Show simple item record

dc.contributor.authorKowalczyk, Kacper
dc.date.accessioned2019-11-04T13:19:18Z
dc.date.available2019-11-04T13:19:18Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.issn2353-5601
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/30683
dc.description.abstractArtykuł zawiera informacje dotyczące pojęcia sportu i kultury fizycznej oraz ich finansowania przez jednostki samorządu terytorialnego. Sport jest współcześnie zjawiskiem wszechobecnym. Dla niektórych ludzi stanowi sposób spędzania wolnego czasu, relaksu, dbania o zdrowie, nato-miast dla innych jest źródłem utrzymania. Zapewnienie odpowiednich warunków jego uprawiania stanowi ważny aspekt działalności władz centralnych oraz lokalnych. Niezbędne dla zapewnienia odpowiedniej infrastruktury sportowej jest dbanie o jej rozwój i zapewnienie odpowiednich uwarunkowań prawno-finansowych już na najniższych szczeblach struktury organów publicznych. Jednostki samorządowe stają przed problemem pozyskania środków na finansowanie sportu i ich odpowiedniego rozdysponowania. Celem artykułu jest przedstawienie wydatków budżetu Gminy Miejskiej Skierniewice na sport i kulturę fizyczną, a także ocena na jej przykładzie sposobu dystrybucji środków finansowych przez jednostki samorządu terytorialnego.pl_PL
dc.description.abstractThe article contains information on the concept of sport and physical culture and their financing by local government units. Nowadays sport is ubiquitous. For some people it is a way to spend free time, relax, take care of health, while for others it is a source of earnings. Providing the right conditions for its cultivation is an important aspect of the activities of central and local authorities. Providing adequate sports infrastructure is key to ensure its development and ensure appropriate legal and financial conditions at the lowest levels of the structure of public authorities. Local government units face the problem of obtaining funds to finance sport and their appropriate distribution. The purpose of the article is to present the budget expenditure of the Skierniewice Commune for sport and physical culture, as well as the evaluation of the method of distribution of funds by local government units.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydział Ekonomiczno Socjologicznypl_PL
dc.relation.ispartofseriesFinanse i Prawo Finansowe;3
dc.rightsAttribution-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/*
dc.subjectjednostka samorządu terytorialnegopl_PL
dc.subjectfinansowaniepl_PL
dc.subjectsportpl_PL
dc.subjectfinanse publicznepl_PL
dc.subjectLocal government unitpl_PL
dc.subjectfinancingpl_PL
dc.subjectsportpl_PL
dc.subjectpublic financespl_PL
dc.titleFinansowanie sportu przez jednostki samorządu terytorialnego w Polsce – studium przypadku gminy miejskiej Skierniewicepl_PL
dc.title.alternativeSports financing by local government units in Poland – case studypl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number25-48pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationWydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytet Łódzkipl_PL
dc.referencesBabczuk A. (red.), 2012, Finansowanie sportu przez samorząd terytorialny, C.H.Beck, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBabczuk A., Talik A. (red.), 2014, Finansowanie sportu ze środków publicznych, C.H.Beck, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBończak-Kucharczyk E., 2013, Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa.pl_PL
dc.referencesDylewski M., Filipiak B., Gorzałczyńska-Koczkodaj M., 2006, Finanse samorządowe. Narzędzia, decyzje, procesy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGłówny Urząd Statystyczny, Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego z lat 2010–2016, https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rachunki-narodowe/statystyka-sektora-instytucji-rzadowych-i-samorzadowych/pl_PL
dc.referencesInformacje z wykonania budżetu Miasta Skierniewice z lat 2010-2016 [dostęp: 14.03.2018 r.].pl_PL
dc.referencesKonstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dn. 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. nr 78, poz. 483 z późn. zm.,pl_PL
dc.referencesLeciak M. (red.), 2017, Leksykon prawa sportowego. 100 podstawowych pojęć, C.H. Beck, War-szawa 2017.pl_PL
dc.referencesNiedzielski P., Witek J. (red.), 2011, Sport i rekreacja a wyzwania współczesnej cywilizacji, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.pl_PL
dc.referencesPietrzak B., Polański Z., Woźniak B. (red.), 2008, System finansowy w Polsce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawapl_PL
dc.referencesPodstawka M. (red.), 2013, Finanse. Instytucje, instrumenty, podmioty, rynki, regulacje, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesPrawo budżetowe państwa i samorządu.pl_PL
dc.referencesRzeszowski J., 217, Finansowanie klubów sportowych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego – sposoby wsparcia i studium interpretacji przepisów, „Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu”, nr 2.pl_PL
dc.referencesSawicka Krystyna, 2012, Finansowanie rozwoju sportu z budżetu jednostki samorządu terytorial-nego [w:] Prawne aspekty prywatyzacji [praca zbiorowa], Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa Administracji i Ekonomii, Wrocław.pl_PL
dc.referencesSkierniewice – podstawowe informacje, http://www.polskawliczbach.pl/Skierniewicepl_PL
dc.referencesSporek T., 2007, Sponsoring sportu w warunkach globalizacji, DIFIN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSprawozdania z wykonania budżetu Miasta Skierniewice w latach 2010–2016 www.bip.um.skierniewice.pl.pl_PL
dc.referencesSznajder A., 2008, Marketing sportu, PWE, Warszawa.pl_PL
dc.referencesToczek-Werner S., 2005, Podstawy rekreacji i turystyki, AWF Wrocław, Wrocław.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, Dz.U. 2003, nr 203, poz. 1966.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Dz.U. 2003, nr 96, poz. 873, ze zm.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, Dz.U. 2010, nr 127, poz. 857, ze zm.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz.U. 2009, nr 157, poz. 1240, ze zm.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Dz.U. 1998, nr 162, poz. 1126.pl_PL
dc.referencesWitkowski B. (red.), 2018, Statystyka w zarządzaniu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.relation.volume23pl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe