Now showing items 1-91 of 52

  Polska (52)
  starzenie się ludności (52)
  prognozy demograficzne (14)
  podwójne starzenie się ludności (13)
  przełom XX i XXI wieku (11)
  ludzie bardzo starzy (9)
  przemiany ludnościowe (7)
  osoby starsze (6)
  umieralność (6)
  ludzie starzy (5)
  demografia (4)
  przemiany demograficzne (4)
  zróżnicowanie przestrzenne (4)
  zróżnicowanie regionalne (4)
  aktywizacja seniorów (3)
  aktywność zawodowa (3)
  długowieczność (3)
  kontrakt międzypokoleniowy (3)
  niepełnosprawność (3)
  polityka społeczna (3)
  stan zdrowia (3)
  starsi pracownicy (3)
  struktura wieku ludności (3)
  umieralność osób starszych (3)
  ageizm (2)
  gerontologia (2)
  migracje (2)
  polityka wobec starości (2)
  pomoc społeczna (2)
  procesy demograficzne (2)
  przestrzenne zróżnicowanie (2)
  rynek pracy (2)
  starzenie się zasobów pracy (2)
  trwanie życia (2)
  wieś (2)
  aktywność (1)
  badania gerontologiczne (1)
  city of Łódź (1)
  demography (1)
  double ageing (1)
  dyskryminacja na rynku dóbr i usług (1)
  dyskryminacja ze względu na wiek (1)
  Europa (1)
  gospodarstwa domowe (1)
  II połowa XX wieku (1)
  imigranci (1)
  immigrants (1)
  informal care (1)
  konsumpcja (1)
  krzywa przeżycia (1)
  Last hundred years is a period of very profound demographic changes in Poland. Population ageing – i.e. shift in age structure of population resulted from increase in proportion of the aged 60+ – is the most important among them. The demographic process is especially visible when case of Łódź is under study. In the 19th century and in the first two decades of the 20th century age structure of the Łódź inhabitants was extremely young due to immigrants inflow which rejuvenated the population. After 1930 the ageing were a fact with acceleration in the post-war period. As a consequence of very low fertility and decreasing attraction of the city as a settlement place in the last three decades Łódź is almost the most advanced in the population ageing in comparison to the other biggest Polish cities (Warsaw, Krakow, Posen, Wroclaw). The study is aimed at presentation how in the 20th century the population ageing in the biggest Polish cities manifested with special attention paid to issues of intergenerational support and to the so called double ageing. (1)
  metropolitan areas (1)
  mieszkalnictwo (1)
  migracje seniorów (1)
  ojcostwo (1)
  opieka długoterminowa (1)
  opieka instytucjonalna (1)
  opieka nieformalna (1)
  osoby starsze na rynku pracy (1)
  podwójne starzenie sie ludności (1)
  polityka senioralna (1)
  polityka wobec osób starszych (1)
  polityka wobec starzenia się (1)
  pomoc środowiskowa (1)
  population ageing (1)
  population aging (1)
  prawa konsumenta (1)
  przechodzenie na emeryturę (1)
  przemiany rodziny (1)
  przyczyny zgonów (1)
  późna starość (1)
  redystrybucja międzypokoleniowa (1)
  redystrybucja zasobów (1)
  reforma emerytalna (1)
  relacje międzypokoleniowe (1)
  rodzicielstwo (1)
  rodziny (1)
  rolnictwo (1)
  sandwich generation (1)
  solidarność międzypokoleniowa (1)
  starość (1)
  sytuacja mieszkaniowa (1)
  tablice trwania życia (1)
  transfery międzypokoleniowe (1)
  Unia Europejska (1)
  warunki życia (1)
  wielkie miasta (1)
  współczesna rodzina polska (1)
  XXI wiek (1)
  zmiany demograficzne (1)
  Łódź (1)