Show simple item record

dc.contributor.authorKozdrach, Mariusz
dc.date.accessioned2019-10-13T11:19:20Z
dc.date.available2019-10-13T11:19:20Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.issn1644-857X
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/30619
dc.description.abstractRadom in the 18th century was a small town, but untill 1763 it was the seat of the Crown Treasury Tribunal, therefore it played an important role for the nobility. Stanisław August Poniatowski’s reign took away from Radom a “tribunal city” status, however in the local level it strenghtened the town’s role by establishing local dietines in it. Since the 16th century Sandomierz Voivodship, part of which was the Radom District, confered together in Opatów. Convocation Diet, establishing separate land court for the Chęciny, Opoczno and Radom Distriucts, pointed Radom as a place of the judicial officials’ elections. In 1768 an attempt to establish there deputy dietines was also taken. The 1791 reform intended in Radom envoy dietines and reducted the elective dietines constituency to the Radom District itsef. New law regulations were however in force for a few months only. In the examined period Radom was also a place of assemblies not expressed in the law, resulting from the events of the Confederacy of Bar (1769), Confederacy of Targowica (1792) and the Kościuszko Uprising (1794). In general, Radom was a place of six dietines’ sessions and three assemblies during the 1765–1794 period.en_GB
dc.description.abstractOsiemnastowieczny Radom, choć był miastem stosunkowo niewielkim, do 1763 r. był miejscem obrad Trybunału Skarbowego Koronnego, przez co odgrywał istotną rolę w życiu szlachty. Panowanie Stanisława Augusta odebrało Radomiowi status „miasta trybunalskiego”, na szczeblu lokalnym wzmocniło jednak jego rolę poprzez ustanowienie lokalnych sejmików. Od XVI w. województwo sandomierskie, którego częścią był powiat radomski, obradowało wspólnie w Opatowie, sejm konwokacyjny, wprowadzając odrębny sąd ziemski dla powiatów chęcińskiego, opoczyńskiego i radomskiego, miejscem elekcji jego urzędników naznaczył jednak Radom. W 1768 r. podjęto też próbę ustanowienia w Radomiu sejmików deputackich. Reforma z 1791 r. przewidywała z kolei w mieście obrady sejmików poselskich z jednoczesnym zmniejszeniem okręgu sejmików elekcyjnych do samego powiatu radomskiego. Nowe prawo obowiązywało jednak zaledwie kilka miesięcy. W analizowanym okresie w Radomiu odbywały się także zjazdy nieprzewidziane prawem, a związane z konfederacją barską (1769), konfederacją targowicką (1792) i insurekcją kościuszkowską (1794). Ogółem na przestrzeni lat 1765–1794 w Radomiu zebrało się sześć sejmików i trzy zjazdy.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesPrzegląd Nauk Historycznych; 1
dc.rightsThis work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.pl_PL
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0pl_PL
dc.subjectRadomen_GB
dc.subjectRadom Districten_GB
dc.subjectdietinesen_GB
dc.subjectlocal self-governanceen_GB
dc.subjectnobilityen_GB
dc.subjectRadompl_PL
dc.subjectpowiat radomskipl_PL
dc.subjectsejmikipl_PL
dc.subjectsamorząd lokalnypl_PL
dc.subjectszlachtapl_PL
dc.titleRadom jako miejsce obrad sejmików i lokalnych zjazdów szlacheckich w drugiej połowie XVIII wiekupl_PL
dc.title.alternativeRadom as a place of debates of sejmiks and local gentry congresses in the second half of the 18th centuryen_GB
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number75-97
dc.contributor.authorAffiliationRadomskie Towarzystwo Naukowe
dc.identifier.eissn2450-7660
dc.contributor.authorBiographicalnotedoktor nauk humanistycznych w zakresie historii; członek Radomskiego Towarzystwa Naukowego; współautor (wspólnie z D. Kupiszem)monografii "Kochanowscy w XV-XVIII wieku", Warszawa 2018.pl_PL
dc.referencesArchiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie [AGAD], Metryka Koronna, dz. XVIII, sygn. 36.pl_PL
dc.referencesArchiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie [AGAD], tzw. Metryka Litewska [ML], dz. IX, sygn. 93.pl_PL
dc.referencesArchiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie [AGAD], Archiwum Sejmu Czteroletniego, sygn. 21.pl_PL
dc.referencesArchiwum parafii św. Jana Chrzciciela w Radomiu, Księga metrykalna 1757–1781.pl_PL
dc.referencesBiblioteka Czartoryskich w Krakowie [BCz.], rkps 930.pl_PL
dc.referencesBiblioteka Jagiellońska w Krakowie, rkps 5146.pl_PL
dc.referencesBiblioteka PAU-PAN w Krakowie [BPAU-PAN Kraków], rkps 197, 8338.pl_PL
dc.referencesLvìvska Nacìonalna Naukova Bìblìoteka Ukraїni im. V. Stefanyka [LNNBU], f. 5, op. 1, sp. 1407/II.pl_PL
dc.referencesLvìvska Nacìonalna Naukova Bìblìoteka Ukraїni im. V. Stefanyka [LNNBU], f. 45, op. 1, sp. 675.pl_PL
dc.referencesMuzeum Okręgowe im. Jacka Malczewskiego w Radomiu [MJM Radom], inw. H/1428/20/85.pl_PL
dc.referencesMuzeum Okręgowe im. Jacka Malczewskiego w Radomiu [MJM Radom], inw. H/1431/85.pl_PL
dc.referencesPracownia Słownika Historyczno-Geograficznego Małopolski w Średniowieczu Instytut Historii PAN w Krakowie [PSHG IH PAN Kraków], Kartoteka słownika województwa sandomierskiego w dobie Sejmu Wielkiego [Kartoteka WS].pl_PL
dc.referencesAkty powstania Kościuszki, wyd. S. Askenazy, W. Dzwonkowski, t. I, Kraków 1918.pl_PL
dc.referencesDyaryusz seymu ordynaryinego pod związkiem konfederacyi generalney Oboyga Narodow w Warszawie rozpoczętego Roku Pańskiego 1788, t. I, cz. 2, Warszawa 1790.pl_PL
dc.referencesKitowicz J., Pamiętniki czyli historia polska, oprac. P. Matuszewska, Warszawa 1971.pl_PL
dc.references„Księga domowa” Leona i Hieronima Kochanowskich (1763–1855), wyd. J.K. Kochanowski, „Przegląd Historyczny” 1916, t. XX, s. 175–197.pl_PL
dc.referencesKsięgi Metrykalne Kościołów Radomskich, seria A (Metryki chrztów), t. X (Kościół św. Jana Chrzciciela 1772–1795), red. D. Kupisz, Radom 2012.pl_PL
dc.referencesLaudum zjazdu szlachty powiatu radomskiego z 1711 roku, oprac. D. Kupisz, [w:] Z dziejów administracji w Małopolsce w XVI–XX wieku, red. D. Kupisz, Radom 2003, s. 115–118.pl_PL
dc.referencesLustracja województwa sandomierskiego 1564–1565, wyd. W. Ochmański, Wrocław–Warszawa–Kraków 1963.pl_PL
dc.referencesLustracja województwa sandomierskiego 1789, cz. 2 (Powiat radomski), oprac. H. Madurowicz-Urbańska, Wrocław–Warszawa–Kraków 1967.pl_PL
dc.referencesModzelewski M., Wrażenia podróży po Radomskiem w 1876 roku, oprac. S. Zieliński, „Radomir. Kwartalnik Turystyczno-Krajoznawczy Zarządu Wojewódzkiego PTTK w Radomiu” 1989, nr 2, s. 25–52.pl_PL
dc.referencesOrdynacja dobrego porządku dla Ryczywołu z 1788 roku, oprac. Z. Guldon, J. Wijaczka, „Wieś Radomska” 1993, t. IV, s. 41–57.pl_PL
dc.referencesProtokół ofiary dziesiątego i dwudziestego grosza powiatu radomskiego, wyd. Z. Guldon, S. Zieliński, [w:] Radom i region radomski w dobie szlacheckiej Rzeczypospolitej, t. II (Historia społeczno-religijna okresu wczesnonowożytnego), red. Z. Guldon, S. Zieliński, Radom 1996, s. 225–261.pl_PL
dc.referencesSpis ludności dyecezyi krakowskiej z r. 1787, wyd. J. Kleczyński, „Archiwum Komisyi Historycznej Akademii Umiejętności w Krakowie” 1894, t. VII, s. 269–478.pl_PL
dc.referencesTarnowska U., Wspomnienia damy polskiej z XVIII wieku, [w:] Archiwum Wróblewieckie, z. 1, Poznań 1869, s. 1–119.pl_PL
dc.referencesTestament szlachcica Wincentego Modzelewskiego z 1827 roku, oprac. S. Zieliński, „Wieś Radomska” 1993, t. IV, s. 59–64.pl_PL
dc.referencesVolumina legum, t. I–VIII, wyd. J. Ohryzko, Petersburg 1859–1860.pl_PL
dc.referencesVolumina legum, t. IX, wyd. A. Bojarski, Z. Kniaziołucki, Kraków 1889.pl_PL
dc.referencesVolumina legum, t. X, wyd. Z. Kaczmarczyk, Poznań 1952.94pl_PL
dc.references„Gazeta Wolna Warszawska”, 24 V 1794, nr 9.pl_PL
dc.references„Gazeta Narodowa i Obca”, 23 V 1792, nr 41.pl_PL
dc.references„Korrespondent Kraiowy i Zagraniczny”, 4 VI 1793, nr 45.pl_PL
dc.references„Korrespondent Warszawski”, 30 VIII 1792, nr 52.pl_PL
dc.references„Wiadomości Warszawskie”, 19 XII 1772, nr 102.pl_PL
dc.referencesBarczyk G., Marciniak-Barczyk J., Marciniak W., Najstarszy ratusz Nowego Miasta w Radomiu w świetle badań archeologiczno-architektonicznych, „Radomskie Studia Humanistyczne” 2015, t. II, s. 295–312.pl_PL
dc.referencesBauer K., Wojsko koronne powstania kościuszkowskiego, Warszawa 1981.pl_PL
dc.referencesBoniecki A., Herbarz polski, t. VIII–IX, Warszawa 1905–1906.pl_PL
dc.referencesBuliński M., Monografia Sandomierza, Warszawa 1879.pl_PL
dc.referencesChoińska-Mika J., Między społeczeństwem szlacheckim a władzą. Problemy komunikacji społeczności lokalne – władza w epoce Jana Kazimierza, Warszawa 2002.pl_PL
dc.referencesCynarski S., Dzieje rodu Lanckorońskich z Brzezia od XIV do XVIII wieku, Warszawa –Kraków 1996.pl_PL
dc.referencesCzeppe M., Sołtyk Józef h. własnego (zm. 1803), [w:] Polski słownik biograficzny, t. XL, Warszawa–Kraków 2001, s. 385–386.pl_PL
dc.referencesCzeppe M., Strasz (Odrowąż Strasz) Wojciech (zm. 1821 lub 1822), [w:] Polski słownik biograficzny, t. XLIV, Warszawa–Kraków 2006, s. 215–216.pl_PL
dc.referencesDeputaci Trybunału Koronnego 1578–1794. Spis, cz. 5 (1751–1794), oprac. J. Ternes, Warszawa 2017.pl_PL
dc.referencesEstreicher K., Bibliografia polska, cz. 3, t. XIV (XXV), Kraków 1913.pl_PL
dc.referencesFilipczak W., Bolimów jako miejsce obrad sejmików województwa rawskiego w XVII–XVIII wieku, „Rocznik Łódzki” 2016, t. LXV, s. 11–35.pl_PL
dc.referencesFilipczak W., Elekcje ziemskich urzędników sądowych w czasach Rady Nieustającej, [w:] Wokół wolnych elekcji w państwie polsko-litewskim XVI–XVIII wieku. O znaczeniu idei wyboru – między prawami a obowiązkami, red. M. Markiewicz, D. Rolnik, F. Wolański, Katowice 2016, s. 582–597.pl_PL
dc.referencesFilipczak W., Sejmiki województwa płockiego 1780–1786, „Przegląd Nauk Historycznych” 2009, R. VIII, nr 2, s. 23–62.pl_PL
dc.referencesFilipczak W., Ziemskie urzędy sądowe w życiu politycznym województwa sandomierskiego w latach 1777–1783, „Przegląd Nauk Historycznych” 2016, R. XV, nr 2, s. 191–214.pl_PL
dc.referencesFilipczak W., Życie sejmikowe prowincji wielkopolskiej w latach 1780–1786, Łódź 2012.pl_PL
dc.referencesGacki J., Radom i jego kościoły do końca XVIII wieku, [w:] Radom i region radomski w dobie szlacheckiej Rzeczypospolitej, t. IV, oprac. S. Zieliński, Radom 1999.pl_PL
dc.referencesGerlach J., Grudziądz miejscem obrad sejmiku generalnego Prus Królewskich (1454–1772), „Rocznik Grudziądzki” 1963, t. III, s. 7–33.95pl_PL
dc.referencesGuldon Z., Radom i miasta królewskie powiatu radomskiego w dobie Sejmu Czteroletniego, [w:] Radom i region radomski w dobie szlacheckiej Rzeczypospolitej, t. V (Pogranicze Mazowsza i Małopolski), red. Z. Guldon, S. Zieliński, Radom 1999, s. 5–15.pl_PL
dc.referencesHaratym A., Święcicki Wojciech h. Jastrzębiec (zm. między 1803 a 1806), [w:] Polski słownik biograficzny, t. LI, Warszawa–Kraków 2017, s. 480–482.pl_PL
dc.referencesJadach J., Kozienice w 1794 roku, „Ziemia Kozienicka” 1996, z. 5, s. 3–11.pl_PL
dc.referencesJanicka A., Kościół i klasztor bernardynów w Radomiu od XV do XVIII w. Miejsce działalności społecznej i stały element krajobrazu miejskiego, „Acta Universitatis Lodziensis”, Folia Historica” 85, 2010, s. 7–20.pl_PL
dc.referencesJelonkiewicz-Chęć A., Kozienice. Założenie Pałacowo-Ogrodowe, Kozienice 1999.pl_PL
dc.referencesKaleta R., Oświeceni i sentymentalni. Studia nad literaturą i życiem w Polsce w okresie trzech rozbiorów, Wrocław–Warszawa–Kraków 1971.pl_PL
dc.referencesKawalec A., Ksiądz Franciszek Siarczyński. Życie i działalność, Wrocław–Warszawa –Kraków 2007.pl_PL
dc.referencesKorzon T., Wewnętrzne dzieje Polski za Stanisława Augusta (1764–1794), t. I, Kraków–Warszawa 1897.pl_PL
dc.referencesKowecki J., Pospolite ruszenie w insurekcji 1794, Warszawa 1963.pl_PL
dc.referencesKozdrach M., Radomskie wobec Targowicy i Grodna (lipiec 1792 – marzec 1794), „Radomskie Studia Humanistyczne” 2017, t. IV, s. 27–46.pl_PL
dc.referencesKriegseisen W., Sejmiki Rzeczypospolitej szlacheckiej w XVII i XVIII wieku, Warszawa 1991.pl_PL
dc.referencesKubicki R., Wojska i działania wojenne w okolicy Opatowa od konfederacji barskiej do wojen napoleońskich, „Z dziejów Regionu i Miasta. Rocznik Oddziału PTH w Skarżysku-Kamiennej” 2010, R. I, s. 49–73.pl_PL
dc.referencesKuczyński S.K., Polskie herby ziemskie. Geneza, treści, funkcje, Warszawa 1993.pl_PL
dc.referencesKupisz D., Dzieje parafii św. Jana Chrzciciela w Radomiu w XIV–XVIII wieku, [w:] Kościół św. Jana Chrzciciela w Radomiu. Architektura – ludzie – wydarzenia, Radom 2010, s. 13–60.pl_PL
dc.referencesKupisz D., Konfederaci barscy i Kazimierz Pułaski w regionie radomskim, [w:] Kazimierz Pułaski i jego czasy w historii, literaturze, kulturze. W 270 rocznicę urodzin, red. D. Kupisz, A. Pytlak, Radom–Warka 2016, s. 9–20.pl_PL
dc.referencesKupisz D., Nekropolie Radomia w drugiej połowie XVIII wieku, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” 2016, R. LXIV, nr 1, s. 35–58.pl_PL
dc.referencesKupisz D., Rody szlacheckie ziemi radomskiej, Radom 2009.pl_PL
dc.referencesKupisz D., Wprowadzenie, [w:] L. Babiński, Trybunał Skarbowy Radomski (Organizacja. Postępowania). Na podstawie ksiąg Trybunału z lat 1614–1658, J. Rafacz, Trybunał Skarbowy Koronny, red. D. Kupisz, Radom 2013, s. 3–10.pl_PL
dc.referencesKurkowski J., Kolegium i szkoła pijarów w Radomiu 1680–1795, [w:] Radom i region radomski w dobie szlacheckiej Rzeczypospolitej, t. II (Historia społeczno-religijna okresu wczesnonowożytnego), red. Z. Guldon, S. Zieliński, Radom 1996, s. 83–112.pl_PL
dc.referencesLityński A., O reformach sejmikowania w latach 1764–1793, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 1985, t. XXXVII, z. 2, s. 257–272.96pl_PL
dc.referencesLityński A., Samorząd szlachecki w Polsce XVII–XVIII wieku, „Kwartalnik Historyczny” 1992, R. XCIX, z. 4, s. 17–34.pl_PL
dc.referencesLityński A., Sejmiki województwa płockiego przed i w czasie Sejmu Czteroletniego. Z badań nad organizacją i funkcjonowaniem, [w:] W dwusetną rocznicę wolnego Sejmu. Ludzie – państwo prawo czasów Sejmu Czteroletniego, red. A. Lityński, Katowice 1988, s. 76–108.pl_PL
dc.referencesLityński A., Z problematyki klasyfikacji sejmików ziemskich, „Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach” 1969, nr 5, Prace Prawnicze, nr 1, s. 89–105.pl_PL
dc.referencesLuboński J., Monografja historyczna miasta Radomia, Radom 1907.pl_PL
dc.referencesŁoboda L., Kozienice od połowy XVII do końca XVIII wieku, [w:] Kozienice. Monografia miasta, red. S. Piątkowski, Kozienice 2004, s. 53–93.pl_PL
dc.referencesŁukowski G.T., The szlachta and the confederacy of Radom, 1764–1767/8: A study of the Polish nobility, „Antemurale” 1977, t. XXI.pl_PL
dc.referencesMadejska B., Konfederacja radomska 1767–1768 roku, „Biuletyn Kwartalny Ra-domskiego Towarzystwa Naukowego” 2003, t. XXXVIII, z. 3–4.pl_PL
dc.referencesOrzechowska E., Radomscy bernardyni w dobie powstania styczniowego, Radom 2008.pl_PL
dc.referencesPałucki W., Granice i podziały polityczno-administracyjne, [w:] Atlas Historyczny Polski. Województwo sandomierskie w drugiej połowie XVI wieku, cz. 2 (Komentarz. Indeksy), red. W. Pałucki, Warszawa 1993, s. 31–49.pl_PL
dc.referencesSmoleński W., Konfederacya targowicka, Kraków 1903.pl_PL
dc.referencesSzcząska Z., Sąd sejmowy w okresie rządów Rady Nieustającej. Proces barona Juliusa, „Przegląd Historyczny” 1971, t. LXII, z. 3, s. 421–436.pl_PL
dc.referencesSzczygielski W[acław], Potkański Aleksander h. Brochwicz (zm. po 1803), [w:] Polski słownik biograficzny, t. XXVII, Wrocław–Warszawa–Kraków 1983, s. 720–721.pl_PL
dc.referencesSzczygielski W[ojciech], Referendum trzeciomajowe. Sejmiki lutowe 1792 roku, Łódź 1994.pl_PL
dc.referencesSzyndler B., Powstanie kościuszkowskie 1794, Warszawa 1994.pl_PL
dc.referencesSzyndler B., Tadeusz Kościuszko 1746–1817, Warszawa 1991.pl_PL
dc.referencesTokarz W., Marsz Madalińskiego, Warszawa 1926 (odbitka z „Przegląd Wiedzy Wojskowej” 1925, R. II).pl_PL
dc.referencesTrawicka Z., Sejmik województwa sandomierskiego w latach 1572–1696, Kielce 1985.pl_PL
dc.referencesUrzędnicy województwa sandomierskiego XVI–XVIII wieku. Spisy, red. A. Gąsiorowski, Kórnik 1993.pl_PL
dc.referencesWilkoszewski A., Komisje Porządkowe Koronne za powstania Kościuszkowskiego, „Przegląd Historyczny” 1929, t. XXVIII, nr 2, s. 1–68 (219–286).pl_PL
dc.referencesWiśniewski J., Dekanat radomski, Radom 1911.pl_PL
dc.referencesZwierzykowski M., Tacka E., Miejsca obrad sejmików województw Wielkopolski właściwej od XVI do XVIII wieku, „Res Historica” 2016, t. XLII, s. 75–100.pl_PL
dc.referencesŻerek-Kleszcz H., Szczawiński Jan (Jan Chrzciciel) h. Prawdzic (po 1723–po 1795), [w:] Polski słownik biograficzny, t. XLVII, Warszawa–Kraków 2010, s. 199–202.pl_PL
dc.contributor.authorEmailkozdrachmariusz@wp.pl
dc.identifier.doi10.18778/1644-857X.18.01.03
dc.relation.volume18pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.
Except where otherwise noted, this item's license is described as This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.