Show simple item record

dc.contributor.authorSkładowski, Konrad
dc.date.accessioned2019-06-10T07:42:20Z
dc.date.available2019-06-10T07:42:20Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationSkładowski K., System rządów w Republice Chorwacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013, doi: 10.18778/7525-951-3pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7525-951-3
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/28797
dc.description.abstractAnaliza systemu rządów w Republice Chorwacji. Przegląd kompetencji parlamentu, prezydenta i rządu. Opis relacji między normami konstytucyjnymi a praktyką sprawowania władzy i stosowania norm konstytucyjnych. Ewolucja systemu rządów od lat 90-tych po współczesność.pl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofBałkany XX/XXI;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectChorwacjapl_PL
dc.subjectRepublika Chorwacjipl_PL
dc.subjectSaborpl_PL
dc.subjectsystem rządówpl_PL
dc.subjectpostkomunizmpl_PL
dc.subjectBałkanypl_PL
dc.titleSystem rządów w Republice Chorwacjipl_PL
dc.typeBookpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2013pl_PL
dc.page.number409pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Konstytucyjnego, Zakład Polskiego Prawa Konstytucyjnegopl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-7969-171-5
dc.contributor.authorBiographicalnoteDoktor Konrad Składowski w 1995 r. ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. W latach 1995–1999 był słuchaczem studiów doktoranckich w Katedrze Prawa Konstytucyjnego. Od 1999 r. jest zatrudniony w WPiA UŁ. W 2001 r. obronił pracę doktorską zatytułowaną Zasada równości w wyborach do Sejmu i Senatu III RP, która została nominowana do nagrody Prezesa Rady Ministrów. Od 2001 r. jest zatrudniony na stanowisku adiunkta w Katedrze Prawa Konstytucyjnego. W jego zainteresowaniach badawczych dominuje tematyka prawa wyborczego i systemu konstytucyjnego Republiki Chorwacji. Jest autorem licznych publikacji w wielu opracowaniach naukowych oraz współautorem trzech podręczników z zakresu prawa konstytucyjnego.pl_PL
dc.referencesAmirante C., Partie polityczne w Konstytucji włoskiej (formalnej i materialnej) – powstanie i kryzys niezbędnego składnika demokracji konstytucyjnej, [w:] M. Granat, P. Policastro, J. Sobczak (red.), Partie polityczne we współczesnym konstytucjonalizmie, Lublin 2001pl_PL
dc.referencesAmandykowa S.K., Wybory w Republice Kazachstanu, „Studia Wyborcze” 2009, t. VIIIpl_PL
dc.referencesAntić T., Zaštita izbornog prava pred Ustavnim Sudom Republike Hrvatske, „Informator” 2007, br. 5584–5585, www.novi-informator.net (10.04.2013)pl_PL
dc.referencesAntoszewski A., Parlamentaryzm jako przestrzeń rywalizacji międzypartyjnej, [w:] T. Mołdowa, J. Szymanek, M. Mistygacz (red.), Parlamentarny system rządów. Teoria i praktyka, Warszawa 2012pl_PL
dc.referencesAntoszewski A., Partie i systemy partyjne państw Unii Europejskiej na przełomie wieków, Toruń 2008pl_PL
dc.referencesAntoszewski A., Herbut R., Systemy polityczne współczesnej Europy, Warszawa 2006pl_PL
dc.referencesBačić A., Hrvatske parlamentarne procedure, Split 2003pl_PL
dc.referencesBačić A., Komentar Ustava Republike Hrvatske, Split 2003pl_PL
dc.referencesBačić A., O parlamentarizmu i promjeni Ustava u Republici Hrvatskoj, „Zbornik pravnoga fakulteta u Zagrebu” 2000, vol. 50, br. 4pl_PL
dc.referencesBačić A., O položaju, ulozi i značaju nacionalnog parlamenta u EU konstitucionalizmu, „Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu” 2006, gd. 43, br. 2pl_PL
dc.referencesBačić A., O stanju ustavnosti i ustavnoj raspravi u svijetu krajem XX. Stoljeća, „Zakonitost” 1991, gd. 45, br. 7–8pl_PL
dc.referencesBačić A., Parlamentarno pravo, Split 2004pl_PL
dc.referencesBačić A., Politička gramatika federalizma i hrvatsko iskustvo, „Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu” 2007, gd. 4, br. 2pl_PL
dc.referencesBačić A., Predsjednički izbori, učinci selekcije i promicanje kulture ustavnodemokratske republike, „Politička misao” 2005, vol. XLI, br. 1pl_PL
dc.referencesBačić, A. Promjene Ustava Republike Hrvatske (2010) i tendencje kompenzatornog konstitucionalizma, „Rad Hrvatskoje akademiije znanosti i umijetnosti. Razred za društvene znanosti” 2011, vol. 48, br. 510pl_PL
dc.referencesBačić A., Što su htjeli anti-federalisti. (Jedan primjer iz povijesti Američke ustavnosti). Prilog raspravi o prirodi novog saveza između jugoslavenskih republika, „Zakonitost” 1990, gd. 44, br. 11–12pl_PL
dc.referencesBačić A., Ustav i ustavna diktatura, Split 1992pl_PL
dc.referencesBačić A., Ustav Repubike Hrvatske iz 1990 godine, izborno pravo i preduvjeti izborne vlasti, „Pravni vjesnik” 1995, vol. 11(1–4)pl_PL
dc.referencesBačić A., Ustavne promjene i dilema konstitucionalizma, „Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu” 2009, gd. 46, br. 4pl_PL
dc.referencesBačić A., Ustavne promjene kao refleks migracije ustavnih ideja i mogućnosti utjecaja na konstitucionalizam, identitet i razlićitost Republike Hrvatske, „Adrias” 2010, br. 17pl_PL
dc.referencesBačić A., Ustavno pravo Republike hrvatske, Praktikum, Split 1997pl_PL
dc.referencesBačić A., Ustavno pravo Republike hrvatske, Praktikum, drugo izdanje izmijenio i dopuniojeno, Split 2006pl_PL
dc.referencesBačić A., Ustavotvorstvo i suvremene migracije ustavnih ideja: strani utjecaji i domaći odgovori, [w:] A. Bačić (red.), Ustavi i demokracija: strani utjecaji i domaći odgovori – uvodna izlaganja, Zagreb 2012pl_PL
dc.referencesBačić A., Bačić P., Legislature i parlamentarizm, Split 2007pl_PL
dc.referencesBačić I., Crnajković A., Petorka se protivi Hrvatskoj kao jednoj izbornoj jedinici, „Vjesnik”, 07.01.2002, www.vjesnik.hr (30.01.2013)pl_PL
dc.referencesBačić I., Kapetanić S., Hoće li biti zabranjenje predizborne koalicje, ,,Vjestnik”, 07.01.2002, www.vjesnik.hr (30.01.2013)pl_PL
dc.referencesBačić P., Drugi dom – stanje, poslanje, perspektive, „Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu” 2007, gd. 44, br. 1pl_PL
dc.referencesBačić P., Konstitucionalizam, europske organizacije i sustav zaštite prava čovjeka u RH, „Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu” 2006, gd. 43, br. 2pl_PL
dc.referencesBagieńska-Masiota A., Sejmowa komisja śledcza w systemie politycznym Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2010pl_PL
dc.referencesBalcerak W., Powstanie państw narodowych w Europie Środkowo-Wschodniej, Warszawa 1974pl_PL
dc.referencesBali M., Podolnjak R., Utjecaj izbornoga sustava na oblikovanje stranačkog sustava i Vlade u Republici Hrvatskoj 1990–2007, „Pravnik” 2009, vol. 43, br. 1 (87)pl_PL
dc.referencesBałaban A., Funkcje konstytucji, [w:] J. Trzciński (red.), Charakter i struktura norm konstytucji, Warszawa 1997pl_PL
dc.referencesBałaban A., Pozycja ustrojowa i funkcje Sejmu, Warszawa 2000pl_PL
dc.referencesBanaszak B., Immunitet parlamentarny de lege lata i de lege ferenda, „Państwo i Prawo” 1994, nr 4pl_PL
dc.referencesBanaszak B., Komisje śledcze we współczesnym parlamentaryzmie państw demokratycznych, Warszawa 2007pl_PL
dc.referencesBanaszak B., Koncepcje komisji śledczych, „Przegląd Sejmowy” 2006, nr 5 (76)pl_PL
dc.referencesBanaszak B., Porównawcze prawo konstytucyjne współczesnych państw demokratycznych, Kraków 2004pl_PL
dc.referencesBanaszak B., Prawo konstytucyjne, wyd. 4, Warszawa 1999pl_PL
dc.referencesBanaszak B., Prawo konstytucyjne, wyd. 5, Warszawa 2010pl_PL
dc.referencesBanaszak B., Zasada niepołączalności mandatu parlamentarnego w prawie polskim, „Przegląd Sejmowy” 2003, nr 2pl_PL
dc.referencesBarbić J., Europeizacija hrvatskog prava, [w:] B. Smerdel (red.), Hrvatska kako dalje zadanosti i mogućnosti, Zagreb 2004pl_PL
dc.referencesBarić S., Predklinički problemi hrvatskoga konstitucjonalizma: dvojbeno funkcioniranje vladavine prava u formalnom smislu, [w:] A. Bačić (red.), Ustavi i demokracija: strani utjecaji i domaći odgovori – uvodna izlaganja, Zagreb 2012pl_PL
dc.referencesBarić S., Zakonodavna delegacija i parlamentrizam u suvremenim europskim državama, Zagreb 2009pl_PL
dc.referencesBarić S., Ružić L., Sekundarno zakonodavstvo EU i parlamentarni nadzor nad nacionalnom egzekutivom, „Zbornik pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci” 2008, vol. 29, br. 2pl_PL
dc.referencesBartoszewicz M., Kilka uwag o funkcjach konstytucji ze szczególnym uwzględnieniem funkcji stabilizacyjnej i dynamicznej, [w:] R. Balicki, M. Masternak- Kubiak (red.), W służbie dobru wspólnemu, Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Januszowi Trzcińskiemu, Warszawa 2012pl_PL
dc.referencesBień-Kacała A., Osobisty udział w procesie wyborczym (zagadnienia wybrane), [w:] S. Grabowska, R. Grabowski, Alternatywne sposoby głosowania a aktywizacja elektoratu, Rzeszów 2007pl_PL
dc.referencesBożek M., Instytucja Prezydenta Republiki Federalnej Niemiec, Warszawa 2007pl_PL
dc.referencesBożyk S., Opozycja parlamentarna jako forma opozycji politycznej, „Przegląd Sejmowy” 2004, nr 5pl_PL
dc.referencesBożyk S., Partie polityczne a Sejm RP, Warszawa 2006pl_PL
dc.referencesBożyk S., Prawnoustrojowy status opozycji parlamentarnej w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej, Białystok 2006pl_PL
dc.referencesBrodziński W., System parlamentarno-gabinetowy – wykorzystanie modelu rządów parlamentarno-gabinetowych w konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, [w:] M. Domagała (red.), Konstytucyjne systemy rządów, Warszawa 1997pl_PL
dc.referencesBrzeziński M., Stany nadzwyczajne w polskich Konstytucjach, Warszawa 2007pl_PL
dc.referencesBuczkowski J., Bezpośredniość wyborów, [w:] W. Skrzydło, S. Grabowska, R. Grabowski (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, komentarz encyklopedyczny, Warszawa 2009pl_PL
dc.referencesBuczkowski J., Podstawowe zasady prawa wyborczego III Rzeczypospolitej, Lublin 1998pl_PL
dc.referencesBuczkowski J., Powszechność wyborów w praktyce III Rzeczypospolitej, Rzeszów 1996pl_PL
dc.referencesBudimir D., Hrvatska politička elita na početku demokratske tranzicije, „Anali Hrvatskog politološkog društva” 2010, vol. 7, br. 1pl_PL
dc.referencesCalvocoressi P., Polityka międzynarodowa po 1945 roku, Warszawa 1998pl_PL
dc.referencesCeranić V., Političko predstavljanje nacionalnih manjina u ustavnom poretku Republike Hrvatske: Odluka Ustavnog suda Republike Hrvtaske br. U-I-3597/2010 i dr., br. U-I-3786/2010 i dr. I br U-I-120/2011 i dr., „Pravnik” 2011, vol. 45(1)pl_PL
dc.referencesChmaj M., Stan i perspektywy immunitetu parlamentarnego w Polsce, [w:] E. Gdulewicz, H. Zięba-Załucka (red.), Dziesięć lat Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Rzeszów 2007pl_PL
dc.referencesChmaj M., Ustawa o partiach politycznych, Kraków 1999pl_PL
dc.referencesChmaj M., Wolność tworzenia i działania partii politycznych. Studium porównawcze, Olsztyn 2006pl_PL
dc.referencesChmaj M., Zasady polskiego prawa wyborczego, [w:] M. Chmaj, W. Skrzydło, System wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej, Kraków 2002pl_PL
dc.referencesChruściak R., System wyborczy i wybory w Polsce 1989–1998, parlamentarne spory i dyskusje, Warszawa 1999pl_PL
dc.referencesCiapała J., Prezydent w systemie ustrojowym Polski (1989–1997), Warszawa 1999pl_PL
dc.referencesCrnić J., Izborni postupak – kritike i prijedlozi, „Informator” 2008, br. 5623pl_PL
dc.referencesCrnić J., Komentar ustavnoga zakona o ustavnom sudu Republike Hrvatskej, Zagreb 2002pl_PL
dc.referencesCrnić J., Ustavni sud Republike Hrvatske: iskustva i perspektive, „Politička misao” 2001, vol. XXXVIII, br. 4pl_PL
dc.referencesCvrtila V., Izborna geografia kao aspekt izborne politike u Hrvatskoj, [w:] M. Kasapović (red.), Hrvatska politika 1990–2000, Zagreb 2001pl_PL
dc.referencesCzarny P., Komisje śledcze niemieckiego Bundestagu, „Przegląd Sejmowy” 1999, nr 3pl_PL
dc.referencesCzeszejko-Sochacki Z., Prawo parlamentarne w Polsce, Warszawa 1997pl_PL
dc.referencesCzeszejko-Sochacki Z., Garlicki L., Trzciński J., Komentarz do ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, Warszawa 1999pl_PL
dc.referencesCzubiński J., Historia powszechna XX wieku, Poznań 2003pl_PL
dc.referencesČular G., Razvoj stranačkog sustava u Hrvatskoj: četiri teze, [w:] B. Smerdel (red.), Hrvatska kako dalje zadanosti i mogućnosti, Zagreb 2004pl_PL
dc.referencesČular G., Vrste stranačke kompeticije i razvoj stranačkog sustava, [w:] M. Kasapowić (red.), Hrvatska Politika 1990–2000, Zagreb 2001pl_PL
dc.referencesDacewicz M., Pozycja ustrojowa ministra w wybranych państwach europejskich, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2010, nr 2–3pl_PL
dc.referencesDavidson R. H., Oleszek W. J., Kongres i Kongresmeni, przeł. Ch.O’Neill, Warszawa 1994pl_PL
dc.referencesDolenec D., Demokratizacija stranačkog sustava u Hrvatskoj, [w:] Z. Petak (red.), Stranke i javne politike, Izbori u Hrvatskoj 2007, Zagreb 2009pl_PL
dc.referencesDomagała M., Sejm i Senat, [w:] D. Górecki (red.), Polskie prawo konstytucyjne, Warszawa 2007pl_PL
dc.referencesDomańska A., Zasady ustroju Rzeczypospolitej Polskiej, [w:] D. Górecki (red.), Polskie prawo konstytucyjne, wyd. 2, Warszawa 2008pl_PL
dc.referencesDziałocha K., Dekret z mocą ustawy w państwie burżuazyjnym, Wrocław 1964pl_PL
dc.referencesDziemidok-Olszewska B., Instytucja Prezydenta w państwach Europy Środkowo-Wschodniej, Lublin 2003pl_PL
dc.referencesDziemidok-Olszewska B., Odpowiedzialność głowy państwa i rządu we współczesnych państwach europejskich, Lublin 2012pl_PL
dc.referencesĐulabić V., Povelje javnih službi: Pokušaj podizanja kvalitete javne uprave i jačanja uloge građana, „Zbornik pravnoga fakulteta u Zagrebu” 2006, vol. 56, br. 1pl_PL
dc.referencesEckhardt K., Stan nadzwyczajny jako instytucja polskiego prawa konstytucyjnego, Przemyśl–Rzeszów 2012pl_PL
dc.referencesFabijanić Gagro S., Vukas B., Pravna priroda i politička pozadina oružanih sukoba u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, „Zbornik pravnoga fakulteta u Zagrebu” 2008, vol. 58, br. 5pl_PL
dc.referencesFelczak W., Wasilewski T., Historia Jugosławii, Wrocław 1985pl_PL
dc.referencesFilip J., Przyczyny ustanowienia i zakres prawnej regulacji partii politycznych, [w:] K. Skotnicki, A. Domańska (red.), Prawne aspekty funkcjonowania partii politycznych w państwach Europy Środkowej i Wschodniej, Łódź 2003pl_PL
dc.referencesFlorczak-Wątor M., Konstytucyjne uregulowania problematyki zastępstwa prezydenta w Rzeczypospolitej Polskiej i państwach z nią sąsiadujących, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2010, nr 2–3pl_PL
dc.referencesFrankiewicz A., Kontrasygnata aktów urzędowych Prezydenta RP, Kraków 2004pl_PL
dc.referencesGapski M.P., Nowe techniki głosowania w świetle zasady bezpośredniości wyborów, „Przegląd Sejmowy” 2009, nr 2pl_PL
dc.referencesGardašević Đ., Ustav Republike Hrvatske i „stanja izuzetka”, [w:] B. Smerdel, Đ. Gardašević, Izgradnja demokratskih ustavnopravnih institucija Republike Hrvatske u razvojnoj perspektivi, Zagreb 2011pl_PL
dc.referencesGarlicka Đ., Garlicki L., Wstęp do Konstytucji Chorwacji, [w:] Konstytucja Republiki Chorwacji, Warszawa 1995pl_PL
dc.referencesGarlicki L., Komentarz do preambuły, [w:] L. Garlicki, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r. Komentarz, t. 5, Warszawa 2007pl_PL
dc.referencesGarlicki L., Parlament a rząd: powoływanie – kontrola – odpowiedzialność, [w:] A. Gwiżdż (red.), Założenia ustrojowe, struktura i funkcjonowanie parlamentu, Warszawa 1997pl_PL
dc.referencesGarlicki L., Polskie prawo konstytucyjne, zarys wykładu, wyd. 6, Warszawa 2002pl_PL
dc.referencesGarlicki L., Rada Ministrów: powołanie – kontrola – odpowiedzialność, [w:] A. Bałaban (red.), Rada Ministrów, organizacja i funkcjonowanie, Kraków 2002pl_PL
dc.referencesGarlicki L., Uwagi do artykułu 96 Konstytucji, [w:] L. Garlicki (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. I, Warszawa 2000pl_PL
dc.referencesGarlicki L., Uwagi do art. 111, [w:] L. Garlicki (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. II, Warszawa 2001pl_PL
dc.referencesGarlicki L., Uwagi do art. 115, [w:] L. Garlicki (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. II, Warszawa 2001pl_PL
dc.referencesGarlicki L., Zubik M., Idea parlamentaryzmu zracjonalizowanego w praktyce ustrojowej III RP, [w:] A. Łabno, E. Zwierzchowski (red.), Księga pamiątkowa profesora Marcina Kudeja, Katowice 2009pl_PL
dc.referencesGdulewicz E., Prawo wyborcze w III Rzeczypospolitej, [w:] E. Gdulewicz (red.), Konstytucyjny system organów państwowych, Lublin 2009pl_PL
dc.referencesGdulewicz E., Orłowski W., Sejm i Senat, [w:] W. Skrzydło (red.), Polskie prawo konstytucyjne, Lublin 1997pl_PL
dc.referencesGdulewicz E., Skrzydło W., Wotum nieufności wobec członka Rady Ministrów w uregulowaniach obowiązującej konstytucji i praktyce lat 1997– 2007, [w:] E. Gdulewicz, H. Zięba-Załucka (red.), Dziesięć lat Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Rzeszów 2007pl_PL
dc.referencesGebethner S., System rządów parlamentarno-gabinetowych, system rządów prezydenckich oraz rozwiązania pośrednie, [w:] M. Domagała (red.), Konstytucyjne systemy rządów, Warszawa 1997pl_PL
dc.referencesGebethner S., W poszukiwaniu kompromisu konstytucyjnego, Warszawa 1998pl_PL
dc.referencesGebethner S., Wybory do Sejmu i Senatu 1989 r. (wstępne refleksje), „Państwo i Prawo” 1989, nr 8pl_PL
dc.referencesGhevontion R., Czy Prezydent V Republiki jest monarchą republikańskim?, „Przegląd Sejmowy” 2008, nr 6(89)pl_PL
dc.referencesGiza A., Narodziny i rozpad Jugosławii, Szczecin 1994pl_PL
dc.referencesGoldstein I., Dvadeset godina Samostalne Hrvatske, Zagreb 2010pl_PL
dc.referencesGoldstein I., Hrvatska povijest, Zagreb 2003pl_PL
dc.referencesGołembski F., Etniczne podłoże konfliktów na terenie byłej Jugosławii, [w:] S. Helnarski (red.), Nacjonalizm. Konflikty narodowościowe w Europie Środkowej i Wschodniej, Toruń 1994pl_PL
dc.referencesGórecki D., Ewolucja immunitetu parlamentarnego w Polsce w latach 1919– 1939, [w:] Zagadnienia prawa konstytucyjnego. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Tadeusza Szymczaka, Łódź 1994pl_PL
dc.referencesGórecki D., Wpływ polskich tradycji ustrojowych na współczesne rozwiązania konstytucyjne, [w:] M. Domagała (red.), Konstytucyjne systemy rządów, Warszawa 1997pl_PL
dc.referencesGórecki D., Składowski K., Prawo konstytucyjne (zagadnienia wybrane), Łódź 2010pl_PL
dc.referencesGrabowska S., Instytucja ogólnokrajowej inicjatywy ludowej w wybranych państwach europejskich. Studium prawno-porównawcze, Rzeszów 2005pl_PL
dc.referencesGrabowska S., Modele odpowiedzialności konstytucyjnej prezydenta we współczesnych państwach europejskich, Toruń 2012pl_PL
dc.referencesGrajewski K., Immunitet parlamentarny w prawie polskim, Warszawa 2001pl_PL
dc.referencesGranat M., Partie polityczne w konstytucjach państw Europy Środkowej i Wschodniej, [w:] M. Granat, P. Policastro, J. Sobczak (red.), Partie polityczne we współczesnym konstytucjonalizmie, Lublin 2001pl_PL
dc.referencesGranat M., Problem badania konstytucyjności partii politycznych w Europie Środkowej i Wschodniej, [w:] K. Skotnicki, A. Domańska (red.), Prawne aspekty funkcjonowania partii politycznych w państwach Europy Środkowej i Wschodniej, Łódź 2003pl_PL
dc.referencesGranat M., Publiczno-prawny status partii politycznej w świetle ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r., „Państwo i Prawo” 1998, nr 5pl_PL
dc.referencesGrbeša M., Suvremene izborne kampanje i kako one utječu na demokratki proces, „Politička misao” 2005, vol. XLII, br. 1pl_PL
dc.referencesGrdešić I., Izbori za trećeg predsjednika Republike Hrvatske: demokratski deficiti i demokratski potencijali, „Političke analizę” 2010, br. 1pl_PL
dc.referencesGrdešić I., Wybory w Chorwacji. Polityczne konsekwencje ordynacji wyborczej, [w:] J. Raciborski (red.), Wybory i narodziny demokracji w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, Warszawa 1991pl_PL
dc.referencesGrdešić M., Treba li Hrvatskoj Županijski dom?, „Diskrepancija” 2002, sv. III, br. 5–6, prosinacpl_PL
dc.referencesGroppi T., Forma rządów a system wyborczy we Włoszech, „Przegląd Sejmowy” 2007, vol. 6(83)pl_PL
dc.referencesGrzybowski M., Konstytucyjne funkcje Rady Ministrów i formy ich praktycznej realizacji (Próba typologii), [w:] M. Grzybowski (red.), System rządów Rzeczypospolitej Polskiej, Założenia konstytucyjne a praktyka ustrojowa, Warszawa 2006pl_PL
dc.referencesGrzybowski M., System rządów (Sejm – Prezydent – Rada Ministrów), [w:] M. Grzybowski (red.), System rządów Rzeczypospolitej Polskiej. Założenia konstytucyjne a praktyka ustrojowa, Warszawa 2006pl_PL
dc.referencesHacia I.. Ewolucja amerykańskiego prawa wyborczego, „Studia Wyborcze” 2011, t. XIIpl_PL
dc.referencesHlad D., Zov divljine: HND versus HDZ, Zagreb 1995pl_PL
dc.referencesHorvat A., Autohtone nacionalne manjine i ustavne promjene 2009–2010, „Zbornik pravnoga fakulteta u Zagrebu” 2010, vol. 60, br. 2pl_PL
dc.referencesHorvat J., Kultura Hrvata, kroz 1000 godina, vol. 1, Ljubljana 1980pl_PL
dc.referencesHorvat J., Kultura Hrvata, kroz 1000 godina, vol. 2, Ljubljana 1980pl_PL
dc.referencesIlišin V., Hrvatski sabor 2000.: strukturne značajke i promjene, „Politička misao” 2001, vol. XXXVIII, br. 2pl_PL
dc.referencesIlišin V., Hrvatski sabor 2003.: obrasci političke regrutacije parlamentarne elite, „Politička misao” 2007, vol. XLIV, br. 4pl_PL
dc.referencesIlišin V., Strukturna dinamika hrvatskog parlamenta, „Politička misao” 1999, vol. XXXVI, br. 3pl_PL
dc.referencesJamróz A., Status konstytucyjny Prezydenta Francji, „Państwo i Prawo” 1990, nr 9pl_PL
dc.referencesJankowski T., System polityczny Chorwacji, [w:] W. Sokół, M. Żmigrodzki, Systemy polityczne państw Europy Środkowej i Wschodniej, Lublin 2005pl_PL
dc.referencesJarentowski M., Mieszany system rządów – definicje, [w:] T. Mołdowa, J. Szymanek, M. Mistygacz (red.), Parlamentarny system rządów. Teoria i praktyka, Warszawa 2012pl_PL
dc.referencesJaskiernia J., Konstytucjonalizacja zasady państwa prawnego a proces konsolidacji politycznej w państwach Europy Środkowej i Wschodniej, [w:] K. Skotnicki (red.), Demokratyczne państwo prawne w teorii i w praktyce w państwach Europy Środkowej i Wschodniej, Łódź 2010pl_PL
dc.referencesJastrzębski J., Zubik M., Mandat wolny versus weksel, „Przegląd Sejmowy” 2007, nr 2pl_PL
dc.referencesJelušić M., Financiranje političkih stranaka i izbora u Republici Hrvatskoj, „Informator” 2005, br. 5392, www.novi-informator.net (19.03.2013)pl_PL
dc.referencesJelušić M., Ban, Bansko vijeće i Sabor 1848. s aspekta parlamentarizma, „Zbornik pravnoga fakulteta u Zagrebu” 1992, vol. 42, br. 3pl_PL
dc.referencesJelušić M., Institucije odgovornosti Vlade Saboru Republike Hrvatske, „Zbornik Diplomatske Akademije” 1997, vol. 2(1)pl_PL
dc.referencesJelušić M., Izbori za Predsjednika Republike Hrvatske, [w:] B. Smerdel (red.), Izgradnja demokratskih ustavnopravnih institucija Republike Hrvatske u razvojnoj perspektivi, Zagreb 2011pl_PL
dc.referencesJelušić M., Izvori izbornoga prava u Republici Hrvatskoj, Izlaganje na stručnom skupu UNDP-a o Državnom izbornom povjerenstvu, Plitvice 2007pl_PL
dc.referencesJelušić M., O dvodomnom sustavu i njegovoj primjeni u Republici Hrvatskoj, „Zbornik pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci” 1997, vol. 18, br. 2pl_PL
dc.referencesJelušić M., Temeljna obilježja zakona o izborima zastupnika u Hrvatski Sabor, [w:] Izbori za zastupnika u Hrvatski Sabor, Zagreb 2007pl_PL
dc.referencesJelušić M., Ustavne promjene i jadnakost biračkog prava, [w:] B. Smerdel (red.), Izgradnja demokratskih ustavnopravnih institucija Republike Hrvatske u razvojnoj perspektivi, Zagreb 2011pl_PL
dc.referencesЈοванοвич, Уставнο Правο Кралевине Срба Хрвата и Слοвенаца, Беοград 1924pl_PL
dc.referencesKarp J., Pozycja ustrojowa i funkcje parlamentu w Chorwacji, [w:] J. Czajkowski, M. Grzybowski (red.), Parlamenty państw europejskich, Kraków 2005pl_PL
dc.referencesKarp J., Grzybowski M., Sabor parlament Chorwacji, Warszawa 2003pl_PL
dc.referencesKarp J., Grzybowski M., System konstytucyjny Chorwacji, Warszawa 2007pl_PL
dc.referencesKasapović M., Demokratska konsolidacja i izborna politika u Hrvatskoj 1990– 2000, [w:] M. Kasapović (red.), Hrvatska politika 1990–2000, Zagreb 2001pl_PL
dc.referencesKasapović M., Demokratska tranzicija i političke institucije u Hrvatskoj, „Politička misao” 1996, vol. XXXIII, br. 2–3pl_PL
dc.referencesKasapović M., Izbori za Županijski dom Sabora, „Politička misao” 1997, vol. XXXIV, br. 2pl_PL
dc.referencesKasapović M., Koalicijskie vlade u Hrvatskoj: prva iskustva u komparativnoj perspektivi, [w:] G. Čular (red.), Izbori i konsolidacija demokracije u Hrvatskoj, Zagreb 2005pl_PL
dc.referencesKasapović M., Kandidacijske postupci u demokratskim političkim sustavima, „Politička misao” 2001, vol. XXXVIII, br. 4pl_PL
dc.referencesKasapović M., Odlazak velikog populista i reforma Ustava, „Političke analize” 2010, vol. 1, br. 1pl_PL
dc.referencesKasapović M., Parlamentarizam i precidencijalizam u Istočnoj Europi, „Politička misao” 1997, vol. XXXIV, br. 1pl_PL
dc.referencesKasapowić M., Političke stranke i stranački sustav u Hrvatskoj, „Politička misao” 1994, vol. XXXI, br. 1pl_PL
dc.referencesKasapović M., Priznaje li hrvatsko izborno zakonodavstvo doista d’Hondtovu metodu?, „Zbornik pravnoga fakulteta u Zagrebu” 2001, vol. 51(3–4)pl_PL
dc.referencesKasapović M., Proračunska politika Sabora, [w:] M. Kasapović (red.), Hrvatska politika 1990–2000, Zagreb 2001pl_PL
dc.referencesKasapović M., Strukturalne i dynamiczne cechy chorwackiej sceny politycznej, [w:] J. Raciborski (red.), Wybory i narodziny demokracji w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, Warszawa 1991pl_PL
dc.referencesKasapović M., Zašto je hrvatski izborni sustav dobar?, [w:] J. Barbić (red.), Izbori zastupnika u Hrvatski sabor i referendum, Zagreb 2011pl_PL
dc.referencesKasińska-Metryka A., Środki oddziaływania reklamy w kampaniach wyborczych, „Studia Wyborcze” 2006, t. IIpl_PL
dc.referencesKlaić V., Povijest Hrvata, Zagreb 1975pl_PL
dc.referencesKoksanowicz G., Organy władzy ustawodawczej, [w.] E. Gdulewicz (red.), Konstytucyjny system organów państwa, Lublin 2009pl_PL
dc.referencesKonstytucja Estonii, tłum. A. Puu, [w:] Konstytucje państw Unii Europejskiej, Warszawa 2011pl_PL
dc.referencesKonstytucji Chorwacji, tłum. M. Wójcik, Warszawa 1995pl_PL
dc.referencesKonstytucja Federacji Rosyjskiej, tłum. A. Kubik, Warszawa 2000pl_PL
dc.referencesKonstytucja Republiki Macedonii, tłum. T. Wójcik, Warszawa 1999pl_PL
dc.referencesKonstytucja Rumunii, tłum. A. Cosma, Warszawa 1996pl_PL
dc.referencesKonstytucja Słowacji, wyd. 2, tłum. K. Skotnicki, Warszawa 2003pl_PL
dc.referencesKonstytucja Słowenii, tłum. P. Winczorek, Warszawa 1994pl_PL
dc.referencesKonstytucja Ukrainy, tłum. E. Toczek, Warszawa 1999pl_PL
dc.referencesKostadinov B., Predsjednik Republike – Mimikrija Ustava Republike Hrvatske prema ustavnom modelu Francuske, [w:] A. Bačić (red.), Ustavi i demokracija: strani utjecaji i domaći odgovori – uvodna izlaganja, Zagreb 2012pl_PL
dc.referencesKostadinov B., Referendum građanske inicjative u Europi: Švicarska, Italija i Hrvatska, [w:] B. Smerdel, Đ. Gardašević (red.), Izgradnja demokratskih ustavnopravnih institucija Republike Hrvatske u razvojnoj perspektivi, Zagreb 2011pl_PL
dc.referencesKosnica I., Uredbe iż nužde Predsjednika Republike Hrvatske iz 1990–1992, „Zbornik pravnoga fakulteta u Zagrebu” 2011, vol. 61, br. 1pl_PL
dc.referencesKovačević D., Poslovnik Sabora 1861, „Pravnik” 1997, vol. 31, br. 3–4pl_PL
dc.referencesKregar I., Marko I., Financiranje političkih stranaka, [w:] I. Prpić (red.), Država i političke stranke, Zagreb 2004pl_PL
dc.referencesKregar I., Smerdel B., Šimonović I., Novi Ustav Hrvatske: nastanak, osnovne ideje i institucije, ,,Zbornik pravnoga fakulteta u Zagrebu” 1991, vol. 41, br. 2–3pl_PL
dc.referencesKruk M., Funkcja kontrolna Sejmu RP, Warszawa 2008pl_PL
dc.referencesKruk M., Koncepcja mandatu przedstawicielskiego w konstytucyjnej doktrynie i praktyce, „Przegląd Sejmowy” 1993, nr 4pl_PL
dc.referencesKruk M., Konstytucyjne zasady podstawowe – ich znaczenie prawne i katalog, [w:] W.Sokolewicz (red.), Zasady podstawowe polskiej Konstytucji, Warszawa 1998pl_PL
dc.referencesKruk M., Wprowadzenie do problematyki parlamentarnego systemu rządów, [w:] T. Mołdowa, J. Szymanek, M. Mistygacz (red.), Parlamentarny system rządów. Teoria i praktyka, Warszawa 2012pl_PL
dc.referencesKrysieniel K., Ewolucja systemu politycznego w Chorwacji 1990–2010. Próba bilansu, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2010, nr 2–3pl_PL
dc.referencesKrysieniel K., Formy odpowiedzialności konstytucyjnej w Bośni i Hercegowinie, [w:] S. Grabowska, R. Grabowski (red.), Formy odpowiedzialności konstytucyjnej w państwach europejskich, Toruń 2010pl_PL
dc.referencesKrysieniel K., System polityczny Republiki Chorwacji, Poznań–Chorzów 2007pl_PL
dc.referencesKrysieniel K., W cieniu Dyton, Bośnia i Hercegowina między etnokracją i demokracją konsocjalną, Warszawa 2012pl_PL
dc.referencesKrysieniel K., Zasady zmiany konstytucji Republiki Bośni i Hercegowiny, [w:] R. Grabowski, S. Grabowska (red.), Zasady zmiany konstytucji w państwach europejskich, Warszawa 2008pl_PL
dc.referencesKrysieniel K., Wojnicki J., Partie i systemy partyjne państw byłej Jugosławii, Pułtusk–Warszawa 2009pl_PL
dc.referencesKryszeń G., Standardy prawne wolnych wyborów parlamentarnych, Białystok 2007pl_PL
dc.referencesKudej M., Regulamin Sejmu w świetle postanowień Konstytucji i zasad autonomii, [w:] Z. Jarosz (red.), Parlament. Model konstytucyjny a praktyka ustrojowa, Warszawa 2006pl_PL
dc.referencesKudej M., Status prawny posła i senatora w Rzeczypospolite Polskiej, [w:] A. Gwiżdż (red.), Założenia ustrojowe, struktura i funkcjonowanie parlamentu, Warszawa 1997pl_PL
dc.referencesKudej M., W sprawie klasyfikacji funkcji Sejmu i Senatu, [w:] L. Garlicki (red.), Konstytucja, wybory, parlament. Studia ofiarowane Zdzisławowi Jaroszowi, Warszawa 2000pl_PL
dc.referencesKukułka J., Historia współczesnych stosunków międzynarodowych 1945– 1996, Warszawa 1997pl_PL
dc.referencesKulig T.A., Reguła większościowa a powoływanie rządu w wybranych systemach parlamentarnych, [w:] P. Tuleja, M. Florczak-Wątor, S. Kubas, Prawa człowieka. Społeczeństwo obywatelskie. Państwo demokratyczne, Warszawa 2010pl_PL
dc.referencesLalić D., Obilježja pakiranja politike u izbornoj kampanji HDZ-a i SDP-a 2003 godine, „Politička misao” 2004, vol. XLI, br. 1pl_PL
dc.referencesLalović D., O totalitarnim značajkama hrvatske države (1990–1999), „Politička misao” 2000, vol. XXXVII, br. 1pl_PL
dc.referencesLalović D., Politički pluralizm i ustavnopravni status političkih stranaka, „Politička misao” 2001, vol. XXXVIII, br. 4pl_PL
dc.referencesLalović D., Suverena država – temeljni pravnopolitički projekt moderne, „Politička misao” 2005, vol. XLII, br. 3pl_PL
dc.referencesLatinović A., Sanader ministarstva povjerio bliskim suradnicima, „Vjesnik”, 22.12.2003, www.vjesnik.hr (15.05.2013)pl_PL
dc.referencesLamza Posavec V., Što je prethodilo neuspjehu HDZ-a na izborima 2000.: rezultati istraživanja javnoga mnijenja u razdoblju od 1991. Do 1999. Godine, „Društvena istraživanja” 2000, vol. 9, br. 4–5pl_PL
dc.referencesLamza Posavec V., Milas G., Glavne motivacijske odrednice glasovanja na predsjedničkim izborima 2000. Godine, „Društvena istraživanja” 2000, vol. 9, br. 4–5pl_PL
dc.referencesLauc Z., Kako pisati, čitati, tumačiti i primjenjivati Ustav, [w:] A. Bačić (red.), Ustavi i demokracija: strani utjecaji i domaći odgovori – uvodna izlaganja, Zagreb 2012pl_PL
dc.referencesLudwikowska A., Sądownictwo konstytucyjne w Europie Środkowo-Wschodniej, Lublin 2002pl_PL
dc.referencesLudwikowski R.R., Prawo konstytucyjne porównawcze, Toruń 2000pl_PL
dc.referencesŁabno A., Partie polityczne a proces kształtowania się społeczeństwa obywatelskiego. Rozważania na tle sytuacji w Polsce w latach 1989–2002, [w:] K. Skotnicki, A. Domańska (red.), Prawne aspekty funkcjonowania partii politycznych w państwach Europy Środkowej i Wschodniej, Łódź 2003pl_PL
dc.referencesŁawniczak A., Finansowanie partii politycznych, Warszawa 2001pl_PL
dc.referencesŁawniczak A., Istota władzy państwowej i jej formy, Wrocław 2010pl_PL
dc.referencesŁawniczak A., Monarchie i republikańskie głowy państwa w Europie, Wrocław 2011pl_PL
dc.referencesŁawniczak A., Przeszłość i teraźniejszość finansowania partii politycznych w Polsce, [w;] A. Domańska, K. Skotnicki (red.), Prawne aspekty funkcjonowania partii politycznych w państwach Europy Środkowej i Wschodniej, Łódź 2003pl_PL
dc.referencesMadera A.J., Sejmowe komisje śledcze. Polskie tradycje i doświadczenia ustrojowe, Toruń 2011pl_PL
dc.referencesMalović S., Mediji i izbori: manipulacje jače od regulative, „Politička misao” 2003, vol. XL, br. 4pl_PL
dc.referencesMałajny R.M., Rozdział władzy w systemie parlamentarnym, [w:] T. Mołdowa, J. Szymanek, M. Mistygacz, (red.), Parlamentarny system rządów. Teoria i praktyka, Warszawa 2012pl_PL
dc.referencesManuś R.M., Szpala M., Chorwacja w Unii Europejskiej, Łódź 2011pl_PL
dc.referencesMašić B., Stranačka struktura Hrvatskog sabora 1990–2010, „Pravnik” 2010, vol. 44(20)pl_PL
dc.referencesMecanović I., Ustav i teoria sustava, „Pravni vjesnik” 1995, vol. 11(1–4)pl_PL
dc.referencesMesić S., Petnaest godina hrvatske demokracije, „Policicka misao” 2005, vol. XLII, br. 2pl_PL
dc.referencesMesić S., Politička podloga ustavnih promjena, „Zbornik pravnoga fakulteta u Zagrebu” 2000, vol. 50, br. 4pl_PL
dc.referencesMichalak B., Absencja wyborcza, [w:] A. Sokala, B. Michalak, P. Uziebło, Leksykon prawa wyborczego i referendalnego oraz systemów wyborczych, Warszawa 2013pl_PL
dc.referencesMichalak B., Lista zamknięta, [w:] A. Sokala, B. Michalak, P. Uziębło, Leksykon prawa wyborczego i referendalnego oraz systemów wyborczych, Warszawa 2013pl_PL
dc.referencesMilušić A., Vremenska podjela (periodizacija) hrvatske pravne povijesti, „Pravni vjesnik” 1995, vol. 11(1–4)pl_PL
dc.referencesMizerski E., Geneza i konstytucyjna pozycja parlamentu związkowego w Jugosławii w latach 1941–1990, Toruń 1995pl_PL
dc.referencesMizerski E., Jugosłowiański system przedstawicielski 1918–1990 (w zarysie), Toruń 1999pl_PL
dc.referencesMłynarska-Sobaczewska A., Autorytet państwa. Legitymizacyjne znaczenie prawa w państwie transformacji ustrojowej, Toruń 2010pl_PL
dc.referencesMłynarska-Sobaczewska A., Formy odpowiedzialności konstytucyjnej w Republice Macedonii, [w:] S. Grabowska, R. Grabowski (red.), Formy odpowiedzialności konstytucyjnej w państwach europejskich, Toruń 2010pl_PL
dc.referencesMoguš M., Pintarić N., Słownik polsko-chorwacki, Zagreb 2002pl_PL
dc.referencesMojak R., Funkcja parlamentarnej działalności rządu, [w:] Z. Jarosz (red.), Parlament. Model konstytucyjny a praktyka ustrojowa, Warszawa 2006pl_PL
dc.referencesMojak R., Model prezydentury w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (Regulacja konstytucyjna roli ustrojowej Prezydenta RP a praktyka politycznoustrojowa realizacji modelu ustrojowego prezydentury), [w:] M. Grzybowski (red.), System rządów Rzeczypospolitej Polskiej. Założenia konstytucyjne a praktyka ustrojowa, Warszawa 2006pl_PL
dc.referencesMojak R., Parlament a rząd w ustroju Trzeciej Rzeczypospolitej Polskiej, Lublin 2007pl_PL
dc.referencesMojak R., Pozycja ustrojowa Prezydenta RP w świetle nowej Konstytucji, „Państwo i Prawo” 1997, vol. 11–12pl_PL
dc.referencesMojak R., Skład, organizacja wewnętrzna oraz zasady i tryb funkcjonowania Rady Ministrów, [w:] A. Bałaban (red.), Rada Ministrów, organizacja i funkcjonowanie, Kraków 2002pl_PL
dc.referencesMojak R., Status prawnoustrojowy rządu koalicyjnego w systemie rządów parlamentarnych, (podstawowe zagadnienia prawa i praktyki konstytucyjnej), [w:] L. Garlicki, A. Szmyt (red.), Sześć lat Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Doświadczenia i inspiracje, Warszawa 2003pl_PL
dc.referencesMołdawa T., Prawo wyborcze do parlamentu Królestwa Hiszpanii, [w:] S. Grabowska, K. Składowski (red.), Prawo wyborcze do parlamentu w wybranych państwach europejskich, Kraków 2006pl_PL
dc.referencesMołdawa T., Konstytucjonalizm państw Europy Środkowo-Wschodniej, [w:] T. Mołdawa (red.), Zagadnienia konstytucjonalizmu krajów Europy Środkowo-Wschodniej, Warszawa 2003pl_PL
dc.referencesMuś J., Szpala M., Chorwacja w Unii Europejskiej, Łódź 2011pl_PL
dc.referencesNohlen D., Prawo wyborcze i systemy partyjne. O teorii systemów wyborczych, Warszawa 2004pl_PL
dc.referencesOlechno A., Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, [w:] M. Grzybowski (red.), Prawo konstytucyjne, Białystok 2009pl_PL
dc.referencesOlson D. M., Demokratyczne instytucje legislacyjne, Warszawa 1998pl_PL
dc.referencesOmejec J., Kontrola ustavnosti ustavnih normi (ustavnih amandmana i ustavnih zakona), „Godišnjak Akademije pravnih znanosti Hrvatske” 2010, vol. 1, br. 1pl_PL
dc.referencesOmejec J., Pravni pojam političke stranke, [w:] I. Prpić (red.), Država i političke stranke, Zagreb 2004pl_PL
dc.referencesOrłowski W., Integracyjna funkcja Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r., [w:] E. Gdulewicz, H. Zięba-Załucka (red.), Dziesięć lat Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Rzeszów 2007pl_PL
dc.referencesOžanić K., Izbori u demokratskoj Hrvatskoj od 1990 god. do 1997 god., „Pravnik” 1997, vol. 30, br. 1–2(59–60)pl_PL
dc.referencesPadjen I., Političke stranke javnopravne osobe hrvatskoga pravnoga sistema: pristup problema, [w:] I. Prpić (red.), Država i političke stranke, Zagreb 2004pl_PL
dc.referencesPajdała H., Komisje w parlamencie współczesnym, Warszawa 2001pl_PL
dc.referencesPalić M., Radoš: Ne trebaju nam prebjezi ni HSLS-ovi nezadovoljnici, „Vjesnik”, 13.09.2002, www.vjesnik.hr (16.01.2013)pl_PL
dc.referencesPalić M., Učinci primjene razmjernog izbornog sustava u Republici Hrvatskoj, „Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu” 2012, gd. 49, br. 1pl_PL
dc.referencesPatyra S., Pozycja ustrojowa i funkcje Prezesa Rady Ministrów – założenie konstytucyjne a praktyka, [w:] M. Grzybowski (red.), System rządów Rzeczypospolitej Polskiej. Założenia konstytucyjne a praktyka ustrojowa, Warszawa 2006pl_PL
dc.referencesPatyra S., Prawnoustrojowy status Prezesa Rady Ministrów w świetle konstytucji z 2 kwietnia 1997 r., Warszawa 2002pl_PL
dc.referencesPavičić J., O značenju županija za opstojnost hrvatske državnosti, „Pravni vjesnik” 2007, br. 23 (3–4)pl_PL
dc.referencesPavličević D., Historia Chorwacji, tłum. Ł. Danielewska, Poznań 2004pl_PL
dc.referencesPerica V., Zlatno doba i zlatno Tele. O ambivalentnome karakteru religijskih pokreta – slučaj predratne Jugoslavije (1984–1991), „Forum Bosnae” 2006, vol. 35pl_PL
dc.referencesPerić I., Hrvatski državni Sabor 1848–2000, vol. I–III, Zagreb 2000pl_PL
dc.referencesPetak Z., Dimenzije javnih politika i javno upravljanje, „Politička misao” 2008, vol. XLV, br. 2pl_PL
dc.referencesPetak Z., Financiranje predsjedničkih izbora 2005.: uloga regulativnih institucija, „Politička misao” 2005, vol. XLII, br. 1pl_PL
dc.referencesPetak Z., Financiranje predsjedničke kampanje: kako dalje?, „Političke analize” 2010, br. 1pl_PL
dc.referencesPetak Z., Uposredna analiza financiranja stranaka i izbora u Hrvatskoj i svijetu, „Politička misao” 2001, vol. XXXVIII, br. 4pl_PL
dc.referencesPetković K., Simbolička nasuprot referencijskoj politici, [w:] Z. Petak (red.), Stranke i javne politike. Izbori u Hrvatskoj 2007, Zagreb 2009.pl_PL
dc.referencesPiotrowski R., O potrzebie rozporządzeń z mocą ustawy w polskim systemie tworzenia prawa, [w:] A. Bałaban, P. Mijał (red.), Zasady naczelne Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 roku, Szczecin 2011pl_PL
dc.referencesPiotrowski R., Zagadnienia struktury współczesnych parlamentów, [w:] A. Gwiżdż (red.), Założenia ustrojowe, struktura i funkcjonowanie parlamentu, Warszawa 1997pl_PL
dc.referencesPodhorodecki L., Jugosławia. Dzieje narodów, państw i rozpad federacji, Warszawa 2000pl_PL
dc.referencesPodolnjak, D’Hondtova metoda – prekomjerni mandat, „Informator” 2007, br. 5588, www.novi-informator.net (27.03.2013)pl_PL
dc.referencesPodolnjak R., D’Hondtova metoda – prekomjerni mandat, „Informator” 2007, br. 5589, www.novi-informator.net (27.03.2013)pl_PL
dc.referencesPodolnjak R., Hrvatsko izborno zakonodavstvo: moguće i nužne promjene, „Zbornik radova Pravnoga fakulteta u Splitu” 2008, gd. 45, br. 2pl_PL
dc.referencesPodolnjak R., Izbor sudaca Ustavnog Suda Republike Hrvatske u komparativnoj perspektivi, „Zbornik pravnoga fakulteta u Zagrebu” 2007, vol. 57, br. 3pl_PL
dc.referencesPodolnjak R., Način izbora i ustavni položaj Predsjednika Republike: rasprava o mogućim ustavnim promjenama nakon predsjedničkih izbora, [w:] B. Smerdel, Đ. Gardašević, Izgradnja demokratskih ustavnopravnih institucija Republike Hrvatske u razvojnoj perspektivi, Zagreb 2011pl_PL
dc.referencesPodolnjak R., Što treba mijenjati u hrvatskom izbornom sustavu, „Informator”, 10.03.2012, br. 6053, www.novi-informator.net (27.03.2013)pl_PL
dc.referencesPodolnjak R., Ustavnopravno uređenje i primjena referenduma i građanske inicijative u Hrvatskoj, [w:] B. Smerdel, Đ. Gardašević (red.), Izgradnja demokratskih ustavnopravnih institucija Republike Hrvatske u razvojnoj perspektivi, Zagreb 2011pl_PL
dc.referencesPopławska E., Instytucja prezydenta w systemie politycznym V Republiki Francuskiej, Warszawa 1995pl_PL
dc.referencesPowell G.B. jr., Wybory jako narzędzie demokracji. Koncepcje większościowe i proporcjonalne, Warszawa 2006pl_PL
dc.referencesProkop K., Stany nadzwyczajne w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Białystok 2005pl_PL
dc.referencesRadna Skupina Predsjednika Republike Hrvatske za izradu stručne podloge mogućeg prijedloga ustavnih promjena, V. Miratović, B. Smerdel, A Bačić, J. Crnić, N. Filipović, Z. Lauc, Stručne osnove za izradu prijedloga promjene Ustava Republike Hrvatske, „Zbornik pravnoga fakulteta u Zagrebu” 2000, vol. 50, br. 3pl_PL
dc.referencesRaos V., Izborna geografija i demografija, Zagreb 2011, www.cpi.hr (12.04.2013)pl_PL
dc.referencesRapacka J., Godzina Herdera. O Serbach, Chorwatach i idei jugosłowiańskiej, Warszawa 1995pl_PL
dc.referencesRapacka J., Rzeczpospolita Dubrownicka, Sejny 2005pl_PL
dc.referencesRašeta B., Ukinut Županijski dom Hrvatskog sabora, www.aimpres.ch (30.03.2001)pl_PL
dc.referencesRavlić S., Izvori političke korupcije u demokratkom poretku: o stranačkoj korupciji, „Zbornik pravnoga fakulteta u Zagrebu” 2010, vol. 60, br. 3pl_PL
dc.referencesRavlić S., Transformacija predstavničke funkcje političkih stranaka, „Zbornik pravnoga fakulteta u Zagrebu” 2007, vol. 57, br. 6pl_PL
dc.referencesRibičić C., Ustavnopravni položaj i funkcje šefa države u parlamentarnom sustavu, „Zbornik pravnoga fakulteta u Zagrebu” 2000, vol. 50, br. 4pl_PL
dc.referencesRudolf D., Čobanov S., Jugoslavija: Unitarna država ili federacja povijesne težnje srpskoga i hrvatskoga naroda – jedan od uzroka raspada Jugoslavije, „Zbornik radova Pravnoga fakulteta u Splitu” 2009, gd. 46, br. 2pl_PL
dc.referencesRulka M., Progi wyborcze – analiza porównawcza, „Studia Wyborcze” 2009, t. VIIIpl_PL
dc.referencesSarnecki P., Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz do przepisów, Kraków 2000pl_PL
dc.referencesSarnecki P., Ustroje konstytucyjne państw współczesnych, Kraków 2003pl_PL
dc.referencesSimić P., Tito zagadka stulecia, tłum. D. Cirlić-Straszyńska, D.J. Ćirlić, Wrocław 2009pl_PL
dc.referencesSirodković J., Memorandum SANU, Zagreb 1996pl_PL
dc.referencesSkładowski K., Formy odpowiedzialności konstytucyjnej w Republice Chorwacji, [w:] S. Grabowska, R. Grabowski (red.), Formy odpowiedzialności konstytucyjnej w państwach europejskich, Toruń 2010pl_PL
dc.referencesSkładowski K., Izba Żupanii jako element systemu konstytucyjnego w Republice Chorwacji, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2010, nr 2–3pl_PL
dc.referencesSkładowski K., Prawo wyborcze do parlamentu Republiki Chorwacji, [w.] S. Grabowska, K. Składowski (red.), Prawo wyborcze do parlamentu w wybranych państwach europejskich, Kraków 2006.pl_PL
dc.referencesSkładowski K., Prawo wyborcze na urząd Prezydenta w Chorwacji, [w:] S. Grabowska, R. Grabowski (red.), Prawo wyborcze na urząd prezydenta w państwach europejskich, Kraków 2007pl_PL
dc.referencesSkładowski K., Stany nadzwyczajne w państwie, [w:] D. Górecki (red.), Polskie prawo konstytucyjne, wyd. 2, Warszawa 2008pl_PL
dc.referencesSkładowski K., Zasady zmiany Konstytucji Republiki Chorwacji, [w:] R. Grabowski, S. Grabowski (red.), Zasady zmiany konstytucji w państwach europejskich, Warszawa 2008pl_PL
dc.referencesSkoko B., Uloga televizijskih sučeljavanja u predizbornoj kampanji za predsjedničke izbore – hrvatska iskustva 2005, „Politička misao” 2005, vol. XLII, br. 1pl_PL
dc.referencesSkotnicki K., Konstytucyjne i polityczne determinanty statusu posła i senatora, [w:] Z. Jarosz (red.), Parlament. Model konstytucyjny a praktyka ustrojowa, Warszawa 2006pl_PL
dc.referencesSkotnicki K., System wyborczy do Sejmu i Senatu, [w:] D. Górecki (red.), Polskie prawo konstytucyjne w zarysie, wyd. 4, Warszawa 2012pl_PL
dc.referencesSkotnicki K., Wpływ funkcji wyborów na prawo wyborcze system wyborczy. Zarys problematyki, „Przegląd Sejmowy” 2007, nr 2(79)pl_PL
dc.referencesSkotnicki K., Zasada powszechności w prawie wyborczym, Zagadnienia teorii i praktyki, Łódź 2000pl_PL
dc.referencesSkowronek J., Tanty M., Wasilewski T., Słowianie południowi i zachodni. VI–XX wiek, Warszawa 2005pl_PL
dc.referencesSkrzydło K., Prawo wyborcze w III Rzeczypospolitej, [w:] E. Gdulewicz (red.), Konstytucyjny system organów państwowych, Lublin 2009pl_PL
dc.referencesSkrzydło W., Współczesne modele ustrojowe usytuowania Rady Ministrów, [w:] A. Bałaban (red.), Rada Ministrów, organizacja i funkcjonowanie, Kraków 2002pl_PL
dc.referencesSkrzydło W., Ustrój polityczny Francji, Warszawa 1992pl_PL
dc.referencesSmerdel B., Hrvatski pravni sustav i ustavno načelo vladavine prava, „Zbornik pravnoga fakulteta u Zagrebu” 2001, vol. 51(6)pl_PL
dc.referencesSmerdel B., Konstitucionalizam i promjena vlasti, „Zbornik pravnoga fakulteta u Zagrebu” 2000, vol. 50(1–2)pl_PL
dc.referencesSmerdel B., Neposredno odlučivanje i njegove ustavne granice, [w:] B. Smerdel, Đ. Gardašević (red.), Izgradnja demokratskih ustavnopravnih institucija Republike Hrvatske u razvojnoj perspektivi, Zagreb 2011pl_PL
dc.referencesSmerdel B., O ustavima i ljudima: uvod u ustavnopravnu kazuistiku, Zagreb 2012pl_PL
dc.referencesSmerdel B., Odgovornost Vlade u Europskom kontekstu: Kako europske (parlamentarne) institucije „Rade svoj posao”, „Zbornik pravnoga fakulteta u Zagrebu” 2010, vol. 60(3–4)pl_PL
dc.referencesSmerdel B., Organizacija vlasti prema Ustavu Republike Hrvatske, „Zakonitost” 1991, gd. 45, br. 7–8pl_PL
dc.referencesSmerdel B., Parlamentarni sustav i stabilnost hrvatskoga Ustava. Slijede li nakon predsjedničkih izbora nove promjene ustrojstva vlasti?, „Zbornik pravnoga fakulteta u Zagrebu” 2010, vol. 60(1)pl_PL
dc.referencesSmerdel B., Pojam i razvitak ustavne vladavine, [w:] B. Smerdel, S. Sokol, Ustavno pravo, Zagreb 1998pl_PL
dc.referencesSmerdel B., Politička etika, ustavna vladavina i sukob interesa, „Vladavina prava” 1999, vol. 3, br. 3–4pl_PL
dc.referencesSmerdel B., Promjena vlasti i izgledi ustavne vladavine, [w:] B. Smerdel (red.), Hrvatska kako dalje zadanosti i mogućnosti, Zagreb 2004pl_PL
dc.referencesSmerdel B., Promjena Ustava kao politiki i kao pravni akt: problemi, formulacije, interpretacje i implementacje, [w:] B. Smerdel, Đ. Gardašević, Izgradnja demokratskih ustavnopravnih institucija Republike Hrvatske u razvojnoj perspektivi, Zagreb 2011pl_PL
dc.referencesSmerdel B., Referendum i njegove ustavne granice, „Informator” 2010, br. 5907, www.novi-informator.net (13.03.2013)pl_PL
dc.referencesSmerdel B., Teorija o ustavnopravnom inžinjerstvu i njezin utjecaj na izgradnju demokratskih ustavnopravnih institucija Republike Hrvatske, [w:] A. Bačić (red.), Ustavi i demokracija: strani utjecaji i domaći odgovori – uvodna izlaganja, Zagreb 2012pl_PL
dc.referencesSmerdel B., Ustav RH nakon ustavnih promjena 2010 godine, „Hrvatska pravna revija” 2010, vol. 10, br. 9pl_PL
dc.referencesSmerdel B., Znanost, struka i politika: ustavne promjene 2009, [w:] B. Smerdel, Đ. Gardašević, Izgradnja demokratskih ustavnopravnih institucija Republike Hrvatske u razvojnoj perspektivi, Zagreb 2011pl_PL
dc.referencesSmerdel B., Sokol S., Ustrojstvo Vlasti Republike Hrvatske, [w:] B. Smerdel, S. Sokol, Ustavno pravo, drugo izdanje, Zagreb 2006pl_PL
dc.referencesSobczak J., Konstytucyjna wolność tworzenia partii politycznych w Polsce, [w:] M. Granat, P. Policastro, J. Sobczak (red.), Partie polityczne we współczesnym konstytucjonalizmie, Lublin 2001pl_PL
dc.referencesSobczak J., Sądy i Trybunał Konstytucyjny w procesie tworzenia i kontroli partii politycznych w Polsce, [w:] K. Skotnicki, A. Domańska (red.), Prawne aspekty funkcjonowania partii politycznych w państwach Europy Środkowej i Wschodniej, Łódź 2003pl_PL
dc.referencesSobolewska-Myślik K., Model organizacyjny partii politycznych, [w:] K. Kowalczyk, Ł. Tomczak (red.), Partie i system partyjny RP. Stan i perspektywy, Toruń 2007pl_PL
dc.referencesSokol S., Hrvatski izborni sustav, [w:] B. Smerdel, S. Sokol, Ustavno pravo, wyd. 2, Zagreb 2006pl_PL
dc.referencesSokol S., Hrvatska kao demokratska ustavna država, „Politička misao” 1998, vol. XXXV, br. 3pl_PL
dc.referencesSokol S., Izborni sustav – temeljna načela i instituti izbornog prava, [w:] B. Smerdel, S. Sokol, Ustavno pravo, wyd. 2, Zagreb 2006pl_PL
dc.referencesSokol S., O izborima za Hrvatski sabor i lokalna predstavnička tijela i njihove moguće promjene te promjene izbora načelnika, gradonačelnika i župana, „Informator” 2006, br. 5209, www.novi-informator.net (30.05.2013)pl_PL
dc.referencesSokol S., Polupredsjenički sustav i parlamentarizam, „Politička misao” 1992, vol. XXIX, br. 3pl_PL
dc.referencesSokol S., Stranke u raljama dvostranačja, „Večernji list – prolog Obzor”, 12.01.2008pl_PL
dc.referencesSokol S., Suvremeni paralamentarizam, polupredsjednički sustav i novi hrvatski ustav, „Zakonitost” 1990, gd. 44, br. 11–12pl_PL
dc.referencesSokol S., Temeljna pitanja ustrojstva državne vlasti, [w:] B. Smerdel, S. Sokol, Ustavno pravo, wyd. 2, Zagreb 2006pl_PL
dc.referencesSokol S., Smerdel B., Ustavno pravo, Zagreb 1998pl_PL
dc.referencesSokół, Systemy wyborcze w wyborach parlamentarnych i oceny ich politycznych efektów, [w:] T. Mołdawa, J. Zaleśny (red.), Parlamentaryzm w świecie współczesnym, Między ideą a rzeczywistością, Warszawa 2011pl_PL
dc.referencesStańczyk J., Przeobrażenia międzynarodowego układu sił w Europie na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych. Analiza uwarunkowań i mechanizmów w kontekście bezpieczeństwa międzynarodowego, Warszawa 1999pl_PL
dc.referencesSułkowski J., Autonomia partii politycznych a problem demokracji wewnętrznej, „Przegląd Sejmowy” 2011, nr 3(104)pl_PL
dc.referencesSułkowski J., Pozycja ustrojowoprawna partii politycznych w Polsce, Czechach, na Słowacji i na Węgrzech, Łódź 2010pl_PL
dc.referencesSurówka, Zasada incompatibilitas w polskim prawie parlamentarnym, [w:] T. Mołdawa, J. Zaleśny (red.), Parlamentaryzm w świecie współczesnym. Między ideą a rzeczywistością, Warszawa 2011pl_PL
dc.referencesStembrowicz J., Rząd w systemie parlamentarnym, Warszawa 1982pl_PL
dc.referencesStębelski M., Kontrola sejmowa w polskim prawie konstytucyjnym, Warszawa 2012pl_PL
dc.referencesStrzałkowski T., Wybory czerwcowe 1989 roku, „Studia Wyborcze” 2009, t. VIIIpl_PL
dc.referencesSzmyt A., Partie polityczne a parlament, [w:] A. Gwiżdż (red.), Założenia ustrojowe, struktura i funkcjonowanie parlamentu, Warszawa 1997pl_PL
dc.referencesSzymanek J., Druga izba we współczesnym parlamencie. Analiza porównawcza na przykładzie europejskich państw unitarnych, Warszawa 2005pl_PL
dc.referencesSzymanek J., Elementy racjonalizacji w konstrukcji parlamentarnego systemu rządów: analiza rozwiązań zawartych w Konstytucji RP, [w:] T. Mołdowa, J. Szymanek, M. Mistygacz (red.), Parlamentarny system rządów. Teoria i praktyka, Warszawa 2012pl_PL
dc.referencesSzymanek J., Etyka parlamentarzysty a charakter mandatu przedstawicielskiego, „Przegląd Sejmowy” 2008, nr 4pl_PL
dc.referencesSzymanek J., Mandat parlamentarny (reinterpretacja ujęć klasycznych), „Przegląd Sejmowy” 2010, nr 5pl_PL
dc.referencesSzymanek J., Rozporządzenie z mocą ustawy jako akt legislacji nadzwyczajnej, [w:] A. Łabno, E. Zwierzchowski (red.), Księga pamiątkowa profesora Marcina Kudeja, Katowice 2009pl_PL
dc.referencesSzymanek J., Struktura parlamentu w państwach Europy Środkowo-Wschodniej, [w:] T. Mołdawa (red.), Zagadnienia konstytucjonalizmu krajów Europy Środkowo-Wschodniej, Warszawa 2003pl_PL
dc.referencesSzymanek J., Zmiany pozycji ustrojowej parlamentu w państwach demokratycznych, [w:] T. Mołdawa, J. Zaleśny (red.), Parlamentaryzm w świecie współczesnym. Między ideą a rzeczywistością, Warszawa 2011pl_PL
dc.referencesSzymczak T., Jugosławia państwo federacyjne, Łódź 1982pl_PL
dc.referencesSzymczak T., Ustrój europejskich państw socjalistycznych, Warszawa 1988pl_PL
dc.referencesŠarić Z.Č., Sastav i uloga Državnog Izbornog Povjerenstva Republike Hrvatske, www.izbori.hr (20.05.2013)pl_PL
dc.referencesŠiber I., Interes za izbore i izborna participacija, [w:] G. Čular (red.), Izbori i konsolidacja demokracije u Hrvatskoj, Zagreb 2005pl_PL
dc.referencesŠiber I., Političko ponašanje birača u izborima 1990–2000, [w:] M. Kasapowić (red.), Hrvatska Politika 1990–2000, Zagreb 2001pl_PL
dc.referencesŠiber I., Politički marketing i politički sustav, ,,Politička misao” 2000, vol. XXXVII, br. 2pl_PL
dc.referencesŠidak J., Gross M., Karaman I., Šepić D., Povijest hrvatskog naroda g. 1860– 1914, Zagreb 1968pl_PL
dc.referencesŠišić F., Pregled povijesti hrvatskoga naroda, Zagreb 1975pl_PL
dc.referencesŠkrabalo M., Hrvatski sabor u procesa pristupanja hrvatske Europskoj Uniji, [w:] Z. Petak, Stranke i javne politike. Izbori u Hrvatskoj 2007, Zagreb 2009pl_PL
dc.referencesTanty M., Bałkany w XX wieku. Dzieje polityczne, Warszawa 2003pl_PL
dc.referencesTomac Z., Predsjednik protiv Predsjednika, Zagreb 2005pl_PL
dc.referencesUlman R., Wojny w Jugosławii a system międzynarodowy po zimnej wojnie, [w:] D. Bobrow, E. Haliżak, R. Zięba (red.), Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe u schyłku XX wieku, Warszawa 1997pl_PL
dc.referencesUziębło P., Demokracja partycypacyjna, Gdańsk 2009pl_PL
dc.referencesUziębło P., Wybory bezpośrednie, [w:] A. Szmyt (red.), Leksykon prawa konstytucyjnego, Warszawa 2010pl_PL
dc.referencesUziębło P., Zasada równości wyborów parlamentarnych w państwach europejskich i południowoamerykańskich, Warszawa 2013pl_PL
dc.referencesVolpi M., Niemiecki system wyborczy a reforma wyborcza we Włoszech, „Przegląd Sejmowy” 2005, nr 5(70)pl_PL
dc.referencesVukas B., Fabijanić Gagro S., Pravnopovijesne i međunarodnopravne odrednice (dez)integracijskih procesa država sljednica SFRJ, „Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu” 2011, gd. 48, br. 3pl_PL
dc.referencesVukas B., Prijedlozi i nacrti konfederalizacije Jugoslavije 1990/1991 – Posljednji pokušaji „spašavanja” zajedničke države, „Zbornik pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci” 1991, vol. 18, br. 2pl_PL
dc.referencesVukas B., Za ustavne odredbe nije isključivo mjerodavna struka ustavnog prava, „Zbornik pravnoga fakulteta u Zagrebu” 2000, vol. 50, br. 4pl_PL
dc.referencesWaldenberg M., Kwestie narodowe w Europie Środkowo-Wschodniej. Dzieje. Idee, Warszawa 1992pl_PL
dc.referencesWaldenberg M., Rozbicie Jugoslawii. Od separacji Słowenii do wojny kosowskiej, Warszawa 2003pl_PL
dc.referencesWalkiewicz M., Jugosławia, Państwa sukcesyjne, Warszawa 2009pl_PL
dc.referencesWięckowska M., Nietradycyjne techniki głosowania a frekwencja wyborcza, „Studia Wyborcze” 2012, t. XIVpl_PL
dc.referencesWiszowaty M., Formy odpowiedzialności konstytucyjnej w Republice Słoweni, [w:] S. Grabowska, R. Grabowski (red.), Formy odpowiedzialności konstytucyjnej w państwach europejskich, Toruń 2010pl_PL
dc.referencesWiszowaty M., Instytucja ciszy wyborczej, „Studia Wyborcze” 2012, t. XIVpl_PL
dc.referencesWitkowski Z., Głowa państwa czyli Prezydent Republiki jako organ super partes, [w:] A. Gaca, Z. Witkowski, Podstawy ustroju konstytucyjnego Republiki Włoskiej, Toruń 2012pl_PL
dc.referencesWitkowski Z., Model prezydentury polskiej w Konstytucji z 1997 r. w porównaniu z rozwiązaniami Francji, Niemiec i Włoch, [w:] E. Gdulewicz, H. Zięba-Załucka (red.), Dziesięć lat Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Rzeszów 2007pl_PL
dc.referencesWitkowski Z. (red.), Prawo konstytucyjne, Toruń 2002pl_PL
dc.referencesWitkowski Z., Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch, Toruń 1991pl_PL
dc.referencesWitkowski Z., Włoski nierozwiązywalny rebus, czyli system wyborczy i system partyjny, [w:] A. Gaca, Z. Witkowski, Podstawy ustroju konstytucyjnego Republiki Włoskiej, Toruń 2012pl_PL
dc.referencesWojciechowski, Integracja i dezintegracja Jugosławii na przełomie XX i XXI wieku, Poznań 2002pl_PL
dc.referencesWojnicki J., Alternacja władzy w państwach postjugosłowiańskich, [w.] S. Grabowska, R. Grabowski (red.), Alternatywne sposoby głosowania a aktywizacja elektoratu, Rzeszów 2007pl_PL
dc.referencesWojnicki J., Formy odpowiedzialności konstytucyjnej w Republice Czarnogóry, [w:] S. Grabowska, R. Grabowski (red.), Formy odpowiedzialności konstytucyjnej w państwach europejskich, Toruń 2010pl_PL
dc.referencesWojnicki J., Formy odpowiedzialności konstytucyjnej w Republice Serbii, [w:] S. Grabowska, R. Grabowski (red.), Formy odpowiedzialności konstytucyjnej w państwach europejskich, Toruń 2010pl_PL
dc.referencesWojnicki J., Proces instytucjonalizacji przemian ustrojowych w państwach postjugosłowiańskich, Pułtusk 2007pl_PL
dc.referencesWojnicki J., Przeobrażenia ustrojowe państw postjugosłowiańskich (1990– 2003), Pułtusk 2003pl_PL
dc.referencesWojnicki J., Zasady zmiany konstytucji Czarnogóry, [w:] R. Grabowski, S. Grabowska (red), Zasady zmiany konstytucji w państwach europejskich, Warszawa 2008pl_PL
dc.referencesWojnicki J., Zasady zmiany konstytucji Serbii, [w:] R. Grabowski, S. Grabowska (red), Zasady zmiany konstytucji w państwach europejskich, Warszawa 2008pl_PL
dc.referencesWojtaszczyk K.A., Transformacja systemowa w Europie Wschodniej – próba bilansu, [w:] T. Godlewski, A. Kosecki, K.A. Wojtaszczyk (red.), Transformacja systemowa w krajach Europy Środkowej, Wschodniej i Południowej 1989–2002. Wybrane problemy, Bydgoszcz–Pułtusk 2003pl_PL
dc.referencesWójcik Z., Historia powszechna, wiek XVI–XVII, Warszawa 1996pl_PL
dc.referencesWrońska I., Kanadyjski system wyborczy, „Studia Wyborcze” 2012, t. XIVpl_PL
dc.referencesWyborczy Kodeks Etyki z 7 listopada 2003 r., tłum. J. Kovačić, K. Składowski, Chorwacki wyborczy kodeks etyki, „Studia Wyborcze” 2006, t. Ipl_PL
dc.referencesZacharias M. J., Ku rozpadowi Jugosławii (1990–1991), „Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej” 2003, t. XXXVIIIpl_PL
dc.referencesZakošek N., Hrvatski parlament u razdoblju demokratske tranzicije, „Politička misao” 1997, vol. XXXIV, br. 4pl_PL
dc.referencesZakošek N., Politički sustav Hrvatske, Zagreb 2002pl_PL
dc.referencesZakošek N.., Pravna država i demokracija u postsocijalizmu, „Politička misao” 1993, vol. XXX, br. 4pl_PL
dc.referencesZakošek N., Struktura biračkog i političke promjene u siječanjskim izborima 2000, [w:] M. Kasapowić (red.), Hrvatska Politika 1990–2000, Zagreb 2001pl_PL
dc.referencesZaleśny J., Odpowiedzialność konstytucyjna w Europie Środkowo-Wschodniej, [w:] T. Mołdawa (red.), Zagadnienia konstytucjonalizmu krajów Europy Środkowo-Wschodniej, Warszawa 2003pl_PL
dc.referencesZaleśny J., Odpowiedzialność konstytucyjna w prawie polskim okresu transformacji ustrojowej, Toruń 2004pl_PL
dc.referencesZieliński, System polityczny SFRJ, Warszawa 1984pl_PL
dc.referencesZiembiński Z. , Wartości konstytucyjne, Zarys problematyki, Warszawa 1993pl_PL
dc.referencesZubik M., Immunitet parlamentarny w nowej Konstytucji RP, „Państwo i Prawo” 1997, nr 9pl_PL
dc.referencesZubik M., O zakresie i formach działania sejmowych komisji śledczych, „Studia Iuridica” 2005, t. 44pl_PL
dc.referencesZubik M., Organizacja pracy i struktura wewnętrzna Sejmu, [w:] Z. Jarosz (red.), Parlament. Model konstytucyjny a praktyka ustrojowa, Warszawa 2006pl_PL
dc.referencesZubik M., Organizacja wewnętrzna Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2003pl_PL
dc.referencesŻmigrodzki M., Partie polityczne a państwo, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin – Polonia” 1972, Sectio G, vol. XIXpl_PL
dc.referencesŻukowski A., Frekwencja wyborcza, [w:] W. Skrzydło, M. Chmaj (red.), Encyklopedia politologii, t. II, Ustroje państwowe, Kraków 2000pl_PL
dc.referencesŻukowski A., Systemy wyborcze, Olsztyn 1999pl_PL
dc.referencesŻurek P., Czarnogórcy i Serbowie w rosyjskiej polityce księcia Adama Jerzego Czartoryskiego (1802–1806), Kraków 2009pl_PL
dc.referencesŻurek P., Hotel Lambert i Chorwaci 1843–1850, Warszawa 2005pl_PL
dc.referencesUstav Republike Hrvatske, ,,Narodne novine” 1990, br. 56; 1997, br. 135; 1998, br. 8; 2000, br. 113, 124; 2001, br. 28, 41, 55; 2010, br. 76, 85 (Konstytucja Republiki Chorwacji)pl_PL
dc.referencesAmandmani LIV do LXIII na Ustav Socijalističke Republike Hrvatske, ,,Narodne novine” 1990, br. 7 (Poprawki LIV do LXIII do Konstytucji Socjalistycznej Republiki Chorwacji)pl_PL
dc.referencesUstavni zakon za provedbu Ustave Republike Hrvatske, ,,Narodne novine” 1990, br. 56 (Ustawa konstytucyjna do realizacji Konstytucji Republiki Chorwacji)pl_PL
dc.referencesUstavna odluka o suverenosti i samostalnosti Republike hrvatske, ,,Narodne novine” 1991, br. 31 (Konstytucyjna decyzja o suwerenności i niepodległości Republiki Chorwacji)pl_PL
dc.referencesUstavni Zakon o izmjenama i dopunama Ustava Republike Hrvatske, ,,Narodne novine” 1997, br. 135 (Ustawa konstytucyjna o zmianach i uzupełnieniach Konstytucji Republiki Chorwacji)pl_PL
dc.referencesPromjena Ustava Republike Hrvatske, ,,Narodne novine” 1997, br. 113 (Zmiana Konstytucji Republiki Chorwacji)pl_PL
dc.referencesUstavni zakon o privremenoj spriječenosti Predsjednika Republike Hrvatske za obavljanje dužnosti, ,,Narodne novine” 1999, br. 123 (Ustawa konstytucyjna o tymczasowej niezdolności Prezydenta Republiki Chorwacji do wykonywania obowiązków)pl_PL
dc.referencesPromjena Ustava Republike Hrvatske, ,,Narodne novine” 2001, br. 28 (Zmiana Konstytucji Republiki Chorwacji)pl_PL
dc.referencesUstavni zakon za provedbu Ustava Republike Hrvatske, ,,Narodne novine” 2001, br. 28 (Ustawa konstytucyjna do realizacji Konstytucji Republiki Chorwacji)pl_PL
dc.referencesUstav Repulike Hrvatske (pročišćeni tekst), ,,Narodne novine” 2001, br. 41 (Konstytucja Republiki Chorwacji, tekst jednolity)pl_PL
dc.referencesIspravak Ustava Republike Hrvatske (pročišćeni tekst), ,,Narodne novine” 2001, br. 55 (Sprostowanie Konstytucji Republiki Chorwacji, tekst jednolity)pl_PL
dc.referencesUstavni zakon o Ustavnom sudu, ,,Narodne novine” 2002, br. 49 (Ustawa konstytucyjna o Trybunale Konstytucyjnym)pl_PL
dc.referencesUstavni zakon o pravima nacionalnih manjina, ,,Narodne novine” 2002, br. 155; 2010, br. 47, 80; 2011, br. 91 (Ustawa konstytucyjna o prawach mniejszości narodowych)pl_PL
dc.referencesPromjena Ustava Republike Hrvatske, ,,Narodne novine” 2010, br. 76 (Zmiana Konstytucji Republiki Chorwacji)pl_PL
dc.referencesUstavni zakon o izmjenama i dopunama ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, ,,Narodne novine” 2010, br. 80 (Ustawa konstytucyjna o zmianach i uzupełnieniach ustawy konstytucyjnej o prawach mniejszości narodowych)pl_PL
dc.referencesUstavni zakon za provedbu Ustava Republike Hrvtatske, ,,Narodne novine” 2010, br. 121 (Ustawa konstytucyjna do realizacji Konstytucji Republiki Chorwacji)pl_PL
dc.referencesZakoni o izboru i opozivu odbornika i zastupnika, ,,Narodne novine” 1990, br. 7 (Ustawa o wyborze i odwołaniu radnych i deputowanych)pl_PL
dc.referencesZakoni o izbornim jedinicama za izbor zastupnika u Vijeće udruženog rada Sabora Socijalističke Republike Hrvatske, ,,Narodne novine” 1990, br. 7 (Ustawa o okręgach wyborczych do wyboru deputowanych do Rady Pracy Zespolonej Sabora Socjalistycznej Republiki Chorwacji)pl_PL
dc.referencesZakoni o izbornim jedinicama za izbor zastupnika u Društveno-političko vijeće Sabora Socijalističke Republike Hrvatske, ,,Narodne novine” 1990, br. 7 (Ustawa o okręgach wyborczych do wyboru deputowanych do Rady Społeczno-politycznej Sabora Socjalistycznej Republiki Chorwacji)pl_PL
dc.referencesZakoni o izbornim jedinicama za izbor delegata u Savezno vijeće Skupštine Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, ,,Narodne novine” 1990, br. 7 (Ustawa o okręgach wyborczych do wyboru delegatów do Rady Związkowej Skupsztiny Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii)pl_PL
dc.referencesZakon o izboru i opozivu odbornika i zastupnika, ,,Narodne novine” 1990, br. 7 (Ustawa o wyborze i odwołaniu radnych i deputowanych)pl_PL
dc.referencesZakon o političkim organizacijama, ,,Narodne novine” 1990, br. 19 (Ustawa o politycznych organizacjach)pl_PL
dc.referencesZakon o Vladi Republike Hvatske, ,,Narodne nowine” 1990, br. 41 (Ustawa o Rządzie Republiki Chorwacji)pl_PL
dc.referencesZakon o izborima zastupnika u Sabor Republike Hrvatske, ,,Narodne novine” 1992, br. 22 (Ustawa o wyborach deputowanych do Saboru Republiki Chorwacji)pl_PL
dc.referencesZakon o izboru Predsjednika Republike Hrvatske, ,,Narodne novine” 1992, br. 22, 42; 1997, br. 71, 2006, br. 44; 2011, br. 24 (Ustawa o wyborze Prezydenta Republiki Chorwacji)pl_PL
dc.referencesZakon o političkim strankama, ,,Narodne novine” 1993, br. 76; 1996, br. 111; 1998, br. 164; 2001, br. 36 (Ustawa o partiach politycznych)pl_PL
dc.referencesZakon o sudovima, ,,Narodne novine” 1994, br. 3 (Ustawa o sądach)pl_PL
dc.referencesZakon o Državnoj agenciji za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka, ,,Narodne novine” 1994, br. 44; 1998, br. 79; 1999, br. 19; 2000, br. 35; 2004, br. 60; 2012, br. 12; 2013, br. 15 (Ustawa o Państwowej Agencji do spraw Ubezpieczenia Depozytów Bankowych i Sanacji Banków)pl_PL
dc.referencesZakon o ustojstvu i djelokrugu ministarstava i državnih upravnih organizacja, ,,Narodne novine” 1994, br. 72 (Ustawa o ustroju i zakresie działania ministerstw i innych centralnych organów administracji państwowej)pl_PL
dc.referencesZakon o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske, ,,Narodne novine” 1995, br. 20 2006, br. 57, 2006, br. 141 (Ustawa o orderach i odznaczeniach Republiki Chorwacji)pl_PL
dc.referencesZakon o izmjenama i dopunama zakona o izborima zastupnika u Sabor Republike Hrvatske, ,,Narodne novine” 1995, br. 68 (Ustawa o zmianach i uzupełnieniach ustawy o wyborze deputowanych do Saboru Republiki Chorwacji)pl_PL
dc.referencesZakon o istražnim povjerenstvima, ,,Narodne novine” 1996, br. 24 (Ustawa o komisjach śledczych)pl_PL
dc.referencesZakon o referendum i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne i područne (regionalne) samouprave, ,,Narodne novine” 1996, br. 33; 2001, br. ; 92; 2006, br. 44; 2009, br. 38 (Ustawa o referendum i innych formach osobistego udziału w wykonywaniu władzy państwowej i lokalnych i regionalnych samorządów)pl_PL
dc.referencesZakon o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora, ,,Narodne novine” 1996, br. 28 (Ustawa o zawieraniu i realizacji umów międzynarodowych)pl_PL
dc.referencesZakon o obvezama i pravima državnih dužnosnika, ,,Narodne novine” 1998, br. 101; 1998, br. 135; 1999, br. 105; 2000, br. 25, 73; 2001, br. 59, 114; 2002, br. 153; 2003, br. 163; 2004, br. 16, 30; 2005, br. 121, 151; 2006, br. 141; 2007, br. 17, 34, 107; 2008, br. 60; 2009, br. 38; 2011, br. 150; 2013, br. 22 (Ustawa o obowiązkach i prawach państwowych funkcjonariuszy)pl_PL
dc.referencesZakon o izborima zastupnika u Hrvatski drżavni Sabor, ,,Narodne novine” 1999, br. 116 (Ustawa o wyborach deputowanych do Chorwackiego Państwowego Saboru)pl_PL
dc.referencesZakon o izbornim jedinicama za izbor zastupnika u Zastupnički dom Hrvatskog. državnog Sabora, ,,Narodne novine” 1999, br. 116 (Ustawa o okręgach wyborczych do wyborów deputowanych do Izby Deputowanych Chorwackiego Państwowego Saboru)pl_PL
dc.referencesZakon o pravima i dužnostima zastupnika u Hrvatskom saboru, ,,Narodne novine” 2000, br. 55; 2001, br. 107, 2009, br. 86; 2010, br. 91; 2011, br. 49; 2012, br. 12 (Ustawa o prawach i obowiązkach deputowanych do Chorwackiego Saboru)pl_PL
dc.referencesZakon o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne samoupravne, ,,Narodne novine” 2001, br. 33 (Ustawa o wyborze członków przedstawicielskich organów jednostek lokalnych i regionalnych samorządów)pl_PL
dc.referencesZakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, ,,Narodne novine” 2001, br. 33, 60; 2005, br. 129; 2007, br. 109; 2008, br. 125; 2009, br. 36; 2011, br. 150; 2012, br. 144 (Ustawa o lokalnych i regionalnych samorządach)pl_PL
dc.referencesZakon o sudjelovanju pripadnika oružanih snaga RH, policije, civilne zaštite te državnih službenika u mirovnim operacijama i drugim aktivnostima u inozemstvu, ,,Narodne novine” 2002, br. 33; 2010, br. 92 (Ustawa o udziale członków sił zbrojnych RH. Policji, cywilnych służb ratowniczych oraz państwowych urzędników w operacjach pokojowych i innych działaniach za granicą)pl_PL
dc.referencesZakon o obrani, ,,Narodne novine” 2002, br. 33, 58; 2004, br. 100; 2007, br. 76; 2009., br. 153 (Ustawa o obronie)pl_PL
dc.referencesZakon o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske, ,,Narodne novine” 2002, br. 33; 2002, br. 58; 2003, br. 175; 2004, br. 136; 2007, br. 76; 2009, br. 88; 2009, br. 124 (Ustawa o służbie w siłach zbrojnych Republiki Chorwacji)pl_PL
dc.referencesZakon o izmjenama i dopunama zakona o izborima zastupnika u Hrvatski drżavni sabor, ,,Narodne novine” 2003, br. 53 (Ustawa o zmianach i uzupełnieniach ustawy o wyborach deputowanych do Chorwackiego Państwowego Saboru)pl_PL
dc.referencesZakon o pravobranitelju za Djecu, ,,Narodne novine” 2003, br. 96 (Ustawa o Obrońcy Praw Dziecka)pl_PL
dc.referencesZakon o pomilovanju, ,,Narodne novine” 2003, br. 175 (Ustawa o łasce)pl_PL
dc.referencesZakon o ustojstvu i djelokrugu ministarstava i državnih upravnih organizacja, ,,Narodne novine” 2003, br. 199 (Ustawa o ustroju i zakresie działania ministerstw i innych centralnych organów administracji państwowej)pl_PL
dc.referencesZakon o postupku primopredaje vlasti, ,,Narodne novine” 2004, br. 94; 2007, br. 17; 2010, br. 91; 2013, br. 22 (Ustawa o postępowaniu przekazywania władzy)pl_PL
dc.referencesZakon o financiranju izborne promidžbe za izbor Predsjednika Republike Hrvatske, ,,Narodne novine” 2004, br. 105 (Ustawa o finansowaniu kampanii wyborczej w wyborach Prezydenta Republiki Chorwacji)pl_PL
dc.referencesZakon o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga, ,,Narodne novine” 2005, br. 140; 2011, br. 154 (Ustawa o Chorwackiej Agencji do spraw Nadzoru Usług Finansowych)pl_PL
dc.referencesZakon o Državnom izbornom povjerenstvu Republike Hrvatske, ,,Narodne novine” 2006, br. 44 (Ustawa o Państwowej Komisji Wyborczej Republiki Chorwacji)pl_PL
dc.referencesZakon o popisima birača, ,,Narodne novine” 2007, br. 19 (Ustawa o spisach wyborców)pl_PL
dc.referencesZakon o izmjenama i dopunama zakona o Državnom izbornom povjerenstvu Republike Hrvatske, ,,Narodne novine” 2007, br. 19 (Ustawa o zmianach i uzupełnieniach ustawy o Państwowej Komisji Wyborczej Republiki Chorwacji)pl_PL
dc.referencesZakon o Hrvatskoj narodnoj banci, ,,Narodne novine” 2008, br. 75; 2013, br. 54 (Ustawa o Chorwackim Banku Narodowym)pl_PL
dc.referencesZakon o proračunu, ,,Narodne novine” 2008, br. 87; 2012, br. 136 (Ustawa o budżecie)pl_PL
dc.referencesZakon o državnom inspektoratu, Narodne novine” 2008, br. 116; 2008, br. 123; 2011, br. 49 (Ustawa o państwowym inspektoracie)pl_PL
dc.referencesZakon o državnom odvjetništvu, ,,Narodne novine” 2009, br. 76, 153; 2010, br. 116, 145; 2011, br. 57, 130 (Ustawa o państwowej prokuraturze)pl_PL
dc.referencesZakon o izmjenama i dopunama zakona o izborima zastupnika u Sabor Republike Hrvatske, ,,Narodne novine” 2010, br. 145 (Ustawa o zmianach i uzupełnieniach ustawy o wyborach deputowanych do Saboru Republiki Chorwacji)pl_PL
dc.referencesZakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe, ,,Narodne novine” 2011, br. 24 (Ustawa o finansowaniu politycznej działalności i kampanii wyborczej)pl_PL
dc.referencesZakon o sprječavanju sukoba interesa, ,,Narodne novine” 2011, br. 26; 2012, br. 12 (Ustawa o zapobieganiu konfliktów interesów)pl_PL
dc.referencesZakon o Državnom uredu za reviziju, ,,Narodne novine” 2011, br. 80 (Ustawa o Państwowym Urzędzie Rewizyjnym)pl_PL
dc.referencesZakon o Državnom sudbenom vijeću, ,,Narodne novine” 2010, br. 116; 2011, br. 57, 130; 2013, br. 13, 28 (Ustawa o Państwowej Radzie Sądownictwa)pl_PL
dc.referencesZakon o procjeni učinaka propisa, ,,Narodne novine” 2011, br. 90 (Ustawa o ocenie skutków działania przepisów)pl_PL
dc.referencesZakon o kaznenom postupku (pročišćeni tekst), ,,Narodne novine” 2011, br. 121 (Ustawa o postępowaniu karnym, tekst jednolity)pl_PL
dc.referencesZakon o sutavu državne uprave, ,,Narodne novine” 2011, br. 150; 2013, 12 (Ustawa o systemie administracji państwowej)pl_PL
dc.referencesZakon o Vladi Republike Hrvatske, ,,Narodne novine” 2011, br. 150 (Ustawa o Rządzie Republiki Chorwacji)pl_PL
dc.referencesZakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstva i drugih središnjih tijela državne uprave, ,,Narodne novine” 2011, br. 150; 2012, br. 22; 2013, br. 39 (Ustawa o ustroju i zakresie działania ministerstw i innych centralnych organów administracji państwowej)pl_PL
dc.referencesZakon o osnivanju Agencije za investicije i konkurentost, ,,Narodne novine” 2012, br. 53; 2013, br. 56 (Ustawa o utworzeniu Agencji Inwestycji i Konkurencyjności)pl_PL
dc.referencesZakon o pučkom pravobranitelju, ,,Narodne novine” 2012, br. 76 (Ustawa o Obrońcy Praw Ludu)pl_PL
dc.referencesZakon o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora, ,,Narodne novine” 2012, br. 108 (Ustawa o prawach Rządu Republiki Chorwacji do regulowania w drodze dekretów poszczególnych kwestii z zakresu działania Chorwackiego Saboru)pl_PL
dc.referencesZakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2013. godinu, ,,Narodne novine” 2012, br. 139 (Ustawa o realizacji państwowego budżetu Republiki Chorwacji)pl_PL
dc.referencesZakon o koncesijama, ,,Narodne novine” 2012, br. 143 (Ustawa o koncesjach)pl_PL
dc.referencesZakon o lokalnim izborima, ,,Narodne novine” 2012, br. 144 (Ustawa o wyborach lokalnych)pl_PL
dc.referencesZakon o Državnoj komisji za kontrolu postupaka javne nabave, ,,Narodne novine” 2013, br. 18 (Ustawa o państwowej komisji do kontroli postępowania zamówień publicznych)pl_PL
dc.referencesZakon o sudovima, ,,Narodne novine” 2013, br. 28 (Ustawa o sądach)pl_PL
dc.referencesZakon o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske, ,,Narodne novine” 2013, br. 94 (Ustawa o zarządzaniu i dysponowaniu majątkiem stanowiącym własność Republiki Chorwacji)pl_PL
dc.referencesPomorski Zakonik, ,,Narodne novine” 2004, br 181; 2007, br. 76; 2008, br. 146; 2011, br. 61; 2013, br. 56 (Kodeks morski)pl_PL
dc.referencesDržavni proračun Republike Hrvatske za 2012. godinu i projekcije za 2013. i 2014. godinu, ,,Narodne novine” 2012, br. 24 (Państwowy budżet Republiki Chorwacji)pl_PL
dc.referencesDržavni proračun Republike Hrvatske za 2013. godinu i projekcije za 2014. i 2015. godinu ,,Narodne novine” 2012, br. 139 (Państwowy budżet Republiki Chorwacji)pl_PL
dc.referencesPoslovnik Županijskog doma Sabora Republike Hrvatske, ,,Narodne novine” 1993, br. 24 (Regulamin Izby Županii Saboru Republiki Chorwacji)pl_PL
dc.referencesPoslovnik Županijskog doma Sabora Republike Hrvatske, ,,Narodne novine” 1995, br. 55 (Regulamin Izby Županii Saboru Republiki Chorwacji)pl_PL
dc.referencesPoslovnik zastupničkog doma sabora Republike Hrvatske, ,,Narodne novine” 1995, br. 99; 1996, br. 8; 1998, br. 89 (Regulamin izby deputowanych saboru Republiki Chorwacji)pl_PL
dc.referencesPoslovnik Zastupničkog doma Hrvatskog. državnog Sabora, ,,Narodne novine” 2000, br. 71 (Regulamin izby deputowanych Chorwackiego państwowego Saboru)pl_PL
dc.referencesPoslovnik Vlade Republike Hrvatske, ,,Narodne novine” 2011, br. 154; 2012, br. 121; 2013, br. 7 (Regulamin Rządu Republiki Chorwacji)pl_PL
dc.referencesUredba o Uredu Predsjednika Vlade Republike Hrvatske, ,,Narodne novine” 2012, br. 5 (Rozporządzenie o Urzędzie Prezydenta Rządu Republiki Chorwacji)pl_PL
dc.referencesUredba o Uredu za zakonodavstvo, ,,Narodne novine” 2012, br. 17 Rozporządzenie o Urzędzie do spraw Ustawodawstwa)pl_PL
dc.referencesUredbu o uredu zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim Sudom za Ljudska Prava, ,,Narodne novine” 2012, br. 18 (Rozporządzenie o Urzędzie Przedstawiciela Republiki Chorwacji przed Europejskim Sądem do Spraw Praw Człowieka)pl_PL
dc.referencesUredba o Uredu za razminiranje, ,,Narodne novine” 2012, br. 21 (Rozporządzenie o Urzędzie do spraw Rozminowywania)pl_PL
dc.referencesUredba o Uredu za udruge, ,,Narodne novine” 2012, br. 34 (Rozporządzenie o Urzędzie do Spraw Stowarzyszeń)pl_PL
dc.referencesUredba o Uredu za suzbijanje zlouporabe droga, ,,Narodne novine” 2012, br. 36, 130; 2013, br. 16 (Rozporządzenie o Urzędzie do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii)pl_PL
dc.referencesUredba o Uredu Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju, ,,Narodne novine” 2012, br. 39 (Rozporządzenie o Urzędzie Rządu Republiki Chorwacji do Spraw Wewnętrznego Audytu)pl_PL
dc.referencesUredba o Uredu za ravnopravnost spolova, ,,Narodne novine” 2012, br. 39 (Rozporządzenie o Urzędzie do Spraw Równouprawnienia Płci)pl_PL
dc.referencesUredba o Uredu za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, ,,Narodne novine” 2012, br. 42 (Rozporządzenie o Urzędzie do Spraw Praw Człowieka i Praw Mniejszości Narodowych)pl_PL
dc.referencesUredba o Uredu za opće poslove Hrvatskog sabora i Vlade Republike Hrvatske, ,,Narodne novine” 2012, br. 43, 121 (Rozporządzenie o Urzędzie do spraw Ogólnych Prac Chorwackigo Saboru i Rządu Republiki Chorwacji)pl_PL
dc.referencesUredba o unutarnjem ustrojstvu državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske, ,,Narodne novine” 2012, br. 52 (Rozporządzenie o wewnętrznym ustroju Państwowego Urzędu do Spraw Chorwatów poza Granicami Republiki Chorwacji)pl_PL
dc.referencesUredba o Uredu za protokol, ,,Narodne novine” 2012, br. 52 (Rozporządzenie o Urzędzie do Spraw Protokołu)pl_PL
dc.referencesOdluka o imenovanju Republičke izborne komisije, ,,Narodne novine” 1990, br. 7 (Decyzja o powołaniu wyborczej komisji Republiki)pl_PL
dc.referencesOdluka o raspisu referenduma, ,,Narodne novine” 1991, br. 21 (Decyzja o zarządzeniu referendum)pl_PL
dc.referencesOdluka Predsjednika Republike Hrvatske o uredu Predsjednika Republike Hrvatske, ,,Narodne novine” 2000, br. 80; 2004, br. 06; 2005, br. 54; 2010, br. 30; 2011, br. 107 (Decyzja Prezydenta Republiki Chorwacji o Urzędzie Prezydenta Republiki Chorwacji)pl_PL
dc.referencesOdluka o načinu rada Hrvatskog Sabora na sjednici bez nazočnosti javnosti, ,,Narodne novine 2001, br. 66 (Decyzja o sposobie pracy Chorwackiego Saboru na posiedzeniu bez obecności publiczności)pl_PL
dc.referencesOdluka o postavljanju spomen-bisti uzoritog kardinala dr. Franje Kuharića i prvog Predsjednika Republike Hrvatske dr. Franje Tuđmana u Hrvatskom Saboru, ,,Narodne novine” 2007, br. 105 (Decyzja o utworzeniu pomnika dla eminencji kardynała dr. Franje Kuharića i pierwszego Prezydenta Republiki Chorwacji dr. Franje Tuđmana w Chorwackim Saborze)pl_PL
dc.referencesOdluka o izmjenama i dopunama pravila o postupanju elektroničkih media s nacionalnom koncesijom u Republici Hrvatskoj, ,,Narodne novine” 2007, br. 105 (Decyzja o zmianach i uzupełnieniach reguł postępowania mediów elektronicznych z narodową koncesją w Republice Chorwacji)pl_PL
dc.referencesOdluka o izboru tri suca Ustavnog Suda Republike Hrvatske, ,,Narodne novine” 2008, br. 55 (Decyzja Saboru o wyborze trzech sędziów Trybunału Konstytucyjnego)pl_PL
dc.referencesOdluka o stručnoj službi Hrvatskog sabora, ,,Narodne novine” 2012, br. 64 (Decyzja o służbie fachowej chorwackiego Saboru)pl_PL
dc.referencesDeklaracija o proglašenju suverene i samostalne Republike Hrvatske, ,,Narrodne novine” 1991, br. 31 (Deklaracja o ogłoszeniu suwerenności i niepodległości Republiki Chorwacji)pl_PL
dc.referencesDeklaracija o članstvu Republike Hrvatske u Europskoj Uniji kao strateškom interesu Republike Hrvatske, ,,Narodne novine” 2012, br. 11 (Deklaracja o członkostwie Republiki Chorwacji w Unii Europejskiej jako strategicznym interesie Republiki Chorwacji)pl_PL
dc.referencesIzborni Etički Kodeks z 6 listopada 2007 r, ,,Narodne novine” 2007, br. 115 (Wyborczy Kodeks Etyki)pl_PL
dc.referencesIzborni Etički Kodeks z 14 listopada 2011, ,,Narodne novine” 2011, br. 129 (Wyborczy Kodeks Etyki)pl_PL
dc.referencesIzjava Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske o zajedničkom djelovanju u procesu pregovora za članstvo u Europskoj uniji (19. siječnja 2005.), Klasa: 018-05/05-01/17, www.sabor.hr (Oświadczenie chorwackiego Saboru i Rządu Republiki Chorwacji o wspólnym działaniu w procesie negocjacji członkowstwa w Unii Europejskiej)pl_PL
dc.referencesRezolucija o strategijskim odrednicama pregovora Republike Hrvatske Europskom Unijom, ,,Narodne novine” 2005, br. 122 (Rezolucja Saboru z 14 października 2005 r. o strategicznych determinantach negocjacji Republiki Chorwacji z Unią Europejską)pl_PL
dc.referencesPovelja Zahvalnosti dr. Franji Tuđmanu Predsjedniku Republike Hrvatske, ,,Narodne novine” 1992, br. 39 (Dyplom dziękczynny dla dr. Franjo Tuđmana Prezydenta Republiki Chorwacji)pl_PL
dc.referencesPovelja o pravima Srba i drugih nacionalnosti u Republici Hrvatskoj, ,,Narodne novine” 1991, br. 31pl_PL
dc.referencesPravila o postupanju elektroničkih media s nacionalnom koncesijom u Republici Hrvatskoj, ,,Narodne novine” 2003, br. 165 (Reguły postępowania mediów elektronicznych z narodową koncesją w Republice Chorwacji)pl_PL
dc.referencesPravilnik o javnosti rada Hrvatskoga Sabora i radnih tijela, ,,Narodne novine” 2005, br. 66 (Regulamin jawności pracy Chorwackiego Saboru i organów roboczych)pl_PL
dc.referencesVjerodostojno tumačenje članka 13. stavka 1. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor, ,,Narodne novine” 2009, br. 20 (Autentyczna wykładnia artykułu 13 ustępu 1 ustawy o wyborach deputowanych do Chorwackiego Saboru)pl_PL
dc.referencesVjerodostojno tumačenje članaka 44. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o šumama, ,,Narodne novine” 2013, br. 18 (Autentyczna wykładnia artykułu 44 ustawy o zmianach i uzupełnieniach ustawy o lasach)pl_PL
dc.referencesZaključak o prihvaćanju Izvješća Mandatno-imunitetnog povjerenstva Hrvatskoga sabora, ,,Narodne novine” 2011, br. 150 (Postanowienie Saboru o akceptacji sprawozdania komisji mandatowo-immunitetowej)pl_PL
dc.referencesOrzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 24 czerwca 1992 r., br. U-I-179/1991, ,,Narodne novine” 1992, br. 49pl_PL
dc.referencesOrzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 4 listopada 1992 r., br. U-II-303/ 1992, ,,Narodne novine” 1992, br. 75pl_PL
dc.referencesOrzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 25 lutego 1994 r., br. U-II-66/1994, ,,Narodne novine” 1994, br. 16pl_PL
dc.referencesOrzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 2 lutego 1995 r., br. U-II-433/1994, ,,Narodne novine” 1995, br. 9pl_PL
dc.referencesOrzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 20 października 1999 r., br. U-I- 104/1999 r., ,,Narodne novine” 1999, br. 116pl_PL
dc.referencesOrzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 20 grudnia 2000, br. U-I-774/2000, ,,Narodne novine” 2000, br. 1pl_PL
dc.referencesOrzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 12 stycznia 2000 r., br. U-II/1177/ 1999, ,,Narodne novine” 2000, br. 7pl_PL
dc.referencesOrzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 28 marca 2001 r., broj U-II/603/2001, ,,Narodne novine” 2001, br. 26pl_PL
dc.referencesOrzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 28 marca 2000 r., br. U-I/1631/2000, ,,Narodne novine” 2001, br. 27pl_PL
dc.referencesOrzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 25 maja 2001 r., br. U-VII-1207/2001, ,,Narodne novine” 2001, br. 33pl_PL
dc.referencesOrzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 29 maja 2001 r. br. U-VII-1244/2001, ,,Narodne novine” 2001, br. 50pl_PL
dc.referencesOrzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 30 kwietnia 2003 r., br. U-VIII/ 2465/200. www.usud.hr (12.0.2.2013)pl_PL
dc.referencesOrzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 27 listopada 2003 r., br. U-I-2566/ 2003, ,,Narodne novine” 2003, br. 190pl_PL
dc.referencesOrzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 27 listopada 2003 r., br. U-I-2892/ 2003, ,,Narodne novine” 2003, br. 190pl_PL
dc.referencesOrzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 28 stycznia 2004 r., br. U-I/3438/2003, ,,Narodne novine” 2004, br. 15pl_PL
dc.referencesOrzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 11 lutego 2004, br. U-II/1744/2001, ,,Narodne novine” 2004, br. 21pl_PL
dc.referencesOrzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1 czerwca 2006 r., br. U-X/80/2005, www.usud.hr (12.0.2.2013)pl_PL
dc.referencesOrzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 11 stycznia 2006 r., br. U-VIII/ 2910/2005. www.usud.hr (12.0.2.2013)pl_PL
dc.referencesOrzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 16 stycznia 2008 r., br. U-I/2696/2003, ,,Narodne novine” 2008, br. 14pl_PL
dc.referencesOrzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 11 maja 2004, br. U-I-2495/2002, ,,Narodne novine” 2004, br. 69pl_PL
dc.referencesOrzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 20 kwietnia 2006 r. br. U-I- 177/2002, ,,Narodne novine” 2006. br. 58pl_PL
dc.referencesOrzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 5 czerwca 2007 r., br. U-I-2051/2007, Narodne novine” 2007, br. 69pl_PL
dc.referencesOrzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 19 czerwca 2009 r., br. U-I/491/2009, Narodne novine” 2009, br. 88pl_PL
dc.referencesOrzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 12 czerwca 2010 r., br. U-X/2270/2010, ,,Narodne novine” 2010, br. 60pl_PL
dc.referencesOrzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 8 grudnia 2010 r., br. U-X- 6472/2010, ,,Narodne novine” 2010, br. 142pl_PL
dc.referencesOrzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 27 października 2010 r. br. U-II/296/2006, ,,Narodne novine” 2010, br. 126pl_PL
dc.referencesOrzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 30 marca 2011 r., br. U- -VIII/4556/2010, ,,Narodne novine” 2011, br. 43pl_PL
dc.referencesOrzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 23 marca 2011 r., br. U-I/957/2007, Narodne novine” 2011, br. 37pl_PL
dc.referencesOrzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 29 sierpnia 2011 r., br. U-I- 120/2011, ,,Narodne novine” 2011, br. 93pl_PL
dc.referencesOrzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 29 sierpnia 2011 r., br. U-I- 3597/2010, ,,Narodne novine” 2011, br. 93pl_PL
dc.referencesOrzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 15 lutego 2012 r., br. U-I/5654/2011, ,,Narodne novine” 2012, br. 20pl_PL
dc.referencesOrzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 29 maja 2012 r., br. U-I/396/2008, ,,Narodne novine” 2012, br. 66pl_PL
dc.referencesOrzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 29 maja 2012 r., br. U-I/1925/2008, ,,Narodne novine” 2012, br. 66pl_PL
dc.referencesOrzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 23 stycznia 2013 r., br. U-X/99/2013, ,,Narodne novine” 2013, br. 12pl_PL
dc.referencesOrzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 23 stycznia 2013 r., br. U-I- 3845/2006, ,,Narodne novine” 2013, br. 12pl_PL
dc.referencesOrzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 20 maja 2013 r., br. U-VII/2796/2013, www.usud.hr (12.0.2.2013)pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7525-951-3


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe