Show simple item record

dc.contributor.authorChemperek, Agnieszka
dc.contributor.editorMüller-Siekierska, Diana
dc.contributor.editorRatkowska-Pasikowska, Justyna
dc.contributor.editorWalczak-Człapińska, Karolina
dc.date.accessioned2020-03-18T11:32:58Z
dc.date.available2020-03-18T11:32:58Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationChemperek A., Strategie rozwiązywania konfliktów stosowane przez żony mężczyzn uzależnionych od alkoholu, [w:] Rodzina w systemie wsparcia i pomocy osobom z problemem alkoholowym, D. Müller-Siekierska, J. Ratkowska-Pasikowska, K. Walczak-Człapińska (red.), WUŁ, Łódź 2020, http://dx.doi.org/10.18778/8142-800-2.03.pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8142-800-2
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/31716
dc.description.abstractCelem artykułu jest przedstawienie strategii rozwiązywania konfliktów w sytuacji uzależnienia męża od alkoholu. Badaniami objęto kobiety pozostające (obecnie lub w przeszłości) w związku z osobą uzależnioną od alkoholu. Kryterium doboru próby badawczej było zgłoszenie się do placówek pomocowych w związku z problemem alkoholowym w rodzinie. W celu określenia strategii rozwiązywania konfliktów użyto kwestionariusza Strategie Rozwiązywania Konfliktów (SRK), metoda została skonstruowana przez Kriegelewicz (2003) na bazie narzędzia Patterns of Problem Solving autorów: Rusbult, Johnsona i Morrowa (1986). Kwestionariusz SRK mierzy cztery sposoby reagowania na sytuacje konfliktowe w parze małżeńskiej: dialog, lojalność, eskalacja konfliktu, wycofanie. Powyższe strategie będą analizowane z uwzględnieniem takich zmiennych podmiotowych jak: inteligencja emocjonalna, poczucie koherencji, poczucie bezpieczeństwa i prężności osobowej oraz przekonań osobistych. W artykule strategie rozwiązywania konfliktów będą traktowane jako jeden z wyznaczników sposobów adaptacji do sytuacji rodzinnej, które są zmienną określającą prezentowany możliwy wzorzec współuzależnienia, który nie jest jednolitym schematem. Funkcjonowanie w relacji z osobą uzależnioną od alkoholu powoduje zmiany w charakterze relacji, jakości komunikacji między małżonkami wskutek nasilających się sytuacji konfliktowych. Nagromadzone negatywne emocje wskutek wielu doświadczeń zranień, sytuacji przemocowych, obciążeń obowiązkami rodzinnymi niepijącego małżonka powodują wraz z rozwojem uzależnienia stosowanie destruktywnych strategii rozwiązywania konfliktów. Przedstawione wyniki ukazały zróżnicowanie w sposobach rozwiązywania konfliktów przez kobiety współuzależnione zależne od zmiennych sytuacyjnych podmiotowych. Wyniki badań mogą być pomocne w tworzeniu celów terapeutycznych ukierunkowanych na wzmacnianie strategii konstruktywnych oraz wyciszanie i zmianę strategii destruktywnych. Wnioski te wkomponowują się w tendencje w lecznictwie odwykowym ukierunkowane na zmiany i pomoc parze w ramach krótkoterminowej terapii par.pl_PL
dc.description.abstractIntroduction: The aim of the article is to present conflict resolution strategies in dealing with alcohol addiction of the husband. The study involved women who are (or were) in a relationship with a person addicted to alcohol. The criterion for the selection of the research sample was to apply to aid institutions in connection with an alcohol problem in the family. In order to determine the conflict resolution strategy, the Strategy for Conflict Resolution Strategy (SRK) was used. The method was constructed by Kriegelewicz (2003), based on the “Patterns of Problem Solving” tool by Rusbult, Johnson and Morrow (1986). The SRK questionnaire measures four ways of responding to conflict situations in marriage: dialogue, loyalty, escalation of the conflict, withdrawal. The above strategies will be analyzed with consideration for such subject variables as: emotional intelligence, sense of coherence, sense of security and resilience as well as personal beliefs. In the article, strategies for resolving conflicts will be treated as one of the determinants of the methods of adaptation to the family situation, which constitute a relationship with a person addicted to alcohol causes changes in the nature of relationships and the quality of communication between spouses, as a result of intensifying conflict situations. The accumulated negative emotions resulting from emotional pain, instances of violence, as well as the burden of family duties on the non-drinking spouse, lead to destructive conflict resolution strategies along with the development of addiction. The presented results show differences in ways of solving conflicts by co-addicted women, depending on situational and subjective variables. The results of the research may be helpful in creating therapeutic goals aimed at strengthening constructive strategies, as well as silencing and changing destructive strategies. These conclusions fit into rehabilitation trends directed at helping couples as part of short-term therapy.pl_PL
dc.description.sponsorshipZadanie „Wspieranie badań naukowych w obszarze problemów wynikających z używania alkoholu” finansowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofRodzina w systemie wsparcia i pomocy osobom z problemem alkoholowym;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectuzależnienie od alkoholupl_PL
dc.subjectpartnerzy osób uzależnionych od alkoholupl_PL
dc.subjectrodzina alkoholowapl_PL
dc.subjectwspółuzależnieniepl_PL
dc.subjectkonflikty w rodziniepl_PL
dc.subjectalcohol addictionpl_PL
dc.subjectpartners of people addicted to alcoholpl_PL
dc.subjectalcohol familypl_PL
dc.subjectco-dependencypl_PL
dc.subjectconflictspl_PL
dc.titleStrategie rozwiązywania konfliktów stosowane przez żony mężczyzn uzależnionych od alkoholupl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number25-38pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationAkademia Ignatianum w Krakowiepl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8142-801-9
dc.referencesAntonovsky A. (1996), Rozwikłanie tajemnicy zdrowia, Fundacja IPN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBays J. (1990), Substance abuse and child abuse: Impact of addiction on the child, „Pediatric Clinics of North America” 37, s. 881–904.pl_PL
dc.referencesBętkowska‑Korpała B. i in., (2016), Krótkoterminowa terapia par. Proces zdrowienia w uzależnieniu, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBradshaw J. (1998), Zrozumieć rodzinę, Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Instytut Psychologii Zdrowia i Trzeźwości, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBrown S. (1990), Leczenie alkoholików. Rozwojowy model powrotu do zdrowia, PZWL Wydawnictwo Lekarskie, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBrzeziński J. (1996), Metodologia badań psychologicznych, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBrzeziński J. (2000), Badania eksperymentalne w psychologii i pedagogice, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesCierpiałkowska L. (1997), Alkoholizm. Małżeństwa w procesie leczenia, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.pl_PL
dc.referencesCierpiałkowska L. (2000), Alkoholizm, przyczyny, leczenie, profilaktyka, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.pl_PL
dc.referencesCierpiałkowska L. (2005), Koncepcje interakcyjne i systemowe oraz ich znaczenie dla psychologii klinicznej, [w:] H. Sęk (red.), Psychologia kliniczna, t. 1, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 132–152.pl_PL
dc.referencesCierpiałkowska L., Ziarko M. (2010), Psychologia uzależnień – alkoholizm, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.pl_PL
dc.referencesCzabała J.C. (2000), Czynniki leczące w psychoterapii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesDawson D.A. i in. (2007), The impact of partner alcohol problems on women’s physical and mental health, „Journal of Psychoactive Drugs” 68(1), s. 66–75.pl_PL
dc.referencesEl‑Sheikh M. i Flanagan E. (2001), Parental problem drinking and children’s adjustment: Family conflict and parental depression as mediators and moderator of risk, „Journal of Abnormal Child Psychology” 10, s. 36–42.pl_PL
dc.referencesGąsior K. (2013), Rodzina w terapii, „Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia” 2, s. 4–6.pl_PL
dc.referencesGrzegorzewska I. (2008), Czynniki ryzyka i ochrony w przebiegu rozwoju dzieci alkoholików, [w:] L. Cierpiałkowska (red.), Oblicza współczesnych uzależnień, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, s. 258–277.pl_PL
dc.referencesHudson C. i in. (2014), Social adjustment of women with and without a substance‑abusing partner, „Journal of Psychoactive Drugs” 46(2), s. 106–113.pl_PL
dc.referencesJaworowska A., Matczak A. (2008), Kwestionariusz Inteligencji Emocjonalnej INTE. Podręcznik, Pracownia Testów Psychologicznych, Warszawa.pl_PL
dc.referencesJelonkiewicz I., Kosińska‑Dec K. (2001), Poczucie koherencji a style radzenia sobie ze stresem: empiryczna analiza kierunku zależności, „Przegląd Psychologiczny” 3, s. 337–347.pl_PL
dc.referencesKrajczewska L., Frąckiewicz E. (2013), Bajka i teatr w terapii współuzależnienia, „Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia” 5, s. 31–34.pl_PL
dc.referencesKrawczinska D. (2007a), Czym jest współuzależnienie, krótka próba rekonstrukcji potocznego rozumienia pojęcia, „Problemy Narkomanii” 2, s. 73–78.pl_PL
dc.referencesKrawczinska D. (2007b), Choroba, zaburzenie, reakcja na stres, czy…? W poszukiwaniu definicji współuzależnienia w rodzinie z problemem uzależnienia dziecka od narkomanii, „Problemy Narkomanii” 4, s. 5–29.pl_PL
dc.referencesKriegelewicz O. (2003), Kwestionariusz do badania strategii rozwiązywania konfliktów w parze małżeńskiej, „Nowiny Psychologiczne” 4, s. 15–31.pl_PL
dc.referencesKucińska M. (2012), Praca z lękiem występującym u osób współuzależnionych, „Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia” 2, s. 15–17.pl_PL
dc.referencesLeonard K.E. (1990), Marital functioning among episodic and steady alcoholics, [w:] R.L. Collins, K.E. Leonard, J.S. Searles (red.), Alcohol and the family: Research and clinical perspectives, Guilford Press, New York, s. 220–243.pl_PL
dc.referencesŁuczak E. (2010), Współuzależnienie jako problem jednostkowy i społeczny, [w:] D. Wajsprych (red.), Przekraczanie kręgu ubóstwa kulturowego. Konteksty społeczne, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków, s. 43–49.pl_PL
dc.referencesNamysłowska I. (2000), Terapia rodzin, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa.pl_PL
dc.referencesOxford J. i in. (1975), Self‑reported doping behavior of wives of alcoholics and its association with drinking outcome, „Journal of Studies on Alcohol” 36, s. 1254–1267.pl_PL
dc.referencesRusbult C.E., Johnson D.J., Morrow G.D. (1986), Impact of couple patterns of problem solving on distress and nondistress in dating relationships, „Journal of Personality and Social Psychology” 50(4), s. 744–753.pl_PL
dc.referencesRyniak J., Bętkowska‑Korpała B. (2013), Para w kontekście leczenia uzależnienia – pierwszy kontakt i wyznaczanie kierunków terapii, „Świat Problemów” 4, s. 9–14.pl_PL
dc.referencesSteinglass P. (1977), Experimenting with family treatment approaches to alcoholism. 1950–1975: A review, „Family Process” 15, s. 97–123.pl_PL
dc.referencesSteinglass P. (1980), A life history model of the alcoholic family, „Family Process” 19, s. 211–226.pl_PL
dc.referencesSteinglass P., Tislenko L., Reiss D. (1985), Stability/instability in the alcoholic marriage: The interrelationships between course of alcoholism, family process and marital outcome, „Family Process” 24, s. 365–376.pl_PL
dc.referencesSteinglass P., Weiner S., Mendelson J.H. (1971), A system approach to alcoholism: A model and its clinical application, „Archives of General Psychiatry” 24, s. 401–408.pl_PL
dc.referencesSzczukiewicz P. (2013), System rodzinny a pomaganie osobom uzależnionym, „Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia” 2, s. 7–11.pl_PL
dc.referencesSzczukiewicz P. (2015), Uzależnienie psychiczne, „Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia” 2, s. 7–9.pl_PL
dc.referencesTimmen L., Cermak M.D. (1986), Diagnosing and treating co‑dependence, Johnson Institute, Ohms Lane.pl_PL
dc.referencesUchnast Z. (1990), Metoda pomiaru poczucia bezpieczeństwa, [w:] A. Januszewski, Z. Uchnast, T. Witkowski (red.), Wykłady z psychologii w KUL, t. 5, RW KUL, Lublin, s. 95–108.pl_PL
dc.referencesUchnast Z. (1997), Prężność osobowa. Empiryczna typologia i metoda pomiaru, „Roczniki Filozoficzne TN KUL” 45(4), s. 25–51.pl_PL
dc.referencesUchnast Z. (1998), Prężność osobowa a egzystencjalne wymiary wartościowania, „Roczniki Psychologiczne TN KUL” 1, s. 7–27.pl_PL
dc.referencesWegscheider S. (1981), Another change. Hope and health for alcoholic family, Science and Behavior Boooks, Palo Alto.pl_PL
dc.referencesWegscheider‑Cruse S. (1984), Co‑dependency: The therapeutic void. Co‑dependency: An Emerging Issue, Health Communications, Hollywood.pl_PL
dc.referencesWeinberg N.Z. (1997), Developmental effects of parental alcohol use, [w:] N. Alessi (red.), Handbook of Child and Adolescent Psychiatry, vol. 4, John Wiley‑Sons, New York, s. 171–187.pl_PL
dc.referencesWłodawiec B. (2000), W rodzinach współuzależnionych kobiet, „Świat Problemów” 10, s. 85.pl_PL
dc.referencesZawichrowska M. (2016), „Ciebie kocham, ale Twojego picia nie…”. Kobieta na karuzeli życia – jak pokonać współuzależnienie?, [w:] H. Liberska, A. Malina, D. Suwalska‑Barancewicz (red.), Zmiany w życiu współczesnych ludzi i ich konteksty, Difin SA, Warszawa.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8142-800-2.03


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe