Show simple item record

dc.contributor.authorNiewiadomski, Igor
dc.contributor.editorBudzyński, Piotr
dc.contributor.editorDawczyk, Maciej
dc.contributor.editorGryglewski, Krzysztof
dc.contributor.editorOwczarek, Michał
dc.contributor.editorZiółkowski, Michał
dc.date.accessioned2019-12-13T07:38:26Z
dc.date.available2019-12-13T07:38:26Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationNiewiadomski I., Obchody Tygodnia Ziem Odzyskanych i Tygodni Ziem Zachodnich z lat 1946–1948 w świetle ogólnopolskiej prasy komunistycznej, [w:] Studia z historii politycznej i wojskowej, P. Budzyński, M. Dawczyk, K. Gryglewski, M. Owczarek, M. Ziółkowski (red.), „Vade Nobiscum” 2019, t. XX.pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8142-717-3
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/31074
dc.description.abstractPraca przedstawia, jak w świetle ogólnopolskiej prasy komunistycznej wyglądały obchody Tygodnia Ziem Odzyskanych oraz Tygodni Ziem Zachodnich w latach 1946–1948. Wydarzenia Tygodni odbywały się w okresie Polski Ludowej, na skalę całego kraju, w latach 1946–1970 (z przerwą na lata 1949–1957). Autor przedstawia skromny stan badań, który do tej pory powstał na ten temat. Następnie opisuje genezę Tygodni oraz ich przebieg w latach 1946–1948. Na podstawie głównych tytułów prasowych Polski Ludowej, analizie zostaje poddany wymiar propagandowy wydarzeń. Na zakończenie autor dochodzi do wniosku, że Tydzień Ziem Odzyskanych i Tygodnie Ziem Zachodnich były dla władzy ludowej jednymi z najbardziej eksponowanych wydarzeń, które miały w społeczeństwie umacniać świadomość przynależności tzw. Ziem Odzyskanych oraz rewizji granic Polski po 1945 r.pl_PL
dc.description.abstractThe work presents the process of the celebration the Week of the ‘Recovered Lands’ and the Weeks of the ‘Western Lands’ between 1946–1948. The main historical source of it are Polish communist press. The events connected to these Weeks took place, on the scale of the entire country, between 1946–1970 with a break between 1949–1957. The author present a modes state of research which has so far been created on this subject. After that he describes the genesis of the Weeks and their course between 1946–1948. Mostly analyzed is the propaganda dimension of these events. It is done on the basis of the main press titles edited in the People’s Poland. Next, the author concludes that the Week of Recovered Lands and the Weeks of the Western Lands were one of the most exposed events for the main Polish communist which were supposed to strengthen the awareness of belonging Polish ‘Recovered Lands’ and a revision of Polish borders after 1945.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofStudia z historii politycznej i wojskowej;
dc.relation.ispartofseriesVade Nobiscum;20
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectPolska Ludowapl_PL
dc.subjectPolski Związek Zachodnipl_PL
dc.subjectTydzień Ziem Odzyskanychpl_PL
dc.subjectpropagandapl_PL
dc.subjectziemie przyłączonepl_PL
dc.titleObchody Tygodnia Ziem Odzyskanych i Tygodni Ziem Zachodnich z lat 1946–1948 w świetle ogólnopolskiej prasy komunistycznejpl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number255-270pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Warszawskipl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8142-718-0
dc.references„Głos Ludu. Pismo Polskiej Partii Robotniczej”, 1945–1948.pl_PL
dc.references„Polska Zbrojna”, 1945–1948.pl_PL
dc.references„Robotnik. Centralny Organ Polskiej Partii Socjalistycznej”, 1945–1948.pl_PL
dc.references„Trybuna Wolności. Organ KC PPR. Tygodnik Polityczno-Społeczny”, 1945–1948.pl_PL
dc.referencesChojnacki W., Polskość Prus Wschodnich dawniej a dziś, „Przegląd Zachodni” 1945, nr 2, s. 342.pl_PL
dc.referencesIzdebski Z., Rewizja pojęcia narodowości. Doświadczenia opolskie, Katowice 1947.pl_PL
dc.referencesDomke R., Ziemie Zachodnie i Północne Polski w propagandzie lat 1945–1948, Zielona Góra 2010.pl_PL
dc.referencesDudziak M.J., Między polityką narodowościową a rzeczywistością wielokulturową. Szkice z pogranicza polsko-niemieckiego, [w:] Polska–Niemcy. Pogranicza kulturowe i etniczne, red. M. Buchowski, A. Brencz, Poznań 2004, s. 163–183.pl_PL
dc.referencesKarbosiak S., Pirecki P., Ikoniczny obraz Ziem Odzyskanych w propagandzie PRL, [w:] Nad Odrą i Bałtykiem. Myśl zachodnia: ludzie – koncepcje – realizacja do 1989 roku, red. M. Semczyszyn, T. Sikorski, A. Wątor, Szczecin 2013, s. 536–539.pl_PL
dc.referencesMagierska A., Ziemie zachodnie i północne w 1945 r., Warszawa 1978.pl_PL
dc.referencesMały Rocznik Statystyczny Polski, 21.07.2011.pl_PL
dc.referencesMarciniak W., Wilno podwójnie utracone. Deportacje mieszkańców Wileńszczyzny w głąb ZSRR w latach 1940–1941 i ich stosunek do repatriacji na tereny Polski pojałtańskiej w latach 1945–1946, [w:] Między Wilnem a Olsztynem. w 70. rocznicę przybycia Polaków z Wileńszczyzny na Warmię i Mazury, Olsztyn 2016.pl_PL
dc.referencesMordawski H., Ziemie Odzyskane 1945–1956, Brzezia Łąka 2015.pl_PL
dc.referencesMusielak M., Polski Związek Zachodni 1944–1950, Warszawa 1986.pl_PL
dc.referencesRembacka K., Polski Związek Zachodni w Szczecinie, [w:] Nad Odrą i Bałtykiem. Myśl zachodnia: ludzie – koncepcje – realizacja do 1989 roku, red. M. Semczyszyn, T. Sikorski, A. Wątor, Szczecin 2013, s. 679–698.pl_PL
dc.referencesSpałek R., Bez jednoosobowej dyktatury: Bierut, Berman, Minc. Esej o stalinowskim kierownictwie PZPR, [w:] Władza w PRL. Ludzie i mechanizmy, red. K. Rokicki, R. Spałek, Warszawa 2011, s. 199–234.pl_PL
dc.referencesStrauchold G., Myśl zachodnia i jej realizacja w Polsce Ludowej w latach 1945–1957, Toruń 2003.pl_PL
dc.referencesStrauchold G., Od Bieruta do Gierka. Ziemie zachodnie i północne w optyce komunistycznej propagandy, Nad Odrą i Bałtykiem. Myśl zachodnia: ludzie – koncepcje – realizacja do 1989 roku, red. M. Semczyszyn, T. Sikorski, A. Wątor, Szczecin 2013, s. 479–488.pl_PL
dc.referencesŚleziak M., Ziemie Odzyskane w drukach ulotnych z lat 1945–1948, Wrocław 2016.pl_PL
dc.referencesTrosiak C., Dyskusja na temat założeń i przebieg polityki osadniczej na tzw. ziemiach odzyskanych w okresie II wojny światowej i bezpośrednio po jej zakończeniu, [w:] Nad Odrą i Bałtykiem. Myśl zachodnia: ludzie – koncepcje – realizacja do 1989 roku, red. M. Semczyszyn, T. Sikorski, A. Wątor, Szczecin 2013, s. 497–508.pl_PL
dc.referencesTyszkiewicz J., Sto wielkich dni Wrocławia. Wystawa Ziem Odzyskanych we Wrocławiu a propaganda polityczna Ziem Zachodnich i Północnych w latach 1945–1948, Wrocław 1997.pl_PL
dc.referencesZaremba M., Komunizm, legitymizacja, nacjonalizm. Nacjonalistyczna legitymizacja władzy komunistycznej w Polsce, Warszawa 2005.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8142-717-3.14


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe