Show simple item record

dc.contributor.authorKonecki, Krzysztof T.
dc.date.accessioned2015-03-27T16:31:43Z
dc.date.available2015-03-27T16:31:43Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationKonecki Krzysztof T. (2015) Anselm L. Strauss – pragmatyczne korzenie, pragmatyczne konsekwencje. „Przegląd Socjologii Jakościowej”, t. 11, nr 1, s. 12‒39 [dostęp dzień, miesiąc, rok]. Dostępny w Internecie: ‹www.przegladsocjologiijakosciowej.org›.pl_PL
dc.identifier.issn1733-8069
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/7511
dc.descriptionPublikacja ukazuje się w ramach Serii Wydawniczej Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, Edycja IV – „Co po kryzysie?“.pl_PL
dc.description.abstractW artykule zaprezentuję dokonania Anselma Straussa i kontekst filozoficzno-socjologiczny powstawania jego koncepcji socjologii. Przedstawię skrótowo jego biografię i rozwój naukowy, dorobek z zakresu psychologii społecznej, metodologii nauk społecznych, socjologii pracy oraz teorii socjologicznej, gdzie nawiążę do inspiracji wywodzących się z idei pragmatyzmu. Elementem spajającym całość dorobku naukowego A. Straussa jest i procesualne, i interakcyjno-konstruktywistyczne ujęcie rzeczywistości społecznej, procesualno-strukturalne ujęcie jaźni i tożsamości oraz kategoria interakcji będąca podstawą wszelkiego działania, gdzie temporalność jest jednym z głównych wymiarów analizy życia społecznego. Zaprezentuję także jego koncepcję tożsamości i jej interakcyjno-konstruktywistyczny charakter wywodzący się z tradycji pragmatyzmu społecznego. Przedstawię ponadto uwarunkowania powstawania jego dokonań metodologicznych.pl_PL
dc.description.abstractIn the paper, I will present scientific achievements of Anselm Strauss and the socio-philosophical context of how his concept of sociology emerged. The article at hand summarizes his biography and scientific development, his achievements in the field of social psychology, methodology of social science, sociology of work, and sociological theory, and I will refer to his inspirations deriving from pragmatism. Central and cohesive elements of the whole scientific achievements of A. Strauss are: processual and interaction-constructivist approach to social reality, processual-structural approach to self and identity, and the category of interaction as the underpinnings of all actions, where temporality is one of the main dimensions of social life analysis. I also will present his concept of identity and its interaction-constructivist character deriving from the tradition of social pragmatism. Moreover, I will present how his methodological achievements were conditionedpl_PL
dc.description.sponsorshipPublikacja dofinansowana została ze środków PTS.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherUniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Instytut Socjologiipl_PL
dc.relation.ispartofseriesPrzegląd Socjologii Jakościowej;Tom XI, nr 1
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
dc.subjectAnselm L. Strausspl_PL
dc.subjectinterakcjonizm symbolicznypl_PL
dc.subjectpragmatyzmpl_PL
dc.subjectszkoła chicagowskapl_PL
dc.subjectsocjologia jakościowapl_PL
dc.subjectsymbolic interactionismpl_PL
dc.subjectpragmatismpl_PL
dc.subjectChicago Schoolpl_PL
dc.subjectqualitative sociologypl_PL
dc.titleAnselm L. Strauss – pragmatyczne korzenie, pragmatyczne konsekwencjepl_PL
dc.title.alternativeAnselm L. Strauss—Pragmatic Roots, Pragmatic Implicationspl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number12‒39pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzkipl_PL
dc.contributor.authorBiographicalnoteKrzysztof T. Konecki, prof., kierownik Katedry Socjologii Organizacji i Zarządzania UŁ, członek Executive Committee of European Sociological Association, Prezydium Komitetu Socjologii PAN, Zarządu PTS i przewodniczący Sekcji Socjologii Jakościowej i Symbolicznego Interakcjonizmu PTS. Jego obszar zainteresowań naukowych to m.in.: socjologia jakościowa, teoria ugruntowana, interakcjonizm symboliczny, socjologia wizualna oraz socjologiczne badania nad medytacją i jogąpl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska