Show simple item record

dc.contributor.authorSzubert, Wacław
dc.contributor.editorSeweryński, Michał
dc.date.accessioned2019-12-16T11:29:00Z
dc.date.available2019-12-16T11:29:00Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.citationSzubert W., Problemy pracy w koncepcjach programowych Delegatury Rządu na Kraj (1941-1945), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012, doi: 10.18778/7525-745-8pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7525-745-8
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/31096
dc.descriptionKsiążka Wacława Szuberta ma wyjątkowy charakter i powinna spotkać się z ogromnym zainteresowaniem nie tylko środowisk naukowych związanych z prawem pracy, ubezpieczeniami społecznymi i polityką społeczną. Nie do przecenienia są również jej walory swoistego rodzaju świadectwa niezłomności Narodu Polskiego, który w najtrudniejszych latach okupacji hitlerowskiej nie tylko prowadził walkę z wrogiem, ale również, nie tracąc wiary w powodzenie tej walki, przygotowywał się do przyszłego okresu odbudowy struktur niepodległego państwa. Przejawem tego były prowadzone pod auspicjami Delegatury Rządu na Kraj prace koncepcyjne dotyczące kształtu życia społeczno-gospodarczego i politycznego w powojennej rzeczywistości. Nie ulega wątpliwości, że szczególną w tej perspektywie doniosłość miały koncepcje związane z przyszłym ustrojem pracy. Książka Profesora Szuberta ukazuje ten prawie nieznany obszar działalności Delegatury, a jest to tym cenniejsze, że Autor uczestniczył bezpośrednio w opisanych pracach koncepcyjnych i prowadząc rozważania mógł sięgać nie tylko do zasobów własnej pamięci, ale również do dokumentów, które zdołał zachować On sam oraz inni bohaterowie tamtych dni. Koncepcje programowe Departamentu Pracy i Polityki Społecznej były budowane w przeświadczeniu o potrzebie krytycznej kontynuacji tego, co w tym zakresie miało miejsce w II Rzeczpospolitej, z uwzględnieniem szczególnych potrzeb i uwarunkowań związanych z okresem przypadającym bezpośrednio po zakończeniu wojny światowej (odbudowa gospodarki i struktur organizacyjnych państwa), ale także z próbą zarysowania wizji rozwiązań, które powinny być realizowane docelowo, w późniejszym okresie. Ideologiczne i aksjologiczne podłoże tych wizji było zróżnicowane, zawsze jednak miały one bardzo widoczne zabarwione humanistyczne i były nacechowane pragnieniem budowy państwa silnego, ale i sprawiedliwego społecznie. W tej perspektywie należy postrzegać przewijające się w prezentowanych koncepcjach programowych założenia planowości gospodarki, uspołecznienia prawa własności, instytucjonalizacji stosunków pracy, obiektywizacji płac, pełnego zatrudnienia itp. Z pewnością nie wszystkie propozycje okazały się trafne (choćby odejście od zobowiązaniowego charakteru stosunku pracy), niektóre zostały zdeformowane przez patologie systemu „realnego socjalizmu” (choćby zasada planowości), to jednak wiele z nich po latach ciągle może odegrać pewną rolę „w wypracowaniu - jak pisał Profesor Szubert – optymalnych rozwiązań odpowiadających obecnym potrzebom”.pl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectprawo pracypl_PL
dc.subjectubezpieczenia społecznepl_PL
dc.subjectDelegatura Rządu na Krajpl_PL
dc.subjectpolityka społecznapl_PL
dc.subjectustrój pracypl_PL
dc.subjectrady zakładowepl_PL
dc.subjectzwiązki zawodowepl_PL
dc.subjectsamopomoc społecznapl_PL
dc.subjectprawo pracypl_PL
dc.titleProblemy pracy w koncepcjach programowych Delegatury Rządu na Kraj (1941-1945)pl_PL
dc.typeBookpl_PL
dc.page.number224pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzkipl_PL
dc.contributor.authorBiographicalnoteWacław Szubert urodził się 19 IX 1912 r. we Włocławku. W 1934 r. uzyskał tytuł magistra prawa na Uniwersytecie Warszawskim, a dwa lata później obronił na Wydziale Prawa UW pracę doktorską pt. Dzieje ubezpieczenia na wypadek bezrobocia w Anglii. Bezpośrednio po uzyskaniu stopnia doktora podjął pracę w Instytucie Spraw Społecznych w Warszawie, gdzie jako asystent zajmował się ubezpieczeniami społecznymi do końca listopada 1939 r. W czasie wojny W. Szubert początkowo (od grudnia 1939 r.) pracował w działającym za zgodą władz okupacyjnych Stołecznym Komitecie Samopomocy Społecznej (podporządkowanym później Radzie Głównej Opiekuńczej), jako sekretarz sekcji do spraw pracy. W listopadzie 1941 r., w związku z próbą aresztowania przez gestapo, zrezygnował z tej pracy i poświęcił się całkowicie działalności konspiracyjnej. Działalność tę rozpoczął jednak już wcześniej: od lutego 1941 r. pracował w komórce, z której powstał Wydział Informacji BIP KG AK. Zorganizował tu i prowadził przez ponad trzy lata referat społeczny, który nie tylko gromadził informacje o warunkach życia i pracy ludności oraz o polityce eksterminacyjnej okupanta, lecz także współorganizował akcję opieki czynnej (pomoc dla więźniów i rodzin rozstrzelanych). W czasie powstania warszawskiego W. Szubert łączył działalność w strukturach cywilnych i wojskowych. Przede wszystkim nadal pozostawał zastępcą dyrektora Departamentu Pracy, którego formalne rozwiązanie nastąpiło dopiero w lipcu 1945 r., jednocześnie jednak aż do upadku powstania, jako współpracownik Wydziału Informacji BIP KG AK, wchodził w skład personelu radiostacji „Anna” zainstalowanej przy ul. Marszałkowskiej. Po kapitulacji miasta i zabezpieczeniu dokumentów Departamentu opuścił Warszawę wraz z ludnością cywilną 6 X 1944 r. W okresie powojennym W. Szubert nierozerwalnie związał się z Uniwersytetem Łódzkim. 1 IV 1945 r. został zatrudniony jako zastępca profesora UŁ, z misją utworzenia Katedry Polityki Społecznej i Ustawodawstwa Społecznego (przemianowanej w 1950 r. na Katedrę Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych), którą kierował nieustannie do 1982 r. W tym czasie pełnił również funkcje prodziekana (w latach 1950–1953) i dziekana Wydziału Prawa UŁ (w latach 1953–1955 i 1965–1969), a także dyrektora Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie (1973–1978). Równocześnie prowadził szeroką działalność naukową, badając problemy z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i polityki społecznej. Jej zwieńczeniem było nadanie czterech tytułów doktora honoris causa uniwersytetów: Wrocławskiego (1981), Bordeaux I (1983), Jagiellońskiego (1987) i Łódzkiego (1988). Wacław Szubert zmarł 16 I 1994 r. w Warszawie.pl_PL
dc.referencesAjnenkiel A., Położenie prawne robotników rolnych w Polsce (1918–1939), Warszawa 1962.pl_PL
dc.referencesAjzner S., Związek Związków Zawodowych (1931–1939), Warszawa 1979.pl_PL
dc.referencesBezrobocie wśród chłopów. Instytut Gospodarstwa Społecznego, Warszawa 1939.pl_PL
dc.referencesBień A., Bóg jest wyżej – dom jest dalej (1939–1949), Warszawa 1991.pl_PL
dc.referencesBlanc-Jouvan X., Les rapports collectifs aux Etats Unis, Grenoble 1956.pl_PL
dc.referencesBrodowski L., Samorząd rad zakładowych, Częstochowa 1947.pl_PL
dc.referencesBrun A., Galland H., Droi du Travail, Paris 1978.pl_PL
dc.referencesDäubler W., Das Arbeitsrecht, Reinbek bei Hamburg 1976.pl_PL
dc.referencesDäubler W., Das Grundrecht auf Mitbestimmung, Frankfurt am Main 1973.pl_PL
dc.referencesFenichel Z., Polskie prawo urzędnicze a prawo pracowników najemnych, „Praca i Opieka Społeczna” 1930, nr 4.pl_PL
dc.referencesFenichel Z., Zarys polskiego prawa robotniczego, Kraków 1930.pl_PL
dc.referencesFriszke A., O kształt Niepodległej, Warszawa 1989.pl_PL
dc.referencesFundusz Pracy w latach 1933–1934, Warszawa 1934.pl_PL
dc.referencesGrabski S., Ku lepszej Polsce, Warszawa 1938.pl_PL
dc.referencesHoppe J., Samorząd Pracy, Warszawa 1932.pl_PL
dc.referencesHoppe J., Wspomnienia, przyczynki, refleksje, Londyn 1972.pl_PL
dc.referencesHueck A., Nipperdey H.C., Lehrbuch des Arbeitsrechts, t. II, Mannheim, Berlin, Leipzig 1930.pl_PL
dc.referencesInstytut Spraw Społecznych przy Asfaltowej, [w:] Wspomnienia warszawskich peperowców, Warszawa 1963.pl_PL
dc.referencesJaśkiewicz W., Studia nad sytuacją prawną pracowników państwowych, t. I, Poznań 1961.pl_PL
dc.referencesJaworski W.L., Ankieta o Konstytucji, Warszawa 1924.pl_PL
dc.referencesKabaj M., Funkcje wartościowania pracy, [w:] Metody wartościowania pracy, Warszawa 1979.pl_PL
dc.referencesKlarner C., Zadania i wytyczne państwowej polityki gospodarczej, Warszawa 1932.pl_PL
dc.referencesKlott M., Ustawodawstwo społeczne a rzeczywistość, „Przegląd Ekonomiczny” (Lwów) 1937, t. XVIII, nr 87–90.pl_PL
dc.referencesKorboński S., Polskie Państwo [Podziemne, Bydgoszcz ~1990].pl_PL
dc.referencesKrzeczkowski K., Idee przewodnie ubezpieczeń społecznych, Warszawa 1936.pl_PL
dc.referencesKwiatkowski E., Dysproporcje [Rzecz o Polsce przeszłej i obecnej], Warszawa 1989.pl_PL
dc.referencesLandau W., Izby Pracy, Warszawa 1932.pl_PL
dc.referencesLange O., Wizje gospodarki socjalistycznej (Wybór pism), Warszawa 1985.pl_PL
dc.referencesLeinwand A., Tadeusz Szturm de Sztrem, Warszawa 1987.pl_PL
dc.referencesLewandowska S., Polska konspiracyjna prasa informacyjno-polityczna 1939–1945, Warszawa 1982.pl_PL
dc.referencesMalański J., Pracownicze związki zawodowe w Polsce, Warszawa 1934.pl_PL
dc.referencesMateja S., Opieka nad pracownikiem jako obowiązek pracodawcy, maszynopis, BUŁ.pl_PL
dc.referencesMateja S., Tendencje prawa pracy, „Praca i Opieka Społeczna” 1934, nr 4.pl_PL
dc.referencesMłodzież sięga po pracę. Instytut Spraw Społecznych, Warszawa 1938.pl_PL
dc.referencesNowacki J., Ubezpieczenia na wypadek braku pracy, [w:] Rozwój ubezpieczeń społecznych w Polsce, Warszawa 1991.pl_PL
dc.referencesPolityka Społeczna Państwa Polskiego (1918–1935), Warszawa 1935.pl_PL
dc.referencesOssowski S., Ku nowym formom życia społecznego, Warszawa 1947.pl_PL
dc.referencesPiotrowski J., Od ubezpieczenia chorobowego do powszechnej służby zdrowia, Łódź 1948.pl_PL
dc.referencesRybarski R., Program gospodarczy, Warszawa 1932.pl_PL
dc.referencesRychliński S., Zasadnicze kierunki robotniczego ruchu zawodowego w Polsce, Warszawa 1929.pl_PL
dc.referencesRygier H., Izby Pracy. Projekt ustawy i uzasadnienia, Warszawa 1932.pl_PL
dc.referencesRzepecki J., Wspomnienia i przyczynki historyczne, Warszawa 1983.pl_PL
dc.referencesŚwięcicki M., Instytucje polskiego prawa pracy w latach 1918–1939, Warszawa 1960.pl_PL
dc.referencesŚwięcicki M., Prawo stosunku pracy, Częstochowa 1949.pl_PL
dc.referencesŚwięcicki M., Rady zakładowe jako organy ruchu zawodowego, „Państwo i Prawo” 1940, nr 9/10.pl_PL
dc.referencesSzubert W., Konstanty Krzeczkowski jako polityk społeczny, [w:] K. Krzeczkowski, Polityka społeczna. Wybór pism, Łódź 1947, s. LVII–LVIII.pl_PL
dc.referencesSzubert W., Nowe drogi polityki społecznej, „Myśl Współczesna” 1947, nr 11.pl_PL
dc.referencesSzubert W., O charakterze prawnym stosunku pracy, „Państwo i Prawo” 1964, nr 7.pl_PL
dc.referencesSzubert W., Ujednolicenie prawa pracy w polskiej myśli prawniczej lat międzywojennych i okresu wojny, „Państwo i Prawo” 1991, nr 4.pl_PL
dc.referencesSzubert W., Układy zbiorowe pracy, Warszawa 1960.pl_PL
dc.referencesSzubert W., Zasłużeni dla rozwoju ubezpieczeń społecznych. Jerzy Piotrowski (1907–1983), „Studia i Materiały z Historii Ubezpieczeń Społecznych w Polsce” (Warszawa) 1986, z. 4, s. 178–179.pl_PL
dc.referencesTomicki J., Polska Partia Socjalistyczna 1892–1948, Warszawa 1983.pl_PL
dc.referencesTrójgłos o Instytucie Spraw Społecznych w Warszawie z okresu okupacji, „Studia i Materiały z Historii Ubezpieczeń Społecznych w Polsce” (Warszawa) 1986, z. 4, s. 157–176.pl_PL
dc.referencesVerdier J.M., Syndicats, Paris 1966.pl_PL
dc.referencesWengierow J.G., Izby Pracownicze, Warszawa 1934.pl_PL
dc.referencesWengierow J.G., Przedstawicielstwo pracownicze a państwo, Warszawa 1935.pl_PL
dc.referencesZaleski Z., Rola sądów pracy w zakresie realizowania zasad i kształtowania wytycznych polityki społecznej państwa, „Praca i Opieka Społeczna” 1930, nr 1.pl_PL
dc.referencesZbyszewska Z., Ministerstwo polskiej biedy, Warszawa 1983.pl_PL
dc.referencesZientara B., Mączak A., Ihnatowicz I., Landau Z., Dzieje gospodarcze Polski do 1939 r., Warszawa 1965.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7525-745-8


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe