Show simple item record

dc.contributor.authorRau, Zbigniew
dc.contributor.authorStaszyńska, Katarzyna M.
dc.contributor.authorChmieliński, Maciej
dc.contributor.authorZagórski, Krzysztof
dc.date.accessioned2019-12-11T16:51:21Z
dc.date.available2019-12-11T16:51:21Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationRau Z., Staszyńska K. M., Chmieliński M., Zagórski K., Doktryna Polaków. Klasyczna filozofia polityczna w dyskursie potocznym, WUŁ–Scholar, Łódź–Warszawa 2018, doi: 10.18778/8088-822-7.pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8088-822-7
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/31048
dc.description.abstractKsiążka prezentuje pionierską, oryginalną rekonstrukcję doktryny politycznej zbiorowego podmiotu, jakim jest społeczeństwo polskie. Stanowi ona rezultat połączenia warsztatów naukowych klasycznej filozofii politycznej i współczesnej empirycznej socjologii. Oddaje poglądy i refleksje dotyczące człowieka, społeczeństwa, własności, władzy i państwa, jakie Polacy ujawniają w szeroko zakrojonych fokusowych badaniach jakościowych i w ankietowych badaniach ilościowych. Obraz przekonań, jaki się z nich wyłania, ma charakter pluralistyczny, a jednocześnie odzwierciedla silne dążenie do harmonii w postrzeganiu, porządkowaniu i przeżywaniu świata zjawisk społecznych i politycznych. Łączy w sobie głęboko zakorzenione przesłanki konserwatywne, republikańskie, właściwe katolickiej nauce społecznej, z rozwiązaniami typowymi dla klasycznego liberalizmu i demokratycznego socjalizmu.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.titleDoktryna Polaków. Klasyczna filozofia polityczna w dyskursie potocznympl_PL
dc.typeBookpl_PL
dc.page.number212pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Doktryn Polityczno-Prawnychpl_PL
dc.contributor.authorAffiliationAkademia Leona Koźmińskiego, Katedra Nauk Społecznychpl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Doktryn Polityczno-Prawnychpl_PL
dc.contributor.authorAffiliationAkademia Leona Koźmińskiego, Katedra Nauk Społecznychpl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8088-823-4
dc.contributor.authorBiographicalnoteZbigniew Rau – profesor nauk prawnych, kierownik Katedry Doktryn Polityczno-Prawnych oraz Centrum Myśli Polityczno-Prawnej im. Alexisa de Tocqueville’a Uniwersytetu Łódzkiego. Wieloletni wykładowca i stypendysta uczelni niemieckich, holenderskich, brytyjskich, amerykańskich i australijskich. Autor książek: Contractarianism versus Holism: Reinterpreting Locke’s Two Treatises of Government, University Press of America, Lanham (1995), From Communism to Liberalism: Essays on the Individual and Civil Society, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź (1998), Liberalizm. Zarys myśli politycznej XIX i XX wieku, Fundacja Aletheia, Warszawa (2000), Zapomniana wolność. W poszukiwaniu historycznych podstaw liberalizmu, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa (2008). Redaktor i współautor m.in.: The Reemergence of Civil Society in Eastern Europe and the Soviet Union, Westview Press, Boulder (1991), Księga cnót, Księgarnia Akademicka, Kraków (2006), Umowa społeczna i jej krytycy w myśli politycznej i prawnej, wraz z Maciejem Chmielińskim, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa (2010), Tocquevillian Ideas: Contemporary European Perspectives, wraz z Markiem Tracz-Trynieckim, University Press of America, Lanham (2014), Bellum iustum versus bellum sacrum. Uniwersalny spór w refleksji średniowiecznej. Konstancja 1414–1418, wraz z Tomaszem Tulejskim, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń (2014), Magna Carta. A Central European Perspective of our Common Heritage of Freedom, wraz z Przemysławem Żurawskim vel Grajewskim i Markiem Tracz-Trynieckim, Routledge, London (2016). Tłumacz i autor pierwszej polskiej edycji Dwóch traktatów o rządzie Johna Locke’a, Biblioteka Klasyków Filozofii PWN, Warszawa (1992) i Fundacja Aletheia, Warszawa (2015).pl_PL
dc.contributor.authorBiographicalnoteKatarzyna M. Staszyńska – doktor socjologii, specjalista z zakresu metodologii i etyki badań społecznych i marketingowych. Wykłada przedmioty metodologiczne w Akademii Leona Koźmińskiego. Do 1995 r. pracowała jako adiunkt w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. W latach 1994–2003 r. była prezesem jednej z większych firm badawczych w Polsce, CASE Consumer Attitudes & Social Enquiry. Realizator i koordynator zarówno badań społecznych, jak i rynkowych, w tym wielu projektów międzynarodowych. W 2007 r. na zlecenie Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS) prowadziła jakościową część największego tego typu projektu badawczego w Polsce „Warunki życia społeczeństwa polskiego: problemy i strategie”. Wyniki tego badania udostępnione zostały w dwutomowej publikacji pod jej redakcją Poza metropolią. Jak się żyje w polskich gminach, CBOS, Warszawa (2008). Prowadzi badania dotyczące wpływu postaw wobec demokracji na postrzeganie badań opinii publicznej w Polsce, Rosji i Gruzji. Jest autorką wielu publikacji naukowych, w tym ponad 50 artykułów dotyczących metod badań rynkowych, zastosowania badań rynku w praktyce marketingowej, historii badań rynku i opinii publicznej zamieszczonych w polskiej prasie specjalistycznej. W 2013 r. opublikowała monografię Marka, konsument, badacz. Spotkania na rynku, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.pl_PL
dc.contributor.authorBiographicalnoteMaciej Chmieliński – doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Uniwersytetu Łódzkiego, pracownik Katedry Doktryn Polityczno-Prawnych oraz członek Centrum Myśli Polityczno-Prawnej im. Alexisa de Tocqueville’a Uniwersytetu Łódzkiego. Autor książek Atomizm a indywidualizm. Rozważania nad myślą polityczną i prawną Wilhelma von Humboldta, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź (2004), Max Stirner. Jednostka, społeczeństwo, państwo, Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, Kraków (2006), Historia myśli politycznej (CD), Polski Uniwersytet Wirtualny, Łódź (2005). Redaktor i współautor m.in.: Umowa społeczna i jej krytycy w myśli politycznej i prawnej, wraz ze Zbigniewem Rauem, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa (2010).pl_PL
dc.contributor.authorBiographicalnoteKrzysztof Zagórski – profesor socjologii, kierownik Centrum Socjologii Empirycznej w Akademii Leona Koźmińskiego. Przedtem przez dziesięć lat pełnił funkcję dyrektora Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS). Wcześniej pracował na Uniwersytecie Warszawskim, w Głównym Urzędzie Statystycznym i w Instytutach Filozofii i Socjologii oraz Studiów Politycznych PAN. Wykładał w Virginia Polytechnic Institute and State University, przez kilkanaście lat prowadził badania w Research School of Social Studies of The Australian National University i w Institute of Applied Economic and Social Research of The University of Melbourne. Jest autorem lub współautorem ponad 150 książek, rozdziałów w pracach zbiorowych i artykułów z dziedziny wskaźników społecznych i statystyki społecznej, opinii publicznej i postaw, socjologii politycznej i ekonomicznej, stratyfikacji i ruchliwości społecznej oraz subiektywnych i obiektywnych warunków życia. Większość tych publikacji oparta została na różnorodnych, kierowanych przez niego badaniach empirycznych. Ostatnie takie badanie zaowocowało współautorską książką Postawy ekonomiczne w czasach niepewności, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa (2015). Kierował wielkim programem badawczym „Warunki życia społeczeństwa polskiego: problemy i strategie”, w wyniku którego powstało kilkanaście publikacji, m.in. zredagowana przez niego książka Życie po zmianie. Warunki życia i satysfakcje Polaków, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa (2009). Swą pozycję międzynarodową ugruntował wiele lat temu badaniami ruchliwości społeczno-zawodowej, patrz np. Zmiany struktury i ruchliwość społeczno-zawodowa w Polsce, GUS, Warszawa (1976) i Social Mobility into Post-Industrial Society, ANU, Canberra (1984).pl_PL
dc.referencesArystoteles (1982). Etyka nikomachejska, przeł. D. Gromska. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.pl_PL
dc.referencesArystoteles (2004). Polityka, przeł. L. Piotrowicz. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.pl_PL
dc.referencesAugustyn, św. (2015). Państwo Boże, przeł. ks. T. Kubicki. Kęty: Wydawnictwo Marek Derewiecki.pl_PL
dc.referencesBakunin M. (1965). Pisma wybrane, t. 1–2, przeł. H. Temkinowa, B. Wścieklica, Z. Krzyżanowska. Warszawa: Książka i Wiedza.pl_PL
dc.referencesBernstein B. (1971). Codes and Control, t. 1: Theoretical Studies Towards a Sociology of Language. Boston, Massachusetts: Routledge & Kegan Paul.pl_PL
dc.referencesBernstein B. (1973). Codes and Control, t. 2: Applied Studies Towards a Sociology of Language. Boston, Massachusetts: Routledge & Kegan Paul.pl_PL
dc.referencesBernstein E. (1901). Zasady socyalizmu i zadania socyalnej demokracji. Lwów: Polskie Towarzystwo Nakładowe.pl_PL
dc.referencesBernstein E. (1907). Parlamentaryzm a socjalizm, przeł. M. Aleksandrowicz. Łódź: Nowa Bibljoteka Samokształcenia.pl_PL
dc.referencesBuchanan J.M. (1975). The Limits of Liberty: Between Anarchy and Leviathan. Chicago: University of Chicago Press.pl_PL
dc.referencesBuchanan J.M. (1978). Freedom in Constitutional Contract: Perspectives of a Political Economist. College Station: Texas A&M University Press.pl_PL
dc.referencesBuchanan J.M. (1991). The Economics and the Ethics of Constitutional Order. Ann Arbor: University of Michigan Press.pl_PL
dc.referencesBuchanan J.M. (2001). Federalism, Liberty, and the Law, w: The Collected Works of James M. Buchanan, t. 18. Indianapolis: Liberty Fund.pl_PL
dc.referencesBuchanan J.M., Tullock G. (1962). The Calculus of Consent: Logical Foundations of Constitutional Democracy. Ann Arbor: University of Michigan Press.pl_PL
dc.referencesCortes J.D. (2017). O katolicyzmie, liberalizmie i socjalizmie, przeł. M. Wójtowicz-Wcisło. Kraków: Ośrodek Myśli Politycznej.pl_PL
dc.referencesCyceron (1960). O państwie, w: tegoż, Pisma filozoficzne, t. 2, przeł. W. Kornatowski. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.pl_PL
dc.referencesDas Gothaer Programm, https://www.marxists.org/deutsch/geschichte/deutsch/spd/1875/gotha.htm (dostęp: 15.10.2003).pl_PL
dc.referencesGobineau A. (1967). Essai sur l’inégalité des races humaines. Paris: Éditions Pierre Belfond.pl_PL
dc.referencesGoode W.J., Hatt P.K. (1965). Skala zależnościowa Likerta, w: S. Nowak (red.), Metody badań socjologicznych (s. 299–304). Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.pl_PL
dc.referencesHayek F.A. von (2005). Droga do zniewolenia, przeł. M. Kuniński. Kraków: Wydawnictwo Arkana.pl_PL
dc.referencesHobbes T. (2005). Lewiatan, czyli materia, forma i władza państwa kościelnego i świeckiego, przeł. C. Znamierowski. Warszawa: Fundacja Aletheia.pl_PL
dc.referencesHumboldt W. von (1969). The Limits of State Action. Cambridge: Cambridge University Press.pl_PL
dc.referencesHume D. (1975). Badania dotyczące zasad moralności, przeł. A. Hochfeld. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.pl_PL
dc.referencesHume D. (1977). Badania dotyczące rozumu ludzkiego, przeł. A. Hochfeld, J. Łukasiewicz, K. Twardowski. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.pl_PL
dc.referencesHume D. (2005). Traktat o naturze ludzkiej, przeł. C. Znamierowski. Warszawa: Fundacja Aletheia.pl_PL
dc.referencesHume D. (2013). O umowie społecznej, w: tegoż, Eseje z dziedziny moralności, polityki i literatury, przeł. Ł. Pawłowski. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.pl_PL
dc.referencesKant I. (1995). Pomysły do ujęcia historii powszechnej w aspekcie światowym, w: tenże, Przypuszczalny początek ludzkiej historii, przeł. I. Krońska, M. Żelazny, A. Landman. Toruń: Comer.pl_PL
dc.referencesKropotkin P. (1919). Pomoc wzajemna jako czynnik rozwoju, przeł. J. Hempel. Warszawa: Spółdzielnia Księgarska „Książka”.pl_PL
dc.referencesKropotkin P. (1924). Państwo i jego rola historyczna, przeł. E. Godwin. Warszawa: Spółdzielnia Księgarska „Książka”.pl_PL
dc.referencesKropotkin P. (1949). Etyka. Pochodzenie i rozwój moralności, przeł. J. Bornsteinowa. Łódź: Spółdzielnia Wydawnicza „Słowo”.pl_PL
dc.referencesLisek-Michalska J. (2013). Badania fokusowe. Problemy metodologiczne i etyczne. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.pl_PL
dc.referencesLissowski G., Haman J., Jasiński M. (2011). Podstawy statystyki dla socjologów (wyd. 2 poprawione). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.pl_PL
dc.referencesLocke J. (2015). Dwa traktaty o rządzie, przeł. Z. Rau. Warszawa: Wydawnictwo Aletheia.pl_PL
dc.referencesMachiavelli N. (1984). Książę, przeł. K. Żaboklicki. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.pl_PL
dc.referencesMarks K. (1949). Płaca, cena i zysk, przekł. zbiorowy. Warszawa: Książka i Wiedza.pl_PL
dc.referencesMarks K. (1958). Rękopisy ekonomiczno-filozoficzne z 1844 r., przeł. K. Jażdżewski. Warszawa: Książka i Wiedza.pl_PL
dc.referencesMarks K. (1968). Dzieła, t. 23, przeł. J. Heryng, M. Kwiatkowski, H. Launer, L. Selen. Warszawa: Książka i Wiedza.pl_PL
dc.referencesMarks K., Engels F. (1970). Marks do Józefa Weydemeyera, przeł. K. Wolicki, M. Bilewicz, w: tychże, Dzieła, t. 28, Warszawa: Książka i Wiedza.pl_PL
dc.referencesMarks K., Engels F. (2011). Manifest komunistyczny, przeł. E. Karolczuk. Warszawa: Jirafa Roja.pl_PL
dc.referencesMerton R. (1987). The focus group Interview and focus groups: Continuities and discontinuities, „Public Opinion Quarterly” 4(51): 550–566.pl_PL
dc.referencesMill J.S. (1959). Utylitaryzm. O wolności, przeł. M. Ossowska. Kraków: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.pl_PL
dc.referencesMore T. (1954). Utopia, przeł. K. Abgarowicz. Warszawa: Instytut Wydawniczy Pax.pl_PL
dc.referencesMorgan D., Fellows C.E. (2008). Focus group and public opinion, w: W. Donsbach, M.W. Traugott (red.), The Sage Handbook of Public Opinion Research (s. 340–347). London: Sage Publications.pl_PL
dc.referencesNozick R. (1999). Anarchia, państwo, utopia, przeł. P. Maciejko, M. Szczubiałka. Warszawa: Fundacja Aletheia.pl_PL
dc.referencesPius XI (2005). Quadragesimo anno. O odnowieniu ustroju społecznego i o dostosowaniu go do normy prawa Ewangelii, w 40. rocznicę wydania encykliki „Rerum novarum” przez Leona XIII, w: Encykliki społeczne Kościoła katolickiego. Świdnica: Świdnicka Kuria Biskupia.pl_PL
dc.referencesProudhon P.J. (1969). General Idea of the Revolution in the Nineteenth Century. New York: Haskell House Publishers.pl_PL
dc.referencesProudhon P.J. (1974). Wybór pism, t. 1–2, przeł. J. Bornstein i in. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.pl_PL
dc.referencesRothbard M.N. (2004). O nową wolność. Manifest libertariański, przeł. W. Falkowski. Warszawa: Fundacja Odpowiedzialność Obywatelska, Volumen.pl_PL
dc.referencesRothbard M.N. (2009). Egalitaryzm jako bunt przeciw ludzkiej naturze, przeł. K. Węgrzecki. Warszawa: Fijorr Publishing.pl_PL
dc.referencesRothbard M.N. (2010). Etyka wolności, przeł. J. Woziński, J.M. Fijor. Warszawa: Fijorr Publishing.pl_PL
dc.referencesRousseau J.-J. (1956). Rozprawa o nierówności, w: tegoż, Trzy rozprawy z filozofii społecznej, przeł. H. Elzenberg. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.pl_PL
dc.referencesRousseau J.-J. (2002). Umowa społeczna, przeł. A. Peretiatkowicz. Kęty: Wydawnictwo Antyk.pl_PL
dc.referencesSmith A. (1989). Teoria uczuć moralnych, przeł. D. Petsch. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.pl_PL
dc.referencesSmith A. (2007). Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, t. 2, przeł. A. Prejbisz. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.pl_PL
dc.referencesTocqueville A. de (2005). O demokracji w Ameryce, przeł. B. Janicka, M. Król. Warszawa: Fundacja Aletheia.pl_PL
dc.referencesTomasz z Akwinu, św. (1999). O władzy, w: tegoż, Dzieła wybrane, przeł. J. Salij OP. Kęty: Wydawnictwo Antyk.pl_PL
dc.referencesTönnies F. (2008). Wspólnota i stowarzyszenie. Rozprawa o komunizmie i socjalizmie jako empirycznych formach kultury, przeł. M. Łukasiewicz. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.pl_PL
dc.referencesZahn M. (1994). Kantowska teoria pokoju w świetle najnowszych dyskusji, przeł. M. Poręba, w: M.J. Siemek (red.), Filozofia transcendentalna a dialektyka. Warszawa: Oficyna Naukowa.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8088-822-7


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe