Show simple item record

dc.contributor.authorMartinek, Ewa
dc.contributor.editorBudzyński, Piotr
dc.contributor.editorDawczyk, Maciej
dc.contributor.editorGryglewski, Krzysztof
dc.contributor.editorOwczarek, Michał
dc.contributor.editorZiółkowski, Michał
dc.date.accessioned2019-12-16T06:17:29Z
dc.date.available2019-12-16T06:17:29Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationMartinek E., „Młodzież przyszłością narodu” – czyli obraz młodzieży w Polsce w 1956 roku w ujęciu Polskiej Kroniki Filmowej, [w:] Studia z historii gospodarczej, kulturowej i społecznej, P. Budzyński, M. Dawczyk, K. Gryglewski, M. Owczarek, M. Ziółkowski (red.), „Vade Nobiscum” 2019, t. XXI.pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8142-719-7
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/31088
dc.description.abstractPolską Kronikę Filmową emitowano w latach 1944–1994. Z założenia miała ona pełnić funkcję informacyjną, jednak dość szybko władze zorientowały się, o możliwościach manipulowania społeczeństwem poprzez emitowane treści i „wzbogacającymi je” komentarzami. Pomimo faktu, że PKF stała się tubą propagandową władz, to jednak wpływ odwilży widoczny był także w tematach podejmowanych w kronice. Coraz częściej i szczerzej mówiono o człowieku i otaczającej go rzeczywistości, między innymi poruszano tematy uzależnień. Spośród ukazywanych wątków społeczno-kulturalnych stosunkowo dużo miejsca poświęcono tematowi młodzieży. Obraz studentów ukazany w PKF jest obrazem ludzi aktywnych, rozwijających się na wielu płaszczyznach, angażujących się nie tylko w kwestie naukowe, ale także w sport i szeroko pojętą kulturę. Większość wątków dotyczy studentów. Warto jednak zauważyć, że przyczyną dominacji materiałów poświęconych społeczności akademickiej nad materiałami dotyczącymi młodzieży wiejskiej i robotniczej jest łatwe wyodrębnienie studentów z szeroko pojętej Młodzieży. Młodzi, który nie podjęli dalszej edukacji, pracujący w zakładach lub na wsi w pewnym sensie przestawali funkcjonować jako młodzież. Uczniowie szkół przyuczających do zawodu szybko otrzymywali nakazy pracy, stając się uczniami-stażystami, a później pracownikami zakładów. Stawali się po prostu robotnikami, a więc wchodzi w skład innej grup społecznej. Podobnie rzecz się miała w przypadku młodzieży wiejskiej zostawiającej na gospodarstwach, stając się tym samym głównymi bohaterami i odbiorcami treści „o” i „dla” ówczesnej klasy chłopskiej. W Polskiej Kronice Filmowej, gdy krytykowano młodych ludzi, nie robiono tego bezpośrednio, byli oni ukryci pod często używanymi określeniami hultai, łobuzów, nawiązującymi także do innych grup społecznych. Pozytywne ukazywanie młodych ludzi było spójne z polityką władz głoszącej hasło: młodzież przyszłością narodu, człowiek ukształtowany według nowego scenariusza – w duchu ideologii komunistycznej – był w oczach rządzących uprzywilejowany. Młody inżynier, chłop, robotnik, nauczyciel miał większe szanse na awans zawodowy i społeczny wynikający z faktu bycia młodym człowiekiem.pl_PL
dc.description.abstractThe Polish Film Chronicle was broadcast in 1944–1994. It was supposed to serve as an information function, but quite soon the authorities realized about the possibilities of manipulating the society through broadcasted content and “enriching” it with comments. Despite the fact that the PKF has become the propaganda tube of the authorities, the influence of the thaw was also visible in the themes of the chronicle. The subject of addiction was discussed more and more honestly and more honestly about the human being and the surrounding reality. Among the socio-cultural issues presented, a lot has been devoted to youth. The image of students shown in the PKF is a picture of active people, developing on many levels, engaging not only in scientific issues, but also in sport and broadly understood culture. Most threads concern students. It is worth noting, however, that the reason for the dominance of materials devoted to the academic community over materials concerning rural and working youth is the easy separation of students from the broadly defined Youth. Young people who did not undertake further education, working in factories or in the countryside, in some sense ceased to function as young people. Apprentices of apprenticeship schools quickly received labor orders, becoming apprentices and later employees of the establishments. They were simply workers, and thus included in other social groups. The situation was similar in the case of rural youth who remained on farms, thus becoming the main heroes and recipients of the content “about” and “for” the then peasant class. In the Polish Film Chronicle, when young people were criticized, they did not do it directly, they were hidden under frequently used terms of blaggards, rogues referring also to other social groups. Positive presentation of young people was consistent with the policy of the authorities proclaiming the slogan: youth the future of the nation, a man shaped according to a new scenario – in the spirit of communist ideology – was privileged in the eyes of the governing. A young engineer, peasant, laborer, teacher had a better chance of becoming a professional and social person resulting from the fact of being a young man.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofStudia z historii gospodarczej, kulturowej i społecznej;
dc.relation.ispartofseriesVade Nobiscum;21
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectmłodzież polskapl_PL
dc.subjectPolska Kronika Filmowapl_PL
dc.subjectpropaganda władzpl_PL
dc.title„Młodzież przyszłością narodu” – czyli obraz młodzieży w Polsce w 1956 roku w ujęciu Polskiej Kroniki Filmowejpl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number173-188pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniupl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8142-720-3
dc.referencesPolska Kronika Filmowa, Polska 1956, odc. 13.pl_PL
dc.referencesPolska Kronika Filmowa, Polska 1956, odc. 14.pl_PL
dc.referencesPolska Kronika Filmowa, Polska 1956, odc. 16.pl_PL
dc.referencesPolska Kronika Filmowa, Polska 1956, odc. 28.pl_PL
dc.referencesPolska Kronika Filmowa, Polska 1956, odc. 35.pl_PL
dc.referencesPolska Kronika Filmowa, Polska 1956, odc. 36.pl_PL
dc.referencesPolska Kronika Filmowa, Polska 1956, odc. 46.pl_PL
dc.referencesPolska Kronika Filmowa, Polska 1956, odc. 52.pl_PL
dc.referencesPolska Kronika Filmowa, Polska 1960, odc. 14a.pl_PL
dc.referencesH. Kasprzycki, Dyskusja trwa, „Wyboje” 1956, nr 10–11.pl_PL
dc.referenceshttp://www.sopot.net/jazz.htm, dostęp: 24.06.2019.pl_PL
dc.referencesCiesielski M., Piękniej niż w życiu. Polska Kronika Filmowa 1944–1994, Warszawa 2006.pl_PL
dc.referencesCzasopisma studenckiew Polsce (1945–1970), red. A.K. Waśkiewicz, Warszawa 1975.pl_PL
dc.referencesDomagalski A., Kwiatkowski L., Kabaret w Polsce 1950–2000, Kraków 2015.pl_PL
dc.referencesJulkowska V., Władza i społeczeństwo wobec buntu poety. Wokół recepcji „Poematu dla dorosłych” Adama Ważyka w latach 1955–1957, [w:] Społeczeństwo PRL, Kultura. Pamięć, red. S. Jankowiak, D. Skotarczak, I. Skórzyńska, Poznań 2015.pl_PL
dc.referencesKiec I., Historia Polskiego Kabaretu, Poznań 2014.pl_PL
dc.referencesKochanowicz J., ZMP w terenie, stalinowska próba modernizacji opornej rzeczywistości, Warszawa 2000.pl_PL
dc.referencesKopeć M., Kultura fizyczna w świetle aktów prawnych okresu Polski Ludowej, [w:] W kręgu kultury PRL Sport, red. D. Skotarczak, K. Bittner, Poznań 2015.pl_PL
dc.referencesKosiński K., Oficjalne i prywatne życie młodzieży w czasach PRL, Warszawa 2006.pl_PL
dc.referencesKuroń J., Wiara i wina do i od komunizmu, Warszawa 1990.pl_PL
dc.referencesMakowski E., Poznański Czerwiec 1956: pierwszy bunt społeczeństwa w PRL, Poznań 2001.pl_PL
dc.referencesPaczkowski A., Pół wieku dziejów Polski 1939–1989, Warszawa 1995.pl_PL
dc.referencesPodskarbi R., Praca daje wyzwolenie. Nowa kobieta w nowej Polsce, [w:] Społeczeństwo PRL, red. S. Jankowiak, D. Skotarczak, I. Skórzyńska, Poznań 2011.pl_PL
dc.referencesSchramm T., Odwilż na Uniwersytecie Poznańskim, [w:] Odwilż ’56, „Kronika Miasta Poznania” 2005, nr 3.pl_PL
dc.referencesSłabek H., O społecznej Historii Polski 1945–1989, Opole 2009.pl_PL
dc.referencesŚwida-Ziemba H., Młodzież PRL portrety pokoleń w kontekście historii, Kraków 2010.pl_PL
dc.referencesWładyka W., Lata 1961–1970, [w:] Czasopisma społeczno-kulturalne w okresie PRL, red. U. Jakubowska, Warszawa 2012.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8142-719-7.11


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe