Show simple item record

dc.contributor.authorWlaźlak, Katarzyna
dc.contributor.editorKrawczyk, Ryszard Paweł
dc.contributor.editorBorowicz, Andrzej
dc.date.accessioned2020-09-22T08:08:05Z
dc.date.available2020-09-22T08:08:05Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationWlaźlak K., Planowanie w samorządzie terytorialnym. Wybrane problemy prawne, [w:] Aktualne problemy samorządu terytorialnego po 25 latach jego istnienia, R. P. Krawczyk, A. Borowicz (red.), WUŁ, Łódź 2016, http://dx.doi.org/10.18778/8088-114-3.08pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8088-114-3
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/32251
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofAktualne problemy samorządu terytorialnego po 25 latach jego istnienia;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.titlePlanowanie w samorządzie terytorialnym Wybrane problemy prawnepl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number141-156pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Administracyjnego i Nauki Administracjipl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8088-115-0
dc.referencesBielecki L., Prawne formy i metody działania administracji, [w:] Prawo administracyjne. Część ogólna, red. Bielecki L., Ruczkowski P., Warszawa 2011.pl_PL
dc.referencesBobrowicz J., Kwalifikacja aktu normatywnego jako aktu prawa miejscowego – na przykładzie uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt, „Administracja. Teoria – Dydaktyka – Praktyka” 2012, nr 4.pl_PL
dc.referencesDąbek D., Prawo miejscowe, Warszawa 2015.pl_PL
dc.referencesDębowska-Romanowska T., Glosa do wyroku NSA z dnia 4 listopada 1993 r., SA/Gd 1373/93, „Monitor Podatkowy” 1994, nr 11.pl_PL
dc.referencesDębowska-Romanowska T., Wybrane zagadnienia prawne aktów z zakresu spraw budżetowych – jako przedmiotu nadzoru regionalnych izb obrachunkowych, „Samorząd Terytorialny” 1994, nr 3.pl_PL
dc.referencesDziurbejko T., Planowanie rozwoju gminy jako instrument pozyskiwania funduszy pomocowych Unii Europejskiej, Warszawa 2006.pl_PL
dc.referencesJaxa Dębicka A., Sprawne państwo. Współczesne koncepcje i instrumenty zarządzania publicznego a administracja publiczna, Warszawa 2008.pl_PL
dc.referencesJeżewski J., 2003, Polityka administracyjna. Zagadnienia podstawowe, [w:] Błaś A., Boć J., Jeżewski J., Administracja publiczna, Wrocław 2003.pl_PL
dc.referencesKasiński M., Glosa do wyroku NSA z 4 listopada 1993 r., SA/Gd 1373/93, „Samorząd Terytorialny” 1994, nr 5.pl_PL
dc.referencesKasiński M., Monizm i pluralizm władzy lokalnej. Studium prawno-polityczne, Łódź 2009.pl_PL
dc.referencesKijowski D.R., Programy, plany i strategie jako podstawa działań organów administracji publicznej, [w:] Wpływ przemian cywilizacyjnych na prawo administracyjne i administrację publiczną, red. Zimmermann J., Suwaj P.J., Warszawa 2013.pl_PL
dc.referencesKosowski J., Komentarz do art. 5a, 5b, 5c ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 234, poz. 1536 ze zm.), „Przegląd Naukowy Disputatio” 2013, nr 1.pl_PL
dc.referencesKrawczyk R.P., Nadzór nad działalnością samorządu terytorialnego w Polsce – aktualne problemy, [w:] Regiony w prawie i praktyce. Polska – Ukraina, red. Skotnicki K., Wlaźlak K., Łódź 2015.pl_PL
dc.referencesKryczko P., Finanse samorządu województwa, [w:] Komentarz do ustawy o samorządzie województwa, red. Chmielnicki P., Warszawa 2005.pl_PL
dc.referencesKryczko P., Gminna gospodarka finansowa, [w:] Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, red. Chmielnicki P., Warszawa 2013.pl_PL
dc.referencesKulesza M., Administracyjnoprawne uwarunkowania polityki przestrzennej, Warszawa 1987.pl_PL
dc.referencesLeoński Z., Samorząd terytorialny w RP, Warszawa 2006.pl_PL
dc.referencesOchendowski E., Prawo administracyjne. Część ogólna, Toruń 2013.pl_PL
dc.referencesOlejniczak-Szałowska E., Tworzenie planów, programów i strategii, [w:] Prawo administracyjne. Pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, red. Stahl M., Warszawa 2013.pl_PL
dc.referencesPopowska B., Klasyfikacja funkcji administracji w nauce publicznego prawa gospodarczego, [w:] Funkcje współczesnej administracji gospodarczej. Księga dedykowana Profesor Teresie Rabskiej, red. Popowska B., Poznań 2006.pl_PL
dc.referencesSkrzydło-Niżnik I., Model ustroju samorządu terytorialnego w Polsce na tle zagadnień ustrojowego prawa administracyjnego, Kraków 2007.pl_PL
dc.referencesStahl M., Szczególne prawne formy działania administracji, [w:] System prawa administracyjnego, Tom 5. Prawne formy działania administracji, red. Hauser R., Niewiadomski Z., Wróbel A., Warszawa 2013.pl_PL
dc.referencesStrzyczkowski K., Administracyjnoprawne instytucje planowania, Warszawa 1985.pl_PL
dc.referencesSzewc A., Władze gminy, [w:] Szewc A., Jyż G., Pławecki Z., Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, Warszawa 2012.pl_PL
dc.referencesSzydło M., Planowanie indykatywne jako funkcja państwa wobec gospodarki, [w:] Funkcje współczesnej administracji gospodarczej. Księga dedykowana Profesor Teresie Rabskiej, red. Popowska B., Poznań 2006.pl_PL
dc.referencesWlaźlak K., Charakter prawny aktów planowania i ich rola w realizacji zadań administracji publicznej, „Przegląd Prawa Publicznego” 2009, nr 6.pl_PL
dc.referencesWlaźlak K., Komentarz do art. 18, [w:] Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, red. Chmielnicki P., Warszawa 2013.pl_PL
dc.referencesWlaźlak K., Funkcja planowania gminy na przykładzie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, „Przegląd Prawa Publicznego” 2015, nr 4.pl_PL
dc.referencesZimmermann J., Aksjomaty prawa administracyjnego, Warszawa 2013.pl_PL
dc.referencesZimmermann J., Prawo administracyjne, Warszawa 2014.pl_PL
dc.referencesZubik M., Samorządowa uchwała budżetowa na tle ustrojowych zasad budżetowania. Wybrane problemy legislacyjno-prawne, „Przegląd Legislacyjny” 2003, nr 3.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8088-114-3.08


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe