Show simple item record

dc.contributor.authorMaroń, Agnieszka
dc.contributor.editorAntczak, Mariola
dc.contributor.editorBrzuska-Kępa, Alina
dc.contributor.editorWalczak-Niewiadomska, Agata
dc.date.accessioned2019-09-23T16:24:21Z
dc.date.available2019-09-23T16:24:21Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationMaroń A., Forum internetowe jako forma popularyzacji wiedzy o książce dla dzieci i młodzieży na przykładzie forum "Książki dziecięce, młodzieżowe", [w:] Media a czytelnicy. Studia o popularyzacji czytelnictwa i uczestnictwie kulturowym młodego pokolenia, Antczak M., Brzuska-Kępa A., Walczak-Niewiadomska A. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013, s. 69-88, doi: 10.18778/7525-990-2.04pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7525-990-2
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/30239
dc.description.abstractW tekście skupiono się na problematyce nowego rodzaju popularyzowania wiedzy o książce dziecięcej i młodzieżowej, jakim jest forum internetowe. Na przykładzie forum „Książki dziecięce, młodzieżowe”, funkcjonującego na portalu Gazeta.pl, przedstawiono zasady funkcjonowania tego narzędzia służącego dzieleniu się wiedzą, refleksją na temat współczesnej produkcji wydawniczej adresowanej do młodych odbiorców. Przedstawiono historię i rozwój forum, które początkowo było miejscem spotkań niewielkiej grupy rodziców poszukujących wartościowych książek dla dzieci, a obecnie stanowi opiniotwórcze medium internetowe współtworzone przez rodziców, twórców, wydawców, bibliotekarzy, księgarzy oraz znawców i pasjonatów literatury. Zanalizowano treści umieszczane na forum w celu wskazania problematyki wzbudzającej największe zainteresowanie oraz tematów przyciągających nowych użytkowników. Omówiono także inicjatywy forum („podforum” „Lista Książek dla Dzieci” oraz akcja „Tropiciele nowości”) popularyzujące literaturę dla dzieci i młodzieży oraz ułatwiające innym użytkownikom orientację na współczesnym rynku księgarskim.pl_PL
dc.description.abstractThe article describes new type of popularization of knowledge about children’s and youth book which is Internet forum. Author presents as an example „Children’s and youth books forum” (part of Gazeta.pl website) and describes its functioning rules of this tool. Its destination is to share knowledge about modern issuing production which is addressed to young people. The article also presents the history and development of the forum, which at the beginning was a meeting place of small group of parents who searched valuable books for children. Nowadays it is important internet medium created by parents, writers, publishers, librarians, booksellers and other literature experts and fans. Author analyses placed on forum contents which were to show the most interesting topics and subjects for users. Forum initiatives (“subforum” „Children’s books list” and „News trailers”) which help users to find out in the modern book market and spread the literature among children and young are also discussed.pl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofAntczak M., Brzuska-Kępa A., Walczak-Niewiadomska A. (red.), Media a czytelnicy. Studia o popularyzacji czytelnictwa i uczestnictwie kulturowym młodego pokolenia, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectczytelnictwo dzieci i młodzieżypl_PL
dc.subjectforum „Książki dziecięce, młodzieżowe”pl_PL
dc.subjectforum internetowepl_PL
dc.subjectpormocja literatury w interneciepl_PL
dc.titleForum internetowe jako forma popularyzacji wiedzy o książce dla dzieci i młodzieży na przykładzie forum "Książki dziecięce, młodzieżowe"pl_PL
dc.title.alternativeAn internet forum as a form of popularization of knowledge about children’s and youth literature discussed by the example of „Children’s and youth books" Forumpl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number69-88pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Śląski w Katowicachpl_PL
dc.contributor.authorBiographicalnoteMgr Agnieszka Maron jest absolwentką kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo na Uniwersytecie Śląskim (2010), w 2011 roku rozpoczęła studia doktoranckie w Instytucie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego. Obecnie jest pracownikiem Biblioteki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Jej zainteresowania naukowe skoncentrowane są wokół książki dla najmłodszego czytelnika, a w szczególności dotyczą „picturebook”, książki zabawki oraz rynku książki dziecięcej w Polsce. Agnieszka Maron jest autorka następujących tekstów: „Harmonijki, tarcze, klapki i żaluzje – książka zabawka na przestrzeni dziejów” („Bibliotheca Nostra” 4[26] 2011) oraz „Recenzja, rekomendacja, informacja, czy promocja? Ksiażki zabawki na łamach magazynów parentingowych w latach 2005-2010” („Nowa Biblioteka” nr 1 [10] 2012).pl_PL
dc.contributor.authorBiographicalnoteAgnieszka Maron is a graduate of the Information and Library Science at the University of Silesia (2010), in 2011 began his doctoral studies at the Institute of Library and Information Science at the University of Silesia. Currently is a librarian of the Library of the Faculty of Law and Administration at the University of Silesia. Her research interests are centered around books for the youngest readers, especially on „picturebook”, toy book and market of children’s books in Poland. Agnieszka Maron is the author of the following text: „Harmonicas, shields, flaps and jalousies – a toy book in history” (“Bibliotheca Nostra” 4 [26] in 2011) and the „Book review, reccomendation, information or promotion? Toy books on pages of parenting magazines in 2005-2010” (“Nowa Biblioteka” 1 [10], 2012).pl_PL
dc.referencesDlaczego „Bromba”?, [online], [dostęp: 25.03.2012], dostępny w Internecie: <http://bromba.pl/dlaczbrom.htm>pl_PL
dc.referencesHardej I. (2006), Wirtualna Bromba. Rozm. A. Satława. „Guliwer”, nr 2, s. 43-45pl_PL
dc.referencesKulik M. (2007), Książka dla młodego, „Guliwer”, nr 1, s. 19pl_PL
dc.referencesMazurek G. (2003), Wirtualne społeczności konsumenckie, [online], [dostęp: 30.03.2012. Dostępny w Internecie: <http://www.grzegorzmazurek.pl/download/Z2Z4L2dtYXp1cmVrL3BsL2Rl-ZmF1bHRfb3Bpc3kvNDcvMS8x/spolecznosci_aekatowice.pdf>pl_PL
dc.referencesOlszański L. (2006), Dziennikarstwo internetowe, Warszawa, Poltext, ISBN 978-83-60501-00-9pl_PL
dc.referencesphpBB: A Brief History, [online], [dostęp: 25.03.2012]. Dostępny w Internecie: <http://www.phpbb.com/about/history/>pl_PL
dc.referencesKonferencja o europejskiej sztuce ilustracji, [online], [dostęp: 21.03.2012], dostępny w Internecie: <http://forum.gazeta.pl/forum/w,16375,95679118,95679118,Konferencja_o_europejskiej_sztuce_ilustracji.html>pl_PL
dc.referencesKsiążki dziecięce, młodzieżowe, [online], [dostęp: 30.03.2012]. Dostępny w Internecie: <http://forum.gazeta.pl/forum/f,16375,Ksiazki_dzieciece_mlodziezowe.html>pl_PL
dc.referencesPowspominajmy – początki forum i jego magia, [online], [dostęp: 26.03.2012], dostępny w Internecie: <http://forum.gazeta.pl/forum/w,16375,132905538,132905538,Powspominajmy_poczatki_forum_i_jego_magia.html>pl_PL
dc.referencesKsiążka obrazowa – próba nowego pojęcia :) , [online], [dostęp: 30.03.2012], dostępny w Internecie: <http://forum.gazeta.pl/forum/w,16375,84622245,107465271,Re_Ksiazka_OBRAZOWA_ proba_nowego_pojecia_.html>pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7525-990-2.04


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe