Show simple item record

dc.contributor.authorOwczarek, Michał
dc.contributor.editorBudzyński, Piotr
dc.contributor.editorDawczyk, Maciej
dc.contributor.editorGryglewski, Krzysztof
dc.contributor.editorOwczarek, Michał
dc.contributor.editorZiółkowski, Michał
dc.date.accessioned2019-12-13T07:50:02Z
dc.date.available2019-12-13T07:50:02Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationOwczarek M., Idea pokoju w wystąpieniach papieża Jana Pawła II na forum ONZ z lat 1979–1995 oraz orędziach na Światowy Dzień Pokoju z lat 1979–1991, [w:] Studia z historii politycznej i wojskowej, P. Budzyński, M. Dawczyk, K. Gryglewski, M. Owczarek, M. Ziółkowski (red.), „Vade Nobiscum” 2019, t. XX.pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8142-717-3
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/31076
dc.description.abstractZimna wojna była czasem bardzo napiętych stosunków międzynarodowych. Dominował w niej konflikt pomiędzy dwoma, antagonistycznie do siebie nastawionymi blokami, skupionymi wokół Związku Radzieckiego oraz Stanów Zjednoczonych. Sytuację zaogniała nakręcająca się spirala zbrojeń, którą potęgował fakt posiadania, przez obie strony broni atomowej. Wszystko było, ze sobą tak sprzęgnięte, że nawet wydarzenia, dziejące się na peryferiach głównej areny rywalizacji, stawały się polem do starcia, przeradzającym się nieraz w otwarty konflikt sprzecznych ze sobą systemów i ideologii. Bardzo ważna stała się inicjatywa Pawła VI, który wymyślił Światowy Dzień Pokoju, podczas, którego papież wygłaszał specjalnie przygotowane orędzie. Dzieło to kontynuował następnie Jan Paweł II i jest kultywowane do dnia dzisiejszego. Polski papież zaczerpnął rozumienie pokoju od Pawła VI, mówiąc, iż jest on równoznaczny z rozwojem. Prócz tego, papieskie postrzeganie wyróżniał holizm. Dla Jana Pawła II sprawa światowego pokoju w okresie zimnej wojny była bardzo ważna. Nie jest to tylko stwierdzenie, ale potwierdzały je czyny: pielgrzymki, które determinowała powyższa kwestia. Papież często łączył obydwie czynności np. przemawiając dwukrotnie na forum ogólnym Organizacji Narodów Zjednoczonych. W swoich przemówieniach papież jednoznacznie dostrzegł, że w okresie zimnej wojny, sprawa światowego pokoju była permanentnie zagrożona. Na fakt ten wpływały podziały świata na bloki, wśród, których wyróżnił: Wschód–Zachód oraz Północ–Południe. Ten drugi podział, bardzo mocno łączył się z rozwojem państw i ludzi. W celu jego analizy, papież dokonał podziału na cztery światy. Rywalizacja Wschód–Zachód sama w sobie stanowiła przeszkodę dla pokoju, ale dodatkowo Jan Paweł II zaakcentował, związane z nią wyścig zbrojeń i problem nuklearny. Z aspektami militarnymi, kojarzyły się również terroryzm oraz sprawa produkcji, a przede wszystkim, handlu bronią. Ojciec Święty problem pokojowy upatrywał również w kryzysie wartości duchowych. Według niego, jeśli pokój pochodzi od Boga, to człowiek musi być w stanie przyjąć ten dar i go pielęgnować w swym sercu i sumieniu. Niestety prócz wyrażania szerokiej aprobaty dla słów i działań papieża, czy Stolicy Apostolskiej nie szły za tym żadne dalsze działania państw. Wniosek z tego taki, iż szczytne, mądre i ciekawe idee Jana Pawła II (bo za takie były uważane, chociażby wśród gremium członków ONZ) w znacznej mierze nigdy nie zostały wcielone w życie, a świat zarówno ten z czasów pontyfikatu papieża-Polaka, jak i dzisiejszy nadal mógłby czerpać garściami z słów i nauk głoszonych przez Ojca Świętego.pl_PL
dc.description.abstractThe Cold War was a time of very tense international relations. It will be interesting to answer the question: how did the Holy Father understand the world peace? How did he see a global situation? Was cold war present in the Holy Father messages? What should people do for the world peace? That problem was very important for the Catholic Social Teaching. Holy Father spoke of the world peace in many of his messages. John Paul II saw many aspects of that problem in his teaching. The initiative of Paul VI, who invented the World Day of Peace, during which the Pope gave a specially prepared message, became very important. This work was continued by John Paul II and is cultivated to the present day. The Polish pope took the understanding of peace from Paul VI, saying that it is synonymous with development. In addition, the papal perception was distinguished by holism. In his speeches, the Pope clearly recognized that during the Cold War, the issue of world peace was permanently under threat. This fact was influenced by the divisions of the world into blocks, among which he distinguished: East–West and North–South. As the main conception to master the world order, John Paul II saw dialogue. The dialogue was inseparably connected with another concept, which was a papal recipe for the deadly threat of nuclear war – negotiations. Unfortunately, apart from expressing broad approval for the words and actions of the Pope or the Holy See, no further actions of the states followed.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofStudia z historii politycznej i wojskowej;
dc.relation.ispartofseriesVade Nobiscum;20
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectŚwiatowy Dzień Pokojupl_PL
dc.subjectStolica Apostolskapl_PL
dc.subjectONZpl_PL
dc.subjectJan Paweł IIpl_PL
dc.subjectzimna wojnapl_PL
dc.subjectrozbrojeniepl_PL
dc.subjectzagrożenie nuklearnepl_PL
dc.titleIdea pokoju w wystąpieniach papieża Jana Pawła II na forum ONZ z lat 1979–1995 oraz orędziach na Światowy Dzień Pokoju z lat 1979–1991pl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number291-312pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzkipl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8142-718-0
dc.referencesJan Paweł II, Dialog na rzecz pokoju – wyzwaniem dla naszych czasów. Orędzie na XVI Światowy Dzień Pokoju 1 I 1983, „Chrześcijanin w Świecie. Zeszyty ODiSS” 1983, R. 15, nr 1 (112), styczeń.pl_PL
dc.referencesJan Paweł II, Enc. Centesimus annus (1.05.1991), Wrocław 2000.pl_PL
dc.referencesJan Paweł II, Enc. Sollicitudo rei socialis (30.12.1987), Wrocław 1997.pl_PL
dc.referencesJan Paweł II, Homilia wygłoszona w Drogheda – Pokój i pojednanie, [w:] Nauczanie papieskie, t. 2, cz. 2, 1979, red. E. Weron, A. Jaroch, Poznań 1992.pl_PL
dc.referencesJan Paweł II, Orędzie do Organizacji Narodów Zjednoczonych, Nowy Jork, 2.10.1979, „Chrześcijanin w Świecie. Zeszyty ODISS” 1979, R. 11, nr 11 (83), listopad.pl_PL
dc.referencesJan Paweł II, Orędzie na XV Światowy Dzień Pokoju. Pokój – dar Boga powierzony ludziom, [w:] Nauczanie papieskie, t. 4/2, 1981 (lipiec–grudzień), Poznań 1989.pl_PL
dc.referencesJan Paweł II, Orędzie na Światowy Dzień Pokoju. Chcesz służyć sprawie pokoju – szanuj wolność, [w:] Nauczanie papieskie, t. 3/2, 1980 (lipiec–grudzień), Poznań–Warszawa 1986.pl_PL
dc.referencesJan Paweł II, Osiągniemy pokój wychowując do pokoju. Orędzie na Światowy Dzień Pokoju 1.01.1979, „Chrześcijanin w Świecie. Zeszyty ODiSS”, R. 11, nr 2 (74), luty 1979.pl_PL
dc.referencesJan Paweł II, Pokój i młodzi idą razem. Orędzie na XVIII Światowy Dzień Pokoju 1.01.1985, „Chrześcijanin w Świecie. Zeszyty ODiSS” 1985, R. 17, nr 3 (138), marzec.pl_PL
dc.referencesJan Paweł II, Pokój jest wartością, która nie zna podziałów na północ–południe, wschód–zachód: jest tylko jeden pokój. Orędzie na XIX Światowy Dzień Pokoju, „Chrześcijanin w Świecie. Zeszyty ODiSS” 1986, R. 18, nr 1–2 (148–149), styczeń–luty.pl_PL
dc.referencesJan Paweł II, Pokój rodzi się z serca nowego. Orędzie na Światowy Dzień Pokoju 1.01.1984, „Chrześcijanin w Świecie. Zeszyty ODiSS” 1984, R. 16, nr 1 (124), styczeń.pl_PL
dc.referencesJan Paweł II, Pokój z Bogiem Stwórcą, pokój z całym stworzeniem. Orędzie Jana Pawła II na XXIII Światowy Dzień Pokoju 1.01.1990. http://papiez.wiara.pl/doc/378717.Pokoj-z- Bogiem-Stworca-pokoj-z-calym-stworzeniem-1990pl_PL
dc.referencesJan Paweł II, Poszanowanie mniejszości warunkiem pokoju. Orędzie Jana Pawła II na Światowy Dzień Pokoju 1.01.1989. http://papiez.wiara.pl/doc/378716.Poszanowanie-mniejszosci- warunkiem-pokoju-1989pl_PL
dc.referencesJan Paweł II, Poszanowanie sumienia każdego człowieka warunkiem pokoju. Orędzie Jana Pawła II na XXIV Światowy Dzień Pokoju 1.01.1991. http://papiez.wiara.pl/doc/378718. Poszanowanie-sumienia-kazdego-czlowieka-warunkiem-pokoju-1991pl_PL
dc.referencesJan Paweł II, Przemówienie do Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych, Nowy Jork, 5 października 1995, [w:] Przemówienia i homilie Ojca Świętego Jana Pawła II, red. M. Romanek, Kraków 2008.pl_PL
dc.referencesJan Paweł II, Przemówienie przy pomniku pokoju, Hiroszima, 25 lutego 1981, [w:] Przemówienia i homilie Ojca Świętego Jana Pawła II, red. M. Romanek, Kraków 2008.pl_PL
dc.referencesJan Paweł II, Rozwój i solidarność: dwie drogi wiodące do pokoju. Orędzie na XX Światowy Dzień Pokoju 1 I 1987, „Chrześcijanin w Świecie. Zeszyty ODiSS” 1987, R. 19, nr 1–2 (160–161), styczeń–luty.pl_PL
dc.referencesJan Paweł II, Wolność religijna warunkiem pokojowego współżycia. Orędzie na XXI Światowy Dzień Pokoju 1.01.1988, „Chrześcijanin w Świecie. Zeszyty ODiSS” 1988, R. 20, nr 2 (173), luty.pl_PL
dc.referencesPrawda siłą pokoju. Orędzie Jana Pawła II na XIII Światowy Dzień Pokoju 1.01.1980. http://papiez.wiara.pl/doc/378707.Prawda-sila-pokoju-1980.pl_PL
dc.references1 stycznia – Światowy Dzień Pokoju. http://idziemy.pl/kosciol/1-stycznia-swiatowy-dzienpokoju15857pl_PL
dc.referencesHonisz H., Święty Patryk – Europejczyk i patron Irlandii. https://www.deon.pl/religia/swiety- -patron-dnia/art,296,swiety-patryk-europejczyk-i-patron-irlandii.htmlpl_PL
dc.referencesJurzyk M., Jan Paweł II w Stanach Zjednoczonych, „Niedziela w Chicago” 2005, nr 22. http://www.niedziela.pl/artykul/42105/nd/Jan-Pawel-II-w-Stanach-Zjednoczonychpl_PL
dc.referencesHistoria polityczna świata XX wieku 1945–2000, red. M. Bankowicz, Kraków 2004.pl_PL
dc.referencesMoskwa J., Droga Karola Wojtyły, t. I–IV, Warszawa 2011.pl_PL
dc.referencesNapolitano M.L., Tajne akta Watykanu. Dyplomacja Kościoła – dokumenty i tajemnice, Kielce 2013.pl_PL
dc.referencesTyszkiewicz J., Czapiewski E., Historia powszechna XX wiek, Warszawa 2012.pl_PL
dc.referencesWeigel G., Świadek nadziei. Biografia papieża Jana Pawła II, Kraków 2000.pl_PL
dc.referencesWójcik Z., Historia powszechna. Wiek XVI–XVII, Warszawa 2012.pl_PL
dc.referencesZięba M. OP, Ale nam się wydarzyło. O papieżu i Polsce, Kościele i świecie, Poznań 2013.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8142-717-3.16


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe