Show simple item record

dc.contributor.authorFeltynowski, Marcinen
dc.date.accessioned2015-04-28T11:25:16Z
dc.date.available2015-04-28T11:25:16Z
dc.date.issued2012-01-13en
dc.identifier.issn1508-2008
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/8271
dc.description.abstractThe article is presenting facts about the politics carried on the EU concerning development of the information society in Czech Republic, Poland and Slovakia - countries that in 2004 became members of the EU. Enlargement of the EU structures allowed for more dynamic development of these countries in the information society context. The situation of each country was presented by indicators describing the household and the community situation in information society. Indicators was gained from Eurostat system. The universality of these indicators lets to the assessment of the level and dynamics of development in relation to the EU average. Comparison of Poland and its southern neighbors allows also to observe changes that occur and may allow better progress in this field.en
dc.description.abstractArtykul prezentuje dane na temat prowadzonej w UE polityki w zakresie rozwoju spoleczeństwa informacyjnego w Czechach, Polsce i Slowacji, które staly się czlonkami UE w 2004 roku. Rozszerzenie struktur unijnych pozwolilo na zdynamizowanie rozwoju tych krajów w zakresie spoleczeństwa informacyjnego. Sytuację poszczególnych krajów zaprezentowano przy pomocy wskażników opisujących gospodarstwa domowe oraz spoleczność pochodzące z Eurostatu. Powszechność tych wskażników pozwala na ocenę dynamiki rozwoju oraz poziomu tego rozwoju w odniesieniu do wartości średniej w UE. Porównanie Polski oraz jej poludniowych sąsiadów pozwolić ma również na dostrzeżenie przemian, które zachodzą i mogą pozwolić na lepszy postęp w tej dziedzinie.en
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegoen
dc.relation.ispartofseriesComparative Economic Research;14en
dc.rightsThis content is open access.en
dc.titleDevelopment of the Information Society in Czech Republic, Poland and Slovakiaen
dc.page.number55-69en
dc.contributor.authorAffiliationUniversity of Lódźen
dc.identifier.eissn2082-6737
dc.referencesCastells M. (2010), Spoleczeństwo sieci, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawaen
dc.referencesDrucker P. F. (1994), Post-Capitalist Society, HarperBusiness, New Yorken
dc.referenceseEurope 2002. An Information Society For All, Brussels, 08.12.1999, COM (1999) 687 finalen
dc.referenceseEurope 2005. An Information Society For All, Brussels, 28.05.2002, COM (2002) 263 finalen
dc.referencesEurope's Digital Agenda, Brussels, 26.08.2010, COM (2010) 245 finalen
dc.referencesEurostat regional yearbook 2010, European Union 2010en
dc.referencesGospodarka oparta na wiedzy - stan, diagnoza i wnioski dla Polski. Ekspertyza Instytutu Zarządzania Wiedzą w Krakowie na zlecenie Ministerstwa Gospodarki, Warszawa - Kraków 2002en
dc.referencesGrowth, Competitiveness and Employment: The Challenges and the Ways Forward into 21st Century, Brussels, 05.12.1993, COM (1993) 700 finalen
dc.referencesHorváth Z. (2010), New challenges of the information society [in:] Juridical Current, Vol. 13 Issue 1, p. 85-91en
dc.referencesi2010 - A European Information Society for growth and employment, Brussels, 01.06.2005, COM (2005) 229 finalen
dc.referencesLiving and Working in Information Society. People First, Brussels, 24.07.1996, COM (1996) 389 finalen
dc.referencesPublic sector information: a key resource for Europe - Green Paper on public sector information in the information society, Brussels, 20.01.1999, COM (1998) 585 finalen
dc.identifier.doi10.2478/v10103-011-0018-yen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record