Show simple item record

dc.contributor.authorPomorski, Jan
dc.date.accessioned2019-10-13T11:19:22Z
dc.date.available2019-10-13T11:19:22Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.issn1644-857X
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/30622
dc.description.abstract    The author raises the question of what Polish historiography owes to the Lodz Historical Institute and as a reply, he sketches most important turning points and accomplishments in the 75-year long presence of a study of history at the University of Lodz. Phase one, from 1945 to 1948, was the period when – especially in the first couple of years – Lodz actually assumed the role of a ‘provisional’ capital. It exhibited relative pluralism of the historical community and significant intellectual ferment. Phase two, that lasted until 1956, was the period of Stalini-zation of Polish historiography, that affected the Lodz Historical Institute maybe even to a greater extent than others. Phase three that continued till the end of the 1960s and phase four that spanned over the 1970s, were the periods of ‘normalization’, that is of return towards source studies and creating one’s own academic identity, as well as of ‘stabilization’, when strong faculty base was built. These were also the times when four ‘schools of history’ – recognizable not only from the Polish perspective but also from the European one – started to take shape within the Lodz historical community. These included: the school of ethnohistory, the school of history of historiography, the Lodz school of Byzantinology, and the school of history of diplomacy and international affairs. The achievements of these four schools are subject to a short presentation in this article.en_GB
dc.description.abstractAutor stawia pytanie, co zawdzięcza polska historiografia ośrodkowi łódzkiemu, by w odpowiedzi zarysować najważniejsze punkty zwrotne i osiągnięcia w 75-letniej obecności studium historii na Uniwersytecie Łódzkim. Faza pierwsza obejmuje okres 1945–1948, gdy Łódź faktycznie odgrywała – zwłaszcza w pierwszych latach – rolę „zastępczej” stolicy. Cechował ją względny pluralizm środowiska historycznego i duży ferment intelektualny. Faza druga, trwająca do 1956 r., to okres stalinizacji polskiej historiografii, której ośrodek łódzki podlegał może jeszcze w większym stopniu niż inne. Fazy trzecia, trwająca do końca lat sześćdziesiątych, i czwarta, obejmująca lata siedemdziesiąte, to okresy „normalizacji”, czyli powrotu do badań źródłowych i budowania własnej akademickiej tożsamości, oraz „stabilizacji”, czyli zbudowania solidnego zaplecza kadrowego. Wtedy też zaczynają się kształtować w obrębie łódzkiego środowiska historycznego cztery „szkoły historyczne”, rozpoznawalne nie tylko z perspektywy polskiej, lecz także europejskiej: szkoła etnohistorii, szkoła historii historiografii, łódzka szkoła bizantynologii oraz szkoła historii dyplomacji i stosunków międzynarodowych, których dorobek pokrótce jest w artykule omawiany.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesPrzegląd Nauk Historycznych; 1
dc.rightsThis work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.pl_PL
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0pl_PL
dc.subjectLodz school of history of historiographyen_GB
dc.subjectLodz school of ethnohistoryen_GB
dc.subjectLodz school of international relations and diplomatic historyen_GB
dc.subjectLodz school of byzantine studiesen_GB
dc.subjectłódzka szkoła historii historiografiipl_PL
dc.subjectłódzka szkoła etnohistoriipl_PL
dc.subjectłódzka szkoła historii stosunków międzynarodowych i dyplomacjipl_PL
dc.subjectłódzka szkoła bizantynologiipl_PL
dc.titleŁódzki ośrodek badań historycznych. Przeszłość i teraźniejszośćpl_PL
dc.title.alternativeThe Lodz historical research center. The past and presenten_GB
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number143-167
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Humanistyczny, Instytut Historii, Zakład Metodologii Historii
dc.identifier.eissn2450-7660
dc.referencesKronika getta łódzkiego / Litzmannstadt Getto 1941–1944, oprac. i red. naukowa J. Baranowski, K. Radziszewska, A. Sitarek, M. Trębacz, J. Walicki, E. Wiatr, P. Zawilski, t. I–V, Łódź 2009.pl_PL
dc.referencesKula W., Rozdziałki, do druku poddali N. Assorodobraj-Kula, M. Kula, Warszawa 1996.pl_PL
dc.referencesŚreniowska K., Moje życie, oprac., wstęp i komentarz R. Stobiecki, J. Kolbuszewska, Łódź 2018.pl_PL
dc.referencesAdamus J., O kierunkach polskiej myśli historycznej, Łódź 1964.pl_PL
dc.referencesAnusik Z., Dyplomacja szwedzka wobec kryzysu monarchii we Francji w latach 1787–1792, Łódź 2000.pl_PL
dc.referencesAnusik Z., Misja polska w Sztokholmie w latach 1789–1795, Łódź 1993.pl_PL
dc.referencesBanasiak S., Osiągnięcia naukowe i dydaktyczne Instytutu Historii UŁ w latach 1948–1988, „Acta Universitatis Lodziensis”, Folia Historica 31, 1988.pl_PL
dc.referencesBaranowski B., Kultura ludowa XVII i XVIII wieku na ziemiach Polski środkowej, Łódź 1971.pl_PL
dc.referencesBaranowski B., Łódź rolnicza (od połowy XVI do początku XIX w.), Łódź 1973.pl_PL
dc.referencesBaranowski B., O hultajach, wiedźmach i wszetecznicach, Łódź 1978.pl_PL
dc.referencesBaranowski B., Pożegnanie z diabłem i czarownicą, Łódź 1965.pl_PL
dc.referencesBaranowski B., Procesy czarownic w Polsce w XVII i XVIII wieku, Łódź 1952.pl_PL
dc.referencesBaranowski B., Sprawy obyczajowe w sądownictwie wiejskim w Polsce wieku XVII i XVIII, Łódź 1955.pl_PL
dc.referencesBaranowski B., Życie codzienne małego miasteczka w XVII i XVIII wieku, Łódź 1975.pl_PL
dc.referencesBaranowski B., Życie codzienne wsi między Wartą a Pilicą w XIX wieku, Warszawa 1969.pl_PL
dc.referencesBaranowski B., Baranowski K., Pierwsze lata Uniwersytetu Łódzkiego (1945–1949), Łódź 1985.pl_PL
dc.referencesBaranowski B., Baranowski K., Trudne lata Uniwersytetu Łódzkiego (1949–1956), Łódź 1990.pl_PL
dc.referencesBronowski F., Idea gminowładztwa w polskiej historiografii, Łódź 1969.pl_PL
dc.referencesBrzeziński A.M., Historia państw świata w XX wieku. Grecja, Warszawa 2002.pl_PL
dc.referencesBrzeziński A.M., Oskar Halecki a Liga Narodów. Poglądy i działalność, Łódź 2016.pl_PL
dc.referencesBrzeziński A.M., Polska Komisja Międzynarodowej Współpracy Intelektualnej (1924–1939), Łódź 2001.pl_PL
dc.referencesBrzeziński A.M., Warszawa–Paryż–Genewa. Sojusz polsko-francuski a problem rozbrojenia w dwudziestoleciu międzywojennym (1919–1937), Łódź 1996.pl_PL
dc.referencesBrzeziński A.M., Zagadnienie bezpieczeństwa zbiorowego w Europie w polityce zagranicznej Francji 1919–1939, Łódź 1992.pl_PL
dc.referencesDutkiewicz J., Anglia a sprawa polska w latach 1830–1831, Łódź 1967.pl_PL
dc.referencesGrabski A.F., Zarys historii historiografii polskiej, Poznań 2000.pl_PL
dc.referencesHarasimowicz A., Bezpieczeństwo Polski 1918–2004: granice, system międzynarodowy, siła własna, Warszawa 2013.pl_PL
dc.referencesHarasimowicz A., Dyplomacja brytyjska wobec zagadnienia rozbrojenia 1921–1937, Łódź 1990.pl_PL
dc.referencesInformator Instytutu Historii, red. S. Banasiak i inni, Łódź 1998.pl_PL
dc.referencesInstytut Historii, red. Z. Stankiewicz, Łódź 1987.pl_PL
dc.referencesJamsheer H.A., Ibn-Chaldun. Muqaddima – historia – historiozofia, Łódź 1998.pl_PL
dc.referencesJedynakiewicz K., Osobowość i życie codzienne Tadeusza Kościuszki, Łódź 1996.165pl_PL
dc.referencesJeziorny D., Dyplomacja brytyjska wobec koncepcji paktu wschodniego (1933–1935). Analizy, projekty, działania, Łódź 2011.pl_PL
dc.referencesJeziorny D., Londyn a spuścizna po monarchii Habsburgów. Sprawa Austrii w koncepcjach i praktyce dyplomatycznej Wielkiej Brytanii (1918–1919), Toruń 2002.pl_PL
dc.referencesJeziorny D., Londyn wobec ochrony mniejszości żydowskich w Europie Środkowo-Wschodniej (1918–1919), Łódź 2016.pl_PL
dc.referencesKita J., Pytlas S., Profesorowie Uniwersytetu Łódzkiego 1945–1994. Pro memoria, Łódź 1995.pl_PL
dc.referencesKita J., Pytlas S., Uniwersytet Łódzki 1945–1995, Łódź 1995.pl_PL
dc.referencesKita J., Pytlas S., W służbie nauki. Profesorowie Uniwersytetu Łódzkiego 1945–2004, Łódź 2005.pl_PL
dc.referencesKita J., Stobiecki R., Słownik biograficzny historyków łódzkich, Łódź 2000.pl_PL
dc.referencesKuchowicz Z., O biologiczny wymiar historii. Książka propozycji, Warszawa 1985.pl_PL
dc.referencesKula W., Wokół historii, Warszawa 1988.pl_PL
dc.references„Należę do polskiej szkoły historycznej”. Studia i szkice ofiarowane prof. Jakubowi Goldbergowi z okazji odnowienia doktoratu na Uniwersytecie Łódzkim, red. R. Stobiecki, J. Walicki, Łódź 2010.pl_PL
dc.referencesNowinowski S., Jerzy Giedroyć w 1946 roku, Gdańsk 2018.pl_PL
dc.referencesNowinowski S., Konstatacje i nadzieje. Dyplomacja czechosłowacka wobec kwestii bezpieczeństwa zbiorowego w Europie (1919–1925), Toruń 2005.pl_PL
dc.referencesNowinowski S., Prezydent Ignacy Mościcki, Warszawa 1994.pl_PL
dc.referencesPomorski J., Spoglądając w przeszłość… Studia i szkice metahistoryczne, Lublin 2017.pl_PL
dc.referencesPuś W., Przemysł w majątkach ziemiańskich Królestwa Polskiego 1879–1913, Łódź 2018.pl_PL
dc.referencesPuś W., Zarys historii Uniwersytetu Łódzkiego 1945–2015, Łódź 2015.pl_PL
dc.referencesSerejski M.H., Przeszłość a teraźniejszość. Studia i szkice historiograficzne, Wrocław–Warszawa–Kraków 1965.pl_PL
dc.referencesSitarek A., „Otoczone drutem państwo”. Struktura i funkcjonowanie administracji żydowskiej getta łódzkiego, Łódź 2015.pl_PL
dc.referencesStobiecki R., Historia historiografii. Studium z dziejów tożsamości dyscypliny na przykładzie ośrodka łódzkiego, „Historia@Teoria” 2017, nr 1, s. 108–121.pl_PL
dc.referencesStobiecki R., Historia pod nadzorem. Spory o nowy model historii w Polsce (II połowa lat czterdziestych – początek lat pięćdziesiątych), Łódź 1993.pl_PL
dc.referencesStobiecki R., Historycy polscy wobec wyzwań XX wieku, Poznań 2014.pl_PL
dc.referencesStobiecki R., Łódzki ośrodek badań historii najnowszej na historiograficznej mapie Polski, „Dzieje Najnowsze” 2004, nr 2, s. 3–9.pl_PL
dc.referencesStobiecki R., Łódź jako ośrodek badań historiograficznych po 1945 r., [w:] R. Stobiecki, Historiografia PRL. Ani dobra, ani mądra, ani piękna… ale skomplikowana, Warszawa 2007, s. 211–227.pl_PL
dc.referencesStobiecki R., Pierwsza Konferencja Metodologiczna Historyków Polskich, [w:] Skryte oblicze systemu komunistycznego. U źródeł zła…, red. R. Bäcker, P. Hübner, Warszawa 1997.166pl_PL
dc.referencesStobiecki R., [rec.] W. Puś, Zarys historii Uniwersytetu Łódzkiego 1945–2015, Łódź 2015, „Rocznik Łódzki” 2015, t. LXIII, s. 229–232.pl_PL
dc.referencesStobiecki R., [rec.] A. Zysiak, Punkty za pochodzenie. Powojenna modernizacja i uniwersytet w robotniczym mieście, Łódź 2016, „Dzieje Najnowsze” 2017, nr 4, s. 292–296.pl_PL
dc.referencesTrębacz M., Izrael Lichtenstein. Biografia żydowskiego socjalisty, Łódź 2016.pl_PL
dc.referencesW służbie historii i społeczeństwa. Dzieje Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Historycznego 1927–2007, red. A. Szymczak, M. Nartonowicz-Kot, Łódź 2007.pl_PL
dc.referencesWalicki J., Ruch syjonistyczny w Polsce w latach 1926–1930, Łódź 2005.pl_PL
dc.referencesZysiak A., Punkty za pochodzenie. Powojenna modernizacja i uniwersytet w robotniczym mieście, Łódź 2016.pl_PL
dc.referencesŻurawski vel Grajewski R., Działalność księcia Adama Jerzego Czartoryskiego w Wielkiej Brytanii (1831–1832), Warszawa 1999.pl_PL
dc.referencesŻurawski vel Grajewski R., Ognisko permanentnej insurekcji. Powstanie 1846 r. i likwidacja Rzeczypospolitej Krakowskiej w „dyplomacji” Hotelu Lambert wobec mocarstw europejskich (1846–1847), Kraków–Łódź 2018.pl_PL
dc.referencesŻurawski vel Grajewski R., Ostatnie polskie miasto. Rzeczpospolita Krakowska w „dyplomacji” Hotelu Lambert wobec Wielkiej Brytanii (1831–1845), Kraków– Łódź 2018.pl_PL
dc.referencesŻurawski vel Grajewski R., Pojedynek za kulisami wielkiej dyplomacji. Księżna Dorothea Lieven wobec Polski i Polaków, Warszawa 2005.pl_PL
dc.referencesŻurawski vel Grajewski R., Wielka Brytania w „dyplomacji” księcia Adama Jerzego Czartoryskiego wobec kryzysu wschodniego (1832–1841), Warszawa 1999.pl_PL
dc.contributor.authorEmailpomorskijan@gmail.com
dc.identifier.doi10.18778/1644-857X.18.01.06
dc.relation.volume18pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.
Except where otherwise noted, this item's license is described as This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.