Show simple item record

dc.contributor.authorGórecki, Dariusz
dc.contributor.editorDomańska, Aldona
dc.contributor.editorSkotnicki, Krzysztof
dc.date.accessioned2017-10-17T11:29:01Z
dc.date.available2017-10-17T11:29:01Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationGórecki D., Druga Rzeczpospolita. Epilog, [w:] Domańska A., Skotnicki K. (red), Zagadnienia prawa konstytucyjnego. Zasada suwerenności. Problemy wybrane, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2017, s. [41]-57, doi: 10.18778/8088-830-2.05pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8088-830-2
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/22961
dc.descriptionKsięga dedykowana prof. dr. hab. Michałowi Domagale poświęcona jest tematyce związanej z Jego zainteresowaniami naukowymi – zasadami ustroju współczesnych państw. To zbiór artykułów napisanych przez Jego uczniów, kolegów i przyjaciół z Katedry Prawa Konstytucyjnego, Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Teksty dotyczą zasady suwerenności i odnoszą się do rozwiązań ustrojowych polskich bądź wybranych państw europejskich, w przeszłości należących do bloku państw socjalistycznych, a także problemów związanych z członkostwem suwerennego państwa w organizacjach międzynarodowych.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofDomańska A., Skotnicki K. (red), Zagadnienia prawa konstytucyjnego. Zasada suwerenności. Problemy wybrane, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2017;
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.titleDruga Rzeczpospolita. Epilogpl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2017; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2017pl_PL
dc.page.number[41]-57pl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8088-831-9
dc.referencesBerezowski C., Sejm w ustawie konstytucyjnej z 23 kwietnia 1935 r., Warszawa 1936.pl_PL
dc.referencesBiskupski K., Zarys prawa państwowego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej oraz niektórych państw obcych, Warszawa 1962.pl_PL
dc.referencesCiołkoszowa L., Spojrzenie wstecz, Paryż 1995.pl_PL
dc.referencesCzarnecki R., Wywiad z prezydentem Ryszardem Kaczorowskim, „Zbliżenia”, Londyn 1989, nr 25.pl_PL
dc.referencesDeryng A., Akty rządowe głowy państwa, Lwów 1934.pl_PL
dc.referencesGawenda J., Legalizm polski w świetle prawa publicznego, Londyn 1959.pl_PL
dc.referencesGdulewicz E., Geneza i zasady naczelne Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 23 kwietnia 1935 roku, Lublin 1973 [mps powiel.].pl_PL
dc.referencesGórecki D., Polskie naczelne władze państwowe na uchodźstwie w latach 1939–1990, Warszawa 2002.pl_PL
dc.referencesGórecki D., Pozycja ustrojowo-prawna Prezydenta Rzeczypospolitej i rządu w ustawie konstytucyjnej z 23 kwietnia 1935 roku, Łódź 1992 (wyd. I), Łódź 1995 (wyd. II).pl_PL
dc.referencesKomarnicki W., Uwagi prawnicze o projekcie konstytucji polskiej, „Rocznik Prawniczy Wileński” 1935.pl_PL
dc.referencesKumaniecki K., Nowa konstytucja polska, Kraków 1935.pl_PL
dc.referencesPiasecki A., Tezy konstytucyjne marszałka Piłsudskiego, Warszawa 1931.pl_PL
dc.referencesPiestrzyński R., W nowym ustroju, Poznań 1935.pl_PL
dc.referencesPrzekazanie insygniów prezydenckich do kraju (nota redakcyjna), [w:] Z. Błażyński, R. Zakrzewski (red.), Zakończenie działalności władz RP na uchodźstwie 1990, Londyn 1995.pl_PL
dc.referencesRykowski Z., Sokolewicz W., Konstytucja kwietniowa jako przejaw kryzysu demokracji w Polsce, [w:] H. Cimek (red.), Lewica społeczna w Polsce wobec konstytucji kwietniowej 1935 r., Warszawa 1986.pl_PL
dc.referencesSobolewski M., Zasady demokracji burżuazyjnej i ich zastosowanie, Warszawa 1969.pl_PL
dc.referencesSutor J., Prawo dyplomatyczne i konsularne, Warszawa 1977.pl_PL
dc.referencesSzadkowski Z., Wrażenia z pobytu w Warszawie 1990, [w:] Z. Błażyński, R. Zakrzewski (red.), Zakończenie działalności władz RP na uchodźstwie 1990, Londyn 1995.pl_PL
dc.referencesZakrzewski R., Delegacja prezydencka z Londynu w Warszawie 1990, [w:] Z. Błażyński, R. Zakrzewski (red.), Zakończenie działalności władz RP na uchodźstwie 1990, Londyn 1995.pl_PL
dc.referencesZnamierowski C., Konstytucja styczniowa i ordynacja wyborcza, Warszawa 1935.pl_PL
dc.referencesDekret z 22 listopada 1918 r. o najwyższej władzy reprezentacyjnej Republiki Polskiej, Dz.P.P.P. 1918, nr 17, poz. 41.pl_PL
dc.referencesUchwała Sejmu Ustawodawczego z 20 lutego 1919 r. o powierzeniu Józefowi Piłsudskiemu dalszego sprawowania urzędu Naczelnika Państwa, Dz.P.P.P. 1919, nr 19, poz. 226.pl_PL
dc.referencesKonstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 17 marca 1921 r., Dz.U. 1921, nr 44, poz. 267.pl_PL
dc.referencesNowela konstytucji z 2 sierpnia 1926 r., Dz.U. 1926, nr 78, poz. 442.pl_PL
dc.referencesUstawa konstytucyjna z 23 kwietnia 1935 r., Dz.U. 1935, nr 30, poz. 227.pl_PL
dc.referencesUchwała Rady Narodowej RP z dnia 20 października 1990 r., Dz.U. 1990.pl_PL
dc.referencesKomunikat Kancelarii Cywilnej Prezydenta Rzeczypospolitej w sprawie terminu, zasad i formy przekazania nowo wybranemu Prezydentowi ciągłości prawnej II Rzeczypospolitej oraz związanych z tym insygniów prezydenckich, Dz.U. 1990, nr 4, cz. II.pl_PL
dc.referencesStanowisko Rządu Rzeczypospolitej na Uchodźstwie wobec wyborów prezydenckich w Kraju, Dz.U. 1990, nr 4, cz. II.pl_PL
dc.referencesDz.U. 1990, nr 4, cz. II. Komunikat Kancelarii Cywilnej Prezydenta Rzeczypospolitej.pl_PL
dc.referencesStanowisko Rady Ministrów w sprawie przekazania insygniów i urzędu prezydenta nowo wybranemu prezydentowi-elektowi, p. Lechowi Wałęsie, Dz.U. 1990, nr 4, cz. II.pl_PL
dc.referencesZaproszenie do Warszawy Prezydenta Rzeczypospolitej Ryszarda Kaczorowskiego dla przekazania insygniów i urzędu prezydenckiego na Zamku Królewskim w Warszawie w dniu 22 grudnia 1990 roku oraz program przewidzianych uroczystości przekazania, Dz.U. 1990, nr 5, cz. II.pl_PL
dc.referencesOrędzie Prezydenta Rzeczypospolitej Ryszarda Kaczorowskiego wydane w Londynie 21 grudnia 1990 roku, Dz.U. 1990, nr 5, cz. II.pl_PL
dc.referencesPrzemówienie Marszałka Senatu Rzeczypospolitej, prof. Andrzeja Stelmachowskiego na uroczystości przekazania insygniów prezydenckich na zamku Królewskim w Warszawie w dniu 22 grudnia 1990 roku, Dz.U. 1990, nr 5, cz. II.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8088-830-2.05


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska