Show simple item record

dc.contributor.authorBieńkowska, Jolanta
dc.contributor.editorKuźbik, Paweł
dc.contributor.editorSzymankiewicz, Maria J.
dc.date.accessioned2020-04-30T15:56:25Z
dc.date.available2020-04-30T15:56:25Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationBieńkowska J., Analiza sieci społecznych jako metoda badania kultury organizacyjnej, [w:] Zarządzanie organizacją z perspektywy metodologicznej. Wybrane zagadnienia, Kuźbik P., Szymankiewicz M. J. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014, s. 121-131, doi: 10.18778/7969-450-1.12pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7969-450-1
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/31870
dc.description.abstractDue to the intensive changes in the business environment, elements of an organization, including the organizational culture, are transformed. This implies the need to investigate new research methods in management, including those which capture dynamics as its dominant today’s characteristic. The purpose of the chapter is to analyze social networks as a useful research method of organizational culture. It presents the method of social network analysis, a concise characteristic of evolution of organizational culture and proposals for the use of SNA for diagnosing organizational culture.pl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofKuźbik P., Szymankiewicz M. J. (red.), Zarządzanie organizacją z perspektywy metodologicznej. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectanaliza sieci społecznychpl_PL
dc.subjectbadania kultury organizacyjnejpl_PL
dc.titleAnaliza sieci społecznych jako metoda badania kultury organizacyjnejpl_PL
dc.title.alternativeSocial network analysis as a method of organisational culture researchpl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number121-131pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Katedra Zarządzaniapl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-7969-747-2
dc.referencesBarczak B., 2010, Analiza systemu zarządzania strukturami sieciowymi, [w:] A. Stabryła (red.), Analiza i projektowanie systemów zarządzanie przedsiębiorstwem, Wyd. C.H. Beck, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBatorski D., 2008, Metody analizy sieci i ich zastosowanie w ewaluacji, [w:] A. Haber, M. Szałaja (red.), Środowisko i warsztat ewaluacji, PARP, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBrzeziński J., 1980, Elementy metodologii badań psychologicznych, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesChmielewska A., Kołodziejczyk J., 2013, Zastosowanie socjometrii jako narzędzia badania ról zespołowych, „Współczesne Zarządzanie”, nr 2.pl_PL
dc.referencesCzarnecki J. S., 2011, Architektura korporacji. Analiza teoretyczna i metodologiczna, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesDasgupta S., 2006, Encyclopedia of Virtual Communities and Technologies, Idea Group Inc. (IGI), Hershey.pl_PL
dc.referencesFryzeł B., 2005, Kultura korporacyjna. Poglądy, teorie, zarządzanie, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.pl_PL
dc.referencesGriffin R. W., 2004, Podstawy zarządzania organizacjami, wyd. II zmien., Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesHofstede G., 2000, Kultury i organizacje. Zaprogramowanie umysłu, Polskie Wyd. Ekonomiczne, Warszawa.pl_PL
dc.referenceshttp://www.orgnet.com.pl_PL
dc.referencesJuszczyk S., 2001, Statystyka dla pedagogów, Wyd. Adam Marszałek, Toruń.pl_PL
dc.referencesKadushin Ch., 2012, Understanding Social Networks: Theories, Concepts, and Findings, Oxford University Press, New York.pl_PL
dc.referencesKlimas P., 2013, Analiza sieciowa w naukach o zarządzaniu, [w:] W. Czakon (red.), Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu, wyd. II rozszerz. i uaktual., Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKnoke D., 2008, Social Network Analysis, Sage, Beverly Hills CA.pl_PL
dc.referencesKostera M., Glinka B., 2011, Od redaktora naukowego, „Problemy Zarządzania”, nr 2 (32), http://pz.wz.uw.edu.pl/pl/numer/antropologia-organizacji.pl_PL
dc.referencesKoszelew J., 2011, Struktury danych do reprezentacji grafów. Wybrane algorytmy grafowe, http://www.asdpb.republika.pl/asdwyk7n.pdf (dostęp 8.04.2014).pl_PL
dc.referencesKoźmiński A. K., 2013, Polskie laboratorium zarządzania, „Harvard Business Review Polska”, marzec.pl_PL
dc.referencesKoźmiński A. K., 2004, Zarządzanie w warunkach niepewności. Podręcznik dla zaawansowanych, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKrupski R. (red.), 2003, Zarządzanie strategiczne. Koncepcje – metody, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Wrocław.pl_PL
dc.referencesKulpa-Ogdowska A., 2006, Włączeni i wyłączeni z globalnej sieci. Społeczne konsekwencje rozwoju nowoczesnych technologii i konsumeryzmu, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy”, nr 8.pl_PL
dc.referencesMarody M., Giza-Poleszczuk A., 2004, Przemiany więzi społecznych. Zarys teorii zmiany społecznej, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMcCulloh I., Armstrong H., Johnson A., 2013, Social Network Analysis with Applications, John Wiley & Sons, Hoboken.pl_PL
dc.referencesPaleczny T., 2007, Interpersonalne stosunki międzykulturowe, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.pl_PL
dc.referencesPryke S., 2012, Social Network Analysis in Construction, John Wiley & Sons, London.pl_PL
dc.referencesPrzytula S., 2011, Problemy wielokulturowości w organizacjach międzynarodowych, „Problemy Zarządzania”, nr 4 (34).pl_PL
dc.referencesRozkwitalska M., 2010, Bariery w zarządzaniu międzykulturowym. Perspektywa filii zagranicznych korporacji transnarodowych, Wolters Kluwer, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSikorski C., Bieńkowska J., 2014, Ewolucja zarządzania w przestrzeni organizacyjnej, „Organizacja i Zarządzanie”, nr 70.pl_PL
dc.referencesSikorski C., 1998, Ludzie nowej organizacji. Wzory kultury organizacyjnej wysokiej tolerancji niepewności, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesSikorski C., 2008, O zaletach słabej kultury organizacyjnej, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”, nr 6.pl_PL
dc.referencesStępka P., Subda K., 2009, Wykorzystanie analizy sieci społecznych (SNA) do budowy organizacji opartej na wiedzy, „E-mentor”, nr 1 (28).pl_PL
dc.referencesSułkowski Ł., 2002, Kulturowa zmienność organizacji, Polskie Wyd. Ekonomiczne, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSułkowski Ł., 2008, Czy warto zajmować się kulturą organizacyjną, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”, nr 6.pl_PL
dc.referencesWasserman S., Faust K., 1994, Social Network Analysis: Methods and Applications, Cambridge University Press, Cambridge–New York.pl_PL
dc.referencesWysieńska K., 2012, O użyteczności analiz sieciowych w wyjaśnianiu procesów integracji migrantów, Fundacja Instytut spraw Publicznych, Warszawa.pl_PL
dc.referencesZbiegień-Maciąg L., 1999, Kultura w organizacji. Identyfikacja kultur znanych firm, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7969-450-1.12


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe