragojević R., Ironija kao znak nemoći, „Novosti” 2013, nr 681.pl_PL
dc.referencesEckes T., Politische Orientierung und die semantische Struktur politischer Begriffe, ,,Zeitschrift für Sozialpsychologie”, 1986, vol. 4, s. 255–269.pl_PL
dc.referencesJanover M., Nostalgias, „Critical Horizons” 2001, no. 4, s. 111–133.pl_PL
dc.referencesJurčević P., ‘Leksikon YU mitologije’ u Puli, hrvatskom gradu u kojemu je Thompsonu zabrjen nastup, http://www.hrsvijet.net/index.php?option=com_content&view_article&id=18584:leksikon-yu-mitologije-u-puli-hrvatskomgradu-u-kojem-jethompsonu-zabranjen-nastup&catid=47:kazaliste&cItemid=162 [dostęp: 13.07.2013].pl_PL
dc.referencesKawka M., Płaneta P., Dyskursy o Macedonii, Kraków 2013.pl_PL
dc.referencesKo je dobro, a ko loše prošao u Jugoslaviji [rozmowa O. Karabega z M. Dragičević- Šešić i I. Žaniciem, 7.10.2012], http://www.slobodnaevropa.org/content/most-ko-je-dobro-a-ko-lose-prosao-u-jugoslaviji/24731248.html [dostęp: 13.07.2013].pl_PL
dc.referencesKostić S., Cvetković Lj., U traganju za izgubljenim identitetima, „Zarez. Dvotjednik za društvena i kulturna zbivanja” 2004, nr 132.pl_PL
dc.referencesKozub K., Politycy z pierwszych stron gazet, Warszawa 1976.pl_PL
dc.referencesMazurek R., Wakacje w Peerelu, ,,Sieci” 2013, nr 29, 22–28.07.pl_PL
dc.referencesMoroz-Grzelak L., Granice i pamięć jako kategorie południowosłowiańskiej rzeczywistości – kompensacyjne mitotwórstwo, rewizja historii, jugonostalgia, [w:] Międzycywilizacyjny dialog w świecie słowiańskim w XX i XXI wieku, I. Stawowy-Kawka (red.), Kraków 2012, s. 22–33.pl_PL
dc.referencesPauker I., Reconciliation and Popular Culture: A Promising Development in Former Yugoslavia?, ,,Local–Global: Identity, Security, Community” 2006, no. 2, s. 77–82.pl_PL
dc.referencesRadak A., Od Adrije pa do žmurke, „Zarez. Dvotjednik za društvena i kulturna zbivanja” 2004, nr 132, s. 13.pl_PL
dc.referencesRadenković L., Tito jako bohater mityczny, [w:] Komunistyczni bohaterowie, t. 1: Tradycja, kult, rytuał, M. Bogusławska, Z. Grębecka, E. Wróblewska-Trochimiuk (red.), Warszawa–Kraków 2011, s. 125–138.pl_PL
dc.referencesRawski T., Josip Broz Tito – charyzmatyczny przywódca? Analiza mitu wodza na przykładzie filmu „Sutjeska”, [w:] Poznać Bałkany. Historia – Polityka – Kultura, K. Taczyńska, S. Sochacki, M. Zečević (red.), Toruń 2011, s. 279–292.pl_PL
dc.referencesRekść M., Bałkańskie trawestacje mitu pochodzenia, „The Peculiarity of Man” 2010, nr 14, s. 242–262.pl_PL
dc.referencesRekść M., Jugonostalgia i titonostalgia. Tęsknota za przeszłością w wyobrażeniach zbiorowych społeczeństw byłej Jugosławii, [w:] Poznać Bałkany. Historia – polityka – kultura – języki IV, K. Taczyńska, A. Twardowska (red.), Toruń 2012, s. 233-258.pl_PL
dc.referencesRekść M., Konsumpcjonizm w wydaniu albańskim, „The Peculiarity of Man” 2012, nr 15, s. 191–205.pl_PL
dc.referencesRekść M., Mity narodowe i ich rola w kreowaniu polityki na przykładzie państw byłej Jugosławii, Łódź 2013.pl_PL
dc.referencesReykowski J., Poziom politycznego myślenia a rozwiązywanie społecznych zadań koordynacyjnych, ,,Czasopismo Psychologiczne” 1996, nr 1, s. 7–30.pl_PL
dc.referencesSekulić V., Novi prilozi za Leksikon YU mitologje, „Novosti” 2009, nr 519, http://www.novosti.com/2009/11/novi-prilozi-za-leksikon-yu-mitologije/ [dostęp: 5.08.2013].pl_PL
dc.referencesSepkowski A., Ideologie w przestrzeni mitycznej, [w:] Mity historyczno-polityczne, wyobrażenia zbiorowe, polityka historyczna. Studia i materiały, t. 2, E. Ponczek, A. Sepkowski (red.), Toruń 2012, s. 10–35.pl_PL
dc.referencesSimić P., Tito. Zagadka stulecia, Wrocław 2011.pl_PL
dc.referencesŠipka D., Demokracja a interes narodowy w ujmowaniu sytuacji politycznej: przykład wojny w dawnej Jugosławii, Poznań 2002.pl_PL
dc.referencesStanisławski W. (współpraca Konikiewicz A.), Oskarżyciel objazdowy, ,,Rzeczpospolita” (dodatek „Plus Minus”) 2013, 7–8.12.pl_PL
dc.referencesStys H., Dysydenci i opozycja w socjalistycznej Jugosławii 1945–1990. Wybrane zagadnienia, [w:] Poznać Bałkany. Historia – polityka – kultura, K. Taczyńska, S. Sochacki, M. Zečević (red.), Toruń 2011, s. 65–84.pl_PL
dc.referencesStys H., Inna twarz totalitaryzmu. III Plenum KC Związku Komunistów Jugosławii (16–17 stycznia 1954) i odsunięcie Milovana Ðilasa od władzy, „Dzieje Najnowsze” 2009, nr 2, s. 57–93.pl_PL
dc.referencesStys H., Milovan Ðilas o wodzach rewolucji, „Dialog i Polityka” 2008, nr 10, s. 97–113.pl_PL
dc.referencesStys H., Milovan Djilas i Polska – wzajemne inspiracje, [w:] Poznać Bałkany. Historia – polityka – kultura – języki V, K. Taczyńska, A. Twardowska (red.), Toruń 2013, s. 79–105.pl_PL
dc.referencesSzczepański W., Likwidacja polityczna Aleksandra Rankovicia i jej wpływ na przeobrażenia komunizmu jugosłowiańskiego, [w:] Komunistyczni bohaterowie, t. 2: Przemiana, bunt, odrzucenie, M. Bogusławska, Z. Grębecka (red.), Warszawa–Kraków 2012, s. 195–209.pl_PL
dc.referencesTanner M., Chorwaci, [w:] Chorwacja, E. Kosiba (red.), Warszawa 2007.pl_PL
dc.referencesUgrešić D., Kultura kłamstwa, Wołowiec 2006.pl_PL
dc.referencesvan Dijk T. A. (red.), Dyskurs jako struktura i proces, Warszawa 2001.pl_PL
dc.referencesZalewski J., Tęsknota za mitem możliwością wypełniania próżni politycznej, [w:] Mity historyczno-polityczne, wyobrażenia zbiorowe, polityka historyczna. Studia i materiały, t. 3, E. Ponczek, A. Sepkowski, M. Rekść (red.), Toruń 2013, s. 33–43.pl_PL
dc.referencesZdański J., Współczesny mit polityczny – forma świadomości społecznej, [w:] Mity historyczno-polityczne, wyobrażenia zbiorowe, polityka historyczna. Studia i materiały, t. 2, E. Ponczek, A. Sepkowski (red.), Toruń 2012, s. 36–43.pl_PL
dc.referencesZieliński B., Tito jako antybohater komunistycznego świata, [w:] Komunistyczni bohaterowie, t. 2: Przemiana, bunt, odrzucenie, M. Bogusławska i Z. Grębecka (red.), Warszawa–Kraków 2012, s. 175–193.pl_PL
dc.referenceshttp://czarne.com.pl/katalog/autorzy/dubravka-ugresic [dostęp: 13.07.2013].pl_PL
dc.referenceshttp://en.wikipedia.org/wiki/Kaqusha_Jashari [dostęp: 6.08.2013].pl_PL
dc.referenceshttp://inanutshell.hr/ [dostęp: 13.07.2013].pl_PL
dc.referenceshttp://leksikon-yu-mitologije.net/ [dostęp: 12.07.2013].pl_PL
dc.referenceswww.postscriptum.hr [dostęp: 12.07.2013].pl_PL
dc.referenceshttp://postscriptum.hr/leksikon-yu-mitologije [dostęp: 12.07.2013].pl_PL
dc.referenceshttp://postyu.info/ [dostęp: 12.07.2013].pl_PL
dc.referenceshttp://sr.wikipedia.org/wiki//Пелагија_Белоусова [dostęp: 5.08.2013].pl_PL
dc.referenceshttp://www.culturecongress.eu/people/sesic_milena [dostęp: 7.08.2013].pl_PL
dc.referenceshttp://www.filmweb.pl/film/Decko+koji+obecava-1981-222253 [dostęp: 6.08.2013].pl_PL
dc.referenceshttp://www.youtube.com/leksikonyumitologije [dostęp: 13.07.2013].pl_PL
dc.referenceshttps://twitter.com/LeksikonYU [dostęp: 13.07.2013].pl_PL
dc.referenceshttps://www.facebook.com/pages/Leksikon-YU-mitologije/237166539751167 [dostęp: 13.07.2013].pl_PL
dc.referenceshttps://www.google.pl/search?q=Petra+Jur% [dostęp: 8.08.2013].pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8088-950-7.15


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe