Show simple item record

dc.contributor.authorGregor, Bogdan
dc.contributor.authorKalińska-Kula, Magdalena
dc.date.accessioned2020-02-14T07:23:02Z
dc.date.available2020-02-14T07:23:02Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationGregor B., Kalińska-Kula M., Badania marketingowe na użytek decyzji menedżerskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014, doi: 10.18778/7969-460.0pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7969-460-0
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/31476
dc.descriptionRosnące znaczenie informacji i wiedzy w biznesie jest pochodną głębokich i coraz szybciej dokonujących się zmian w jego otoczeniu, co skutkuje wzrostem niepewności i ryzyka w działalności przedsiębiorstwa. Tworzy się nowe środowisko biznesu, w którym informacja oraz umiejętność przekształcenia jej w unikatową wiedzę stają się kluczowymi elementami podnoszenia poziomu konkurencyjności organizacji i budowania jej trwałej przewagi konkurencyjnej. W książce opisano rolę informacji, pozyskiwanych głównie w drodze badań marketingowych, w podejmowaniu decyzji menedżerskich. Wyjaśniono istotę informacji i jej znaczenia w zarządzaniu modelem biznesowym przedsiębiorstwa, ze szczególnym uwzględnieniem relacji potrzeby informacyjne – decyzje marketingowe. Zebrano wyniki szeroko zakrojonych badań empirycznych wśród przedsiębiorstw. Poza diagnozą stanu i uwarunkowań badań marketingowych, dokonano oceny użyteczności tychże badań w procesach decyzyjnych przedsiębiorstw. Zawarto ocenę wykorzystania wyników badań marketingowych w rozwiązywaniu konkretnych problemów rynkowych. Za nowatorskie można uznać badania dotyczące negocjacji biznesowych. Jest adresowana do szerokiego grona odbiorców. Treści pracy mogą być inspirujące dla pracowników naukowych zajmujących się problematyką zarządzania informacjami (głównie marketingiem). Poruszono w niej także wiele wątków użytecznych dla praktyki gospodarczej. Może być wykorzystywana w dydaktyce na różnych poziomach studiów ekonomii i zarządzania.pl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectmarketingpl_PL
dc.subjectgospodarkapl_PL
dc.subjectspołeczeństwo informacyjnepl_PL
dc.subjectgospodarka oparta na wiedzypl_PL
dc.subjectzarządzanie przedsiębiorstwempl_PL
dc.subjectbadania marketingowepl_PL
dc.subjectnegocjacje biznesowepl_PL
dc.subjectprocesy decyzyjnepl_PL
dc.titleBadania marketingowe na użytek decyzji menedżerskichpl_PL
dc.typeBookpl_PL
dc.page.number190pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, Katedra Marketingu, Zakład Badań Marketingowychpl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-7969-764-9
dc.referencesAaker D.A., Kumar V., Day G.S., Marketing Research, John Wiley & Sons, New York 2007.pl_PL
dc.referencesBadania marketingowe – metody, tendencje, zastosowania, sprawozdanie z konferencji, „Marketing i Rynek” 2004, nr 6.pl_PL
dc.referencesBadania rynku w przedsiębiorstwach handlu detalicznego, Biblioteka IHWiU, Warszawa 1977.pl_PL
dc.referencesBajdak A., Internet w marketingu, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003.pl_PL
dc.referencesBangemann M., Europe and the Global Information Society. Recommendation to the European Council, European Commission, Brussels 1994.pl_PL
dc.referencesBartosik-Purgat M., Mruk H., Schroeder J., Dostępność i wykorzystanie informacji o rynkach i partnerach zagranicznych w procesie internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2012.pl_PL
dc.referencesBelk R.W., Handbook of Qualitative Research Methods in Marketing, Edward Elgar Publishing, Cheltenham 2006.pl_PL
dc.referencesBiesaga-Słomczewska E.J., Negocjacje jako narzędzie zarządzania w organizacji zorientowanej na rynek, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009.pl_PL
dc.referencesBolesta-Kukułka K., Decyzje menedżerskie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003.pl_PL
dc.referencesBradley N., Marketing Research. Tools and Techniques, Oxford University Press, Oxford 2007.pl_PL
dc.referencesBratnicki M., Transformacja przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 1998.pl_PL
dc.referencesBrdulak H., Brdulak J., Negocjacje handlowe, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2000.pl_PL
dc.referencesBrichler U., Bütler M., Information Economics, Routledge, Abingdon––New York 2007.pl_PL
dc.referencesBurns A.C., Bush R.F., Marketing Research, 4th edition, Prentice Hall, New Jersey 2003.pl_PL
dc.referencesCastells M., The Rise of the Network Society, Blackwell, Oxford 1996.pl_PL
dc.referencesChojnowski P., Wódkowski A., Rynek badań marketingowych z perspektywy 2012 roku, Rocznik PTBRiO 2012/2013.pl_PL
dc.referencesChojnowski P., Wódkowski A., Rynek badań marketingowych z perspektywy 2011 roku, Katalog PTBRiO 2011/2012.pl_PL
dc.referencesChristopher M., Payne A., Ballantyne D., Relationship Marketing: Creating Stakeholder Value, Butterworth-Heinemann, Oxford 2002.pl_PL
dc.referencesChurchill G., Badania marketingowe. Podstawy metodologiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.pl_PL
dc.referencesCieślak M. (red.), Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.pl_PL
dc.referencesCypriański J., Przyczyny problemów z szacowaniem wartości informacji, [w:] E. Niedzielska, H. Dudycz, M. Dyczkowski (red.), Nowoczesne technologie informacyjne w zarządzaniu, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2005.pl_PL
dc.referencesCzaplewski M., Dobra informacyjne i ich podstawowe cechy ekonomiczne, [w:] H. Babis, R. Czaplewski (red.), Drogi dochodzenia do społeczeństwa informacyjnego. Stan obecny, perspektywy rozwoju i ograniczenia, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2011.pl_PL
dc.referencesCzekaj J., Ćwiklicki M., Infonomika jako dyscyplina naukowa, „E-Mentor” 2009, nr 2.pl_PL
dc.referencesCzerwiński S., Negocjacje jako skomplikowany proces decyzyjny, Dolnośląski Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Świdnicy, Świdnica 1999.pl_PL
dc.referencesCzubała A. (red.), Podstawy marketingu, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2012.pl_PL
dc.referencesDavenport T., Delong D., Beers M., Successful knowledge management projects, „Sloan Management Review” 1998, vol. 38, no. 2.pl_PL
dc.referencesDavenport T., Prusak L., Working Knowledge. How Organizations Manage What They Know, Harvard Business School Press, Boston, Massachusetts 1998.pl_PL
dc.referencesDavidson W.R., Sweeney D.J., Stampfl R.W., Retailing Management, 5th edition, John Wiley & Sons, New York 1984.pl_PL
dc.referencesDąbrowska A., Janoś-Kresło M., Znaczenie informacji dla kształtowania więzi z klientami w firmach usługowych, „Marketing i Rynek” 2006, nr 9.pl_PL
dc.referencesDietl J., Marketing u progu XXI wieku, „Marketing i Rynek” 2000, nr 2.pl_PL
dc.referencesDietl J., Wyzwania rynku globalnego dla konkurencyjności polskiego biznesu, [w:] J.W. Wiktor (red.), Euromarketing. Koncepcje, strategie, metody, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 1999.pl_PL
dc.referencesDoktorowicz K., Koncepcja społeczeństwa informacyjnego w polityce Unii Europejskiej, [w:] L.H. Haber (red.), Polskie doświadczenia w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego. Dylematy cywilizacyjno-kulturowe, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków 2001.pl_PL
dc.referencesDomański T., Kowalski P., Marketing dla menedżerów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa– Łódź 1998.pl_PL
dc.referencesDordic H., Wang G., The Information Society. A Respective View, Sage, London 1995.pl_PL
dc.referencesDrucker P., Post-Capitalist Society, Harper Business, New York 1993.pl_PL
dc.referencesDuliniec E., Badania marketingowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.pl_PL
dc.referencesDuliniec E., Sznajder A., Internetowe badania marketingowe w Polsce i na świecie, [w:] L. Garbarski (red.), Kontrowersje wokół marketingu w Polsce – tożsamość, etyka, przyszłość, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie, Warszawa 2004.pl_PL
dc.referencesDworak E., Gospodarka oparta na wiedzy w Polsce. Ocena uwarunkowań, perspektywy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012.pl_PL
dc.referencesDziuba D., Metody ekonomiki sektora informacyjnego, Difin, Warszawa 2007.pl_PL
dc.referencesDziuba D., Przyjazne dla użytkownika społeczeństwo informacyjne, [w:] A. Szewczyk (red.), Problemy społeczeństwa globalnej informacji, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2000.pl_PL
dc.referencesEscher I., Polski rynek badań marketingowych – stan, tendencje, aktualne problemy i wyzwania, „Marketing i Rynek” 2014, nr 9.pl_PL
dc.referencesFlakiewicz W., Systemy informacyjne w zarządzaniu. Uwarunkowania, technologie, rodzaje, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2002.pl_PL
dc.referencesGarbarski L. (red.), Marketing. Kluczowe pojęcia i praktyczne zastosowania, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2011.pl_PL
dc.referencesGarbarski L. (red.), Marketing. Koncepcja skutecznych działań, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2011.pl_PL
dc.referencesGarlicki J., Rynek badań marketingowych w Polsce, Katalog PTBRiO 2003, edycja VIII.pl_PL
dc.referencesGoban-Klas T., Sienkiewicz P., Społeczeństwo informacyjne: szanse, zagrożenia, wyzwania, Wydawnictwo Fundacja Postępu Technicznego, Kraków 1999.pl_PL
dc.referencesGołembska E., Szymczak M., Informatyzacja w logistyce przedsiębiorstw, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.pl_PL
dc.referencesGraczyk M., Informacja oraz jej wartość w mobilnych, zintegrowanych systemach informacji, [w:] H. Babis, R. Czaplewski, Drogi dochodzenia do społeczeństwa informacyjnego. Stan obecny, perspektywy rozwoju i ograniczenia, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2011.pl_PL
dc.referencesGreen P., Tull D., Methoden und Techniken der Marketingforschung, 4. Auflage, C.E. Poeschel Verlag, Stuttgart 1982.pl_PL
dc.referencesGreen P., Tull D., Albaum D., Research for Marketing Decisions, Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey 1985.pl_PL
dc.referencesGregor B., Globalne społeczeństwo informacyjne a Nowa Gospodarka, [w:] E. Skrzypek (red.), Future 2002. Zarządzanie przyszłością przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2002.pl_PL
dc.referencesGregor B., Kalińska-Kula M., Wsparcie informacyjne negocjacji biznesowych w praktyce polskich przedsiębiorstw, „Marketing i Rynek” 2014, nr 8.pl_PL
dc.referencesGregor B., Kalińska-Kula M., Użyteczność badań marketingowych w procesach decyzyjnych przedsiębiorstwa (na przykładzie przedsiębiorstw regionu łódzkiego), „Handel Wewnętrzny” 2012, nr 9–10, tom I.pl_PL
dc.referencesGregor B., Kalińska-Kula M., Badania nabywców w kontekście rosnącego znaczenia wiedzy o kliencie, „Handel Wewnętrzny” 2011, wrzesień–październik, tom II.pl_PL
dc.referencesGregor B., Kalińska-Kula M., Badania marketingowe a potrzeby informacyjne przedsiębiorstw regionu łódzkiego, [w:] Sz. Figiel (red.), Marketing w realiach współczesnego rynku. Strategie i działania marketingowe, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2010.pl_PL
dc.referencesGrudzewski W., Hejduk I., Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach, Difin, Warszawa 2004.pl_PL
dc.referencesGrudzewski W., Hejduk I., Przedsiębiorstwo wirtualne, Difin, Warszawa 2002.pl_PL
dc.referencesGrudzewski W., Hejduk I., Organizacja inteligentna, [w:] Liderzy zmian. Grupa kapitałowa Exbud, Wydawnictwo PAN, Exbud, Warszawa–Kielce 1997.pl_PL
dc.referencesGrudzińska-Kuna A. i in., Społeczeństwo informacyjne i społeczeństwo wiedzy, [w:] M. Urbaniak (red.), Rola nauk o zarządzaniu w gospodarce opartej na wiedzy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009.pl_PL
dc.referencesGrzegorczyk W., Strategie marketingowe przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych, Biblioteka Menadżera i Bankowca, Warszawa 2002.pl_PL
dc.referencesHaber L., Garwol K., Technologie teleinformatyczne jako źródło patologii w społeczeństwie informacyjnym, [w:] C. Hales, B. Mikuła (red.), Społeczeństwo informacyjne. Gospodarka, technologie, procesy, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2011.pl_PL
dc.referencesHague P., Badania marketingowe. Planowanie, metodologia i ocena wyników, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2006.pl_PL
dc.referencesHague P., Hague N., Morgan C.A., Badania rynkowe w praktyce, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2005.pl_PL
dc.referencesHajduk E., Karaś D., Szostek D., Badania marketingowe w praktyce firm i badaczy, „Marketing i Rynek” 2008, nr 9.pl_PL
dc.referencesHodoly A., Założenia i perspektywy rozwojowe systemu badań rynku, „Handel Wewnętrzny” 1970, nr 2.pl_PL
dc.referencesHodoly A., Wstęp do badań rynku, Polskie Wydawnictwo Gospodarcze, Warszawa 1961.pl_PL
dc.referencesINFO TECH 100, „Business Week Polska” 1999, nr 1 (82).pl_PL
dc.referencesIwińska-Knop K., Kanały rynku we współczesnej gospodarce, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2004.pl_PL
dc.referencesJaciow M., Badania marketingowe – koszt czy wartość dla menedżera, [w:] L. Garbarski (red.), Kontrowersje wokół marketingu w Polsce – tożsamość, etyka, przyszłość, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie, Warszawa 2004.pl_PL
dc.referencesJaciow M., Maciejewski G. (red.), Jakościowe badania marketingowe w Internecie, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2013.pl_PL
dc.referencesJankowska-Kłapkowska A., Społeczeństwo informacyjne a nowa gospodarka, [w:] R. Pajda (red.), Wybrane zagadnienia współczesnej ekonomii, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków 2011.pl_PL
dc.referencesJanowicz R., Zmiany na rynku badań, Rocznik PTBRiO 2013/14, edycja XVIII.pl_PL
dc.referencesJanowicz R., Rynek badań marketingowych w Polsce – stan na rok 2007, Katalog PTBRiO 2008.pl_PL
dc.referencesJastrzębska-Smolaga H., Ekonomiczne podstawy negocjacji. Pomiędzy prawem a moralnością, Difin, Warszawa 2007.pl_PL
dc.referencesKaczmarczyk S., Badania marketingowe. Podstawy metodyczne, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2011.pl_PL
dc.referencesKaczmarczyk S., Zastosowania badań marketingowych. Zarządzanie marketingowe i otoczenie przedsiębiorstwa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007.pl_PL
dc.referencesKaczmarczyk S., Badania marketingowe. Metody i techniki, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2002.pl_PL
dc.referencesKaczmarek B., Walczak W., Zarządzanie wiedzą we współczesnych przedsiębiorstwach. Ujęcie multidyscyplinarne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009.pl_PL
dc.referencesKahneman D., Pułapki myślenia. O myśleniu szybkim i wolnym, Wydawnictwo Media Rodzina, Poznań 2012.pl_PL
dc.referencesKall J., Sojkin B., Badania marketingowe w Polsce, „Marketing i Rynek” 1996, nr 2.pl_PL
dc.referencesKałat I., Rynek badawczy i tendencje jego rozwoju w roku 2005, Katalog PTBRiO 2006.pl_PL
dc.referencesKaniewska-Sęba A., Leszczyński G., Internet w badaniach marketingowych na rynku businessto- business, [w:] L. Garbarski (red.), Kontrowersje wokół marketingu w Polsce – tożsamość, etyka, przyszłość, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie, Warszawa 2004.pl_PL
dc.referencesKaniewska-Sęba A., Leszczyński G., Pilarczyk B., Badania marketingowe na rynku business-to-business, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.pl_PL
dc.referencesKarcz K., Międzynarodowe badania marketingowe. Uwarunkowania kulturowe, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2004.pl_PL
dc.referencesKarcz K., Kędzior Z., Badania marketingowe w polskich przedsiębiorstwach. Wyniki badań ankietowych, „Marketing i Rynek” 1994, nr 1.pl_PL
dc.referencesKaznowski D., Nowy marketing w Internecie, Difin, Warszawa 2007.pl_PL
dc.referencesKędzior Z., Rok 1990 – początek czy przełom w badaniach rynku w Polsce, [w:] K. MazurekŁopacińska (red.), Badania marketingowe. Metody, tendencje, zastosowania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2003.pl_PL
dc.referencesKędzior Z., Karcz K., Badania marketingowe w praktyce, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007.pl_PL
dc.referencesKędzior Z. (red.), Badania rynku. Metody, zastosowania, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2005.pl_PL
dc.referencesKisielnicki J., Sroka H., Systemy informacyjne biznesu, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1999.pl_PL
dc.referencesKober H., Kross E.F., Mischel W., Hart C.L., Ochsner K.N., Regulation of craving by cognitive strategies in cigarette smokers, „Drug and Alcohol Dependence” 2010, vol. 106.pl_PL
dc.referencesKocianowski M., Coraz trudniejsza typologia badań, Rocznik PTBRiO 2013/2014, edycja XVIII.pl_PL
dc.referencesKolbusz E., Analiza potrzeb informacyjnych przedsiębiorstw. Podstawy metodologiczne, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1993.pl_PL
dc.referencesKołodko G., Świat na wyciągnięcie myśli, Wydawnictwo Prószyński i S-ka, Warszawa 2010.pl_PL
dc.referencesKotler Ph., Philip Kotler odpowiada na pytania na temat marketingu, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2004.pl_PL
dc.referencesKotler Ph., Kotler o marketingu. Jak kreować i opanowywać rynki, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1999.pl_PL
dc.referencesKotler Ph., Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Wydawnictwo Felberg SJA, Warszawa 1999.pl_PL
dc.referencesKotler Ph., A design for the firms marketing nerve center, „Business Horizons” 1966, vol. 9, no. 3.pl_PL
dc.referencesKotler Ph., Armstrong G., Saunders. J., Wong V., Marketing, Podręcznik europejski, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2002.pl_PL
dc.referencesKowalik I., Koncepcja zarządzania wiedzą a przepływy informacji marketingowej w firmie, [w:] B. Gregor (red.), Marketing – handel – konsument w globalnym społeczeństwie informacyjnym, tom I, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2004.pl_PL
dc.referencesKozielski R., Determinanty sukcesu organizacji. Analiza wybranych zmiennych opartych na koncepcji wrażliwości rynkowej przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2007.pl_PL
dc.referencesKoźmiński A.K., Zarządzanie w warunkach niepewności, [w:] L. Garbarski, J. Tkaczyk (red.), Kontrowersje wokół marketingu w Polsce. Niepewność i zaufanie a zachowania nabywców, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa 2009.pl_PL
dc.referencesKoźmiński A.K., Management in Transition, Difin, Warszawa 2008.pl_PL
dc.referencesKoźmiński A.K., Zarządzanie w warunkach niepewności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.pl_PL
dc.referencesKoźmiński A.K., Jak zbudować gospodarkę opartą na wiedzy?, [w:] G. Kołodko (red.), Rozwój polskiej gospodarki: perspektywy i uwarunkowania, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, Warszawa 2002.pl_PL
dc.referencesKramer J. (red.), Badania rynkowe i marketingowe, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1994.pl_PL
dc.referencesKrawiec F., Marketing w firmie przyszłości, Difin, Warszawa 2005.pl_PL
dc.referencesKropiwnicki J., Budowa cywilizacji informacyjnej jako filar długookresowej strategii dla Polski do roku 2025, [w:] T. Zasępa (red.), Internet – fenomen społeczeństwa informacyjnego, Wydawnictwo Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2001.pl_PL
dc.referencesKuczewska L., Wykorzystanie badań marketingowych w świetle wyników badań własnych, [w:] L. Ostrowski (red.), Problemy budowania strategii marketingowych, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Działalności Gospodarczej w Warszawie” 2002, nr 10.pl_PL
dc.referencesKulpińska J., Od społeczeństwa post-industrialnego do społeczeństwa informacyjnego – koncepcje i dyskusje, [w:] L.H. Haber (red.), Polskie doświadczenia w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego. Dylematy cywilizacyjno-kulturowe, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków 2001.pl_PL
dc.referencesKwieciński M., Wywiad gospodarczy w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.pl_PL
dc.referencesLacobucci D., Churchill G.A., Marketing Research. Methodological Foundations, Cengage Learning, South-Western 2010.pl_PL
dc.referencesLebiecki M., Niewidzialny kontynent: Kenichi Ohmae o strategicznych imperatywach Nowej Ekonomii, „Modern Marketing” 2001, nr 2.pl_PL
dc.referencesLebiecki M., Co to jest Nowa Ekonomia, „Modern Marketing” 2000, nr 9.pl_PL
dc.referencesLockley L.C., Notes on the history of marketing research, „Journal of Marketing” 1950, April.pl_PL
dc.referencesŁapa A., Społeczeństwo informacyjne i jego problemy – konotacje socjologiczne, [w:] L.H. Haber (red.), Polskie doświadczenia w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego. Dylematy cywilizacyjno-kulturowe, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków 2001.pl_PL
dc.referencesŁapczyński M., Badania marketingowe – wyzwania metodologiczne w XXI wieku, [w:] E. Duliniec, L. Garbarski, J. Mazur, M. Strzyżewska, W. Wrzosek (red.), Ekspansja czy regres marketingu, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2006.pl_PL
dc.referencesMaison D., Noga-Bogomilski A. (red.), Badania marketingowe. Od teorii do praktyki, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2007.pl_PL
dc.referencesMakowski M., Skuteczność komunikacji a skuteczność realizacji internetowych badań marketingowych, „Marketing i Rynek” 2014, nr 8.pl_PL
dc.referencesMalarska A., Statystyczna analiza danych wspomagana programem SPSS, Wydawca SPSS Polska, Kraków 2005.pl_PL
dc.referencesMarciniak B., Systemy normatywne regulujące sferę badań marketingowych w Polsce – doniesienie z badania empirycznego, „Marketing i Rynek” 2014, nr 8.pl_PL
dc.referencesMartyniak Z., Metody organizowania procesów pracy, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1996.pl_PL
dc.referencesMazurek G., Informacja w wirtualnym środowisku a rozwój społeczeństwa informacyjnego, [w:] H. Babis, R. Czaplewski, Drogi dochodzenia do społeczeństwa informacyjnego. Stan obecny, perspektywy rozwoju i ograniczenia, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2011.pl_PL
dc.referencesMącik R., Wykorzystanie Internetu w badaniach marketingowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2005.pl_PL
dc.referencesMącik R., Internet – „nowe” źródło informacji marketingowej przedsiębiorstw, [w:] E. Zeman- Miszewska (red.), Wykorzystanie Internetu w marketingu, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2003.pl_PL
dc.referencesMikołajczyk B., Zasoby informacji o kliencie w warunkach sukcesu firm usługowych, [w:] K. Mazurek-Łopacińska (red.), Badania marketingowe. Metody, tendencje, zastosowania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2003.pl_PL
dc.referencesMikołajczyk Z., Zarządzanie procesem zmian w organizacjach, Wydawnictwo Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej, Katowice 2003.pl_PL
dc.referencesMorgan G., Obrazy organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.pl_PL
dc.referencesMruk H., Marketing. Satysfakcja klienta i rozwój przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.pl_PL
dc.referencesMruk H., Pilarczyk B., Sławińska M., Marketing. Koncepcje – strategie – trendy, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2012.pl_PL
dc.referencesMruk H. (red.), Analiza rynku, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003.pl_PL
dc.referencesMruk H., Sznajder M. (red.), Neuromarketing. Interdyscyplinarne spojrzenie na klienta, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań 2008.pl_PL
dc.referencesMynarski S., Badania rynkowe w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2001.pl_PL
dc.referencesNęcki Z., Negocjacje w biznesie, Oficyna Wydawnicza Antykwa, Kraków 2000.pl_PL
dc.referencesNierychlewski A., Rynek badań marketingowych w Polsce – stan na rok 2008, Katalog PTBRiO 2009.pl_PL
dc.referencesNizard G., Metamorfozy przedsiębiorstwa. Zarządzanie w zmiennym otoczeniu organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.pl_PL
dc.referencesNycz M., Rola wiedzy w gospodarce opartej na wiedzy, [w:] C. Hales, B. Mikuła (red.), Społeczeństwo informacyjne. Gospodarka, technologie, procesy, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2011.pl_PL
dc.referencesObłój K., Strategia organizacji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1998.pl_PL
dc.referencesOhme R.K., Koniec romantycznej reklamy, [w:] H. Mruk, M. Sznajder (red.), Neuromarketing. Interdyscyplinarne spojrzenie na klienta, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań 2008.pl_PL
dc.referencesOleński J., Standardy informacyjne w gospodarce, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2006.pl_PL
dc.referencesOleński J., Ekonomika informacji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003.pl_PL
dc.referencesOtto J., Marketing relacji. Koncepcja i stosowanie, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2004.pl_PL
dc.referencesParasumaran A., Marketing Research, Addison-Wesley, Reading 1986.pl_PL
dc.referencesPawlak-Kołodziejska K., Schulz M., Badania marketingowe realizowane przez przedsiębiorstwa funkcjonujące na terenie Polski, „Handel Wewnętrzny” 2011, wrzesień–październik.pl_PL
dc.referencesPeeling N., Negocjacje. Co dobry negocjator wie, robi i mówi, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2010.pl_PL
dc.referencesPenc J., Zarządzanie w warunkach globalizacji, Difin, Warszawa 2003.pl_PL
dc.referencesPenc J., Skuteczne zarządzanie organizacją, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Marketingu i Biznesu w Łodzi, Łódź 1999.pl_PL
dc.referencesPenc J., Informacje rynkowe a sukces firmy, „Marketing i Rynek” 1994, nr 3pl_PL
dc.referencesPenc J., Strategie zarządzania. Część I, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1994.pl_PL
dc.referencesPiasecki B. (red.), Ekonomika i zarządzanie małą firmą, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa–Łódź 2001.pl_PL
dc.referencesPieczykolan R., Informacja marketingowa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2005.pl_PL
dc.referencesPłoszajski P., Organizacja w przyszłości: przerażony kameleon, [w:] S. Borkowska, P. Bohdziewicz (red.), Menedżer u progu XXI wieku, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, Łódź 1998.pl_PL
dc.referencesPopławski W., Skawińska E. (red.), Badania marketingowe w zarządzaniu organizacją, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2012.pl_PL
dc.referencesPradeep A.K., The Buying Brain: Secrets for Selling to the Subconscious Mind, John Wiley & Sons 2010.pl_PL
dc.referencesProbst G., Raub S., Romhardt K., Zarządzanie wiedzą w organizacji, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.pl_PL
dc.referencesPrymon M., Badania marketingowe w aspektach menedżerskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2009.pl_PL
dc.referencesPrzybyłowski K., Hartley S.W., Kerin R.A., Rudelius W., Marketing, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1998.pl_PL
dc.referencesReport of the Committee on Definitions of Marketing Research, American Marketing Association, Chicago 1987.pl_PL
dc.referencesRomanowska M., Podstawy organizacji i zarządzania, Difin, Warszawa 2001.pl_PL
dc.referencesRosa G., Smalec A., Sondej T., Analiza i funkcjonowanie rynku. Ćwiczenia i zadania, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010.pl_PL
dc.referencesSafin K., Zarządzanie małą firmą, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2002.pl_PL
dc.referencesSagan A., Badania marketingowe. Podstawowe kierunki, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2004.pl_PL
dc.referencesSamuelson W., Marks S., Ekonomia menedżerska, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1998.pl_PL
dc.referencesSchroeder J., Badania marketingowe rynków zagranicznych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2002.pl_PL
dc.referencesSchroeder J., Bartosik-Purgat M., Mruk H., Międzynarodowe badania marketingowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2013.pl_PL
dc.referencesSchulz M., Zakres badań marketingowych podejmowanych przez przedsiębiorstwa funkcjonujące na terenie Polski, „Handel Wewnętrzny” 2012, wrzesień–październik, tom I.pl_PL
dc.referencesSenge P., Piąta dyscyplina, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1998.pl_PL
dc.referencesSienkiewicz P., Ewaluacja informacji w społeczeństwie informacyjnym, [w:] H. Babis, R. Czaplewski, Drogi dochodzenia do społeczeństwa informacyjnego. Stan obecny, perspektywy rozwoju i ograniczenia, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2011.pl_PL
dc.referencesSimon H., Zarządzanie cenami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996.pl_PL
dc.referencesSobczyk M., Prognozowanie. Teoria, przykłady, zadania, Wydawnictwo Placet, Warszawa 2008.pl_PL
dc.referencesSobocińska M., Wykorzystanie Internetu w procesie pozyskiwania informacji marketingowej o konsumencie, [w:] L. Garbarski (red.), Kontrowersje wokół marketingu w Polsce – tożsamość, etyka, przyszłość, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie, Warszawa 2004.pl_PL
dc.referencesSobolewska S., Zarządzanie wiedzą o kliencie w świetle badań empirycznych, „Marketing i Rynek” 2014, nr 8.pl_PL
dc.referencesSojkin B., Ratajczyk P., Badania marketingowe przy wykorzystaniu Internetu, [w:] E. Zeman- -Miszewska (red.), Wykorzystanie Internetu w marketingu, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2003.pl_PL
dc.referencesSosnowski J., Systemy elektroniczne w marketingu, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1999.pl_PL
dc.referencesStavkova J., Turcinkova J., Badania marketingowe. Poznajemy rynek, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania, Wrocław 2005.pl_PL
dc.referencesStefanowicz B., Informacyjne systemy zarządzania, Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 1997.pl_PL
dc.referencesStern L. W., El-Ansary A.I., Coughlan A.T., Kanały marketingowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.pl_PL
dc.referencesSzapiro T., Co decyduje o decyzji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1993.pl_PL
dc.referencesSzapiro T., Ciemniak R., Internet – nowa strategia firmy, Difin, Warszawa 1999.pl_PL
dc.referencesSznajder A., Wiedza jest motorem Nowej Gospodarki, „Modern Marketing” 2001, nr 10.pl_PL
dc.referencesTeluk T., Anatomia kryzysu, „Modern Marketing” 2001, nr 7–8.pl_PL
dc.referencesThe Knowledge-Based Economy, OECD, Paris 1996.pl_PL
dc.referencesTomski P., Komunikacja w społeczeństwie informacyjnym – aspekt niekomercyjny, [w:] Gospodarka elektroniczna – wyzwania rozwojowe, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2012.pl_PL
dc.referencesUnold J., Systemy informacyjne marketingu, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 2001.pl_PL
dc.referencesWalesiak M., Metody analizy danych marketingowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996.pl_PL
dc.referencesWebster F., Theories of the Information Society, Routledge, London 1995.pl_PL
dc.referencesWelfe W. (red.), Gospodarka oparta na wiedzy, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007.pl_PL
dc.referencesWilk M., Polska wobec wyzwań społeczeństwa informacyjnego, [w:] T. Zasępa (red.), Internet – fenomen społeczeństwa informacyjnego, Wydawnictwo Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2001.pl_PL
dc.referencesWitczak O., Wykorzystanie badań marketingowych przez śląskie przedsiębiorstwa w zmniejszaniu niepewności funkcjonowania na rynku, [w:] L. Garbarski, J. Tkaczyk (red.), Kontrowersje wokół marketingu w Polsce. Niepewność i zaufanie a zachowania nabywców, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009.pl_PL
dc.referencesWojnar A., Droga do gospodarki wiedzy, „Alma Mater” 90/2007, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2007.pl_PL
dc.referencesWódkowski A., Rynek badań marketingowych z perspektywy 2010 roku, Katalog PTRBRiO 2010/2011.pl_PL
dc.referencesWódkowski A., Rynek badań marketingowych w Polsce 1993–2003, Katalog PTBRiO 2004.pl_PL
dc.referencesWódkowski A., Rozwój badań rynku w Polsce w latach 1989–2003 na podstawie badań PTBRiO dla ESOMAR, [w:] K. Mazurek-Łopacińska (red.), Badania marketingowe. Metody, tendencje, zastosowania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2003.pl_PL
dc.referencesWódkowski A., Badania rynku i opinii w Polsce, Katalog PTBRiO 2002, edycja VII.pl_PL
dc.referencesWódkowski A., Bodak A., Badania w praktyce, Katalog PTBRiO 1997.pl_PL
dc.referencesWyniki audytu OFBOR 2006, Katalog PTBRiO 2007.pl_PL
dc.referencesZienkowski L., Gospodarka „oparta na wiedzy” – mit czy rzeczywistość?, [w:] L. Zienkowski (red.), Wiedza a wzrost gospodarczy, Wydawnictwo Scholar, Warszawa 2003.pl_PL
dc.referenceshttp://International Standards for HCI and Usability. Usability Net (dostęp 05.2011).pl_PL
dc.referenceshttp://mfiles.pl/pl/index.php (dostęp 05.2011).pl_PL
dc.referenceshttp://www.panel.pbi.org.pl/megapanel.php (dostęp 08.2014).pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7969-460.0


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe