Show simple item record

dc.contributor.authorBalcerzak, Mateusz
dc.contributor.editorTrzmielak, Dariusz M.
dc.date.accessioned2019-09-11T11:11:22Z
dc.date.available2019-09-11T11:11:22Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationBalcerzak M., Zagadnienia nanotechnologii w prawie, [w:] Innowacje i komercjalizacja w biotechnologii, Trzmielak D. M. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013, s. 151-173, doi: 10.18778/922375-5-6.09pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-922375-5-6
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/30134
dc.descriptionNiniejszy artykuł ma na celu prezentację wybranych, aktualnych zagadnień prawnych, istotnych z punktu widzenia nanotechnologii. Ukazane zostało w nim szerokie spektrum obszarów prawa, dla których dziedzina ta nie jest obojętna. Artykuł ma za zadanie wskazać miejsce nanotechnologii w prawie, w szczególności patentowym, oraz poruszyć związane z nią zagadnienia, nie koncentrując się jednak na gruntownym omówieniu któregokolwiek z nich. Ważnym aspektem publikacji jest ocena zachowania ustawodawcy w związku z gwałtownym rozwojem nowej technologii oraz przyjrzenie się relacji nanotechnologii i biotechnologii – co służyć ma odpowiedzi na pytanie postawione w temacie pracy.pl_PL
dc.description.abstractThe purpose of this paper is to present current legal issues related to nanotechnology. Undoubtedly, nanotechnology has a big impact on many different areas of law. Emergence of new technologies creates many interesting problems, especially in the field of intellectual property law. Some of them can be solved by using reference to existing legal framework concerning biotechnology, others are new and require closer examination. There are proposals to introduce new regulations concerning nanotechnology to the patent law (as it was done in case of biotechnology). Nevertheless the idea itself was questioned by indicating that most of the problems can be solved by means of interpretation of existing rules. Nanotechnology creates many concerns for public health, environmental safety and consumer protection – these are areas in which European organs conducts active surveillance. It seems that in the future reaction of European legislator will be inevitable.pl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofTrzmielak D. M. (red.), Innowacje i komercjalizacja w biotechnologii, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectnanotechnologiapl_PL
dc.subjectprawopl_PL
dc.subjectbiotechnologiapl_PL
dc.titleZagadnienia nanotechnologii w prawiepl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number151-173pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzkipl_PL
dc.referencesBentham J., A manual of Political Economy. Works of Jeremy Bentham (1785), Bowning, vol. 3.pl_PL
dc.referencesdu Vall M., Prawo patentowe, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2008.pl_PL
dc.referencesGanguli P., Jabade S., Nanotechnology Intellectual Property Rights, Research Design, and Commercialization, CRC Press, 2012.pl_PL
dc.referencesFischer B., Ochrona patentowa produktów nanotechnologicznych, Przegląd Prawa Handlowego, 6/2005.pl_PL
dc.referencesHodge G. A., Bowman D. M., Maynard A. D., International Handbook on Regulating Nanotechnology, Edward Elgar Pub, 2012.pl_PL
dc.referencesJagielska M., Odpowiedzialność za produkt, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2009.pl_PL
dc.referencesKomunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego i Komitetu Ekonomiczno-Społecznego Nanosciences and nanotechnologies: An action plan for Europe 2005–2009, 2012.pl_PL
dc.referencesKostański P. (red.), Prawo własności przemysłowej. Komentarz, wyd. C. H. BECK, Warszawa 2010.pl_PL
dc.referencesŁętowska E., Płynny świat kształtuje prawnicze myślenie, Europejski Przegląd Sądowy, nr 5/2012.pl_PL
dc.referencesMacQueen, H. Waelde, C. Laurie G., Contemporary Intellectual Property Law and Policy, Oxford 2008.pl_PL
dc.referencesNowacki J., Tobor Z., Wstęp do prawoznawstwa, Zakamycze, wyd. II, Kraków 2002.pl_PL
dc.referencesNowińska E., Promińska U., du Vall M., Prawo własności przemysłowej, LexisNexis, wyd. 4, Warszawa 2008.pl_PL
dc.referencesNordberg A. Nanotechnology patents in Europe Patentability, Exclusions and Exceptions, Master’s Thesis, Stockholm University Autumn 2009.pl_PL
dc.referencesNordberg A. Nanotechnology patents in Europe and the exception from patent for methods for treatment and diagnostic methods, N I R. Nordiskt Immateriellt Raettsskydd , no. 3/2010.pl_PL
dc.referencesOżegalska-Trybalska J., Działalność innowacyjna i ochrona własności przemysłowej w jednostkach naukowych Zeszyty Naukowe UJ, Prace Instytutu Prawa Własności intelektualnej UJ, 2006.pl_PL
dc.referencesPacud Ż., Ochrona patentowa produktów leczniczych, LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa 2013.pl_PL
dc.referencesPromińska U. (red.), Prawo własności przemysłowej, wyd. Difin, Warszawa 2005.pl_PL
dc.referencesPyrża A., Tadeusiak A., Adelt J., Jakubaszek E. Piskorska E., Poradnik wynalazcy metodyka badania zdolności patentowej wynalazków i wzorów użytkowych, Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej, Warszawa 2006.pl_PL
dc.referencesRadwański Z., Zieliński M., Uwagi de lege ferenda o klauzulach generalnych w prawie prywatnym, Przegląd Legislacyjny 2001.pl_PL
dc.referencesSandler R., Nanotechnology The Social and Ethical Issues, Woodrow Wilson International Center for Scholars, Project on Emerging Nanotechnologies PEN 16, 1/2009.pl_PL
dc.referencesSchulenburg M., Nanotechnologia Innowacja dla świata przyszłości, Komisja Europejska, 2007.pl_PL
dc.referencesSołtysiński S., O projekcie jednolitej ochrony patentowej w Unii Europejskiej [w:] Klafkowska – Wąsniowska K. Mataczyński M., Sikorski R. Sokołowski M. (red), Problemy Polskiego i Europejskiego prawa prywatnego, księga pamiątkowa profesora Mariana Kępińskiego, LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa 2012.pl_PL
dc.referencesTour J., Nanotechnology: The Passive, Active and Hybrid Sides – Gauging the Investment Landscape form Technology Perspective, Nanotechnology Law and Business,, Volume 4, Issue 3, 2007.pl_PL
dc.referencesTraple E., Pojęcie wynalazku i przesłanek zdolności patentowej w ustawie o wynalazczości Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace z wynalazczości i ochrony własności intelektualnej, z. 5, 1975.pl_PL
dc.referencesTrzmielak D. M., Byczko S., Zagadnienia własności intelektualnej w transferze technologii, Łódź 2011.pl_PL
dc.referencesTrzmielak D. M., Zehner II W. B., Metodyka i organizacja doradztwa w zakresie transferu technologii, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2011.pl_PL
dc.referencesvan Calster G., Regulating Nanotechnology in the European Union, Nanotechnology Law & Business, volume 3, issue 3, 9/2006.pl_PL
dc.referencesZech H., Nanotechnology – New Challenges for Patent Law?, 6:1 SCRIPTed, April 2009.pl_PL
dc.referencesŻakowska–Henzler H., Przyszłość prawa patentowego – podstawowe problemy i kontrowersje [w:] W. Czapliński (red.) Prawo w XXI wieku, księga pamiątkowo 50-lecia Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2006.pl_PL
dc.referencesŻakowska–Henzler H., Zakaz patentowania metod leczenia i diagnozowania – jego cel i funkcja (uwagi na tle prawa patentu europejskiego) [w:] A. Kidyba, R. Skubisz (red.) Współczesne problemy prawa handlowego, księga jubileuszowa dedykowana prof. dr hab. Marii Poźniak-Niedzielskiej, Oficyna a Wolters Kluwer business, Kraków 2007.pl_PL
dc.referencesŻakowska–Henzler H., Wynalazek Biotechnologiczny-przedmiot patentu, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2006.pl_PL
dc.referenceshttp://www.nano.gov/nanotech-101/what/definitionpl_PL
dc.referenceshttp://www.epo.org/news-issues/issues/classification/nanotechnology.htmlpl_PL
dc.referenceshttp://www.epo.org/news-issues/press/releases/archive/2013/20130117/countries.htmlpl_PL
dc.referenceshttp://www.graphene-flagship.eu/GF/index.phppl_PL
dc.referenceshttp://ec.europa.eu/research/industrial_technologies/pdf/nano-brochure/nano_brochure_pl.pdfpl_PL
dc.referenceshttp://www.graphene-flagship.eu/GF/index.phppl_PL
dc.referenceshttp://www.nanonet.pl/index.php/aktualnoci/newsy/267-bionanotechnologia--nanobiotechnologia-pl_PL
dc.referenceshttp://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/623ECBB1A0FC13E1C12575AD0035EFE6/$File/nanotech_brochure_en.pdfpl_PL
dc.referencesftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/nanotechnology/docs/nanomedicine_visionpaper.pdfpl_PL
dc.referenceshttp://ec.europa.eu/bepa/european-group-ethics/publications/opinions/index_en.htmpl_PL
dc.referencesftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/docs/nanocode-recommendation.pdfpl_PL
dc.referenceshttp://ec.europa.eu/research/industrial_technologies/pdf/nano_action_plan_en.pdfpl_PL
dc.referenceshttp://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do? uri=COM:2012:0572:FIN:pl:PDFpl_PL
dc.referenceshttp://www.nature.com/nnano/journal/v3/n7/abs/nnano.2008.111.htmlpl_PL
dc.referenceshttp://www.kpk.gov.pl/index.html#pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/922375-5-6.09


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe