Show simple item record

dc.contributor.authorGadomski, Łukasz
dc.contributor.authorMalaczewski, Maciej
dc.date.accessioned2020-07-10T09:37:22Z
dc.date.available2020-07-10T09:37:22Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.issn2353-5601
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/32131
dc.description.abstractCelem niniejszego badania jest weryfikacja wpływu czynników zarówno ekonomicznych, jak i społecznych, mających wpływ na kształtowanie się przestępczości w Polsce. Dane wykorzystane w badaniu charakteryzują się częstotliwością roczną i prezentowane są w ramach przekroju wojewódzkiego. Przedział czasowy analizy obejmuje lata 2005–2016 z uwagi na ograniczenie dostępności danych. W ramach przeprowadzonych analiz dokonano weryfikacji istotności zmiennych: współczynnik feminizacji, inflacja, współczynniki urbanizacji oraz gęstości zaludnienia. Dodatkowo zdecydowano o uwzględnieniu w badaniu wskaźnika syntetycznego reprezentującego poziom jakości życia w regionie. Weryfikacja istotności wybranych zmiennych została przeprowadzona poprzez budowę modelu ekonometrycznego. Z uwagi na wykorzystanie danych panelowych oraz przekonanie autorów o występowaniu związku pomiędzy przeszłymi wartościami przestępczości a ich obecnymi realizacjami, zdecydowano się na wykorzystanie dynamicznych modeli panelowych (metoda FDGMM).pl_PL
dc.description.abstractThe purpose of this study is to verify an impact of both economic and social factors affecting crime in Poland. The data used in the study is characterized by an annual frequency and is presented as a breakdown by voivodships. The time interval of the analysis covers the years 2005–2016 due to limited data availability. As part of the analyzes, the significance of following variables is verified: feminization rate, inflation, urbanization rates and population density. In addition, in the study a synthetic indicator representing the quality of life in the region is included. The significance of selected variables is verified by econometric model. Due to the use of panel data and the authors' conviction that there is a relationship between past crime values and their current implementations, it is decided to use dynamic panel models (FDGMM method).pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydział Ekonomiczno - Socjologiczny, Uniwersytet Łódxkipl_PL
dc.relation.ispartofseriesFinanse i Prawo Finansowe;1 (25)
dc.rightsAttribution-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/*
dc.subjectdeterminanty przestępczościpl_PL
dc.subjectmodel przestępczościpl_PL
dc.subjectdynamiczne modele panelowepl_PL
dc.subjectdeterminants of crimepl_PL
dc.subjectmodel of crimepl_PL
dc.subjectdynamic panel modelspl_PL
dc.titleZastosowanie dynamicznych modeli panelowych w analizie determinant przestępczości w Polsce w latach 2005–2016pl_PL
dc.title.alternativeDynamic panel models in the analysis of crime determinants in Poland in 2005–2016pl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number29-47pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationWydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzkipl_PL
dc.contributor.authorAffiliationWydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzkipl_PL
dc.referencesBąk I., 2015, Struktura i typologia przestrzenna przestępczości w Polsce, „Ekonometria”, nr 50, s. 43–61pl_PL
dc.referencesBecker G.S., 1968, Crime and Punishment: An Economic Approach, „Journal of Political Economy”, vol. 76(2), s. 169–217.pl_PL
dc.referencesBłoński K., Burlita A., Witek J. (red.), 2017, Pomiar jakości życia na poziomie lokalnym (na przykładzie powiatu wałeckiego), Wydawnictwo Naukowe US, Szczecin.pl_PL
dc.referencesBorys T., 2002, Jakość, jakość życia oraz pojęcia i relacje pochodne, [w:] W. Ostasiewicz (red.), Metodologia pomiaru jakości życia, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Wrocław, s. 58–63.pl_PL
dc.referencesBrzezińska J., 2017, Przestępczość kobiet wybrane aspekty, Wolters Kluwer, Warszawa.pl_PL
dc.referencesCzarnecki B.J., 2011, Przestrzenne aspekty przestępczości: metoda identyfikacji czynników zagrożeń w przestrzeni miejskiej, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok.pl_PL
dc.referencesFlorczak W., 2013, Co wywołuje przestępczość i jak ją można ograniczać? Wielowymiarowa analiza makroekonomiczna, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesKądziołka K., 2014, Wpływ wybranych czynników o charakterze społeczno-ekonomicznym na przestępczość przeciwko mieniu w Polsce, „Studia Ekonomiczne”, nr 181, s. 11–23.pl_PL
dc.referencesKusterka-Jefmańska M., 2010, Wysoka jakość życia jako cel nadrzędny lokalnych strategii zrównoważonego rozwoju, „Zarządzanie Publiczne”, nr 12(4), s. 115–122, www.ejournals.eu › pliki › art. [dostęp 30.06.2019].pl_PL
dc.referencesOsika G., 2018, Jakość życia jako wskaźnik rozwoju społecznego. Analiza mierników, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Gliwice.pl_PL
dc.referencesSztaudynger J.J., Sztaudynger M., 2003, Ekonometryczne modele przestępczości, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, nr 3, s. 127–143, http://uoo.univ.szczecin.pl/~dirram/met_il/15/I/Sztaudynger.pdf [dostęp 29.02.2019].pl_PL
dc.referencesSztaudynger J.J., 2007, Społeczne problemy wzrostu gospodarczego-analiza ekonometryczna, [w:] B. Klimczak, A. Lewicka-Strzałecka (red.), Etyka i ekonomia, Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Warszawa.pl_PL
dc.relation.volume1 (25) 2020pl_PL
dc.disciplineekonomia i finansepl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe