Show simple item record

dc.contributor.authorSzadkowska-Mańkowska, Olga
dc.contributor.editorKuran, Michał
dc.date.accessioned2019-12-11T08:46:16Z
dc.date.available2019-12-11T08:46:16Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationSzadkowska O., Oniryczna wędrówka duszy zmarłego. Wokół Zjawienia Emilki Jana Pawła Woronicza, [w:] Wzniosłość i makabra w literackich obrazach śmierci, Kuran M. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014, s. 41-55, doi: 10.18778/7969-106-7.04pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7969-106-7
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/31023
dc.description.abstractThis article is considering the journey of the death in Woronicz’s book, Zjawienie Emilki. Work of Jan Paweł Woronicz includes vision of death girl, who tells her dreaming sister a story about things she has seen in heaven. This specific type of journey (after death) has it ancient provenience. This article is considering Plato’s myth of Er and Dream of Scipio as a two texts which have huge influence on Woronicz’s work. Furthermore this article presents tradition of prophetic texts as Profecja Księdza Marka Karmelity. It shows that not only Polish tradition (called preromantic), but also Ancient literature got impact on 18th century poetry.pl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofKuran M. (red.), Wzniosłość i makabra w literackich obrazach śmierci, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014;
dc.relation.ispartofseriesAnalecta Literackie i Językowe;4
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectoniryczna wędrówkapl_PL
dc.subjectdusza zmarłegopl_PL
dc.subjectZjawienie Emilkipl_PL
dc.subjectJan Paweł Woroniczpl_PL
dc.titleOniryczna wędrówka duszy zmarłego. Wokół Zjawienia Emilki Jana Pawła Woroniczapl_PL
dc.title.alternativeThe Oneiric Journey of the Death. About Zjawienie Emilki of Jan Paweł Woroniczpl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number41-55pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Warszawskipl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-7969-743-4
dc.contributor.authorBiographicalnoteOlga Szadkowska — doktorantka w Zakładzie Edytorstwa i Stylistyki w Instytucie Polonistyki Stosowanej na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Absolwentka filologii polskiej na Wydziale Polonistyki UW (specjalizacja zawodowa: filologia dla mediów). Stypendystka programu LPP Erasmus na Universita’ degli studi di Roma ‘La Sapienza’ w Rzymie (2009–2010). W czerwcu bieżącego roku otworzyła przewód doktorski. Tytuł rozprawy: Alfieri w Polsce. Problemy recepcji. Prowadzi zajęcia z historii edycji polskiej literatury pięknej oraz zajęcia z historii edycji literatury powszechnej z elementami translatologii. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół literatury oświeceniowej, polsko-włoskich związków literackich, wyzwań współczesnego edytorstwa i historii przekładu.pl_PL
dc.referencesDrogoszewski A., Interpretacja „Zjawienia Emilki” a mesjanizm Woronicza, „Pamiętnik Literacki” 1947.pl_PL
dc.referencesFitzgerald A., The essays and hymns of Synesius of Cyrene, Londyn 1930.pl_PL
dc.referencesGorzelana J., Niektóre językowe cechy horoskopu w poemacie Zjawienie Emilki ks. Jana Pawła Woronicza, [w:] Język doświadczenia religijnego, t. 1, red. G. Cyran i E. Skorupska-Raczyńska, Szczecin 2008.pl_PL
dc.referencesHomer, Odyseja, przekł. L. Siemieński, wstęp Z. Abramowiczówna, oprac. i objaśn. J. Łanowski, Wrocław 1992.pl_PL
dc.referencesKamykowski L., Do źródeł mesjanizmu Woronicza, „Pamiętnik Literacki” 1932.pl_PL
dc.referencesKładoczny P., Proroctwa chrześcijańskie jako gatunek mowy, Zielona Góra 2004.pl_PL
dc.referencesLiteratura barska. Antologia, oprac. J. Maciejewski, Wrocław 1976.pl_PL
dc.referencesKristeller P. O., The Philosophy of Marsilio Ficino, New York 1943.pl_PL
dc.referencesKubiak Z., Literatura Greków i Rzymian, Warszawa 2003.pl_PL
dc.referencesKuczyńska A., Sztuka jako filozofia w kulturze renesansu włoskiego, Warszawa 1988.pl_PL
dc.referencesMakrobiusz, Commentary on the Dream of Scipio, New York 1990.pl_PL
dc.referencesPlaton, Państwo, przekł. wstęp, objaśn. i ilustr. W. Witwicki, Warszawa 1958.pl_PL
dc.referencesPlaton w Polsce, red. T. Mróz, Zielona Góra 2010.pl_PL
dc.referencesPlaton, Timajos, Kritias albo Atlantyk, przekł. i wstęp P. Siwek, Warszawa 1986.pl_PL
dc.referencesPodbielski H., Obraz zaświatów w dialogach Platona, „Roczniki Humanistyczne” 2006–2007, t. 54–55, z. 3.pl_PL
dc.referencesPrzybylski R., Klasycyzm, czyli Prawdziwy koniec Królestwa Polskiego, Warszawa 1983.pl_PL
dc.referencesRejman Z., Jan Paweł Woronicz, Poeta i kapłan, Chotomów 1992.pl_PL
dc.referencesRostworowski E., Ksiądz Marek i proroctwo polityczne doby radomsko-barskiej, [w:] Przemiany tradycji barskiej, red. Z. Stefanowska, Kraków 1972.pl_PL
dc.referencesSinko T., Antyk w literaturze polskiej, Warszawa 1988.pl_PL
dc.referencesStewart J. A., The myth of Er, [w:] tenże, The Myths of Plato, Londyn 1905.pl_PL
dc.referencesWergiliusz, Bukoliki i georgiki, przekł. Z. Abramowiczówna, Wrocław 1953.pl_PL
dc.referencesWergiliusz, Eneida, przekł. Z. Kubiak, Warszawa 1987.pl_PL
dc.referencesWergiliusz, Eneida, przekł. T. Karyłowski, wstęp i objaśn. T. Sinko, Wrocław 1950.pl_PL
dc.referencesWoronicz J. P., Pisma wybrane, oprac. M. Nesteruk, Z. Rejman, Warszawa 1993.pl_PL
dc.referencesWoronicz J. P., Pisma wybrane, oprac. M. Nesteruk, Z. Rejman, Wrocław 2002.pl_PL
dc.referencesWoronicz J. P., Świątynia Sybilli i inne utwory, Kraków 2002.pl_PL
dc.referencesWybicki J., Zygmunt August, Warszawa 1779.pl_PL
dc.referencesZagożdżon J., Sen w literaturze średniowiecznej i renesansowej, Opole 2002.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7969-106-7.04


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe