Show simple item record

dc.contributor.authorKarbownik, Lidia
dc.date.accessioned2019-12-07T11:59:13Z
dc.date.available2019-12-07T11:59:13Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationKarbownik L., Wykorzystanie podejścia memoriałowego i kasowego w ocenie operacyjnego bezpieczeństwa finansowego przedsiębiorstw sektora TSL, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014, doi: 10.18778/7969-458-7pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7969-458-7
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/31000
dc.descriptionW monografii przedstawiona została autorska koncepcja dwuwymiarowej oceny operacyjnego bezpieczeństwa finansowego przedsiębiorstwa oraz wyniki oryginalnych i zarazem pierwszych obszernych rezultatów analiz nad oceną tego zjawiska wśród spółek sektora TSL (Transport, Spedycja, Logistyka). Ocena ta nie ogranicza się tylko do wykorzystania w niej podejścia memoriałowego, lecz zawiera również rezultaty analizy „kasowych” wyników finansowej działalności jednostek gospodarczych. Podjęte zamierzenie uzasadnione było potrzebą wypełnienia luki badawczej istniejącej w studiach teoretycznych i empirycznych poświęconych zdolności przedsiębiorstwa do uzyskania oraz utrzymania finansowych warunków kontynuacji jego działalności gospodarczej. Opracowanie adresowane jest do szerokiego grona praktyków zarządzania finansami przedsiębiorstw (w tym w szczególności z sektora TSL) oraz nauczycieli akademickich i studentów, dla których identyfikacja i ocena zdolności przedsiębiorstwa do uzyskania oraz utrzymania finansowych warunków kontynuacji jego działalności gospodarczej stanowi fascynujący przedmiot podejmowanych i realizowanych decyzji kierowniczych, prowadzonych badań oraz dyskursów naukowych.pl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectbezpieczeństwo finansowepl_PL
dc.subjectspreadpl_PL
dc.subjectkasowe miernikipl_PL
dc.subjectmemoriałowe miernikipl_PL
dc.subjectpredykcyjne miernikipl_PL
dc.titleWykorzystanie podejścia memoriałowego i kasowego w ocenie operacyjnego bezpieczeństwa finansowego przedsiębiorstw sektora TSLpl_PL
dc.typeBookpl_PL
dc.page.number297pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Instytut Ekonomik Stosowanych i Informatyki, Katedra Analizy i Strategii Przedsiębiorstwapl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-7969-525-6
dc.referencesAdamik-Citak M., Creative accounting in the era of economic crisis, [w:] W. Wereda, S. Starnawska, Cyclicality, financial safety, and business creativity as the challenges of the modern word, University of Podlasie, Siedlce 2009.pl_PL
dc.referencesAltman E. I., Financial Ratios. Discriminant Analysis and the Prediction of Corporate Bankruptcy, „Journal of Finance” 1968, Vol. 23, No. 4.pl_PL
dc.referencesAntonowicz P., Metody oceny i prognoza kondycji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o., Gdańsk 2007.pl_PL
dc.referencesAntonowicz P., Założenia analizy dyskryminacyjnej w konstruowaniu nowych wielowymiarowych modeli klasyfikacyjnych w celu prognozowania upadłości przedsiębiorstw, [w:] A. Adamska, E. Mączyńska (red.), Upadłości, bankructwa i naprawa przedsiębiorstw. Wybrane zagadnienia, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa 2013.pl_PL
dc.referencesBaltagi B. H., Econometric Analysis of Panel Data, 3rd Edition, John Wiley & Sons, 2005.pl_PL
dc.referencesBatóg J., Klasyfikacja obiektów w przypadku agregacji danych, [w:] J. Hozer (red.), Metody ilościowe w ekonomii, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 365”, Prace Katedry Ekonometrii i Statystyki nr 14, Szczecin 2003.pl_PL
dc.referencesBednarski L., Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 1997.pl_PL
dc.referencesBednarski L., Waśniewski T. (red.), Analiza finansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem, t. 1, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1996.pl_PL
dc.referencesBedyńska S., Brzezicka A. (red.), Statystyczny drogowskaz. Praktyczny poradnik analizy danych w naukach społecznych na przykładach z psychologii, Wydawnictwo SWPS Academica, Warszawa 2007.pl_PL
dc.referencesBernstein L. A., Wild J. J., Financial statement analysis: Theory, application, and interpretation, 6th ed., The McGraw-Hill Companies, Boston 1998.pl_PL
dc.referencesBlack A., Wright P., Bachman J., W poszukiwaniu wartości dla akcjonariuszy, Oficyna ekonomiczna, Kraków 2000.pl_PL
dc.referencesBralczyk J. (red.), Słownik 100 tysięcy potrzebnych słów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.pl_PL
dc.referencesBrdulak H., Polski rynek TSL w 2010 r., ostatnia aktualizacja 22.06.2011, http://www.rp.pl/artykul/677116.html.pl_PL
dc.referencesBuk H., Nowoczesne zarządzanie finansami. Planowanie i kontrola, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2006.pl_PL
dc.referencesBurzykowska M., Duraj J., Controllingowy wymiar oceny płynności finansowej przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009.pl_PL
dc.referencesCapiga M., Gradoń W., Szustak G., Sieć bezpieczeństwa finansowego, CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa 2010.pl_PL
dc.referencesCarslaw Ch. A., Mills J. R., Developing Ratios for Effective Cash Flow Statement Analysis, „Journal of Accountancy”, November 1991.pl_PL
dc.referencesCasey C. J., Bartczak N. J., Cash Flow: It’s Not the Botton Line, „Harvard Business Review” July–August 1984.pl_PL
dc.referencesCasey C. J., Bartczak N. J., Using Operating Cash Flow Data to Predict Financial Distress: Some Extensions, „Journal of Accounting Research” 1985, Vol. 23, No. 1.pl_PL
dc.referencesCeny w gospodarce narodowej w 2012 r., Główny Urząd Statystyczny – Departament Handlu i Usług, Urząd Statystyczny w Opolu, Warszawa 2013.pl_PL
dc.referencesChupis A., Kashenko K., Financial Security of Agricultural Enterprises, [w:] M. Wasilewski (red.), Ekonomika i organizacja gospodarki żywnościowej, „Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie nr 96”, Warszawa 2012.pl_PL
dc.referencesCiesielski M. (red.), Rynek usług logistycznych, Difin, Warszawa 2005.pl_PL
dc.referencesCzubakowska K., Gabrusewicz W., Nowak E., Przychody, koszty, wynik finansowy przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2009.pl_PL
dc.referencesĆwiąkała-Małys A., Aspekty prawnofinansowe sprawozdawczości finansowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2000, s. 101, [za:] B. Izydorczyk, T. Żyznowski, Sprawozdawczość finansowa jednostek gospodarczych za 1996 r., „Vademecum Rachunkowości”, Difin, Warszawa 1996.pl_PL
dc.referencesDane Centralnego Ośrodka Informacji Gospodarczej Sp. z o.o.pl_PL
dc.referencesDane Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie.pl_PL
dc.referencesDane Info Veriti Polska Sp. z o.o.pl_PL
dc.referencesDane Krajowego Rejestru Sądowego w Warszawie.pl_PL
dc.referencesDeAngelo H., DeAngelo L., Skinner D. J., Accounting Choice in Troubled Companies, „Journal of Accounting & Economics” 1994, Vol. 17, Issue 1/2.pl_PL
dc.referencesDec P., Modele wczesnego ostrzegania przed upadłością przedsiębiorstw i badania nad ich skutecznością w Polsce, [w:] E. Mączyńska (red.), Bankructwa przedsiębiorstw. Wybrane aspekty instytucjonalne, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2008.pl_PL
dc.referencesDeFond M. L., Jiambalvo J., Debt Covenant Violation and Manipulation of Accruals, „Journal of Accounting and Economics” 1994, Vol. 17, Issue 1/2.pl_PL
dc.referencesDelaney T., Carleton R., Cash flow analysis-going beyond the basics, „The RMA Journal” 2008, Vol. 90, Issue 8.pl_PL
dc.referencesDharan B. G., Lev B., The Valuation Consequence of Accounting Changes, „Journal of Accounting, Auditing & Finance” 1993, Vol. 8, Issue 4.pl_PL
dc.referencesDoryń W., Franek J., Gaweł A., Lobmayr B., Peterkova J., Prusak B., Stehr Ch., Sobiechowska-Ziegert A., Wasilczuk J., Zięba K., Internationalization, Innovativeness and Growth of Modern Enterprises, ICAN Sp. z o.o. Sp.k., Warszawa 2010.pl_PL
dc.referencesDoryń W., Wpływ internacjonalizacji na wyniki ekonomiczne polskich przedsiębiorstw przemysłowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011.pl_PL
dc.referencesDoryń W., Związek pomiędzy wielkością przedsiębiorstwa i jego aktywnością eksportową, [w:] A. Mikulska (red.), Zarządzanie nowoczesnym przedsiębiorstwem: wybrane aspekty, Politechnika Gdańska. Wydział Zarządzania i Ekonomii, Gdańsk 2013.pl_PL
dc.referencesDudek E., Analiza wskaźnikowa na podstawie rachunku przepływów pieniężnych, „Monitor Rachunkowości i Finansów” 2003, nr 6.pl_PL
dc.referencesDudek-Szczepankiewicz E. I., Analiza sytuacji finansowej przedsiębiorstwa na bazie sprawozdania z przepływów pieniężnych, „Monitor Rachunkowości i Finansów” 2004, nr 2.pl_PL
dc.referencesDunaj B. (red.), Słownik współczesnego języka polskiego, t. A–Ę, Wydawnictwo WILGA, Kraków 2000.pl_PL
dc.referencesDuraj A. N., Controlling rezerw w przedsiębiorstwie, [w:] J. Duraj (red.), Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Naukowe NOVUM Sp. z o.o., Płock–Łódź 2003.pl_PL
dc.referencesDuraj A. N., Gwarancyjna funkcja rezerw finansowych przedsiębiorstwa, [w:] J. Duraj (red.), Prace z zakresu ekonomiki i zarządzania przedsiębiorstwem, „Acta Universitatis Lodziensis”, Folia Oeconomica 200, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2006.pl_PL
dc.referencesDuraj A. N., Kształtowanie rezerw w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2004.pl_PL
dc.referencesDuraj A. N., Nadzór korporacyjny a bezpieczeństwo finansowe przedsiębiorstw, [w:] P. Urbanek (red.), Nadzór korporacyjny w warunkach kryzysu gospodarczego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010.pl_PL
dc.referencesDuraj A. N., O wartości analizy ekonomicznej rezerw przedsiębiorstwa, [w:] J. Duraj (red.), Wartość przedsiębiorstwa – z teorii i praktyki zarządzania, Wydawnictwo Naukowe NOVUM Sp. z o.o., Płock–Beijing–Łódź 2004.pl_PL
dc.referencesDuraj A. N., Rezerwy a strategie finansowe publicznych spółek akcyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008.pl_PL
dc.referencesDuraj A. N., Rezerwy w sprawozdaniach finansowych przedsiębiorstwa, [w:] J. Duraj (red.), Prace z zakresu ekonomiki i zarządzania przedsiębiorstwem, „Acta Universitatis Lodziensis”, Folia Oeconomica 171, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2004.pl_PL
dc.referencesDuraj A. N., Ryzyko i rezerwy przedsiębiorstwa, [w:] J. Duraj (red.), Wartość przedsiębiorstwa – z teorii i praktyki zarządzania, t. IV, Wydawnictwo Naukowe NOVUM Sp. z o.o., Płock–Łódź 2003.pl_PL
dc.referencesDuraj A. N., Wieloczynnikowa koncepcja modelu bezpieczeństwa finansowego przedsiębiorstwa, [w:] J. Duraj, A. Sajnóg (red.), Ekonomiczne i pozaekonomiczne czynniki zarządzania wartością przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013.pl_PL
dc.referencesDuraj A. N., Wykorzystanie rezerw finansowych w ocenie wypłacalności przedsiębiorstwa, [w:] J. Duraj (red.), Problemy współczesnej analizy ekonomicznej przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2007.pl_PL
dc.referencesDuraj J., Analiza decyzyjna w przedsiębiorstwie, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Zielonej Górze, Zielona Góra 1992.pl_PL
dc.referencesDuraj J., Analiza rozwoju przedsiębiorstwa, [w:] L. Bednarski, R. Borowiecki, J. Duraj, E. Kurtys, T. Waśniewski, B. Wersty, Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 1996.pl_PL
dc.referencesDuraj J., Podstawy ekonomiki przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2004.pl_PL
dc.referencesEkşi I. H., Classification of Firm Failure with Classification and Regression Trees, „International Research Journal of Finance and Economics” 2011, Issue 76.pl_PL
dc.referencesEljasiak E., Parteka W., Przepływy gotówkowe: ustalanie, planowanie, analiza, zarządzanie, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 1995.pl_PL
dc.referencesEncyklopedia PWN – wersja internetowa, http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/3928087/kryzysfinansowy.html.pl_PL
dc.referencesFamily financial security, North Central Regional Research Publication nr 131, Special Report 36, Iowa State University of Science and Technology, Iowa 1964.pl_PL
dc.referencesFertsch M. (red.), Słownik terminologii logistycznej, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2006.pl_PL
dc.referencesFigura P., Wartości wzorcowe wskaźników finansowych przedsiębiorstw giełdowych, CeDeWu, Warszawa 2012.pl_PL
dc.referencesForsythe G., Cash Flow vs. Earnings: Which Is More Meaningful?, September 18, 2006, http://www.schwab.com/public/schwab/research_strategies/market_insight/investing_strategies/stocks/cash_flow_vs_earnings_which_is_more_meaningful.html.pl_PL
dc.referencesForta M., Rentowność i płynność w ujęciu kasowym i memoriałowym w spółkach z branży spożywczej, [w:] T. Dudycz, G. Osbert-Pociecha (red.), Efektywność – rozważania nad istotą i pomiarem, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010.pl_PL
dc.referencesFranc-Dąbrowska J., Bezpieczeństwo finansowe a efektywność zaangażowanych kapitałów własnych, Roczniki Nauk Rolniczych, seria G, t. 93, z. 1, Warszawa 2006.pl_PL
dc.referencesGabrusewicz W., Analiza finansowa w audycie sprawozdań finansowych, [w:] W. Gabrusewicz (red.), Audyt sprawozdań finansowych, PWE, Warszawa 2010.pl_PL
dc.referencesGabrusewicz W., Kołaczyk Z., Bilans. Wartość poznawcza i analityczna, Centrum Doradztwa i Informacji Difin Sp. z o.o., Warszawa 2005.pl_PL
dc.referencesGabrusewicz W., Remlein M., Sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa: jednostkowe i skonsolidowane, PWE, Warszawa 2011.pl_PL
dc.referencesGajdka J., Stos D., Predicting Corporate Bankruptcy – the Polish Experience, [w:] R. Borowiecki (red.), Management of Organization During Economic Integration and Globalization, Department of Economic and Organization of Enterprise, Cracow University of Economics, Warsaw–Cracow 2003.pl_PL
dc.referencesGajdka J., Stos D., Wykorzystanie analizy dyskryminacyjnej w ocenie kondycji finansowej przedsiębiorstw, [w:] R. Borowiecki (red.), Restrukturyzacja w procesie przekształceń i rozwoju przedsiębiorstw, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 1996.pl_PL
dc.referencesGallinger G., Healey P., Liquidity Analysis and Management, Addison–Wesley, Menlo Park 1991.pl_PL
dc.referencesGeller A. N., Heath L. C., Solvency, Financial Statement and the Importance of Cash-Flow Information, „Cornell Hospitality Quarterly”, November 1981, Vol. 22, No. 3.pl_PL
dc.referencesGillespie I., Lewis R., Hamilton K., Principles of Financial Accounting, Prentice Hall Europe, Hemel Hempstead 1997.pl_PL
dc.referencesGmytrasiewicz M., Karmańska A., Olchowicz I., Rachunkowość finansowa, Wykład 1, Difin, Warszawa 1996.pl_PL
dc.referencesGmytrasiewicz M., Karmańska A., Rachunkowość finansowa, Centrum Doradztwa i Informacji Difin Sp. z o.o., Warszawa 2002.pl_PL
dc.referencesGos W., Rachunek przepływów pieniężnych a sterowanie płynnością i wypłacalnością, „Rachunkowość” 2007, nr 5.pl_PL
dc.referencesGottlieb M., Lewczyński W., Cash flows – sprawozdanie z przepływów gotówki: w praktyce USA i w warunkach polskich, Instytut Przedsiębiorczości, Sopot 1993.pl_PL
dc.referencesGromada M., Zalety i ograniczenia drzew klasyfikacyjnych. Klasyfikator SLIQ, 2003, multifraktal.net/seminarium/sliq.pdf.pl_PL
dc.referencesGruszczyński M. (red.), Mikroekonometria. Modele i metody analizy danych indywidualnych, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa 2012.pl_PL
dc.referencesGruszczyński M., Empiryczne finanse przedsiębiorstw. Mikroekonomia finansowa, Difin SA & Marek Gruszczyński, Warszawa 2012.pl_PL
dc.referencesGrzelak K., Karmańska A., Analiza sprawozdania z przepływów pieniężnych, „Vademecum Przedsiębiorcy i Podatnika” 1996, nr 4.pl_PL
dc.referencesHadasik D., Upadłość przedsiębiorstw w Polsce i metody jej prognozowania, „Zeszyty Naukowe – Seria II. Publikacje habilitacyjne” 1998, z. 153.pl_PL
dc.referencesHamrol M. (red.), Analiza finansowa przedsiębiorstwa – ujęcie sytuacyjne, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2004.pl_PL
dc.referencesHamrol M., Chodakowski J., Prognozowanie zagrożenia finansowego przedsiębiorstwa. Wartość predykcyjna polskich modeli analizy dyskryminacyjnej, [w:] Badania Operacyjne i Decyzje, nr 3, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2008.pl_PL
dc.referencesHealy P., The Effect of Bonus Schemes on Accounting Decision, „Journal of Accounting & Economics” 1985, Vol. 7.pl_PL
dc.referencesHiggins R. C., Analysis for Financial Management, 5th ed., McGraw-Hill Companies, Boston 1998.pl_PL
dc.referencesHensher D., Jones S., Mixed logit and error component models of corporate insolvency and bankruptcy risk, [w:] D. Hensher, S. Jones (ed.), Advances in credit risk modelling and corporate bankruptcy prediction, Cambridge University Press, Cambridge 2008.pl_PL
dc.referenceshttp://magazyn.wsinf.edu.pl/files/wded/wstep%20do%20klasyfikacji%20danych.pdf.pl_PL
dc.referenceshttp://nauka.money.pl/wnioski-o-dofinansowanie/konkurs-39/model-optymalizacji-pakietu-uslug-logistycznych-swiadczonych-przez-przedsiebiorstwa-sektora-tsl-trasport-spedycja-logistyka-262738.html.pl_PL
dc.referenceshttp://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/m-uslugi.pdf.pl_PL
dc.referenceshttp://www.stat.gov.pl/klasyfikacje/pkd_07/pdf/4_PKD-klucz_2004-2007.pdf.pl_PL
dc.referencesJaklik A., Rachunkowość bankowa, Centrum Kreowania Liderów, Skierniewice 1992.pl_PL
dc.referencesJerzemowska M., Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2006.pl_PL
dc.referencesJerzemowska M., Przyczynek do historii analizy ekonomicznej, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości” 2004, nr 20(76), Warszawa.pl_PL
dc.referencesJerzemowska M., Campbell K., Nadzór korporacyjny a zagrożenie przedsiębiorstwa bankructwem, [w:] E. Mączyńska (red)., Bankructwa przedsiębiorstw. Wybrane aspekty instytucjonalne, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2008.pl_PL
dc.referencesJurkowska-Zeidler A., Bezpieczeństwo rynku finansowego w świetle prawa Unii Europejskiej, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa 2008.pl_PL
dc.referencesJuszczak-Szumacher G., Makroekonometryczna analiza procesu produkcyjnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1996.pl_PL
dc.referencesJuszczak-Szumacher G., Miary dynamiki, [w:] W. Starzyńska (red.), Podstawy statystyki: podręcznik, Centrum Doradztwa i Informacji Difin Sp. z o.o., Warszawa 2004.pl_PL
dc.referencesKamiński R., Polityka bilansowa kształtowania aktywów i pasywów, „Rachunkowość – poradnik praktyczny”, kwiecień 2002, nr 4.pl_PL
dc.referencesKarbownik L., Dyferencjacja rozwoju działalności gospodarczej przedsiębiorstw sektora TSL w Polsce, [w:] J. Duraj (red.), Prace z zakresu ekonomiki i zarządzania przedsiębiorstwem, „Acta Universitatis Lodziensis”, Folia Oeconomica 272, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012.pl_PL
dc.referencesKarbownik L., Finansowe symptomy operacyjnego zagrożenia finansowego przedsiębiorstw sektora TSL, „Logistyka” 2014, nr 5, CD nr 2.pl_PL
dc.referencesKarbownik L., Kasowe i memoriałowe mierniki oceny bezpieczeństwa finansowego przedsiębiorstwa, [w:] J. Duraj (red.), Instrumenty i sposoby zarządzania kapitałem przedsiębiorstwa, „Acta Universitatis Lodziensis”, Folia Oeconomica 267, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012.pl_PL
dc.referencesKarbownik L., Ocena zdolności predykcyjnej wybranych modeli dyskryminacyjnych w prognozowaniu upadłości przedsiębiorstw sektora TSL, [w:] J. Duraj, A. Sajnóg (red.), Ekonomiczne i pozaekonomiczne czynniki zarządzania wartością przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013.pl_PL
dc.referencesKarbownik L., Pojęcie i obszary kreowania oraz zapewniania bezpieczeństwa finansowego przedsiębiorstwa, [w:] J. Duraj (red.), Instrumenty i sposoby zarządzania kapitałem przedsiębiorstwa, „Acta Universitatis Lodziensis”, Folia Oeconomica 267, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012.pl_PL
dc.referencesKarbownik L., Pomiar i ocena zróżnicowania zakresu działalności gospodarczej przedsiębiorstw sektora TSL, [w:] N. Duraj, A. Pieloch-Babiarz (red.), Przedsiębiorczość, strategie i metody zarządzania przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014.pl_PL
dc.referencesKarbownik L., The use of accrual-based and cash-based approach in evaluating the operational financial threat of enterprises from the TSL sector – example of application of the discriminant analysis, „Quantitative Methods in Economics” 2013, Vol. XIV, No. 1, SGGW in Warsaw, Warsaw.pl_PL
dc.referencesKarbownik L., Zróżnicowanie poziomu operacyjnego bezpieczeństwa finansowego przedsiębiorstw sektora TSL, [w:] J. Duraj (red.), Instrumenty kształtowania dochodowości i rentowności przedsiębiorstwa, „Acta Universitatis Lodziensis”, Folia Oeconomica 278, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013.pl_PL
dc.referencesKiziukiewicz T., Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych w zarządzaniu firmą, Wydawnictwo EKSPERT, Wrocław 1995.pl_PL
dc.referencesKochalski C., Budowanie wartości przedsiębiorstwa w oparciu o analizę rentowności sprzedaży, [w:] E. Urbańczyk (red.), Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa. Teoria i praktyka gospodarcza, „Zeszyty Naukowe nr 378”, Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw nr 43, t. 1, Wydawnictwo Kreos, Szczecin 2004.pl_PL
dc.referencesKochalski C., Przydatność standardowej analizy wskaźnikowej przy ocenie wyników działalności spółek giełdowych, [w:] D. Zarzecki (red.), Zarządzanie finansami: mierzenie wyników i wycena przedsiębiorstw, t. 1, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2003.pl_PL
dc.referencesKochalski C., Rachunek i analiza kosztów w controllingu operacyjnym i strategicznym. Ocena tradycyjnego podejścia i propozycje zmian, [w:] J. Duraj (red.), Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Omega Praksis, Łódź 2001.pl_PL
dc.referencesKochalski C., Syndrom „lasu i drzew” w analizie wskaźnikowej, „Controlling i Rachunkowość Zarządcza” 2008, nr 8.pl_PL
dc.referencesKochalski C., The finance-marketing interface, [w:] W. Frąckowiak, C. Kochalski, Modern Managerial Finance. New trends and research areas, Poznań Uniwersity of Economic Press, Poznań 2010.pl_PL
dc.referencesKolenda M., Taksonomia numeryczna. Klasyfikacja, porządkowanie i analiza obiektów, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2006.pl_PL
dc.referencesKoniunktura w usługach, Główny Urząd Statystyczny w Warszawie.pl_PL
dc.referencesKorol T., Nowe podejście do analizy wskaźnikowej w przedsiębiorstwie, Wolters Kluwer Polska SA, Warszawa 2013.pl_PL
dc.referencesKotler P., Armstrong G., Saunders J., Wong V., Marketing. Podręcznik europejski, PWE, Warszawa 2002.pl_PL
dc.referencesKufel T., Ekonometria. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programu GRETL, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.pl_PL
dc.referencesKusak A., Płynność finansowa. Analiza i sterowanie, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2006.pl_PL
dc.referencesLachmirowicz M., Rachunek przepływów pieniężnych w praktyce, CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa 2012.pl_PL
dc.referencesLargay J. A., Stickney C. P., Cash Flows, Ratio Analysis and the W. T. Grant Company Bankruptcy, „Financial Analysts Journal”, July–August 1980.pl_PL
dc.referencesLawson G. H., The Cash Flow Performance of UK Companies, [w:] M. Bromwich, A. Hopwood (eds.), Essays in British Accounting Research, Ch. 4, Pitman Publishing Limited, London 1981.pl_PL
dc.referencesLee T. A., Cash Flow Accounting and Corporate Financial Reporting, [w:] M. Bromwich, A. Hopwood (eds.), Essays in British Accounting Research, Ch. 3, Pitman Publishing Limited, London 1981.pl_PL
dc.referencesLee T. A., Cash Flow Accounting, Van Nostrand Reinhold, United Kingdom 1984.pl_PL
dc.referencesLi T., Huang X., A New Concept and Application of Cash Profit, [w:] International Conference on Management and Service Science, Institute of Electrical and Electronic Engineers, September 2009, http://ieeexplore.ieee.org/.pl_PL
dc.referencesLipiec-Zajchowska M. (red.), Wspomaganie procesów decyzyjnych, Ekonometria, Warszawa 2003.pl_PL
dc.referencesLista 500 największych firm – INE PAN, „Parkiet”, maj 2003.pl_PL
dc.referencesŁadysz I., Wybrane aspekty zarządzania bezpieczeństwem finansowym i zadłużeniem miasta Wrocławia, [w:] Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław 2012.pl_PL
dc.referencesŁapczyński M., Drzewa klasyfikacyjne w badaniach satysfakcji i lojalności klientów, [w:] Analiza satysfakcji i lojalności klientów, StatSoft Polska Sp. z o.o., Warszawa–Kraków 2003.pl_PL
dc.referencesŁapczyński M., Wpływ aktywności mieszkańców ma poziom życia w gminach woj. małopolskiego, [w:] Statystyka i data mining w badaniach naukowych, StatSoft Polska, Warszawa–Kraków 2005.pl_PL
dc.referencesŁuniewska M., Ekonometria finansowa. Analiza rynku kapitałowego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.pl_PL
dc.referencesMackevičius J., Senkus K., The System of Formation and Evaluation of the Information of Cash Flows, „Journal of Business, Economics and Management” 2006, Vol. 7, No. 4.pl_PL
dc.referencesMajka A., Jankowska D., Zastosowanie testu Kruskala–Wallisa jako alternatywy analizy wariancji w badaniach ekonomiczno-społecznych, [w:] Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych, „Zeszyty Naukowe WSH w Kielcach”, seria 5a, Wydawnictwo Świętokrzyskie Centrum Edukacji na Odległość WSH w Kielcach, Kielce 2007.pl_PL
dc.referencesMalinowska U., Rogowski W., Rola modeli oceny zagrożenia upadłością w nowoczesnej analizie finansowej, [w:] M. Hamrol (red.), Analiza finansowa jako narzędzie zarządzania przedsiębiorstwem, Katedra Analizy Finansowej i Strategicznej, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2005.pl_PL
dc.referencesMalinowska U., Wpływ Międzynarodowych Standardów Rachunkowości na walory informacyjne sprawozdań finansowych, [w:] Współczesne problemy analizy ekonomicznej, „Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego 1/2006”, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego i Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2006.pl_PL
dc.referencesMaliński M., Wybrane zagadnienia statystyki matematycznej w EXCELU i pakiecie STATISTICA, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2010.pl_PL
dc.referencesManolas G., Rontos K., Sfakianakis G., Vavouras I., The Determinants of the Shadow Economy: The Case of Greece, „International Journal of Criminology and Sociological Theory”, January 2013, Vol. 6, No. 1.pl_PL
dc.referencesMańkowski C., Krajowy rynek usług TSL w warunkach ogólnoświatowego kryzysu gospodarczego i finansowego, „Logistyka” 2010, nr 1.pl_PL
dc.referencesMarcinkowska M., Ocena działalności instytucji finansowych, Centrum Doradztwa i Informacji Difin Sp. z o.o., Warszawa 2007.pl_PL
dc.referencesMarek T., Analiza skupień w badaniach empirycznych. Metody SAHN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1989.pl_PL
dc.referencesMaślanka T., Przepływy pieniężne w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2008.pl_PL
dc.referencesMatis D., Vladu A. B., Negrea L., Cash-Flow Reporting Between Potential Creative Accounting Techniques And Hedging Opportunities Case Study Romania, „Annales Universitatis Apulensis Series Oeconomica” 2009, Vol. 1, Issue 11.pl_PL
dc.referencesMatuszczyk A., Przyglądając się kredytobiorcom, „Bank” 2003, nr 2.pl_PL
dc.referencesMączyńska E. (red.), Bankructwa przedsiębiorstw. Wybrane aspekty instytucjonalne, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2008.pl_PL
dc.referencesMączyńska E., Globalizacja ryzyka a systemy wczesnego ostrzegania przed upadłością przedsiębiorstw, [w:] D. Appenzeller, Upadłość przedsiębiorstw w Polsce w latach 1990–2003. Teoria i praktyka, „Zeszyty Naukowe” 2004, nr 49, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2004.pl_PL
dc.referencesMączyńska E., Ocena kondycji przedsiębiorstwa (uproszczone metody), „Życie Gospodarcze” 1994, nr 38.pl_PL
dc.referencesMłodak A., Analiza taksonomiczna w statystyce regionalnej, Centrum Doradztwa i Informacji Difin Sp. z o.o., Warszawa 2006.pl_PL
dc.referencesMudie P., Cottam A., Usługi. Zarządzanie i marketing, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.pl_PL
dc.referencesNeedles B. E. Jr., Financial accounting, Houghton Mifflin Company, Boston 1992.pl_PL
dc.referencesNowak E., Analiza sprawozdań finansowych, PWE, Warszawa 2008.pl_PL
dc.referencesNoworol C., Analiza skupień w badaniach empirycznych. Rozmyte modele hierarchiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1989.pl_PL
dc.referencesOlchowicz I., Tłaczała A., Sprawozdawczość finansowa, Difin, Warszawa 2002.pl_PL
dc.referencesOstasiewicz S., Rusnak Z., Siedlecka U., Statystyka. Elementy teorii i zadania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2003.pl_PL
dc.referencesPapiernik-Wojdera M., Produktywność jako źródło poprawy rentowności przedsiębiorstwa, [w:] A. Stabryła (red.), Strategie wzrostu produktywności firmy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2000.pl_PL
dc.referencesPawłowicz L. (red.), Ekonomika przedsiębiorstw: zagadnienia wybrane, ODDK Gdańsk, Gdańsk 2005.pl_PL
dc.referencesPenman S. H., Financial Statement Analysis and Security Valuation, McGraw-Hill/Irwin, New York 2001.pl_PL
dc.referencesPierścionek Z., Strategie rozwoju firmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996.pl_PL
dc.referencesPiotrowski K., Bezpieczeństwo finansowe w branży TSL, „Transport i Spedycja” 2011, nr 4.pl_PL
dc.referencesPłóciennik-Napierałowa J., Zasada memoriału, „Rachunkowość” 1999, nr 6.pl_PL
dc.referencesPogodzińska M., Sojak S., Wykorzystanie analizy dyskryminacyjnej w przewidywaniu bankructwa przedsiębiorstw, [w:] „Acta Universitatis Nicolai Copernici”, Ekonomia XXV, Zeszyt 299, Toruń 1995.pl_PL
dc.referencesPolska Klasyfikacja Działalności (PKD) – Załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r., DzU 2007, nr 251, poz. 1885: Zasady budowy klasyfikacji.pl_PL
dc.referencesPolska w Unii Europejskiej – doświadczenia pierwszych miesięcy członkostwa, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej – Departament Analiz i Strategii, Warszawa, luty 2005.pl_PL
dc.referencesPomykalska B., Pomykalski P., Analiza finansowa przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.pl_PL
dc.referencesPringle J. J., Harris R. S., Essentials of Managerial Finance, Scott, Foresman and Company, Glenview–London 1987.pl_PL
dc.referencesPrusak B., Nowoczesne metody prognozowania zagrożenia finansowego przedsiębiorstw, Centrum Doradztwa i Informacji Difin Sp. z o.o., Warszawa 2005.pl_PL
dc.referencesRaczkowski K., Bezpieczeństwo finansowe, [w:] J. Płaczek (red.), Ekonomika bezpieczeństwa państwa w zarysie, Difin, Warszawa 2014.pl_PL
dc.referencesRaczkowski K., Żukrowska K., Żuber M. (red.), Interdyscyplinarność nauk o bezpieczeństwie, Difin, Warszawa 2013.pl_PL
dc.referencesRocznik Statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2007.pl_PL
dc.referencesRocznik Statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2008.pl_PL
dc.referencesRolbiecki R., Analiza dyskryminacyjna w ocenie zmian kondycji finansowej przedsiębiorstw transportowych, „Controlling” 2010, nr 8.pl_PL
dc.referencesRomanowska M., Planowanie strategiczne w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2004.pl_PL
dc.referencesRujoub M. A., Cook D. M., Hay L. E., Using Cash Flow Ratio to Predict Business Failure, „Journal of Managerial Issues”, 22 March 1995, Vol. 7, http://www.questia.com/library/1G1-16838779/using-cash-flow-ratios-to-predict-business-failures.pl_PL
dc.referencesRutkowski A., Zarządzanie finansami, PWE, Warszawa 2000.pl_PL
dc.referencesRybicki P., Jak interpretować rachunek przepływów pieniężnych, Dodatek do „Controlling i Rachunkowość Zarządcza” 2003, nr 8.pl_PL
dc.referencesSarpong D. (Jr), Winful E. Ch., Ntiamoah J., Determinants of wide interest margins in Ghana: Panel EGLS analysis, „African Journal of Business Management”, September 2013, Vol. 7(35).pl_PL
dc.referencesSchroeder R. G., Clark M. W., Cathey J. M., Financial Accounting theory and analysis: Text and cases, 9th ed., John Wiley & Son, New Jersey 2009.pl_PL
dc.referencesSchwartz K. B., Accounting Changes by Corporations Facing Possible Insolvency, „Journal of Accounting, Auditing & Finance” 1982, Vol. 6 Issue 1.pl_PL
dc.referencesScott S., The Importance of Cash Flow Analysis for Small Businesses, „Commercial Lending Review”, March–April 2007.pl_PL
dc.referencesSharma D. S., Iselin E. R., The Relative Relevance of Cash Flow and Accrual Information for Solvency Assessments: A Multi-Method Approach, „Journal of Business Finance & Accounting” 2003, Vol. 30, Issue 7/8.pl_PL
dc.referencesSharma D. S., Stevenson P. A., The Impact of Impending Corporate Failure on the Incidence and Magnitude of Discretionary Accounting Policy Changes, „British Accounting Review” 1997, Vol. 29, No. 2.pl_PL
dc.referencesSharma D. S., The Role of Cash Flow Information in Predicting Corporate Failure: The State of the Literature, „Managerial Finance” 2001, Vol. 27, No. 4.pl_PL
dc.referencesSharma D., Predicting Corporate Failure: When Cash Flow Is King, „Journal of Banking and Financial Services”, June 2001, http://www.questia.com/library/1G1-76133453/predicting-corporate-failure-when-cash-flow-is-king.pl_PL
dc.referencesSiemińska E., Metody pomiaru i oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa, TNOiK – Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności DOM ORGANIZATORA, Toruń 2002.pl_PL
dc.referencesSierpińska M., Jachna T., Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.pl_PL
dc.referencesSierpińska M., Polityka dywidend w spółkach kapitałowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Kraków–Warszawa 1999.pl_PL
dc.referencesSierpińska M., Wędzki D., Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.pl_PL
dc.referencesSkoczylas W., Instrumenty oceny rentowności przedsiębiorstw, [w:] W. Skoczylas (red.), Skoczylas W. (red.), Analiza sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstwa, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Zarząd Główny. Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego, Warszawa 2009.pl_PL
dc.referencesSkoczylas W., Kierunki analizy przepływów pieniężnych w przedsiębiorstwie, [w:] W. Janasz (red.), Przedsiębiorstwo w procesie transformacji, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 172”, Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw nr 34, Szczecin 1996.pl_PL
dc.referencesSkoczylas W., Nadwyżka pieniężna jako miara efektywności gospodarowania przedsiębiorstwa, [w:] W. Janasz (red.), Strategie, modele i miary efektywności przedsiębiorstwa, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 223”, Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw nr 36, Szczecin 1998.pl_PL
dc.referencesSkoczylas W., Podejście memoriałowe a podejście kasowe w ocenie dochodowości działalności operacyjnej przedsiębiorstw, [w:] T. Dudycz , G. Osbert-Pociecha (red.), Efektywność – rozważania nad istotą i pomiarem, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010.pl_PL
dc.referencesSkoczylas W., Wskaźniki i systemy wskaźników ekonomicznych w pomiarze dokonań przedsiębiorstw, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2013.pl_PL
dc.referencesSkoczylas W., Zakres i sposób ustalania wskaźników stosowanych do analizy finansowej przedsiębiorstw, „Rachunkowość – audytor” 2004, nr 1.pl_PL
dc.referencesSkowronek-Mielczarek A., Controlling, analiza i monitoring w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Centrum Doradztwa i Informacji Difin Sp. z o.o., Warszawa 2007.pl_PL
dc.referencesSławińska M., Witczak H. (red.), Podstawy metodologiczne prac doktorskich w naukach ekonomicznych, PWE, Warszawa 2008.pl_PL
dc.referencesSłownik ekonomiczny i finansowy, Wydawnictwo Książnica, Katowice 1994.pl_PL
dc.referencesSłownik polszczyzny XVI wieku, t. II, Wrocław–Warszawa–Kraków 1967.pl_PL
dc.referencesSobol E., Słownik języka polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.pl_PL
dc.referencesStanisz A., Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach medycyny. Tom 3. Analizy wielowymiarowe, StatSoft Polska Sp. z o.o., Kraków 2007.pl_PL
dc.referencesStefańska A., Polskie firmy transportowe coraz bliżej katastrofy, „Rzeczpospolita” 2009, nr 247.pl_PL
dc.referencesStępień K., Rentowność a wypłacalność przedsiębiorstw, Centrum Doradztwa i Informacji Difin Sp. z o.o., Warszawa 2008.pl_PL
dc.referencesSuchecka J., Wiszniewska E., Taksonomiczna ocena poziomu realizacji polityki ekologicznej w krajach EU, [w:] M. Zawada (red.), Zastosowanie metod ilościowych w badaniach ekonomiczno-społecznych, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2007.pl_PL
dc.referencesSweeney A. P., Debt Covenant Violations and Managers’ accounting responses, „Journal of Accounting & Economics” 1994, Vol. 17, Issue 3.pl_PL
dc.referencesSzmerekieta A., Model rachunkowości w Niemczech a wartość przedsiębiorstwa, [w:] J. Duraj (red.), Wartość przedsiębiorstwa – z teorii i praktyki zarządzania, Wydawnictwo Naukowe NOVUM Sp. z o.o., Płock–Łódź 2002.pl_PL
dc.referencesSzopik-Depczyńska K., Korzeniewicz W., Kapitał ludzki w modelu wartości przedsiębiorstwa, „Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nr 24”, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2011, http://www.wneiz.pl/nauka_wneiz/sip/sip24-2011/SiP-24-12.pdf.pl_PL
dc.referencesSzreter P., Lista obecności w branży transportowej, „Truck & Business Polska” 2010, nr 3.pl_PL
dc.referencesSzreter P., Niepewność perspektyw rozwoju sprzedaży, „EuroLogistics” 2010, nr 1.pl_PL
dc.referencesSzreter P., Perspektywy rozwoju rynku usług logistycznych, „EuroLogistics” 2010, nr 6(61).pl_PL
dc.referencesŚnieżek E., Sprawozdawczość przepływów pieniężnych – krytyczna ocena i propozycja modelu, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008.pl_PL
dc.referencesŚnieżek E., Akademia Cash Flow – część IX, „Monitor Rachunkowości i Finansów” 2000, nr 1.pl_PL
dc.referencesŚnieżek E., Jak czytać cash flow, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1997.pl_PL
dc.referencesŚnieżek E., Jak korzystać z rachunku przepływów pieniężnych, „Rachunkowość” 2008, nr 1.pl_PL
dc.referencesŚnieżek E., Rachunek przepływów pieniężnych w teorii i praktyce rachunkowości, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1994.pl_PL
dc.referencesŚnieżek E., Sprawozdawczość przepływów pieniężnych – krytyczna ocena i propozycja modelu, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008.pl_PL
dc.referencesŚnieżek E., Wiatr M., Praktyczne aspekty sprawozdawczości przepływów pieniężnych, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa 2011.pl_PL
dc.referencesTracy J. A., Jak czytać sprawozdania finansowe: dla zarządzających, przedsiębiorców, bankowców, prawników i inwestorów, Helion, Gliwice 2004.pl_PL
dc.referencesTuryna J., MSR 7 – Rachunek przepływów pieniężnych, Centrum Doradztwa i Informacji Difin Sp. z o.o., Warszawa 2008, s. 14 i 17, [za:] Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 2007, t. I, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, International Accounting Standards Committee Foundation, Warszawa–Londyn 2007.pl_PL
dc.referencesTuryna J., MSR 7 – Rachunek przepływów pieniężnych, Centrum Doradztwa i Informacji Difin Sp. z o.o., Warszawa 2008.pl_PL
dc.referencesUrbanek P., http://www.wynagrodzenia.pl/wywiady_1.php/wpis.10/drukuj.1.pl_PL
dc.referencesUrbańczyk E., Metody ilościowe w analizie finansowej przedsiębiorstwa, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 1998.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze, DzU 2003, nr 60, poz. 535 z poźn. zm.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, DzU 1994, nr 121, poz. 591 z późn. zm.pl_PL
dc.referencesWalewski P., Integracja i specjalizacja usług, „Eurologistics” 2009, nr 5.pl_PL
dc.referencesWalińska E. (red.), Rachunkowość, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa 2009.pl_PL
dc.referencesWaśniewski T., Analiza sytuacji majątkowej i finansowej przedsiębiorstwa na podstawie pionowej i poziomej oceny aktywów i pasywów bilansu, [w:] L. Bednarski, R. Borowiecki, J. Duraj, E. Kurtys, T. Waśniewski, B. Wersty, Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 1996.pl_PL
dc.referencesWaśniewski T., Skoczylas W., Cash flow w przedsiębiorstwie. Ustalanie i analiza, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1995.pl_PL
dc.referencesWaśniewski T., Skoczylas W., Jak korzystać ze sprawozdania z przepływu środków pieniężnych, „Rachunkowość” 1999, nr 12.pl_PL
dc.referencesWaśniewski T., Skoczylas W., Syntetyczna ocena wyników oraz sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, „Rachunkowość” 1998, nr 4.pl_PL
dc.referencesWaśniewski T., Skoczylas W., Teoria i praktyka analizy finansowej w przedsiębiorstwie, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 2002.pl_PL
dc.referencesWatson J., Wells P., The Association Between Various Earnings and Cash Flow Measures of Firm Performance and Stock Returns: Some Australian Evidence, 2005, s. 12, available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=815365.pl_PL
dc.referencesWąsowski W., Fałszowanie sprawozdań finansowych, „Rachunkowość” 2002, nr 11.pl_PL
dc.referencesWąsowski W., Kreatywna rachunkowość, fałszowanie sprawozdań finansowych, Centrum Doradztwa i Informacji Difin Sp. z o.o., Warszawa 2005.pl_PL
dc.referencesWędzki D., Przepływy pieniężne w prognozowaniu upadłości przedsiębiorstwa. Przegląd literatury, [w:] Badania operacyjne i decyzje, nr 2, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2008.pl_PL
dc.referencesWędzki D., Statystyczna weryfikacja istotności przepływów pieniężnych, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości” 2003, nr 15(71), Warszawa.pl_PL
dc.referencesWędzki D., Strategie płynności finansowej przedsiębiorstwa, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.pl_PL
dc.referencesWojciechowski E., Zarys rozwoju rachunkowości w dawnej Polsce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1964.pl_PL
dc.referenceswww.klasyfikacje.gofin.pl/pkwiu/1,1,6363,sekcja-h-transport-i-gospodarka-magazynowa.html.pl_PL
dc.referenceswww.stat.gov.pl/klasyfikacje/pkd_07/pdf/zasady_budowy_pkd.pdf.pl_PL
dc.referenceswww.statsoft.pl.pl_PL
dc.referencesWypych M., Sprawozdania finansowe jako źródło informacji o przedsiębiorstwie i podstawa podejmowania decyzji, [w:] M. Wypych (red.), Finanse przedsiębiorstwa z elementami zarządzania i analizy, Wydawnictwo Absolwent, Łódź 1997.pl_PL
dc.referencesZałącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r.: Wyjaśnienia PKD 2007, http://www.stat.gov.pl/klasyfikacje/pkd_07/pdf/3_PKD-2007-wyjasnienia.pdf.pl_PL
dc.referencesZgółkowa H. (red.), Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny, t. 24, Wydawnictwo „KUR- PISZ”, Poznań 1995.pl_PL
dc.referencesZgółkowa H. (red.), Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny, t. 4, Wydawnictwo „KUR- PISZ”, Poznań 1995.pl_PL
dc.referencesZuba M., Wpływ poziomu wartości majątku na bezpieczeństwo finansowe wybranych spółdzielni mleczarskich w Polsce, t. XIII, z. 1, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Warszawa–Poznań–Wrocław 2011.pl_PL
dc.referencesZuba M., Wpływ zatrudnienia na rentowność i bezpieczeństwo finansowe wybranych spółdzielni mleczarskich w Polsce, [w:] H. M. Szoege (red.), Problemy Rolnictwa Światowego, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2010.pl_PL
dc.referencesZysińska M., Kierunki rozwoju przedsiębiorstw branży TSL w Polsce w okresie dekoniunktury – wnioski z badań, „Transport Samochodowy” 2010, nr 3.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7969-458-7
dc.disciplineekonomia i finansepl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe