Show simple item record

dc.contributor.authorMuszyńska, Justyna
dc.contributor.editorKuran, Michał
dc.date.accessioned2019-12-11T08:56:42Z
dc.date.available2019-12-11T08:56:42Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationMuszyńska J., Śmierć jako przejście do nowej rzeczywistości. Młodopolskie ujęcie dnia sądu w świetle Dies irae Lucjana Rydla, [w:] Wzniosłość i makabra w literackich obrazach śmierci, Kuran M. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014, s. 131-139, doi: 10.18778/7969-106-7.11pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7969-106-7
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/31030
dc.description.abstractDeath is the natural end of life. Everything that was born must die eventually, “absent from the body and face to the Lord” as about the death Saint Paul writes. The soul is separated from the body. They connect with him again on a ‘resurrection of the dead’. Undoubtedly, death is a passage to another reality, a world intangible. World where the court waits for us the judgment and three ways: hell, purgatory and heaven — the Heavenly Jerusalem at the end of time. This perspective is accompanied by the Christian meaning of death and its consequences. The most complete picture of what is after death, shows the Apocalypse of St. John. This book closes the canonical collection of books of the New Testament. The Apocalypse was a source of inspiration for many artists. However, the most intensive exploitation can by noticed in the crucial period of notice of Young Polish. One of the writers who uses its rich symbolism and links was Lucjan Rydel. It is part of the vision of the end of the world which marks the end of the civilization XIX century. It shows various social groups, bringing something home that the Court affects everyone. Gradual changes in the natural world, preach Day of Wrath. Rydel shows in its mystery person closely associated with the Christian religion, the Pope — the head of the Church and Elijah — the prophet of the Old Testament. Thus fits its vision in a relation of the religious circle. Leviathan heralds the advent of a final battle between good and evil. Despite the death of positive heroes of the work, the Pope and Elijah, killed by the forces of evil, ending Mystery gives hope. We see the Mother of Mercy, Our Lady defending scared people. In Rydel’s Dies irae the judge is Jesus Christ, the good and compassionate, understanding attitude of people, absolving, listening to his Mother.pl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofKuran M. (red.), Wzniosłość i makabra w literackich obrazach śmierci, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014;
dc.relation.ispartofseriesAnalecta Literackie i Językowe;4
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectśmierćpl_PL
dc.subjectnowa rzeczywistośćpl_PL
dc.subjectMłoda Polskapl_PL
dc.subjectdzień sądupl_PL
dc.subjectDies iraepl_PL
dc.subjectLucjan Rydelpl_PL
dc.titleŚmierć jako przejście do nowej rzeczywistości. Młodopolskie ujęcie dnia sądu w świetle Dies irae Lucjana Rydlapl_PL
dc.title.alternativeDeath as a Transition to the New Reality. Nouveau Approach of the Court in the Light of the Dies Irae Lucjan Rydelpl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number131-139pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzkipl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-7969-743-4
dc.contributor.authorBiographicalnoteJustyna Muszyńska — studia magisterskie w zakresie filologii polskiej ukończyła w 2012 roku. Obecnie jest doktorantką w Katedrze Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego, jednocześnie studentką teologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Autorka książki Dokąd pamięć dotrzeć zdoła... Przyczynek do historii rodu Wojciecha Głowy ze Smardzewic. Redaktorką tomu De profundis animae — z głębi duszy. Zeszyty ojca Wincentego Głowy SJ. Jej zainteresowania badawcze skoncentrowane są wokół egzegetyki biblijnej, miejsca Biblii w literaturze Młodej Polski w nawiązaniu do szeroko pojętego kontekstu społecznego i kulturowego, a zwłaszcza Apokalipsy św. Jana jako uniwersalnego środka wypowiadania myśli, odczuć, wrażeń, a także źródła symboli i odniesień, apokaliptyki, patrystyki i patrologii, mistycyzmu karmelitańskiego.pl_PL
dc.referencesRydel L., Dies irae. Misterium fantastyczne, [w:] tenże, Utwory dramatyczne, t. 1, Kraków 1902.pl_PL
dc.referencesBiblia to jest księgi Starego i Nowego Testamentu, przekł. ks. J. Wujek, Kraków 1599.pl_PL
dc.referencesBiblia Tysiąclecia, red. ks. K. Dynarski SAC, M. Przybył, Poznań 2000.pl_PL
dc.referencesBukowski K., Biblia w literaturze polskiej. Antologia, Poznań 1988.pl_PL
dc.referencesChojnowski Z., Raje i Apokalipsy. Studia i szkice o literaturze dwudziestowiecznej, Olsztyn 2011.pl_PL
dc.referencesGaudium et spes. Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym 18, [w:] Sobór Watykański II. Konstytucje, dekrety, deklaracje, red. ks. S. Jaworski, Poznań 1968.pl_PL
dc.referencesGądecki St., Wstęp do pism Janowych, Gniezno 1991.pl_PL
dc.referencesGębarowicz M., Mater Misericordiae. Pokrow. Pokrowa w sztuce i legendzie środkowo-wschodniej Europy, Wrocław 1987.pl_PL
dc.referencesKatechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 2012.pl_PL
dc.referencesKrasiński Z., Nie-boska komedia, Wrocław 1965.pl_PL
dc.referencesKurkiewicz M., „Dies irae” Lucjana Rydla, czyli jak nie powinno się pisać jednoaktówek, [w:] Krótkie formy dramatyczne w okresie Młodej Polski, red. H. Ratuszna, R. Sioma, Toruń 2007.pl_PL
dc.referencesLeibniz G. W., Teodycea o dobroci Boga, wolności człowieka i pochodzeniu zła, przekł. M. Frankiewicz, Warszawa 2001.pl_PL
dc.referencesMichałowska T., Średniowiecze, Warszawa 2002.pl_PL
dc.referencesPodraza-Kwiatkowska M., Młodopolska wyobraźnia katastroficzna. Zarys problematyki, [w:] taż, Wolność i transcendencja. Studia i eseje o Młodej Polsce, Kraków 2001.pl_PL
dc.referencesŚwiderkówna A., Nie tylko o Biblii, Warszawa 2005.pl_PL
dc.referencesTatarowski L., Kilka uwag o „Dies irae” Lucjana Rydla, [w:] W kręgu Młodej Polski. Prace ofiarowane Marii Podrazie Kwiatkowskiej, red. M. Stala, F. Ziejka, Kraków 2001.pl_PL
dc.referencesTatarowski L., Wstęp, [w:] L. Rydel, Wybór dramatów, Wrocław 1983.pl_PL
dc.referencesTomicki R., Ludowa kosmogonia dualistyczna Słowian w świetle samojedzkich mitów stworzenia, „Etnografia Polska”, t. 23, 1979, z. 2.pl_PL
dc.referencesTrześniowski D., Chrystus w młodopolskich Apokalipsach, [w:] Apokalipsa, symbolika — tradycja — egzegeza, red. K. Korotkich, J. Ławski, t. 2, Białystok 2007.pl_PL
dc.referencesTrześniowski D., W stronę człowieka. Biblia w literaturze polskiej 1863–1918, Lublin 2005.pl_PL
dc.referencesEncyklopedia katolicka, red. F. Gryglewicz i in., t. 1, Lublin 1985.pl_PL
dc.referencesPraktyczny słownik biblijny, red. A. Grabner-Heider, Warszawa 1994.pl_PL
dc.referencesSłownik mitów i tradycji kultury, red. W. Kopaliński, Warszawa 1985.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7969-106-7.11


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe