Show simple item record

dc.contributor.authorDąbrowski, Artur Aleksander
dc.contributor.editorRogozińska-Pawełczyk, Anna
dc.date.accessioned2020-06-04T07:25:16Z
dc.date.available2020-06-04T07:25:16Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationDąbrowski A. A., Karnoprawna ochrona przed mobbingiem w prawie polskim – uwagi de lege lata i postulaty de lege ferenda, [w:] Gospodarowanie kapitałem ludzkim. Wyzwania organizacyjne i prawne, Rogozińska-Pawełczyk A. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015, s. 183-190, doi: 10.18778/7969-890-5.16pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7969-890-5
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/32024
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofRogozińska-Pawełczyk A. (red.), Gospodarowanie kapitałem ludzkim. Wyzwania organizacyjne i prawne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectkarnoprawna ochrona przed mobbingiempl_PL
dc.subjectprawo polskiepl_PL
dc.titleKarnoprawna ochrona przed mobbingiem w prawie polskim – uwagi de lege lata i postulaty de lege ferendapl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number183-190pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Jagiellońskipl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-7969-891-2
dc.referencesBaran K.W., Prawo pracy, Kraków 2008.pl_PL
dc.referencesBosak M., Danilewicz A., Odpowiedzialność cywilna i karna za mobbing, „Prokuratura i Prawo” 2010, nr 4.pl_PL
dc.referencesCieślak W., Bez zgody na przemoc – w szkole i pracy, Gdańsk 2001.pl_PL
dc.referencesCieślak W., Stelina J., Mobbing (prześladowanie) – próba definicji i wybrane zagadnienia prawne, „Palestra” 2003, nr 9–10.pl_PL
dc.referencesDörre-Nowak D., Ochrona godności i innych dóbr osobistych pracownika, Warszawa 2005.pl_PL
dc.referencesGardocki L., Prawo karne, Warszawa 2010.pl_PL
dc.referencesKozak S., Patologia w środowisku pracy, Difin, Warszawa 2009.pl_PL
dc.referencesMietzel G., Wprowadzenie do psychologii. Podstawowe zagadnienia, Gdańsk 2003.pl_PL
dc.referencesMozgawa M. (red.), Kodeks karny. Komentarz, LEX nr 8591.pl_PL
dc.referencesPohl Ł. (red.), Aktualny problemy prawa karnego. Księga pamiątkowa z okazji jubileuszu 70. urodzin Profesora Andrzeja J. Szwarca, Poznań 2009.pl_PL
dc.referencesStelmach W., Ciemne strony kierowania, Warszawa 2005.pl_PL
dc.referencesSzałkowski A., Problem mobbingu w stosunkach pracy, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2002, nr 9.pl_PL
dc.referencesUnterschűtz J., Karnoprawna ochrona praw osób wykonujących pracę zarobkową, Wolters Kluwer SA, Warszawa 2010.pl_PL
dc.referencesWagner B. (red.), Kodeks pracy 2011. Komentarz, Gdańsk 2011.pl_PL
dc.referencesZoll A. (red.), Kodeks karny – cześć szczególna. Komentarz, t. 2, Kraków 2006.pl_PL
dc.referencesZych M., Mobbing w polskim prawie pracy, Warszawa 2007.pl_PL
dc.referenceswww.bip.ms.gov.plpl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 19 kwietnia 1969 roku Kodeks karny, Dz.U. Nr 13, poz. 94 ze zm.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 26 czerwca 1976 roku Kodeks pracy, Dz.U. z 1998 r., Nr 21, poz. 94 ze zm.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks karny, Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.pl_PL
dc.referencesRozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 1932 roku – Kodeks karny, Dz.U. Nr 60, poz. 571.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7969-890-5.16


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe