Show simple item record

dc.contributor.authorWiciński, Grzegorz
dc.date.accessioned2019-12-13T10:40:28Z
dc.date.available2019-12-13T10:40:28Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationWiciński G., Postępowania incydentalne związane z wykonaniem kary pozbawienia wolności w programie probacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012, doi: 10.18778/7525-768-7pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7525-768-7
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/31085
dc.descriptionOpracowanie ma charakter analizy naukowej wspartej na paradygmacie opisu teoretycznego i analiz statystycznych interpretujących przedmiot badań. (…) Walorem opracowania jest udana próba prezentowania skuteczności i efektywności orzekania przez sądy modyfikacji wykonywania kary pozbawienia wolności w kognitywnym modelu analizy prawnej uwzględniającej różne podsystemy normatywne, tj. przepisy prawa karnego materialnego, prawa karnego wykonawczego, prawa karnego procesowego oraz ustawowego porządku o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego. (…) Kolejnym istotnym zagadnieniem w płaszczyźnie analizy prawno-kryminologicznej są rozważania Autora prezentującego pogląd, iż instytucja postępowań incydentalnych modyfikujących sposób wykonywania kary pozbawienia wolności jest klasycznym środkiem indywidualnego oddziaływania na sprawcę czynu inkryminowanego. (…) praca ta zmusza uważnego czytelnika do stawiania fundamentalnych dla prawa karnego i kryminologii pytań-kluczy, pytań z dziedziny podstawowych paradygmatów naukowych. Jednym z podstawowych pytań jest tożsamość prawa, która zawiera się w dyskursie na temat podmiotowości osoby sprawcy i granic odpowiedzialności za czyn, a tym samym z pojęciem winy.pl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectprawo karnepl_PL
dc.subjectwinapl_PL
dc.subjectkara pozbawienia wolnościpl_PL
dc.subjectkryminologiapl_PL
dc.subjectsprawcapl_PL
dc.titlePostępowania incydentalne związane z wykonaniem kary pozbawienia wolności w programie probacjipl_PL
dc.typeBookpl_PL
dc.page.number525pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Karnego Międzynarodowego, Zakład Nauki o Karze i Środkach Penalnychpl_PL
dc.contributor.authorBiographicalnoteGrzegorz Wiciński podjął pracę w Zakładzie Prawa Karnego Wykonawczego Uniwersytetu Łódzkiego w 1984 r. Stopień naukowy doktora nauk prawnych – na podstawie rozprawy poświęconej zarówno dogmatycznej, jak i empirycznej analizie przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności – uzyskał w 1994 r. Jego zainteresowania badawcze koncentrowały się m. in. wokół instytucji penitencjarnych i problematyki instytucji wolnościowych orzekanych w trakcie wykonywania kary pozbawienia wolności. Od końca lat osiemdziesiątych zajmuje się także problematyką przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu, w szczególności w sferze ubezpieczeń gospodarczych. W latach 1994–1997 był delegatem Polskiej Izby Ubezpieczeń w Europejskim Komitecie Ubezpieczeń z siedzibą w Paryżu. Aktualne zainteresowania naukowe dotyczą poszerzonej o aspekty kryminologiczne analizy związków pomiędzy postępowaniami incydentalnymi po orzeczeniu kary pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania a systemem probacji. Jest autorem blisko 40 publikacji z zakresu prawa karnego oraz problematyki ubezpieczeniowej. Poza Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego prowadził wykład autorski z kryminologii na Wydziale Pedagogicznym UŁ. Wykładał także prawo ubezpieczeń gospodarczych na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ oraz w podyplomowym Studium Ubezpieczeń na Wydziale Prawa i Administracji UŁ.pl_PL
dc.referencesAmbrozik W., Postępowanie probacyjne z perspektywy pedagogiki resocjalizacyjnej, Prob. 2009, nr 1.pl_PL
dc.referencesAndrejew I., Kilka uwag o treści art. 384 pkt 2 kodeksu postępowania karnego w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego, NP 1957, nr 9.pl_PL
dc.referencesAndrejew I., Kodeks karny. Krótki komentarz, Warszawa 1988.pl_PL
dc.referencesAndrejew I., O społecznej szkodliwości w związku z dyrektywami co do wymiaru kary, NP 1957, nr 12.pl_PL
dc.referencesAndrejew I., Świda W., Wolter W., Kodeks karny z komentarzem, Warszawa 1973.pl_PL
dc.referencesBabiker G., Arnold L., Autoagresja. Mowa zranionego ciała, Gdańsk 2002.pl_PL
dc.referencesBafia J., Mioduski K., Siewierski M., Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 1987.pl_PL
dc.referencesBafia J., Podstawowe zasady prawa karnego wykonawczego, PiPr. 1968, nr 10.pl_PL
dc.referencesBafia J., Praworządność, Warszawa 1985.pl_PL
dc.referencesBaliński W., Ratio legis art. 152 k.k.w., „Jurysta” 2001, nr 10,pl_PL
dc.referencesBałandynowicz A., Filozofia probacji. Podstawy aksjologiczne systemu sprawiedliwego karania, [w:] T. Bulenda, R. Musidłowski (red.), System penitencjarny i postpenitencjarny w Polsce, Warszawa 2003.pl_PL
dc.referencesBałandynowicz A., Probacja. Resocjalizacja z udziałem społeczeństwa, Warszawa 2006.pl_PL
dc.referencesBałandynowicz A., Probacja. System sprawiedliwego karania, Warszawa 2002.pl_PL
dc.referencesBałandynowicz A., Sposób postępowania resocjalizacyjnego wobec skazanych w warunkach kurateli, [w:] F. Kozaczuk (red.), Resocjalizacja instytucjonalna. Perspektywy i zagrożenia, Rzeszów 2004.pl_PL
dc.referencesBałandynowicz A., System probacji – kary średniej mocy i środki wolności dozorowanej jako propozycja sprawiedliwego karania, Prok.iPr. 2005, nr 12.pl_PL
dc.referencesBanaszczyk Z., Brzozowski A., Mojak J., Pazdan M., Pietrzykowski K., Popiołek W., Safian M., Skowrońska E., Szachułowicz J., Zawada K., [w:] K. Pietrzykowski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, t. I, Warszawa 1997.pl_PL
dc.referencesBeccaria C., O przestępstwach i karach, z VI wyd. oryginału z 1776 r. przeł. E. S. Rappaport, Warszawa 1959.pl_PL
dc.referencesBielecki Z., Z problematyki resocjalizacyjnej. Patologia społeczna, patologia indywidualna, etiologia kryminalna, kara, Bydgoszcz 2005.pl_PL
dc.referencesBieniek G. (red.), Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga trzecia. Zobowiązania, t. I, Warszawa 2005.pl_PL
dc.referencesBieńkowska E., Kunicka-Michalska B., Rejman G., Wojciechowska J., [w:] G. Rejman (red.), Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz, Warszawa 1999.pl_PL
dc.referencesBilikiewicz T., Psychiatria kliniczna, Warszawa 1979.pl_PL
dc.referencesBilikiewicz T., Strzyżewski W., Psychiatria. Podręcznik dla studentów medycyny, Warszawa 1992.pl_PL
dc.referencesBirkmeyer A., Schutzstrafe und Vergeltungsstrafe, Heidelberg 1906.pl_PL
dc.referencesBlumstein A. (red.), Criminal Careers and „Career Criminals”, Washington 1986.pl_PL
dc.referencesBogdan G., Ćwiąkalski Z., Kardas P., Majewski J., Raglewski J., Szewczyk M., Wróbel W., Zoll A., [w:] A. Zoll (red.), Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz, Zakamycze 2004.pl_PL
dc.referencesBogunia L. (red.), Probacja w systemie prawa karnego wykonawczego, Wrocław 1998.pl_PL
dc.referencesBogunia L., Dozór jako istotny element probacji, [w:] idem (red.), Nowa kodyfikacja prawa karnego, t. IV, Wrocław 1999.pl_PL
dc.referencesBogunia L., Obowiązki nakładane na sprawcę istotnym czynnikiem probacji, [w:] idem (red.), Nowa kodyfikacja prawa karnego, t. VII, Wrocław 2001.pl_PL
dc.referencesBogunia L., Organy sądowe orzekające w postępowaniu wykonawczym, [w:] idem (red.), Nowa kodyfikacja prawa karnego, t. VI, Wrocław 2000.pl_PL
dc.referencesBogunia L., Przeludnienie jednostek penitencjarnych czynnikiem utrudniającym wykonywanie kary pozbawienia wolności, [w:] idem (red.), Nowa kodyfikacja prawa karnego, t. XII, Wrocław 2005.pl_PL
dc.referencesBogunia L., Systemy wykonywania kary pozbawienia wolności z uwzględnieniem zróżnicowania zakładów karnych, [w:] idem (red.), Nowa kodyfikacja prawa karnego, t. XXIII, Wrocław 2008.pl_PL
dc.referencesBojarski M., Filar M., Filipkowski W., Górniok O., Hoc S., Hofmański P., Kalitowski M., Kulik M., Paprzycki L. K., Pływaczewski E., Kadecki W., Sienkiewicz Z., Siwik Z., Stefański R. A., Tyszkiewicz L., Wądek A., Wilk L., [w:] M. Filar (red.), Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2008.pl_PL
dc.referencesBramska M., Kiryluk M., Realizacja systemu programowanego oddziaływania w toku wykonywania kary pozbawienia wolności, PWP 2002, nr 37.pl_PL
dc.referencesBrudna zona, rozmowa M. Grzebałkowskiej z P. Moczydłowskim, „Gazeta Wyborcza”, dod. „Duży Format”, 2.02.2009, s. 14–15.pl_PL
dc.referencesBrühl W., Brzozowski R., Vademecum lekarza ogólnego, Warszawa 1974.pl_PL
dc.referencesBuchała K., Ogólne dyrektywy sądowego wymiaru kary w projekcie kodeksu karnego, PiPr. 1969, nr 2.pl_PL
dc.referencesBuchała K., Prawo karne materialne, Warszawa 1980.pl_PL
dc.referencesBuchała K., System sądowego wymiaru kary w projekcie kodeksu karnego, [w:] S. Waltoś (red.), Problemy kodyfikacji prawa karnego. Księga ku czci Profesora M. Cieślaka, Kraków 1993.pl_PL
dc.referencesBuchała K., Zoll A., Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz, Zakamycze 1999.pl_PL
dc.referencesBugajski Z., Nowa organizacja więziennictwa polskiego w oświetleniu historycznym, Warszawa 1937.pl_PL
dc.referencesBugajski Z., Więzienioznawstwo. Systemy więzienne, Rawicz 1925.pl_PL
dc.referencesBulenda T., Musidłowski R., Dozór kuratora sądowego przy warunkowym zwolnieniu, [w:] J. Zagórski (red.), Wykonywanie środków probacji i readaptacji skazanych w Polsce, Biul. RPO [Warszawa] 2008, nr 59.pl_PL
dc.referencesBulenda T., Musidłowski R., Wykonywanie dozoru orzeczonego na wniosek skazanego – readaptacja społeczna skazanego na podstawie art. 167 k.k.w., [w:] J. Zagórski (red.), Wykonywanie środków probacji i readaptacji skazanych w Polsce, Biul. RPO [Warszawa] 2008, nr 59.pl_PL
dc.referencesBułaciński S., Odwołanie warunkowego zawieszenia wykonania kary wobec rażącego naruszenia porządku prawnego, NP 1976, nr 11.pl_PL
dc.referencesChełmicki-Tyszkiewicz L., Czy i jak zmienić politykę karną, PS 2002, nr 3.pl_PL
dc.referencesChmielewska H., Wpływ sytuacji trudnych na funkcjonowanie człowieka, [w:] eadem (red.), Wybrane zagadnienia psychospołeczne instytucji penitencjarnych, Kalisz 1996.pl_PL
dc.referencesChristie N., Dogodna ilość przestępstw, Warszawa 2004.pl_PL
dc.referencesCieślak M., O węzłowych pojęciach związanych z sensem kary, NP 1991, nr 2.pl_PL
dc.referencesCieślak M., O wytycznych Sądu Najwyższego w sprawie wymiaru kary, Pal. 1958, nr 3–4.pl_PL
dc.referencesCieślak M., Polskie prawo karne. Zarys systemowego ujęcia, Warszawa 1990.pl_PL
dc.referencesCieślak M., Spett K., Szymusik A., Wolter W., Psychiatria w procesie karnym, Warszawa 1991.pl_PL
dc.referencesCombessie P., The Importance of Prison in General System of Social Control, [w:] D. van Zyl Smit, F. Dünkel et al. (red.), Imprisonment Today and Tomorrow. International Perspectives on Prisoner’s Rights and Prison Conditions, Boston 2001.pl_PL
dc.referencesConsedine J., Sprawiedliwość naprawcza. Przywrócenie ładu społecznego, Warszawa 2004.pl_PL
dc.referencesConstant J., Éléments de criminologie, Liège 1949.pl_PL
dc.referencesCyprian T., O zawieszenie wykonania reszty kary, „Głos Sądownictwa” 1938, nr 6.pl_PL
dc.referencesCzajkowski K., Z zagadnień orzecznictwa karnego rewizyjnego, NP 1956, nr 2–3.pl_PL
dc.referencesCzechowicz B., Warunkowe zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności w postępowaniu wykonawczym (art. 152 k.k.w.), [w:] L. Bogunia (red.), Nowa kodyfikacja prawa karnego, t. VIII, Wrocław 2001.pl_PL
dc.referencesCzerwiec M., Więzienioznawstwo. Zarys rozwoju więziennictwa, Warszawa 1958.pl_PL
dc.referencesĆwiąkalski Z., Zoll A., Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego z zakresu prawa karnego materialnego za I półrocze 1986 r., NP 1987, nr 6.pl_PL
dc.referencesDadak W., Grzywna samoistna w stawkach dziennych, Warszawa 2011.pl_PL
dc.referencesDahrendorf R., Law and Order, London 1985.pl_PL
dc.referencesDaszkiewicz K., Dozór obligatoryjny i fakultatywny, Prok.iPr. 2002, nr 10.pl_PL
dc.referencesDaszkiewicz K., Przestępstwa popełnione z tych samych pobudek i przestępstwa tego samego rodzaju, NP 1962, nr 7–8.pl_PL
dc.referencesDaszkiewicz W., Proces karny. Część ogólna, Poznań 1996.pl_PL
dc.referencesDąbrowska-Kardas M., Kardas P., Odpowiedzialność karna za spowodowanie wypadku komunikacyjnego w świetle regulacji nowego kodeksu karnego z 1997 r., Pal. 1999, nr 3–4.pl_PL
dc.referencesDubiel K., Przeludnienie jednostek penitencjarnych determinantą realizacji międzynarodowych standardów wykonywania kary pozbawienia wolności, [w:] F. Kozaczuk (red.), Resocjalizacja instytucjonalna. Perspektywy i zagrożenia, Rzeszów 2004.pl_PL
dc.referencesDubisz S. (red.), Uniwersalny słownik języka polskiego, Warszawa 2003.pl_PL
dc.referencesDunaj B. (red.), Nowy słownik języka polskiego, Warszawa 2007.pl_PL
dc.referencesDurkheim É., De la division du travail social, Paris 1960.pl_PL
dc.referencesDurkheim É., L’education morale, Paris 1963.pl_PL
dc.referencesDziałocha K., Garlicki L. (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. III, Warszawa 2003.pl_PL
dc.referencesDzięcioł B., Rola pracownika socjalnego w zakładzie karnym typu zamkniętego, [w:] W. Ambrozik, P. Stępniak (red.), Służba więzienna wobec problemów resocjalizacji penitencjarnej, Poznań–Warszawa–Kalisz 2004.pl_PL
dc.referencesEaston S. T. (red.), Privatizing Correctional Services, Vancouver BC, Canada 1998.pl_PL
dc.referencesFalandysz L., Alkohol a zagadnienia wiktymologii, Warszawa 1978.pl_PL
dc.referencesFilar M., Nowelizacje kodeksu karnego przez Sejm VI kadencji, [w:] A. Marek, T. Oczkowski (red.), Materiały konferencji naukowej „Problem spójności prawa karnego z perspektywy jego nowelizacji”, Toruń 2010.pl_PL
dc.referencesFilar M., Polityka kryminalizacyjna III Rzeczypospolitej w okresie od czerwca 1989 r. do czerwca 1996 r., PiPr. 1996, nr 11.pl_PL
dc.referencesFilar M. (red.), Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2008.pl_PL
dc.referencesFox R. G., Dr Schwitzgebel’s Machine Revisited. Electronic Monitoring of Offenders, „Australian and New Zealand Journal of Criminology” 1987, vol. 20, no. 3.pl_PL
dc.referencesGaberle A., Leksykon polskiej procedury karnej, Gdańsk 2004.pl_PL
dc.referencesGajdus D., Europejskie Reguły Więzienne, [w:] E. Zielińska (red.), Standardy prawne Rady Europy, Warszawa 1997.pl_PL
dc.referencesGardocki L., Prawo karne, Warszawa 1996.pl_PL
dc.referencesGardocki L., Prawo karne, Warszawa 2004.pl_PL
dc.referencesGąbiński A., Rawicki J., Rzeczywista a pozorna rola prewencji generalnej i specjalnej, PiPr. 1958, nr 10.pl_PL
dc.referencesGlueck E., Predicting Delinquency and Crime, Cambridge 1959.pl_PL
dc.referencesGostyński Z., Glosa do postanowienia SN z dnia 17 października 1995 r., sygn. III KRN 96/95, Prok.iPr. 1996, nr 9.pl_PL
dc.referencesGostyński Z., Obowiązek naprawienia szkody w prawie karnym, Warszawa 1999.pl_PL
dc.referencesGórecki D., Polskie prawo konstytucyjne, Warszawa 2008.pl_PL
dc.referencesGórniok O., Hoc S., Kalitowski M., Przyjemski S. M., Sienkiewicz Z., Szumski J., Tyszkiewicz L., Wąsek A., Kodeks karny. Komentarz, Gdańsk 2002–2003.pl_PL
dc.referencesGórny J., Elementy indywidualizacji i humanizacji karania w rozwoju penitencjarystyki, Warszawa 1996.pl_PL
dc.referencesGórny J., Jedność polityki karnej i penitencjarnej w teorii i praktyce, PiPr. 1981, nr 2.pl_PL
dc.referencesGórski S., Metodyka resocjalizacji, Warszawa 1985.pl_PL
dc.referencesGregorowicz J., Zarys logiki dla prawników, Łódź 1997.pl_PL
dc.referencesGromek Z., Prawo a polityka. VI Konferencja Wydziału Prawa i Administracji UW, Warszawa, 24 lutego 2006 r. – sprawozdanie, PiPr. 2006, nr 11.pl_PL
dc.referencesGrzegorczyk K., Glosa do uchwały SN z dnia 27 kwietnia 2001 r., sygn. I KZP 8/01, WPP 2001, nr 3–4.pl_PL
dc.referencesGrzegorczyk T., Tylman J., Polskie postępowanie karne, Warszawa 1998.pl_PL
dc.referencesGubiński A., Sawicki J., Rzeczywista a pozorna rola prewencji generalnej i specjalnej, PiPr. 1958, nr 10.pl_PL
dc.referencesHansen E., Więziennictwo angielskie w 1982 r., [w:] B. Hołyst (red.), Problemy współczesnej penitencjarystyki w świecie, t. II, Warszawa 1987.pl_PL
dc.referencesHart H., Predicting Parole Success, „Journal of Criminal Law and Criminology” 1923, vol. 14.pl_PL
dc.referencesHegel F., Grundlinien der Philosophie des Rechts, oder Naturrechts und Staatswissenschaft, Stuttgart 1928.pl_PL
dc.referencesHirsch von A., Uzasadnienie istnienia i wymiaru kary we współczesnym retrybutywizmie, [w:] J. Kochanowski (red.), „Ius et Lex” 2006, nr 1.pl_PL
dc.referencesHochberg L., Murzynowski A., Schaff L., Komentarz do kodeksu postępowania karnego, Warszawa 1959.pl_PL
dc.referencesHofmański P., Komentarz do wybranych przepisów Europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, [w:] E. Zielińska (red.), Standardy prawne Rady Europy, Warszawa 1997.pl_PL
dc.referencesHołda J., Hołda Z., Prawo karne wykonawcze, Zakamycze 2004.pl_PL
dc.referencesHołda Z., Postulski K., Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, Gdańsk 1998.pl_PL
dc.referencesHołda Z., Postulski K., Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, Gdańsk 2005.pl_PL
dc.referencesHołub D., Koszty społeczne, podmiotowe i rodzinne wykonywania tymczasowego aresztowania w Polsce, PWP 1996, nr 12–13.pl_PL
dc.referencesHołyst B., Alternatywne środki kary pozbawienia wolności, [w:] idem (red.), Problemy współczesnej penitencjarystyki w świecie, Warszawa 1987.pl_PL
dc.referencesHołyst B., Bariery resocjalizacji penalnej, [w:] idem (red.), Problemy współczesnej penitencjarystyki w Polsce, t. I, Warszawa 1984.pl_PL
dc.referencesHołyst B., Główne kierunki badań we współczesnej penitencjarystyce, [w:] idem (red.), Problemy penitencjarystyki u progu XXI w., Kalisz–Warszawa 1999.pl_PL
dc.referencesHołyst B., Kryminologia, Warszawa 1999.pl_PL
dc.referencesHołyst B., Programy terapeutyczne, [w:] idem (red.), Problemy penitencjarystyki u progu XXI w., Kalisz–Warszawa 1999.pl_PL
dc.referencesJakubowska-Hara J., Kara grzywny jako alternatywa pozbawienia wolności, [w:] J. Jakubowska-Hara, J. Skupiński (red.), Alternatywy pozbawienia wolności w polskiej polityce karnej, Warszawa 2009.pl_PL
dc.referencesJan Paweł II, Laborem exercens, Warszawa 1981.pl_PL
dc.referencesJaniszewska-Talago E., Szkoła antropologiczna prawa karnego w Polsce, Warszawa 1965.pl_PL
dc.referencesJaniszewski B., Ogólne zasady sądowego wymiaru kary w perspektywie standardów międzynarodowych, CPKiNP 1999, nr 2.pl_PL
dc.referencesJasiński J., Przewidywanie przestępczości jako zjawiska masowego, Warszawa 1980.pl_PL
dc.referencesJasiński J., Punitywność systemów karnych. (Kontynuacje), PiPr. 1984, nr 6.pl_PL
dc.referencesJaworska A., Teoretyczno-filozoficzne konteksty resocjalizacji penitencjarnej, PWP 2008, nr 61.pl_PL
dc.referencesJedynak T., Stasiak K. (red.), Zarys metodyki pracy kuratora sądowego, Warszawa 2008.pl_PL
dc.referencesKabat A., Glosa do uchwały SN z dnia 28 stycznia 1971 r., sygn. VI KZP 71/70, NP 1971, nr 10.pl_PL
dc.referencesKalinowski S., Przebieg procesu karnego, Warszawa 1957.pl_PL
dc.referencesKalinowski S., Siewierski M., Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Warszawa 1966.pl_PL
dc.referencesKalisz T., Cele wykonywania kary pozbawienia wolności, [w:] L. Bogunia (red.), Nowa kodyfikacja prawa karnego, t. VI, Wrocław 2000.pl_PL
dc.referencesKała M., Środki działające podobnie do alkoholu w organizmie kierowcy, „Paragraf na Drodze” 2004, nr 11.pl_PL
dc.referencesKant I., Uzasadnienie metafizyki moralności, Warszawa 1953.pl_PL
dc.referencesKarczewski T., Kuratela sądowa w kontekście oczekiwań recydywistów penitencjarnych i możliwości kuratorów, [w:] B. Hołyst, W. Ambrozik, P. Stępniak (red.), Więziennictwo. Nowe wyzwania, Warszawa–Poznań–Kalisz 2001.pl_PL
dc.referencesKarczmarek T., Ogólne dyrektywy wymiaru kary w teorii i praktyce sądowej, Wrocław 1980.pl_PL
dc.referencesKarczmarek T., Sędziowski wymiar kary w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w świetle badań ankietowych, Wrocław 1972.pl_PL
dc.referencesKarwowski A., Leksykon PWN, Warszawa 1972.pl_PL
dc.referencesKasprzak M., [w:] I. Indulski, J. Lewandowski (red.), Podstawy medycyny społecznej, Warszawa 1971.pl_PL
dc.referencesKelner K., Kuratela penitencjarna, [w:] B. Hołyst, S. Redo (red.), Problemy więziennictwa u progu XXI w., Warszawa–Wiedeń–Kalisz 1996.pl_PL
dc.referencesKinch J. W., Continuities in the study of delinquent types, „Journal of Criminal Law, Criminology and Police Science” 1962, nr 3.pl_PL
dc.referencesKiryluk M., Przygotowanie skazanego do życia po zwolnieniu (w trybie art. 164 i 165 k.k.w.), [w:] Stan i węzłowe problemy więziennictwa polskiego, Biul. RPO [Warszawa] 2000, nr 42.pl_PL
dc.referencesKiryluk M., Udział kuratora sądowego w przygotowaniu skazanego do życia po zwolnieniu z zakładu karnego – w trybie art. 164 k.k.w., [w:] J. Zagórski (red.), Wykonywanie środków probacji i readaptacji skazanych w Polsce, Biul. RPO [Warszawa] 2008, nr 59.pl_PL
dc.referencesKmiecik R., Skrętowicz E., Proces karny. Część ogólna, Kraków–Lublin 1996.pl_PL
dc.referencesKnap W., Czas diagnozy, „Rzeczpospolita”, 25.06.2003.pl_PL
dc.referencesKocot K., Wolfke W., Wybór dokumentów do nauki prawa międzynarodowego, Warszawa– Wrocław 1978.pl_PL
dc.referencesKodeks Etyki Mediatora, Polskie Centrum Mediacji, Warszawa 2003.pl_PL
dc.referencesKokorzecka-Piber M., Wprowadzenie do modelu kurateli penitencjarnej. Kurator penitencjarny – wstęp do probacji, Białystok 1999.pl_PL
dc.referencesKomarowska A., Wymiar i wykonywanie kary wobec osób zaburzonych psychicznie, [w:] M. Kuć, I. Niewiadomska (red.), Kara kryminalna. Analiza psychologiczno-prawna, Lublin 2004.pl_PL
dc.referencesKonarska-Wrzosek V., Dyrektywy wyboru kary w polskim ustawodawstwie karnym, Toruń 2002.pl_PL
dc.referencesKordik A., Obowiązki okresu próby warunkowego zawieszenia wykonania kary, [w:] L. Bogunia (red.), Nowa kodyfikacja prawa karnego, t. IV, Wrocław 2000.pl_PL
dc.referencesKordik A., Warunkowe zawieszenie wykonania kary w systemie środków probacyjnych i jego efektywność, Wrocław 1998.pl_PL
dc.referencesKorecki J., O poprawę skuteczności wykonywania kary pozbawienia wolności, NP 1981, nr 5.pl_PL
dc.referencesKorpanty A., Dozór w okresie próby po warunkowym zwolnieniu, [w:] T. Gardocka (red.), Kary długoterminowe. Polityka karna, wykonywanie, warunkowe zwolnienia, Warszawa 2006.pl_PL
dc.referencesKorzeniowski L., Zarys psychiatrii, Warszawa 1967.pl_PL
dc.referencesKosewski M., Agresywni przestępcy, Warszawa 1977.pl_PL
dc.referencesKosewski M., Samouszkodzenia w świetle psychologicznych teorii agresji, P.Pen. 1969, nr 2.pl_PL
dc.referencesKosiada M., Glosa do postanowienia Sądu Apel. w Krakowie z dnia 13 października 2004 r., sygn. II AKz 685/04, Prok.iPr. 2007, nr 5.pl_PL
dc.referencesKotowski W., Kurzępa B., Dozór elektroniczny. Komentarz praktyczny, Warszawa 2009.pl_PL
dc.referencesKozaczuk F., Warunki skuteczności resocjalizacji w opinii skazanych i wychowawców, [w:] F. Kozaczuk (red.), Resocjalizacja instytucjonalna. Perspektywy i zagrożenia, Rzeszów 2004.pl_PL
dc.referencesKozioł T., Z problematyki przesłanek warunkowego umorzenia postępowania karnego, CPKiNP 2000, nr 2.pl_PL
dc.referencesKrajeński K., Teorie kryminologiczne a prawo karne, Warszawa 1994.pl_PL
dc.referencesKrajewski K., Główne tendencje polityki karnej ostatnich dwudziestu lat, [w:] J. Jakubowska-Hara, C. Nowak (red.), Problemy aktualnej polityki karnej w Polsce na tle przeludnienia zakładów karnych, Warszawa 2010.pl_PL
dc.referencesKrajewski K., Spór o politykę karną w Polsce. Problem kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania i alternatyw kary pozbawienia wolności, PWP 2007, nr 54.pl_PL
dc.referencesKrakowski A., Prognozowanie kryminologiczne. Zagadnienia wybrane, Warszawa 1975.pl_PL
dc.referencesKrakowski A., Społeczna treść przestępstwa. Studium z zakresu polityki kryminalnej, Warszawa 1973.pl_PL
dc.referencesKrakowski K., Pojęcie środka odurzającego na gruncie kodeksu karnego, PiPr. 2003, nr 11.pl_PL
dc.referencesKról A., Cywilnoprawna odpowiedzialność Skarbu Państwa za wydanie bądź niewydanie decyzji lub orzeczenia, „Myśl Ekonomiczna i Prawna” [Warszawa] 2006, nr 4.pl_PL
dc.referencesKrólikowski M., Sprawiedliwość retrybutywna wobec sprawiedliwości naprawczej, [w:] J. Kochanowski (red.), „Ius et Lex” 2006, nr 1.pl_PL
dc.referencesKrukowski A., Prognozowanie kryminologiczne (wybrane zagadnienia), Warszawa 1975.pl_PL
dc.referencesKubala W., Z rozważań nad pojęciem „właściwości i warunków osobistych” w ujęciu kodeksu karnego z 1969 r., Pal. 1977, nr 10.pl_PL
dc.referencesKubiec Z., Sędziowski wymiar kary, NP 1957, nr 12.pl_PL
dc.referencesKuczyńska H., Kształt i praktyka stosowania warunkowego przedterminowego zwolnienia jako czynnik wpływający na liczebność populacji więziennej, [w:] J. Jakubowska-Hara, J. Skupiński (red.), Alternatywy pozbawienia wolności w polskiej polityce karnej, Warszawa 2009.pl_PL
dc.referencesKulesza J., Glosa do postanowienia Sądu Apel. w Warszawie z dnia 3 listopada 1998 r., sygn. I AKz 95/98, Pal. 2000, nr 1.pl_PL
dc.referencesKulesza M. L., Śliwowski J. W., Ustawowy a sędziowski wymiar kary, Warszawa 1936.pl_PL
dc.referencesKunicka-Michalska B., Kara ograniczenia wolności jako alternatywa pozbawienia wolności, [w:] J. Jakubowska-Hara, J. Skupiński (red.), Alternatywy pozbawienia wolności w polskiej polityce karnej, Warszawa 2009.pl_PL
dc.referencesKwieciński A., Prawne podstawy organizacji badań psychologicznych i psychiatrycznych skazanych w toku wykonywania kary pozbawienia wolności, [w:] L. Bogunia (red.), Nowa kodyfikacja prawa karnego, t. XXIII, Wrocław 2008.pl_PL
dc.referencesLachowski J., Przesłanka materialna warunkowego zwolnienia na gruncie kodeksu karnego, Prok.iPr. 2008, nr 11.pl_PL
dc.referencesLachowski J., Warunkowe zwolnienie z reszty kary pozbawienia wolności, Warszawa 2010.pl_PL
dc.referencesLachowski J., Zasady wymierzania kar 25 lat oraz dożywotniego pozbawienia wolności według k.k. z 1997 r., [w:] T. Gardocka (red.), Kary długoterminowe. Polityka karna, wykonywanie, warunkowe zwolnienia, Warszawa 2006.pl_PL
dc.referencesLang W., Wróblewski J., Zawadzki S., Teoria państwa i prawa, Warszawa 1980.pl_PL
dc.referencesLelental S., Cel wykonywania kary pozbawienia wolności oraz warunki i środki jego realizacji w świetle art. 67 k.k.w., [w:] V. Konarska-Wrzosek, J. Lachowski, J. Wójcikiewicz (red.), Węzłowe problemy prawa karnego, kryminologii i polityki kryminalnej. Księga pamiątkowa ofiarowana Profesorowi A. Markowi, Warszawa 2010.pl_PL
dc.referencesLelental S., Glosa do postanowienia Sądu Apel. w Krakowie z dnia 6 lutego 2003 r., sygn. II Akz 1/03, Przegląd Orzecznictwa Sądu Najwyższego i Sądów Apelacyjnych w dziedzinie prawa karnego wykonawczego za lata 2003–2004, PWP 2005, nr 47–48 i 49.pl_PL
dc.referencesLelental S., Glosa do uchwały SN z dnia 24 sierpnia 1983 r., sygn. VI KZP 29/83, PiPr. 1985, nr 3.pl_PL
dc.referencesLelental S., Indywidualizacja wykonywania kary pozbawienia wolności, Łódź 1970.pl_PL
dc.referencesLelental S., Kodeks karny wykonawczy z perspektywy dziesięciu lat obowiązywania, [w:] S. Lelental, G. B. Szczygieł (red.), X lat obowiązywania kodeksu karnego wykonawczego, Białystok 2009.pl_PL
dc.referencesLelental S., Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, Warszawa 1999.pl_PL
dc.referencesLelental S., Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, Warszawa 2001.pl_PL
dc.referencesLelental S., Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, Warszawa 2010.pl_PL
dc.referencesLelental S., Kurator sądowy jako organ postępowania wykonawczego (Sejm RP, 11 grudnia 2009 r.), [w:] Ł. Kwadrans, 90 lat kurateli sądowej w Polsce. Historia – teraźniejszość – przyszłość, Prob. 2010, nr 3–4.pl_PL
dc.referencesLelental S., Kwalifikowanie skazanych do systemu terapeutycznego oddziaływania (ze szczególnym uwzględnieniem skazanych za przestępstwa seksualne), G.SiPen. 2008, t. XIX.pl_PL
dc.referencesLelental S., Odroczone warunkowe przedterminowe zwolnienie na czas niezbędny na przygotowanie skazanego do życia po zwolnieniu z zakładu karnego (art. 164–165 k.k.w.), [w:] G. B. Szczygieł, P. Hofmański (red.), Model społecznej readaptacji skazanych w reformie prawa karnego. Aktualne problemy prawa karnego wykonawczego, Białystok 1999.pl_PL
dc.referencesLelental S., Prawo i polityka wykonywania kar, Łódź 1981.pl_PL
dc.referencesLelental S., Probacja w systemie prawa karnego w Polsce oraz polityka orzekania środków związanych z probacją w latach 1990–1996, [w:] L. Bogunia (red.), Probacja w systemie prawa karnego wykonawczego, Wrocław 1998.pl_PL
dc.referencesLelental S., Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego i sądów apelacyjnych w dziedzinie prawa karnego wykonawczego (za lata 1998–1999), PWP 2000, nr 26.pl_PL
dc.referencesLelental S., Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego i sądów apelacyjnych w dziedzinie prawa karnego wykonawczego za lata 2003–2004, PWP 2005, nr 47–48.pl_PL
dc.referencesLelental S., Umieszczenie w ośrodku przystosowania społecznego w świetle wyników badań, Łódź 1990.pl_PL
dc.referencesLelental S., Warunkowe przedterminowe zwolnienie w orzecznictwie Sądu Najwyższego i sądów apelacyjnych w latach 1998–2006, PWP 2007, nr 49 i 55.pl_PL
dc.referencesLelental S., Warunkowe przedterminowe zwolnienie w projekcie kodyfikacji karnej, [w:] L. Tyszkiewicz (red.), Problemy nauk penalnych. Prace ofiarowane Pani Profesor Oktawii Górniok, Katowice 1996.pl_PL
dc.referencesLelental S., Warunkowe zwolnienie a zagadnienie indywidualizacji wykonania kary, P.Pen. 1967, nr 1.pl_PL
dc.referencesLelental S., Wybór źródeł do nauki prawa karnego wykonawczego, Łódź 1992.pl_PL
dc.referencesLelental S., Wykład prawa karnego wykonawczego z elementami polityki kryminalnej, Łódź 1996.pl_PL
dc.referencesLelental S., Wykonywanie kary pozbawienia wolności w zakładach karnych dla recydywistów, Warszawa–Łódź 1992.pl_PL
dc.referencesLenczewska H., Machel H., Kryzys idei resocjalizacji penitencjarnej – fenomen czy ostrzeżenie, [w:] J. Sowa, E. Piotrkowski, G. Rejman (red.), Wychowanie, profilaktyka, resocjalizacja, Rzeszów 2003.pl_PL
dc.referencesLeonieni M., Glosa do postanowienia SN z dnia 28 lipca 1980 r., sygn. 146/80, OSP 1981, nr 7–8, poz. 144.pl_PL
dc.referencesLeonieni M., Naprawienie szkody przy warunkowym zawieszeniu wykonania kary na tle nowej kodyfikacji karnej, Pal. 1970, nr 25.pl_PL
dc.referencesLeonieni M., Warunkowe zawieszenie wykonania kary w polskim prawie karnym. Analiza ustawy i praktyki sądowej, Warszawa 1974.pl_PL
dc.referencesLernell L., Podstawowe zagadnienia penologii, Warszawa 1977.pl_PL
dc.referencesLernell L., Podstawy nauki polityki kryminalnej, Warszawa 1967.pl_PL
dc.referencesLernell L., Współczesne zagadnienia polityki kryminalnej, Warszawa 1986.pl_PL
dc.referencesLewicki A., Psychologia kliniczna, Warszawa 1969.pl_PL
dc.referencesLinowski K., Kontakty skazanych na karę pozbawienia wolności ze światem zewnętrznym, Ostrowiec Świętokrzyski 2005.pl_PL
dc.referencesLipczyńska M., Warunkowość prowadzenia procesu (umorzenie warunkowe), skazania (zawieszenie wykonania kary) i przedterminowego zwolnienia jako trzy nurty przewodnie resocjalizacji sprawcy we współczesnym prawie karnym, AUW, „Przegląd Prawa i Administracji” 1976, nr 7.pl_PL
dc.referencesLipton D., Martinson R., Wilks J., The Effectiveness of Correctional Treatment, New York 1975.pl_PL
dc.referencesLiszt F., Der Zweckgedanke im Strafrecht, Marburg 1882.pl_PL
dc.referencesLubelski M., Stanik J., Tyszkiewicz L., Wybrane zagadnienia psychologii dla prawników, Warszawa 1986.pl_PL
dc.referencesLucas K., O reformie więzień, względnie o teorii więziennictwa, Paryż 1836.pl_PL
dc.referencesŁucarz K., Muszyńska A., Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii. Komentarz, Warszawa 2008.pl_PL
dc.referencesŁukasiewicz A., Ordyński J., Sobczak K., Rozmowa ze Zb. Ziobro. Odwrót od resocjalizacji, „Rzeczpospolita”, 16.12.2004, s. C3.pl_PL
dc.referencesŁukasiewicz M., Ostapa A., Obowiązek naprawienia szkody – wybrane zagadnienia, Prok.i Pr. 2001, nr 2.pl_PL
dc.referencesŁukaszek M., Postawy skazanych mężczyzn wobec żon i partnerek życiowych, [w:] F. Kozaczuk (red.), Resocjalizacja instytucjonalna. Perspektywy i zagrożenia, Rzeszów 2004.pl_PL
dc.referencesMacharski J., Pojęcie „postawy” w polskim prawie karnym, PiPr. 1976, nr 8–9.pl_PL
dc.referencesMachel H., Psychospołeczne uwarunkowania pracy resocjalizacyjnej personelu więziennego, Gdańsk 2001.pl_PL
dc.referencesMachel H., Więzienie jako instytucja karna i resocjalizacyjna, Gdańsk 2003.pl_PL
dc.referencesMacKenzie D., Criminal Justice and Crime Prevention, [w:] L. W. Sherman, D. Gottfredson, D. MacKenzie, J. Eck, P. Reuter, S. Bushway (red.), Preventic Crime: What Works, What Doesn’t, What’s Promising, Report to the U.S. Congress, Washington 1997 (http://www.ncjrs.gov/works).pl_PL
dc.referencesMakarewicz J., Kodeks karny z komentarzem, Lwów 1932.pl_PL
dc.referencesMakarewicz J., Prawo karne ogólne, Kraków 1914.pl_PL
dc.referencesMakarewicz J., Zbrodnia i kara, Lwów 1922.pl_PL
dc.referencesMalec J., Kary długoterminowe, [w:] T. Gardocka (red.), Kary długoterminowe. Polityka karna, wykonywanie, warunkowe zwolnienia, Warszawa 2006.pl_PL
dc.referencesMalec J., Przeprowadzanie i wykorzystanie badań psychologicznych oraz psychiatrycznych w polskich zakładach karnych, [w:] Stan i węzłowe problemy polskiego więziennictwa, cz. IV, Biul. RPO 2000, nr 42.pl_PL
dc.referencesMarek A., Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2007.pl_PL
dc.referencesMarek A., Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2010.pl_PL
dc.referencesMarek A., Komentarz do kodeksu karnego. Część ogólna, Warszawa 1999.pl_PL
dc.referencesMarek A., Model polityki karnej na tle projektowanych zmian ustawodawczych, PiPr. 1982, nr 5–6.pl_PL
dc.referencesMarek A., Nowa kodyfikacja karna. Krótkie komentarze, Warszawa 1998.pl_PL
dc.referencesMarek A., Powrót chuligańskiego charakteru czynu w prawie karnym, [w:] K. Krajewski (red.), Nauki penalne wobec problemów współczesnej przestępczości. Księga Jubileuszowa z okazji 70. rocznicy urodzin Prof. A. Gaberle, Warszawa 2007.pl_PL
dc.referencesMarek A., Prawo karne, Warszawa 2003.pl_PL
dc.referencesMarek A., Prawo karne. Zagadnienia teorii i praktyki, Warszawa 1997.pl_PL
dc.referencesMarek A., Reforma prawa karnego. Uwagi i postulaty, NP 1981, nr 7–8.pl_PL
dc.referencesMarek A., Rola amerykańskiej probacji i jej efektywność, „Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki humanistyczno-społeczne”, Prawo XVI, 1978, nr 89.pl_PL
dc.referencesMarek A., Rola kary pozbawienia wolności na tle tendencji w polityce kryminalnej, [w:] idem (red.), Księga jubileuszowa więziennictwa polskiego 1918–1988 r., Warszawa 1990.pl_PL
dc.referencesMazur M., Realizacja orzeczeń o warunkowym zawieszeniu wykonania kary pozbawienia wolności bez oddania skazanego pod dozór, [w:] J. Zagórski (red.), Wykonywanie środków probacji i readaptacji skazanych w Polsce, Biul. RPO [Warszawa] 2008, nr 59.pl_PL
dc.referencesMączyński M., [w:] G. Wągiel-Linder, Polski system probacji – stan i kierunki rozwoju w kontekście standardów europejskich, PWP 2008, nr 61.pl_PL
dc.referencesMelezini M., Punitywność wymiaru sprawiedliwości karnej w Polsce w XX w., Białystok 2003.pl_PL
dc.referencesMelezini M., Represyjność polityki karnej w okresie obowiązywania nowej kodyfikacji karnej, [w:] K. Krajewski (red.), Nauki penalne wobec problemów współczesnej przestępczości. Księga jubileuszowa z okazji 70. rocznicy urodzin Prof. A. Gaberle, Warszawa 2007.pl_PL
dc.referencesMelezini M., Kazmiruk K., Kara krótkoterminowego pozbawienia wolności a problem przeludnienia więzień, [w:] Z. Ćwiąkalski, G. Artymiak (red.), Współzależność prawa karnego materialnego i procesowego w świetle kodyfikacji karnych z 1997 r. i propozycji ich zmian, Warszawa 2009.pl_PL
dc.referencesMichelis de J., Orzekanie i wykonywanie przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności wobec skazanych zobowiązanych do utrzymywania kontaktu z kuratorem sądowym, [w:] J. Zagórski (red.), Wykonywanie środków probacji i readaptacji skazanych w Polsce, Biul. RPO [Warszawa] 2008, nr 59.pl_PL
dc.referencesMigda J., Raglewski J., Kara pozbawienia wolności. Zarys dziejów polskiej doktryny, prawa i praktyki penitencjarnej, Gdańsk 2005.pl_PL
dc.referencesMoldenhawer A., O przeprowadzeniu odosobnienia w zakładach więziennych, Warszawa 1870.pl_PL
dc.referencesMoleński W., Theologische Überlegungen zur Freiheitsstrafe. Schweizerische Zeitschrift für Strafrecht, Bern 1980.pl_PL
dc.referencesMontesquieu de Ch., Listy perskie, Warszawa 1979.pl_PL
dc.referencesMontesquieu de Ch., O duchu praw, Warszawa 1927.pl_PL
dc.referencesMorawska E. H., Standardy ochrony praw człowieka na przykładzie wyroków ETPCz w sprawach przeciwko Polsce, „Na wokandzie” 2011, nr 7.pl_PL
dc.referencesMorawski L., Wstęp do prawoznawstwa, Toruń 1998.pl_PL
dc.referencesMorawski L., Wykładnia w orzecznictwie sądów, Toruń 2002.pl_PL
dc.referencesMoriarty L. J., Ethical Issues of Selective Incapacitation, „Criminal Justice Research Bulletin” 1987, vol. 3, no. 4.pl_PL
dc.referencesMozgawa M., Kodeks karny. Praktyczny komentarz, Kraków 2006.pl_PL
dc.referencesMurzynowski A., Obowiązki probacyjne sprawców, GP 1976, nr 5.pl_PL
dc.referencesMurzynowski A., Udział organów sądowych w wykonywaniu kary pozbawienia wolności, referat na prawach rękopisu, Warszawa 1984.pl_PL
dc.referencesMusidłowski R., Warunkowe przedterminowe zwolnienie, [w:] Stan i węzłowe problemy polskiego więziennictwa, Biul. RPO [Warszawa] 1995, nr 28.pl_PL
dc.referencesMycka K., Praktyka orzecznicza sądów polskich w kontekście wykonywania kar i środków karnych, [w:] J. Jakubowska-Hara, C. Nowak (red.), Problemy aktualnej polityki karnej w Polsce na tle przeludnienia zakładów karnych, Warszawa 2010.pl_PL
dc.referencesMyrna B., Udział prokuratora w postępowaniu karnym wykonawczym, [w:] L. Bogunia (red.), Nowa kodyfikacja prawa karnego, t. IX, Wrocław 2001.pl_PL
dc.referencesNeymark E., Organizacja więziennictwa polskiego, Pal. 1925, nr 6–7.pl_PL
dc.referencesNeymark E., Zarys etiologii kryminalnej, Warszawa 1925.pl_PL
dc.referencesNiemcewicz J. U., Memoriał o nowym systemie więzień, ustanowiony w Stanach Zjednoczonych Ameryki, z franc. przeł. W. Stankiewicz, S. Walczak, Warszawa 1962.pl_PL
dc.referencesNiewiadomska I., Opinie skazanych dotyczące kary pozbawienia wolności jako wskaźnik adaptacji warunków izolacji więziennej, [w:] M. Kuć, I. Niewiadomska (red.), Kara kryminalna. Analiza psychologiczno-prawna, Lublin 2004.pl_PL
dc.referencesNiewiadomska M., W sprawie modeli wykonywania kary pozbawienia wolności, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica” 2004, nr 67, red. K. Indecki.pl_PL
dc.referencesNiewiadomska-Krawczyk M., Glosa do postanowienia SN z dnia 10 grudnia 2009 r., sygn. I KZP 26/09, Prob. 2010, nr 3–4.pl_PL
dc.referencesNowacki J., Wstęp do prawoznawstwa, Zakamycze 2002.pl_PL
dc.referencesNowicki M. A., Europejski Trybunał Praw Człowieka. Orzecznictwo, t. I: Prawo do rzetelnego procesu sądowego, Warszawa 2001.pl_PL
dc.referencesNowicki M. A., Nowy Europejski Trybunał Praw Człowieka. Wybór orzeczeń 1999– 2004, Warszawa 2005.pl_PL
dc.referencesOkoń W., Słownik pedagogiczny, Warszawa 1992.pl_PL
dc.referencesOrmowska A., Wybrane aspekty z praktyki i stosowania dozoru elektronicznego w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, Prob. 2010, nr 3–4.pl_PL
dc.referencesOstrihanska Z., Prognoza recydywy u nieletnich przestępców oraz wyniki badań prognostycznych 180 recydywistów w wieku 15–18 lat, Arch. Krym. 1965, t. III.pl_PL
dc.referencesPaprzycki L., Błachnio-Parzych A., Opiniowanie psychologiczne i psychiatryczne w procesie karnym, Kraków 2002.pl_PL
dc.referencesPastwa-Wojciechowska B., Psychopatyczne zaburzenia osobowości a problemy opiniowania sądowo-psychologicznego w sprawach karnych, [w:] J. Warylewski (red.), GSP, t. XIX, Gdańsk 2008.pl_PL
dc.referencesPawela S., Glosa do postanowienia SN z dnia 1 października 2007 r., sygn. V KK 270/07, OSP 2008, nr 9.pl_PL
dc.referencesPawela S., Glosa do postanowienia SN z dnia 21 marca 1996 r., sygn. III KRN 1/96, OSP 1996, nr 10.pl_PL
dc.referencesPawela S., Glosa do uchwały SN z dnia 15 kwietnia 1999 r., sygn. I KZP 6/99, OSP 1999, nr 11.pl_PL
dc.referencesPawela S., Glosa do uchwały SN z dnia 29 października 2002 r., sygn. I KZP 29/02, OSP 2003, nr 5.pl_PL
dc.referencesPawela S., Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, Warszawa 1972.pl_PL
dc.referencesPawela S., Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, Warszawa 1993.pl_PL
dc.referencesPawela S., Kodeks karny wykonawczy. Praktyczny komentarz, Warszawa 1999.pl_PL
dc.referencesPawela S., O czynnikach prognostycznych przy warunkowym zwolnieniu, NP 1983, nr 9–10.pl_PL
dc.referencesPawela S., Prawo karne wykonawcze. Zarys wykładu, Zakamycze 2003.pl_PL
dc.referencesPawela S., Wykonywanie orzeczeń w sprawach karnych. Komentarz, Warszawa 1965.pl_PL
dc.referencesPawlak S., Organizacja polskiego więziennictwa, [w:] A. Marek (red.), Księga jubileuszowa więziennictwa polskiego 1918–1988 r., Warszawa 1990.pl_PL
dc.referencesPeiper L., Komentarz do kodeksu postępowania karnego, Kraków 1933.pl_PL
dc.referencesPiątkowska J., Akt rozpaczy czy forma protestu, G.Pen. 1984, nr 18.pl_PL
dc.referencesPiątkowska J., Za tym kryje się człowiek, G.Pen. 1984, nr 23.pl_PL
dc.referencesPiechowiak Z., Badanie poglądów na temat instytucji mediacji między ofiarą i sprawcą w wybranym środowisku lokalnym, PWP 2010, nr 66.pl_PL
dc.referencesPieńkos J., Słownik łacińsko-polski, Warszawa 1993.pl_PL
dc.referencesPietruszka R., Warunkowe zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności na podstawie art. 152 k.k.w., [w:] S. Lelental, G. B. Szczygieł (red.), X lat obowiązywania kodeksu karnego wykonawczego, Białystok 2009.pl_PL
dc.referencesPietrzykowski H., Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia, PS 2005, nr 4.pl_PL
dc.referencesPietrzykowski K. (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, t. I, Warszawa 1997.pl_PL
dc.referencesPinatel J., Alcoolisme et Criminalitè, „Revue de Science Criminelle et de Droit Penal Comparè”, Paris 1958.pl_PL
dc.referencesPinatel J., Criminologie, Paris 1963.pl_PL
dc.referencesPławski S., Prawo penitencjarne, Warszawa 1968.pl_PL
dc.referencesPławski S., Recydywa, Warszawa 1966.pl_PL
dc.referencesPłonka A., Prawa więźnia, [w:] L. Koba, W. Wacławczyk (red.), Prawa człowieka. Wybrane zagadnienia i problemy, Warszawa 2009.pl_PL
dc.referencesPohl Ł., Represyjność polskiego prawa karnego (Zjazd Katedr Prawa Karnego, Gniezno, 26–29 września 2006 r.), PWP 2007, nr 54.pl_PL
dc.referencesPolski słownik medyczny, Warszawa 1981.pl_PL
dc.referencesPopielski B., Kobiela J., Medycyna sądowa, Warszawa 1972.pl_PL
dc.referencesPopielski B., Orzecznictwo lekarskie, Warszawa 1981.pl_PL
dc.referencesPopławski H., Medyczno-prawne aspekty ciężkiego uszkodzenia ciała, NP 1977, nr 4.pl_PL
dc.referencesPopławski H., Prawo penitencjarne, Gdańsk 1984.pl_PL
dc.referencesPorowski M., Rzepliński A., Uwięzienie a wartości, [w:] A. Rzepliński, T. Szymanowski (red.), Doświadczenia i perspektywy systemu penitencjarnego w Polsce, Warszawa 1987.pl_PL
dc.referencesPospiszyl K., Resocjalizacja. Teoretyczne podstawy oraz przykłady programów oddziaływań, Warszawa 1988.pl_PL
dc.referencesPostulski K., Glosa do postanowienia SN z dnia 1 lutego 1995 r., sygn. III KRN 203/94, PS 1996, nr 2.pl_PL
dc.referencesPostulski K., Glosa do postanowienia SN z dnia 4 października 2004 r., sygn. IV KK 252/04, PS 2005, nr 7–8.pl_PL
dc.referencesPostulski K., Glosa do postanowienia SN z dnia 5 maja 2003 r., sygn. V KK 241/02, PS 2004, nr 2.pl_PL
dc.referencesPostulski K., Glosa do uchwały SN z dnia 12 grudnia 1995 r., sygn. I KZP 35/95, Pal. 1996, nr 7–8.pl_PL
dc.referencesPostulski K., Glosa do uchwały SN z dnia 18 października 2001 r. (niepubl.), sygn. I KZP 22/01, Pal. 2003, nr 5–6.pl_PL
dc.referencesPostulski K., Glosa do uchwały SN z dnia 21 grudnia 1999 r., sygn. I KZP 45/99, OSP 2000, nr 5.pl_PL
dc.referencesPostulski K., Glosa do uchwały SN z dnia 29 października 2002 r., sygn. I KZP 29/02, Prok.iPr. 2003, nr 2.pl_PL
dc.referencesPostulski K., Glosa do uchwały SN z dnia 30 czerwca 2008 r., sygn. I KZP 15/08, Prok.iPr. 2008, nr 12.pl_PL
dc.referencesPostulski K., Glosa do uchwały SN z dnia 30 maja 1989 r., sygn. V KZP 9/89, NP 1990, nr 4–6.pl_PL
dc.referencesPostulski K., Nowa kodyfikacja karna. Kodeks karny wykonawczy. Krótkie komentarze, Warszawa 1998, z. 10.pl_PL
dc.referencesPostulski K., Odroczenie wykonania kary, NP 1989, nr 7–8.pl_PL
dc.referencesPostulski K., Status prokuratora w postępowaniu karnym wykonawczym, Prok. iPr. 2000, nr 12.pl_PL
dc.referencesPostulski K., Stosowanie art. 152 k.k.w., PS 2001, nr 7–8.pl_PL
dc.referencesPostulski K., Wykonywanie orzeczeń o warunkowym zawieszeniu wykonania kary (postępowanie przed sądem), Prob. 2010, nr 3–4.pl_PL
dc.referencesPostulski K., Zakres orzekania sądu w postępowaniu karnym wykonawczym (przegląd postępowań incydentalnych). Nowa kodyfikacja karna, Warszawa 1998.pl_PL
dc.referencesPratkowiecki P., Glosa do uchwały SN z dnia 17 marca 2000 r., sygn. I KZP 2/00, PS 2002, nr 5.pl_PL
dc.referencesProjekt kodeksu karnego oraz przepisów wprowadzających kodeks karny, Warszawa 1968.pl_PL
dc.referencesProjekt kodeksu karnego wykonawczego. Uzasadnienie, Warszawa 1968.pl_PL
dc.referencesProjekt kodeksu karnego wykonawczego wraz z uzasadnieniem, PiPr. 1994, nr 7–8, wkładka do zeszytu.pl_PL
dc.referencesPrzybylczak L., Instytucja warunkowego przedterminowego zwolnienia w nowym kodeksie karnym i kodeksie karnym wykonawczym, Prok.iPr. 1998, nr 9.pl_PL
dc.referencesPrzybylczak L., Marcinkowski J., Przerwa w odbywaniu kary pozbawienia wolności, „Problemy Praworządności” 1985, nr 8–9.pl_PL
dc.referencesPrzybyliński S., Podkultura więzienna – wielowymiarowość rzeczywistości penitencjarnej, Kraków 2005.pl_PL
dc.referencesPrzybysz J., Psychiatria sądowa. Opiniowanie w procesie karnym. Podręcznik dla lekarzy i prawników, Toruń 2003.pl_PL
dc.referencesPszczołowski T., Metodologia umiejętności praktycznych Jerzego Hosteleta. Materiały prakseologiczne. O prakseologii, Warszawa 1963.pl_PL
dc.referencesPytel M., Motywy odmowy warunkowego przedterminowego zwolnienia na przykładzie zakładu karnego dla kobiet, [w:] T. Gardocka (red.), Kary długoterminowe. Polityka karna, wykonywanie, warunkowe zwolnienia, Warszawa 2006.pl_PL
dc.referencesPytka L., Pedagogika resocjalizacyjna, Warszawa 2000.pl_PL
dc.referencesPytlakowski P., Od deski do deski, „Polityka”, 2.06.2007, nr 22.pl_PL
dc.referencesRabinowicz L., Podstawy nauki o więziennictwie, Warszawa 1933.pl_PL
dc.referencesRabinowicz L., Współczesna ewolucja antropologii kryminalnej, Warszawa 1934.pl_PL
dc.referencesRadwański Z., Odpowiedzialność odszkodowawcza za szkody wyrządzone przy wykonywaniu władzy publicznej w świetle projektowanej nowelizacji kodeksu cywilnego, RPEiS 2004, nr 2.pl_PL
dc.referencesRadzinowicz L., Zagadnienie tzw. prawa penitencjarnego. Kilka uwag w związku z artykułem p. Jerzego Śliwowskiego pt. „Narodziny prawa penitencjarnego”, „Gazeta Sądowa Warszawska” 1935, nr 15.pl_PL
dc.referencesRaglewski J., Modele nadzwyczajnego złagodzenia kary w polskim systemie prawa karnego (analiza dogmatyczna w ujęciu materialno-prawnym), Kraków 2008.pl_PL
dc.referencesRappaport E. S., Nowy system kodyfikacji ustawodawstwa kryminalnego. Kodeks karny wykonawczy, Warszawa 1930.pl_PL
dc.referencesRappaport E. S., Polityka kryminalna w zarysie, Łódź 1948.pl_PL
dc.referencesRatajczak A., Ustawa o szczególnej odpowiedzialności karnej, PiPr. 1987, nr 8.pl_PL
dc.referencesRejman G. (red.), Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz, Warszawa 1999.pl_PL
dc.referencesRezolucje i zalecenia I Kongresu ONZ w sprawie zapobiegania przestępczości i postępowania z więźniami, „Przegląd Więziennictwa” 1958.pl_PL
dc.referencesRico J. M., Alternativas al. Castigo, „Annales Internationales de Criminologie” 1993, t. XXI, nr 2.pl_PL
dc.referencesRobertson A. H., Human rights in Europe, Manchester 1997.pl_PL
dc.referencesRodakiewicz W., Warunkowe zwolnienie młodocianych z reszty kary pozbawienia wolności, Wrocław 2005.pl_PL
dc.referencesRusinek M., Krytycznie o przyjętym kształcie dozoru elektronicznego, PWP 2008, nr 60.pl_PL
dc.referencesRyba M., Warunkowe zwolnienie w polskim prawie karnym, Warszawa 1966.pl_PL
dc.referencesRymarz K., Zasada „bezzwłoczności” w postępowaniu wykonawczym, PWP 2004, nr 44–45.pl_PL
dc.referencesRzepliński A., Problem prawa więźniów do kontaktu z osobami bliskimi, „Studia Prawnicze” 1976, nr 3.pl_PL
dc.referencesRzepliński A., Rodziny więźniów długoterminowych (z badań nad społecznymi skutkami skazania), Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1981.pl_PL
dc.referencesSarnecki P., Sokolewicz W., Trzciński, [w:] K. Działocha, L. Garlicki (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. III, Warszawa 2003.pl_PL
dc.referencesSbarbaro E., Prison Crisis. Critical Readings, New York 1995.pl_PL
dc.referencesSecomski K., Nauki prawne a współczesne badania prognostyczne, PiPr. 1971, nr 3–4.pl_PL
dc.referencesSeidler G. L., Z zagadnień filozofii prawa, Lublin 1978.pl_PL
dc.referencesSielicki D., Elektroniczne monitorowanie przestępców – nowoczesna alternatywa pozbawienia wolności, PWP 2005, nr 47–48.pl_PL
dc.referencesSiemaszko A., Gruszczyńska B., Marczewski M., Atlas przestępczości w Polsce, Warszawa 2003.pl_PL
dc.referencesSienkiewicz Z., Studium mediacji. Od teorii ku praktyce, Warszawa 2007.pl_PL
dc.referencesSiewierski M., Kodeks karny i prawo o wykroczeniach. Komentarz, Warszawa 1958.pl_PL
dc.referencesSiewierski M., Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 1958.pl_PL
dc.referencesSikora J., Obraz emocjonalności więźniów w świetle badań, Wrocław 1973.pl_PL
dc.referencesSikora J., Problemy resocjalizacji w świetle badań psychologicznych, Warszawa 1978.pl_PL
dc.referencesSiwek M., Glosa do uchwały SN z dnia 21 listopada 2001 r., sygn. I KZP 14/01, Prok.iPr. 2002, nr 3.pl_PL
dc.referencesSkarbek F., O kongresie pokutnym we Frankfurcie nad Menem w końcu września 1846 r., „Biblioteka Warszawska” 1847, t. I.pl_PL
dc.referencesSkobejko R., Przerwa w odbywaniu kary pozbawienia wolności, NP 1970, nr 9.pl_PL
dc.referencesSkorupka J., Rodzajowy przedmiot ochrony, Prok.iPr. 2000, nr 1.pl_PL
dc.referencesSkorupka J., Szołucha S., Refleksje o materialnych i formalnych aspektach środka karnego obowiązku naprawienia szkody, [w:] Z. Ćwiąkalski, G. Artymiak (red.), Współzależność prawa karnego materialnego i procesowego w świetle kodyfikacji karnych z 1997 r. i propozycji ich zmian, Warszawa 2009.pl_PL
dc.referencesSkupiński J., Warunkowe skazanie w prawie polskim i na tle porównawczym, Warszawa 1992.pl_PL
dc.referencesSkupiński J., Warunkowe zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności, [w:] J. Jakubowska-Hara, J. Skupiński (red.), Alternatywy pozbawienia wolności w polskiej polityce karnej, Warszawa 2009.pl_PL
dc.referencesSługocki L., Glosa do uchwały SN z dnia 30 maja 1989 r., sygn. V KZP 9/89, Pal. 1990, nr 11–12.pl_PL
dc.referencesStachowiak S., Ułaskawienie w przepisach k.p.k. z 1997 r., WPP 2000, nr 2.pl_PL
dc.referencesStanik J. M., Psychologiczne metody poznania człowieka, [w:] L. Tyszkiewicz (red.), Wybrane zagadnienia psychologii dla prawników, Warszawa 1986.pl_PL
dc.referencesStańdo-Kawecka B., Prawne podstawy resocjalizacji, Zakamycze 2000.pl_PL
dc.referencesStańdo-Kawecka B., Warunkowe przedterminowe zwolnienie w krajach europejskich, PWP 2007, nr 54.pl_PL
dc.referencesStefańska B. J., Glosa do postanowienia SN z dnia 4 stycznia 2011 r., sygn. SDI 32/10, Pal. 2011, nr 9–10.pl_PL
dc.referencesStefański R. A., Nowe środki probacyjne, Prok.iPr. 2006, nr 4.pl_PL
dc.referencesStefański R. A., Środek karny w postaci obowiązku powstrzymania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, zakazu kontaktowania się z określonymi osobami lub zakazu opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu, PS 2006, nr 3.pl_PL
dc.referencesStern V., Probacja i quasi-izolacyjne środki karne w Anglii, [w:] B. Hołyst (red.), Problemy współczesnej penitencjarystyki w świecie, t. II, Warszawa 1987.pl_PL
dc.referencesStępniak P., Odroczenie wykonania kary jako przesłanka probacyjna, [w:] S. Lelental, G. B. Szczygieł (red.), X lat obowiązywania kodeksu karnego wykonawczego, Białystok 2009.pl_PL
dc.referencesStępniak P., Udział skazanego w kształtowaniu prognozy kryminologicznej, PWP 2008, nr 61.pl_PL
dc.referencesStępniak P., Warunkowe zwolnienie a praca socjalna. Wąskie i szerokie konteksty problemu, [w:] T. Gardocka (red.), Kary długoterminowe. Polityka karna, wykonywanie, warunkowe zwolnienia, Warszawa 2006.pl_PL
dc.referencesStrycharz S., Pojęcie porządku prawnego w kodeksie karnym, NP 1970, nr 6.pl_PL
dc.referencesSuchodolski B. (red.), Zarys pedagogiki, Warszawa 1964.pl_PL
dc.referencesSych W., Glosa do wyroku SN z dnia 13 listopada 2008 r., sygn. IV KK 366/08, Prob. 2011, nr 2.pl_PL
dc.referencesSzamota-Seaki B., Odstraszające oddziaływanie kary na sprawcę przestępstw w świetle badań empirycznych, Arch. Krym. 1995, t. XXI.pl_PL
dc.referencesSzczygieł G. B., Instytucja kurateli penitencjarnej w ocenie i oczekiwaniach skazanych, funkcjonariuszy i kuratorów zawodowych, [w:] eadem, Społeczna readaptacja skazanych w polskim systemie penitencjarnym, Białystok 2002.pl_PL
dc.referencesSzczygieł G. B., Kary długoterminowe a cele wykonywania kary pozbawienia wolności, [w:] T. Gardocka (red.), Kary długoterminowe. Polityka karna, wykonywanie, warunkowe zwolnienia, Warszawa 2006.pl_PL
dc.referencesSzczygieł G. B., Problematyka wykonywania kary pozbawienia wolności w świetle nowego kodeksu karnego i kodeksu karnego wykonawczego. Kurator penitencjarny – wstęp do probacji, Białystok 1997.pl_PL
dc.referencesSzczygieł G. B., Przygotowanie skazanych do opuszczenia zakładu karnego (na przykładzie białostockiego modelu kurateli sądowej), PWP 2001, nr 31.pl_PL
dc.referencesSzczygieł G. B., Zasady procesowe w postępowaniu o warunkowe przedterminowe zwolnienie, Pal. 1987, nr 12.pl_PL
dc.referencesSzelhaus S., Kwestia skuteczności długoterminowych kar pozbawienia wolności, PiPr. 1968, nr 11.pl_PL
dc.referencesSzerer M., Karanie a humanizm, Warszawa 1964.pl_PL
dc.referencesSzerer M., Kodeks karny a prewencja ogólna, „Głos Sądownictwa” 1936, nr 3.pl_PL
dc.referencesSzewczyk M., Glosa do uchwały SN z dnia 20 stycznia 2005 r., sygn. I KZP 30/04, OSP 2005, nr 9.pl_PL
dc.referencesSzewczyk M., Kara pracy na cele społeczne na tle rozważań o przestępstwie i karze. Studium prawno-porównawcze, Kraków 1996.pl_PL
dc.referencesSzymanowski T., Kodeks karny wykonawczy po nowelizacji z 2003 r., PiPr. 2004, nr 3.pl_PL
dc.referencesSzymanowski T., Miejsce kurateli w realizacji polityki karnej w Polsce, referat wygłoszony na Konferencji Naukowej „90 lat kurateli sądowej w Polsce. Historia – teraźniejszość – przyszłość”, Sejm RP, 9 grudnia 2009 r.; zob. PWP 2010, nr 66.pl_PL
dc.referencesSzymanowski T., Opinia społeczna w Polsce o zmianach prawa karnego, PiPr. 2007, nr 5.pl_PL
dc.referencesSzymanowski T., Polityka karna i penitencjarna w Polsce w okresie przemian prawa karnego, Warszawa 2004.pl_PL
dc.referencesSzymanowski T., Polityka karna sądów u progu nowej kodyfikacji, PiPr. 2000, nr 1.pl_PL
dc.referencesSzymanowski T., Recydywa w Polsce. Zagadnienia prawa karnego, kryminologii i polityki kryminalnej, Warszawa 2010.pl_PL
dc.referencesSzymanowski T., Referat wygłoszony na Konferencji Naukowej „Alternatywy pozbawienia wolności w polskiej polityce karnej”, Instytut Nauk Prawnych PAN, Warszawa, 3 grudnia 2009 r.pl_PL
dc.referencesSzymanowski T., Górski J., Wykonywanie kary pozbawienia wolności w świetle wyników badań, Warszawa 1982.pl_PL
dc.referencesSzymanowski T., Świda Z., Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, Warszawa 1998.pl_PL
dc.referencesSzymanowski T., Ziembiński S., Idee Johna Howarda a problemy współczesnej praktyki penitencjarnej w Polsce, PiPr. 1978, nr 5.pl_PL
dc.referencesŚliwiński S., Proces karny. Przebieg procesu i postępowanie wykonawcze, Warszawa 1948.pl_PL
dc.referencesŚliwowski J., Górny J., Resocjalizacja a problem dolegliwości kary, PiPr. 1981, nr 3.pl_PL
dc.referencesŚliwowski J., Kara pozbawienia wolności we współczesnym świecie. Rozważania penitencjarne i penologiczne, Warszawa 1981.pl_PL
dc.referencesŚliwowski J., Kodeks karny wykonawczy. Wykonywanie kary pozbawienia wolności, Warszawa 1970.pl_PL
dc.referencesŚliwowski J., Narodziny prawa penitencjarnego, „Gazeta Sądowa Warszawska” 1934, nr 44–45.pl_PL
dc.referencesŚliwowski J., Polska myśl penitencjarna 1946–1971 r., Warszawa–Poznań 1972.pl_PL
dc.referencesŚliwowski J., Prawo i polityka penitencjarna, Toruń 1978.pl_PL
dc.referencesŚliwowski J., Prawo karne, Warszawa 1975.pl_PL
dc.referencesŚliwowski J., Sądowy nadzór penitencjarny, Warszawa 1965.pl_PL
dc.referencesŚliwowski J., Tymczasowy regulamin wykonywania kary pozbawienia wolności i jego ocena, PiPr. 1976, nr 10.pl_PL
dc.referencesŚliwowski J., Ustawowy a sędziowski wymiar kary, Warszawa 1936.pl_PL
dc.referencesŚpiewak J., Kurator sądowy w postępowaniu karnym wykonawczym, Warszawa 1999.pl_PL
dc.referencesŚpiewak J., Rola kuratora sądowego w wykonywaniu kary pozbawienia wolności w nowym kodeksie karnym wykonawczym, PWP 1998, nr 18.pl_PL
dc.referencesŚpiewak J., Środki odwoławcze według kodeksu karnego wykonawczego z 1997 r., PWP 1998, nr 19.pl_PL
dc.referencesŚpiewak J., Warunkowe zwolnienie w kodeksie karnym i kodeksie karnym wykonawczym, PWP 1998, nr 20–21.pl_PL
dc.referencesŚpiewak J., Zakres nadzoru penitencjarnego według kodeksu karnego wykonawczego z 1997 r., PWP 2000, nr 26.pl_PL
dc.referencesŚwiatłowski A., Środki zaskarżenia w polskim prawie karnym, materiały z konferencji upamiętniającej Prof. Zbigniewa Dodę, Kraków, 19 czerwca 2000 r., Prok.iPr. 2000, nr 12.pl_PL
dc.referencesŚwida W., Prawo karne, Warszawa 1982.pl_PL
dc.referencesŚwida W., Recydywa według nowego ustawodawstwa karnego, Warszawa 1969.pl_PL
dc.referencesŚwida Z., Charakter i stosowanie instytucji warunkowego przedterminowego zwolnienia z odbycia reszty kary pozbawienia wolności, [w:] K. Krajewski (red.), Nauki penalne wobec problemów współczesnej przestępczości. Księga jubileuszowa z okazji 70. rocznicy urodzin Prof. A. Gaberle, Warszawa 2007.pl_PL
dc.referencesŚwida-Łagiewska Z., Charakter prawny i zakres postępowania sądu w stadium wykonawczym w trybie art. 26 k.k.w., PiPr. 1986, nr 12.pl_PL
dc.referencesŚwida-Łagiewska Z., Sądownictwo penitencjarne jako instytucja procesowa, Warszawa 1974.pl_PL
dc.referencesTarnowska-Werner M., Międzynarodowe prawo humanitarne, [w:] L. Koba, W. Wacławczyk (red.), Prawa człowieka. Wybrane zagadnienia i problemy, Warszawa 2009.pl_PL
dc.referencesTobis A., Istota warunkowego zwolnienia, P.Pen. 1966, nr 1.pl_PL
dc.referencesTobis A., Prawo penitencjarne i polityka penitencjarna, Poznań 1978.pl_PL
dc.referencesTomporek A., Zakres nadzoru penitencjarnego w nowym kodeksie karnym wykonawczym, PWP 1999, nr 24–25.pl_PL
dc.referencesTraczewski J., W sprawie podstaw i warunków udzielania przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności, NP 1966, nr 6.pl_PL
dc.referencesTulczyński A. (red.), Człowiek zabija siebie sam, Gdańsk 1983.pl_PL
dc.referencesTyszkiewicz L., Aktualne problemy i kierunki polityki penalizacyjnej w Polsce, referat na prawach maszynopisu wygłoszony na Zjeździe Katedr Prawa Karnego, Gniezno 2006.pl_PL
dc.referencesTyszkiewicz L., Badania osobopoznawcze w prawie karnym, Warszawa 1975.pl_PL
dc.referencesTyszkiewicz L., Rzut oka na niektóre aktualne problemy prawa karnego, polityki kryminalnej i kryminologii, [w:] T. Dukiet-Nagórska (red.), Zagadnienia współczesnej polityki kryminalnej, Bielsko-Biała 2006.pl_PL
dc.referencesTyszkiewicz L., Zakład karny w relacjach i opiniach recydywistów, [w:] B. Hołyst, S. Redo (red.), Problemy więziennictwa u progu XXI w., materiały I Polskiego Kongresu Penitencjarnego, Kalisz, 3–5 czerwca 1996 r., Warszawa 1996.pl_PL
dc.referencesTyszkiewicz L., Czy i jak zmieniać aktualną politykę karną, PS 2002, nr 3.pl_PL
dc.referencesTyszkiewicz L., Kosmowski S., O efektywności prawa karnego, ciemnej liczbie, wiktymizacji i rozmiarach narkomanii, Arch. Krym. 2004, t. XXVI.pl_PL
dc.referencesUchwała podjęta na Ogólnopolskim Zjeździe Katedr Prawa Karnego w sprawie tzw. populizmu penalnego, Szklarska Poręba, 24–27 września 2008 r., PWP 2008, nr 61.pl_PL
dc.referencesUrban B., Pedagogika resocjalizacyjna w strukturze nauk społecznych, [w:] S. Palka (red.), Pogranicza pedagogiki i nauk pomocniczych, Kraków 2004.pl_PL
dc.referencesUszkiewicz L., Zarys psychiatrii sądowej, Warszawa 1979.pl_PL
dc.referencesUzasadnienie rządowego projektu nowego kodeksu karnego, [w:] I. Fredrich- -Michalska, B. Stachurska-Marcińczak (red.), Nowe kodeksy karne z 1997 r. uzasadnieniami, Warszawa 1997.pl_PL
dc.referencesWalczak S., Postępowanie ze skazanymi w polskim systemie penitencjarnym, Warszawa 1992.pl_PL
dc.referencesWalczak S., Prawo penitencjarne. Zarys systemu, Warszawa 1972.pl_PL
dc.referencesWalczak S., Studia prawnicze a potrzeby praktyki wymiaru sprawiedliwości, NP 1962, nr 5.pl_PL
dc.referencesWaligóra B., Deprywacja potrzeb u osób pozbawionych wolności, [w:] B. Hołyst (red.), Problemy współczesnej penitencjarystyki w Polsce, t. I, Warszawa 1984.pl_PL
dc.referencesWaligóra B., Funkcjonowanie człowieka w warunkach izolacji więziennej, Poznań 1974.pl_PL
dc.referencesWarner S. B., Factors Determining Parole from the Massachusetts Reformatory, „Journal of Criminal Law and Criminology” 1923, vol. 14.pl_PL
dc.referencesWaszczyński J., Prawo karne materialne a prawo karne wykonawcze. Problem rozgraniczenia, materiały z konferencji, Kalisz 1990.pl_PL
dc.referencesWaszczyński J., Prawo karne w zarysie. Nauka o karze i innych środkach penalnych, Łódź 1983.pl_PL
dc.referencesWaszczyński J., Prawo karne w zarysie. Nauka o ustawie karnej i o przestępstwie, Łódź 1979.pl_PL
dc.referencesWągiel-Linder G., Groźny tłok pod celą, „Forum Penitencjarne” 2001, nr 4.pl_PL
dc.referencesWiciński G., Glosa do postanowienia Sądu Apel. w Katowicach, sygn. II AKz 304/99, Prok.iPr. 2003, nr 12.pl_PL
dc.referencesWiciński G., Glosa do postanowienia Sądu Apel. w Krakowie z dnia 19 grudnia 2006 r., sygn. II AKzw 984/06, PWP 2007, nr 56–57.pl_PL
dc.referencesWiciński G., Glosa do postanowienia Sądu Apel. w Krakowie, sygn. II AKz 279/99, Prok.iPr. 2001, nr 11.pl_PL
dc.referencesWiciński G., Glosa do postanowienia Sądu Apel. w Łodzi z dnia 23 marca 1999 r., sygn. AKz 114/99, Prok.iPr. 2000, nr 7–8.pl_PL
dc.referencesWiciński G., Glosa do uchwały SN z dnia 19 kwietnia 2000 r., sygn. I KZP 8/2000, Prok.iPr. 2001, nr 1.pl_PL
dc.referencesWiciński G., Glosa do wyroku Sądu Apel. we Wrocławiu z dnia 24 marca 2005 r., sygn. I ACa 44/05, MPr. 2007, nr 7.pl_PL
dc.referencesWiciński G., Instytucja przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności w świetle nowego prawa karnego wykonawczego, PWP 1996, nr 12–13.pl_PL
dc.referencesWiciński G., Instytucjonalne formy kontaktów ze światem zewnętrznym osób odbywających karę pozbawienia wolności, [w:] K. Indecki (red.), Aktualne problemy prawa karnego, kryminologii i penitencjarystyki. Księga pamiątkowa ofiarowana Prof. S. Lelentalowi, Łódź 2004.pl_PL
dc.referencesWiciński G., Podstawy stosowania warunkowego zwolnienia z odbycia reszty kary, PWP 1999, nr 24–25.pl_PL
dc.referencesWiciński G., Postępowanie w sprawach o udzielenie przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności, P.Pen.iK. 1989, nr 16.pl_PL
dc.referencesWiciński G., Przerwa w karze pozbawienia wolności wykonywanej w systemie dozoru elektronicznego, PWP 2010, nr 67–68.pl_PL
dc.referencesWiciński G., Przerwa wykonania kary pozbawienia wolności w systemie probacji. Zagadnienia teorii i praktyki stosowania art. 155 k.k.w., [w:] S. Lelental, G. B. Szczygieł (red.), X lat obowiązywania kodeksu karnego wykonawczego, Białystok 2009.pl_PL
dc.referencesWiciński G., Wybrane zagadnienia z zakresu stosowania przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica” 1991, nr 47.pl_PL
dc.referencesWidacki J., Hołda Z., Glosa do uchwały SN z dnia 17 listopada 2005 r., sygn. I KZP 42/05, PiPr. 2006, nr 5.pl_PL
dc.referencesWierzbicki P., Indywidualizacja penitencjarna w Polsce, Warszawa 1976.pl_PL
dc.referencesWiktorska P., Warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary – zarys historycznego rozwoju instytucji, PWP 2004, nr 44–45.pl_PL
dc.referencesWilk L., Kara dożywotniego pozbawienia wolności a instytucje warunkowego zwolnienia i prawa łaski, Prok.iPr. 2008, nr 10.pl_PL
dc.referencesWilson J. Q., Crime and Public Policy, San Francisco 1983.pl_PL
dc.referencesWinczorek P., Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Warszawa 2008.pl_PL
dc.referencesWojciechowski J., Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2002.pl_PL
dc.referencesWojciechowski J., Kodeks karny. Komentarz. Orzecznictwo, Warszawa 1998.pl_PL
dc.referencesWolter W., Glosa do wyroku SN z dnia 29 marca 1978 r., sygn. I KR 46/78, NP 1979, nr 3.pl_PL
dc.referencesWolter W., Zasady wymiaru kary w k.k. z 1969 r., PiPr. 1969, nr 10.pl_PL
dc.referencesWołowicz M., Ocena skazanych przed warunkowym zwolnieniem, P.Pen.iK. 1986, nr 8.pl_PL
dc.referencesWołowicz M., Wstęp do metod i technik badań penitencjarnych, Warszawa 1989.pl_PL
dc.referencesWoźnica B., W stronę terapii, czyli o orientacji oddziaływań penitencjarnych, [w:] J. Świtka, M. Kuć, I. Niewiadomska (red.), Osobowość przestępcy a proces resocjalizacji, Lublin 2005.pl_PL
dc.referencesWróbel W., Glosa do uchwały SN z dnia 11 stycznia 1999 r., sygn. I KZP 15/98, PiPr. 1999, nr 3.pl_PL
dc.referencesWróbel W., Zoll A., Polskie prawo karne. Część ogólna, Kraków 2010.pl_PL
dc.referencesWróblewski B., Penologia, socjologia kar, Wilno 1926.pl_PL
dc.referencesWróblewski B., Zarys polityki karnej, Wilno 1928.pl_PL
dc.referencesWróblewski B., Świda W., Sędziowski wymiar kary w Rzeczypospolitej Polskiej, Wilno 1939.pl_PL
dc.referencesWróblewski J., Rozumienie prawa i jego wykładnia, Warszawa 1990.pl_PL
dc.referencesWyrembak J., Dyrektywy ogólne wymiaru kary w aspekcie historycznym, [w:] L. Gardocki, M. Królikowski, A. Walczak-Żochowska (red.), Gaudium in litteris est. Księga jubileuszowa ofiarowana Pani Profesor G. Rejman, Warszawa 2005.pl_PL
dc.referencesZabłocki S., Glosa do postanowienia SN z dnia 21 czerwca 2000 r., sygn. I KZP 8/2000, Pal. 2000, nr 9–10.pl_PL
dc.referencesZabłocki S., Glosa do uchwały SN z dnia 27 kwietnia 2001 r., sygn. I KZP 8/01, Pal. 2001, nr 9–10.pl_PL
dc.referencesZabłocki S., Wypych P., Orzecznictwo sądów apelacyjnych w sprawach karnych, Warszawa 2002.pl_PL
dc.referencesZagórski J., Dozór kuratora sądowego przy warunkowym zawieszeniu wykonania kary pozbawienia wolności, [w:] idem (red.), Wykonywanie środków probacji i readaptacji skazanych w Polsce, Biul. RPO [Warszawa] 2008, nr 59.pl_PL
dc.referencesZagórski J., Organizacja pracy i zadania kuratorów sądowych dla dorosłych, [w:] idem (red.), Wykonywanie środków probacji i readaptacji skazanych w Polsce, Biul. RPO [Warszawa] 2008, nr 59.pl_PL
dc.referencesZagórski J., Realizacja w Polsce środków probacji i readaptacji skazanych – w świetle badań Biura RPO, [w:] J. Lachowski, Alternatywy pozbawienia wolności w polskiej polityce karnej, PWP 2010, nr 66 oraz [w:] J. Jakubowska-Hara, C. Nowak (red.), Problemy aktualnej polityki karnej w Polsce na tle przeludnienia zakładów karnych, Warszawa 2010.pl_PL
dc.referencesZagórski J., Skoro państwo sobie nie radzi, „Rzeczpospolita” 2001, nr 74.pl_PL
dc.referencesZakrzewski P., Zagadnienie prognozy kryminologicznej, Warszawa 1964.pl_PL
dc.referencesZgoliński I., Nowe sposoby wykonywania kary pozbawienia wolności, „Jurysta” 2008, nr 5.pl_PL
dc.referencesZielińska E. (red.), Standardy prawne Rady Europy, Warszawa 1997.pl_PL
dc.referencesZiembiński Z., Logika prawnicza, Warszawa 1999.pl_PL
dc.referencesZimoch S., Glosa do postanowienia Sądu Apel. w Lublinie z dnia 24 września 1992 r., sygn. II AKo 32/92, OSA 1994, nr 2.pl_PL
dc.referencesZoll A., Glosa do wyroku SN z dnia 22 września 1999 r., sygn. III KKN 195/99, OSP 2000, nr 5.pl_PL
dc.referencesZoll A., O reformie prawa karnego, PiPr. 1992, nr 1.pl_PL
dc.referencesZoll A., Stopień społecznego niebezpieczeństwa czynu jako dyrektywa wymiaru kary, NP 1969, nr 6.pl_PL
dc.referencesZoll A., Założenia polityczno-kryminalne kodeksu karnego w świetle wyzwań współczesności, PiPr. 1998, nr 9–10.pl_PL
dc.referencesZoll A. (red.), Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz, Zakamycze 2004.pl_PL
dc.contributor.authorEmailgwicinski@wpia.uni.lodz.plpl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7525-768-7


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe