Show simple item record

dc.contributor.authorUtecht-Jarzyńska, Greta
dc.date.accessioned2018-09-26T08:09:26Z
dc.date.available2018-09-26T08:09:26Z
dc.date.issued2018-06
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/25846
dc.descriptionMonotematyczny cykl publikacji wraz z komentarzem.pl_PL
dc.description.abstractSynteza związków fluoroorganicznych stanowi aktualny i intensywnie rozwijany obszar chemii organicznej, co jest głównie spowodowane niezwykłymi właściwościami fizykochemicznymi tej klasy połączeń, przekładającymi się na różnorodne praktyczne zastosowania, m.in. w prześle farmaceutycznym, materiałowym i dziedzinach pokrewnych. W tym kontekście, reakcje 1,3-dipolarnej cykloaddycji (tzw. reakcje Huisgena) z użyciem fluorowanych komponentów (tj. 1,3-dipoli i/lub dipolarofili) stanowią niezwykle atrakcyjną strategię syntezy otwierającą dogodny dostęp do pięcioczłonowych, polifunkcjonalizowanych związków heterocyklicznych. W ramach przedłożonej pracy zwrócono uwagę na iminy trifluoroacetonitrylu jako stosunkowo łatwo dostępną klasę 1,3-dipoli fluorowanych. Tytułowe nitryloiminy, generowane in situ z odpowiednich bromków hydrazonoilowych, przetestowano w reakcjach (3+2)-cykloaddycji wobec takich dipolarofili jak tioketony, etery enoli oraz alkoksyalleny, otrzymując oczekiwane, trifluorometylowane układy heterocykliczne, odpowiednio azotowo-siarkowe (pochodne tiadiazoliny) i azotowe (pochodne pirazolu i pirazoliny). Pierwszy wspomniany wątek pracy dotyczył reakcji tytułowych nitryloimin z wybranymi tioketonami arylowymi, hetarylowymi i (cyklo)alifatycznymi jako wysoce reaktywnymi C=S dipolarofilami, dla których zaobserwowano całkowicie regioselektywny przebieg (3+2)-cykloaddycji prowadzącej do nowego typu trifluorometylowanych pochodnych 2,3-dihydro-1,3,4-tiadiazolu. W obu przypadkach zaproponowano etapowy mechanizm reakcji cykloaddycji, zbadano wpływ właściwości elektronowych podstawników obecnych w substratach na przebieg badanej reakcji oraz cech spektroskopowych produktów, a strukturę uzyskanych związków docelowych potwierdzono w oparciu o standardowe metody analizy wsparte pomiarami rentgenograficznymi. W kolejnym wątku prac podjętych w ramach niniejszej rozprawy zbadano reakcje tytułowych nitryloimin z eterami enoli, które wykorzystano jako syntetyczne ekwiwalenty acetylenów. Warto podkreślić, że obecność grupy alkoksylowej ulokowanej na jednym z atomów węgla układu etylenowego dipolarofila (ang. electronically biased) zapewniła pełną regioselektywność reakcji (3+2)-cykloaddycji, prowadząc do pożądanych 3-trifluorometylopirazoli, w tym pochodnej o znanej aktywności przeciwnowotworowej (SC-560). Dalsze transformacje wybranych produktów obejmujące: (a) selektywne deprotonowanie w pozycji C(5) pierścienia pirazolu i następczą substytucję/addycję, (b) sprzęganie w warunkach reakcji Suzuki- Miyaury i Sonogashiry oraz (c) wewnątrzcząsteczkowe C-H arylowanie, umożliwiły wydajną syntezę serię polipodstawionych pochodnych trifluorometylowanego pirazolu, w tym układów policyklicznych. Logicznym rozwinięciem powyższych badań było opracowanie dogodnej procedury syntezy (one-pot) fluorowanych spirobipirazolin z użyciem alkoksyallenów, jako szczególnej klasy dipolarofili zawierających skumulowane ugrupowanie etylenu i eteru enolu. Pożądane produkty otrzymano w postaci jednego diastereoizomeru (o konfiguracji anti), w wyniku wysoce regio- i stereoselektywnej, formalnie podwójnej (3+2)-cykloaddycji, dla której zaproponowano mechanizm etapowy, przebiegający poprzez odpowiedni zwitterjon typu allilowego.pl_PL
dc.description.sponsorshipGrant NCN Preludium (2017-2019): "Nowe zastosowania alkoksyallenów w syntezie związków wielofunkcyjnych”, nr: 2016/21/N/ST5/01254 2. Grant NCN Maestro (2013-2018): „Heteroaromatyczne tioketony jako unikalne substraty oraz bloki budulcowe do wykorzystania w chemii organicznej, materiałowej, koordynacyjnej i biometaloorganicznej”, nr: 2012/06/A/ST5/00219 3. Grant NCN Opus (2014-2017): „Rozwój metod syntezy fluorowanych heterocykli azotowych, tlenowych, siarkowych i selenowych o zmiennej wielkości centralnego pierścienia; od beta-laktamów do związków poliheterocyklicznych”, nr: 2014/13/B/ST5/04004.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.subject(3+2)-cykloaddycjapl_PL
dc.subjectnitryloiminypl_PL
dc.subjectheterocykle azotowepl_PL
dc.subjectsiarkowepl_PL
dc.subjectzwiązki fluoroorganicznepl_PL
dc.titleWykorzystanie imin trifluoroacetonitrylu do syntez heterocykli azotowych i siarkowych w reakcjach (3+2)-cykloaddycjipl_PL
dc.typePhD/Doctoral Dissertationpl_PL
dc.rights.holderGreta Utecht-Jarzyńskapl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Chemii, Katedra Chemii Organicznej i Stosowanej, Tamka 12, 91-403 Łódźpl_PL
dc.contributor.authorEmailgretautecht@gmail.compl_PL
dc.dissertation.directorJasiński, Marcin
dc.dissertation.reviewerWojaczyńska, Elżbieta
dc.dissertation.reviewerLoska, Rafał
dc.date.defence2018-09-10


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record