Show simple item record

dc.contributor.authorWieliczko-Paluch, Karolina
dc.contributor.editorKuran, Michał
dc.date.accessioned2019-12-11T08:57:35Z
dc.date.available2019-12-11T08:57:35Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationWieliczko K. E., Od katastrofizmu do pesymizmu. Śmierć i sacrum w poezji Stanisława Piętaka, [w:] Wzniosłość i makabra w literackich obrazach śmierci, Kuran M. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014, s. 141-155, doi: 10.18778/7969-106-7.12pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7969-106-7
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/31031
dc.description.abstractStanisław Piętak’s poems are full of sadness and dark feelings. Poet was under the influence of the atmosphere of time between two world wars, which was reflected in Polish literature, especially as the catastrophism. Fatalistic conception of human fate in his poetry rises from influence of Romanticism and Decadence, too. On the other hand, Piętak was eradicated from his folk heritage. Arcadia of childhood seems irretrievably lost; that’s why poet was demonstrating nostalgia for death more and more. However, Piętak belonged to the informal poetry group around Józef Czechowicz, young poet was under the great influence of his master’s works. In Piętak’s poems appeared obsession of death, typical for their literature way of presentation of reality and revealing non-material sphere. Pietak’s poetry is searching of sacrum and absent God. His lyrics and poems are a testimony to premonition of his own death and the quasiapocalyptic destruction of the world and human culture. In the article we make an attempt to explain poetic images of this prophecies with relation to the definition of catastrophism in Polish literature. In the text there are subjected to interpretation some representative poems, in which motifs relating to unreality could be found, for example: images of sky, symbolic representation of colours and flowers, guests from the other world, etc. Piętak’s supplementary notes and commentaries were used to prove author’s spiritual condition over consecutive periods of his life and work. Analyses of selected poems from three last volumes of poetry show an evolution of Piętak’s philosophy of literature.pl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofKuran M. (red.), Wzniosłość i makabra w literackich obrazach śmierci, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014;
dc.relation.ispartofseriesAnalecta Literackie i Językowe;4
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectkatastrofizmpl_PL
dc.subjectpesymizmpl_PL
dc.subjectśmierćpl_PL
dc.subjectsacrumpl_PL
dc.subjectpoezjapl_PL
dc.subjectStanisław Piętakpl_PL
dc.titleOd katastrofizmu do pesymizmu. Śmierć i sacrum w poezji Stanisława Piętakapl_PL
dc.title.alternativeFrom Catastrophism to Pessimism. Death and Sacrum in the Poetry of Stanisław Piętakpl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number141-155pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lubliniepl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-7969-743-4
dc.contributor.authorBiographicalnoteKarolina Ewa Wieliczko — absolwentka polonistyki UMCS w Lublinie. Od 2010 roku zatrudniona na stanowisku asystenta w Zakładzie Literatury Współczesnej IFP UMCS, gdzie przygotowuje rozprawę doktorską na temat twórczości poetyckiej Stanisława Piętaka. Debiutowała recenzją Biegunów Olgi Tokarczuk w „Akcencie” w 2009 roku. Do jej zainteresowań naukowych należą: tradycja antyku w polskiej literaturze współczesnej, poezja polska po 1918 roku, wątki mityczne w dziełach literackich, baśnie, legendy i podania ludowe. Mieszka w Lublinie.pl_PL
dc.referencesBalcerzan E., Poezja polska w latach 1918–1939, Warszawa 1996.pl_PL
dc.referencesBereza H., Męczeństwo, [w:] tenże, Sposób myślenia, t. 1: O prozie polskiej, Warszawa 1989.pl_PL
dc.referencesBieńkowski Z., O poezji Stanisława Piętaka, „Twórczość”, R 20: 1964, nr 4.pl_PL
dc.referencesBrzozowski St., Filozofia Fryderyka Nietzschego [w:] tenże, Kultura i życie. Zagadnienia sztuki i twórczości. W walce o światopogląd, wstęp A. Walicki, Warszawa 1973.pl_PL
dc.referencesBuczkówna M., O poezji Stanisława Piętaka, „Kuźnica”, R. 4: 1948, nr 4.pl_PL
dc.referencesDąbrowski M., „Ostatnie rozmowy” Piętaka, „Poezja”, R. 13: 1978, nr 7–8.pl_PL
dc.referencesDąbrowski M., Stanisław Piętak. Studium historycznoliterackie, Warszawa 1977.pl_PL
dc.referencesDurkheim É., Obrzędy piakularne i ambiwalencja pojęcia sacrum [w:] tenże, Elementarne formy życia religijnego, oprac. i wstęp E. Tarkowska, przekł. A. Zadrożyńska, Warszawa 1990.pl_PL
dc.referencesDybciak K., Poezja mitu katastroficznego, „Twórczość”, R. 30: 1974, nr 3.pl_PL
dc.referencesEliade M., Traktat o historii religii, przekł. J. Wierusz-Kowalski, Łódź 1966.pl_PL
dc.referencesGawliński St., Szkoła poetycka Józefa Czechowicza w okresie międzywojennym (elementy socjologii i poetyki), Katowice 1983.pl_PL
dc.referencesJankowiak M., Młodopolskie niebo [w:] Młodopolski świat wyobraźni. Studia i eseje, red. M. Podraza-Kwiatkowska, Kraków 1977.pl_PL
dc.referencesJaworski St., Awangarda, Warszawa 1992.pl_PL
dc.referencesKopaliński Wł., Słownik symboli, Warszawa 2001, hasła: Biały, Kwiat.pl_PL
dc.referencesKwiatkowski J., Dwudziestolecie międzywojenne, Warszawa 2008.pl_PL
dc.referencesMarkowski M. P., Vita interpretativa, [w:] tenże, Nietzsche. Filozofia interpretacji, Kraków 1997.pl_PL
dc.referencesMoszyński K., Kultura ludowa Słowian, t. 2, Kultura duchowa, cz. 1, Warszawa 1967 (§ 214, 498).pl_PL
dc.referencesNiewiadomski A., Światy z jawnych słów i kwiatów ukrytych: o refleksji metapoetyckiej w nowoczesnej poezji polskiej, Lublin 2010.pl_PL
dc.referencesNowakowski J., Katastrofizm i mity (poetycka twórczość Stanisława Piętaka), Rzeszów 2000.pl_PL
dc.referencesNowakowski J., Wokół „barbarzyństwa” w poezji autora „Zaklinań”, [w:] Stanisław Piętak: poeta i prozaik, red. St. Frycie, Rzeszów 1969.pl_PL
dc.referencesNyczaj St., Droga poetycka Stanisława Piętaka, „Przemiany”, R. 11: 1980, nr 8.pl_PL
dc.referencesPiętak St., Notatnik poetycki, przedm. A. Kamieńska, Warszawa 1966.pl_PL
dc.referencesPiętak St., Pisma. Utwory poetyckie., t. 1, Poezje zebrane, aneks, przypisy, przedm. S. Lichański, oprac. i wstęp St. Nyczaj, Warszawa 1986.pl_PL
dc.referencesPiętak S., Portrety i zapiski, Warszawa 1963.pl_PL
dc.referencesPoeta ziemi rodzinnej, oprac. A. Kamieńska, J. Śpiewak, Warszawa 1970 (tu: J. Śpiewak, Testament poetycki Stanisława Piętaka; J. Iwaszkiewicz, Chłopski nadrealista).pl_PL
dc.referencesRenik K., O kontaktach ze zmarłymi — ludowe wyobrażenia, „Polska Sztuka Ludowa”, R. 40: 1986, nr 1–2.pl_PL
dc.referencesSłownik folkloru polskiego, red. J. Krzyżanowski, Warszawa 1965 (hasło: Płanetnik).pl_PL
dc.referencesSzymański W. P., Z doświadczeń głodu i wyobcowania [w:] tenże, Neosymbolizm. O awangardowej poezji polskiej w latach trzydziestych, Kraków 1973.pl_PL
dc.referencesZdziechowski M., Pesymizm jako siła twórcza [w:] tenże, W obliczu końca, Warszawa 1999.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7969-106-7.12


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe