Przeglądaj według

 

Czasopismo naukowe poświęcone finansom i prawu finasowemu, wydawane przez Uniwersytet Łódzki Wydział Ekonomiczno- Socjologiczny oraz Wydział Prawa i Administracji.

Redakcja czasopisma przyjmuje do publikacji artykuły poświęcone szeroko rozumianej tematyce finansów, zwłaszcza dotyczące rynków finansowych, a także ich uczestników, instytucji finansowych, i ich klientów, instrumentów i regulacji prawnych. Artykuły uwzględniające różne perspektywy od mikro do makro ekonomicznych, poruszające problematykę lokalną, krajową, międzynarodową oraz o znaczeniu globalnym.
Zapraszamy do współpracy Autorów, którym są bliskie nie tylko zagadnienia efektywności finansowej, racjonalności prawa, ale także tych, którzy akcent kładą na społeczny aspekt finansów. Zachęcamy do publikowania zarówno osoby związane ze światem akademickim jak i przedstawicieli praktyki, których interesuje i intryguje świat finansów.

WWW: finanseiprawofinansowe.uni.lodz.pl
e-mail: joffl@uni.lodz.pl

Kolekcje w tym zbiorze

Najnowsze pozycje

 • Działalność kompensacyjna ubezpieczeniowego funduszu gwarancyjnego w Polsce w latach 2012–2016 

  Urbanek, Joanna (Wydział Ekonomiczno Socjologiczny, 2018-06)
  Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny pełni unikatową rolę na polskim rynku ubezpieczenio-wym. Jako jedyna instytucja w sposób kompleksowy chroni ubezpieczonych i poszkodowanych. W artykule omówiono misje i sposób działania ...
 • Nowe zagrożenia a metody ochrony usług finansowych w sektorze bankowości mobilnej na przykładzie studentów lubelskich uczelni 

  Sobiesiak, Magdalena; Zagrodniczek, Paweł (Wydział Ekonomiczno Socjologiczny, 2018-06)
  Celem niniejszego artykułu jest zbadanie świadomości konsumentów w zakresie korzystania z bankowości mobilnej w Polsce. Zaprezentowano również ewolucję bankowości mobilnej, a także skalę zjawiska jej występowania. Opracowanie ...
 • Cykl koniunkturalny gospodarki polski w latach 1996–2017 

  Pawęta, Bartosz (Wydział Ekonomiczno Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego, 2018)
  Economic fluctuations have always fascinated researches regardless of the approach the took to explain them. It is the human nature to seek for patterns in various areas, economy being one of them. For this the attempt was ...
 • Znajomość praw i obowiązków – jako jedna z metod ochrony konsumenta na rynku usług bankowych 

  Lubaś, Magdalena (Wydział Ekonomiczno Socjologiczny, 2018-06)
  Celem niniejszego artykułu jest wskazanie praw i obowiązków, jakie przysługują konsumentowi na rynku usług bankowych, czego może się domagać od banku, a na co nie musi się zgadzać. Jeśli konsument wie, jakie uprawnienia ...
 • Społeczna odpowiedzialność biznesu banków w świadomości studentów lubelskich uczelni 

  Kudlak, Izabela Joanna (Wydział Ekonomiczno Socjologiczny, 2018-06)
  Współcześnie CSR – Społeczna odpowiedzialność biznesu (ang. Corporate Social Responsibility) – jest kluczowym elementem działalności strategicznej liczących się przedsiębiorstw. Banki, którym zależy na poprawie bądź ...
 • Systemy gwarantowania depozytów bankowych na świecie – Analiza porównawcza 

  Dadej, Mateusz (Wydział Ekonomiczno Socjologiczny, 2018-06)
  Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie rodzajów i form systemów gwarancji depozytów, przyjętych na całym świecie oraz ich problematyki. W artykule przedstawiono teoretyczne aspek-ty funkcjonowania systemów gwarancji ...
 • The influence of insurance market on the economic development of Ukraine 

  Rybalchenko, Liudmyla (Wydział Ekonomiczno Socjologiczny, 2018-03)
  The level of economic development and the economic growth rates in Ukraine are very uneven. On the basement of production function were analyzed the factors of economic development in Ukraine. The influence of the level ...
 • Dodatek kwartalny 

  Grzesiak, Lena; Łapkowska, Anna; Stępniak, Adrian; Witecka, Magda (Wydział Ekonomiczno Socjologiczny, 2018-03)
 • Instytucja budżetu obywatelskiego jako narzędzia rozwoju samorządu lokalnego 

  Rybińska, Daria (Wydział Ekonomiczno Socjologiczny, 2018-03)
  Budżet obywatelski jest uważany za jedno z najlepszych narzędzi, uwzględniających preferencje mieszkańców w procesie zarządzania środkami publicznymi. Jest on instrumentem, pozwalającym mieszkańcom na współdecydowanie o ...
 • Od redakcji 

  Czechowska, Iwona Dorota (Wydział Ekonomiczno Socjologiczny, 2018-06)
 • Reklama bankowa jako narzędzie aktywności promocyjnej instytucji finansowych 

  Seta, Wronika; Wrońska, Karolina; Cegiełko, Szymon (Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno – Socjologiczny, Instytut Finansów, 2018-03)
  Wymagający klienci oraz szeroki zakres proponowanych przez instytucje finansowe produktów i usług tworzy barierę swobodnego wejścia tychże instytucji na rynek finansowy. Oferowanie zbliżonych produktów różniących się jedynie ...
 • Współpraca międzynarodowa w przeciwdziałaniu unikania opodatkowania 

  Rzetecki, Adam (Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno – Socjologiczny, Instytut Finansów, 2018-03)
  Swobodny przepływ osób, towarów i usług oraz kapitału w ramach UE stanowi wyzwanie dla organów państw członkowskich ze względu na ryzyko uniknięcia płacenia podatków przez obywa-teli i przedsiębiorstwa. W artykule opisano ...
 • Challenges of monetary policy during crisis in the United Kingdom 

  Paduszyńska, Marta (Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno – Socjologiczny, Instytut Finansów, 2018-03)
  The topic of the presented study is about the monetary policy in the United Kingdom, included situation and challenges of this policy during crisis. This article presents the structure of the central bank of England as ...
 • Relacje umowne na płaszczyźnie konsument – bank na przykładzie 5 banków działających w Polsce 

  Przerywacz, Paweł (Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno – Socjologiczny, Instytut Finansów, 2018-03)
  Obserwowany w ostatnich latach dynamiczny rozwój sektora bankowego determinuje sposób budowania relacji z interesariuszami banków. Do najistotniejszej grupy interesów należą klienci, nabywcy produktów i usług bankowych, ...
 • Dodatek kwartalny 

  Grzesiak, Lena; Braciak, Marta; Konopacka, Joanna; Zimny, Artyur; Witczak, Radosław (Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno – Socjologiczny, Instytut Finansów, 2017-12)
 • Ustalanie momentu powstania przychodu od zaliczki jako narzędzie strategii podatkowej przedsiębiorstw 

  Jarczok-Guzy, Magdalena (Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno – Socjologiczny, Instytut Finansów, 2017-12)
  Niniejszy artykuł przedstawia wpływ stosowania zasad ogólnych oraz nowych regulacji prawnych dotyczących ustalania momentu powstania przychodu podatkowego od otrzymanych zaliczek w podatku dochodowym od osób prawnych oraz ...
 • Podatkowe preferencje prorodzinne i świadczenia rodzinne w republice federalnej Niemiec 

  Franielczyk, Anna (Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno – Socjologiczny, Instytut Finansów, 2017-12)
  We współczesnych gospodarkach ważną rolę w systemie opodatkowania dochodów ludności kreują preferencje związane niejednokrotnie z wydatkowaniem osiągniętego dochodu. Szczególnie istotną rolę w tej kwestii odgrywają m.in. ...
 • Świadomość ubezpieczeniowa studentów w zakresie ubezpieczenia kredytu 

  Piechota, Anna; Marczewska, Daria (Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno – Socjologiczny, Instytut Finansów, 2017-12)
  Ubezpieczenia kredytu są oferowane klientom korzystającym z produktu bankowego jakim jest kredyt. Ubezpieczenie kredytu jest specyficznym produktem ubezpieczeniowym oraz jednym z elementów współpracy bankowo-ubezpieczeniowej. ...
 • Stabilność systemu finansowego i bezpieczeństwo polskiego systemu gwarantowania depozytów 

  Kropacz, Izabela (Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno – Socjologiczny, Instytut Finansów, 2017-12)
  W artykule poruszono problematykę bezpieczeństwa polskiego systemu gwarantowania depozy-tów. Zaprezentowano działalność depozytową sektora bankowego oraz związane z prowadze-niem tej działalności ryzyko. Przedstawiono ...
 • Od redakcji 

  Hajdys, Dagmara (Wydział Ekonomiczno Socjologiczny, 2017-12)

Pokaż więcej...