Show simple item record

dc.contributor.authorKrawczyk, Ryszard
dc.contributor.editorSkotnicki, Krzysztof
dc.contributor.editorWlaźlak, Katarzyna
dc.date.accessioned2020-09-16T07:27:13Z
dc.date.available2020-09-16T07:27:13Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationKrawczyk R. P., Nadzór nad działalnością samorządu terytorialnego w Polsce – aktualne problemy, [w:] Regiony w prawie i praktyce. Polska - Ukraina, Skotnicki K., Wlaźlak K. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015, s. 117-129, doi: 10.18778/7969-838-7.08pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7969-838-7
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/32237
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofSkotnicki K., Wlaźlak K. (red.), Regiony w prawie i praktyce. Polska - Ukraina, Łódź 2015;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectnadzórpl_PL
dc.subjectsamorząd terytorialnypl_PL
dc.titleNadzór nad działalnością samorządu terytorialnego w Polsce – aktualne problemypl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number117-129pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Katedra Prawa Konstytucyjnegopl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-7969-839-4
dc.referencesBober J., Hauser J., Izdebski H., Lachiewicz W., Mazur S., Nelicki A., Nowotarski B., Puzyna W., Surówka K., Zachariasz I., Zawicki M., Narastające dysfunkcje, zasadnicze dylematy. Konieczne działania. Raport o stanie samorządności terytorialnej w Polsce, Kraków 2013.pl_PL
dc.referencesChróścielewski W., Kmieciak Z., Postępowanie w sprawach nadzoru nad działalnością komunalną, Warszawa 1995.pl_PL
dc.referencesDolnicki B., Nadzór nad samorządem terytorialnym, Katowice 1993.pl_PL
dc.referencesFilipowicz A., Pojęcie i funkcje nadzoru w administracji, Wrocław 1984.pl_PL
dc.referencesJachimowicz M., Odpowiedzialność karna za naruszenie przepisów ustaw samorządowych, „Prokuratura i Prawo” 2009, nr 7–8.pl_PL
dc.referencesKontrola koordynowana regionalnych izb obrachunkowych: Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego. Przestrzeganie ustawowych limitów zadłużenia i jego spłaty, Łódź 2014.pl_PL
dc.referencesKosikowski C., Ustawa o finansach publicznych. Komentarz, Warszawa 2011.pl_PL
dc.referencesKrawczyk R.P., Efektywność i skuteczność nadzoru nad samorządem terytorialnym, „Finanse Komunalne ˮ 2014, nr 10.pl_PL
dc.referencesLachiewicz W., Projekt ustawy o zmianie ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych oraz niektórych innych ustaw. Diagnoza – projekt – uzasadnienie, Projekt „Systemowe Wsparcie Procesów Zarządzania JSTˮ, Kraków 2014.pl_PL
dc.referencesSalachna J.M., Wieloletnia prognoza finansowa jako przedmiot kontroli i nadzoru regionalnych izb obrachunkowych, „Finanse Komunalneˮ 2010, nr 10.pl_PL
dc.referencesSrocki S., Ewolucja kompetencji nadzorczych regionalnych izb obrachunkowych, [w:] M. Stec (red.), Regionalne izby obrachunkowe. Charakterystyka ustrojowa i komentarz do ustawy, Warszawa 2010pl_PL
dc.referencesSrocki S., Wieloletnia prognoza finansowa jako instrument stabilizacji finansowej samorządu – zagadnienia prawne, „Finanse Komunalne” 2014, nr 12.pl_PL
dc.referencesWojciechowski E., Podgórniak-Krzykacz A., Dolewka Z., Wojciechowski M., Samorząd terytorialny w Polsce. Raport, Łódź 2014.pl_PL
dc.referencesPostanowienie NSA z dnia 21 lutego 2007 r., sygn. akt II GSK 299/06, LEX nr 326273.pl_PL
dc.referencesPostanowienie WSA w Białymstoku z dnia 27 czerwca 2012 r., sygn. akt I SA/Bk 151/12, LEX nr 1499842.pl_PL
dc.referencesPostanowienie WSA w Kielcach z dnia 31 października 2011 r., sygn. akt I SA/Ke 459/11, LEX nr 988300.pl_PL
dc.referencesPostanowienie WSA w Poznaniu z dnia 8 lipca 2009 r., sygn. akt I SA/Po 583/09, LEX nr 624269.pl_PL
dc.referencesWyrok SN z dnia 9 stycznia 2015 r., sygn. akt V CSK 111/14, LEX nr 1622337.pl_PL
dc.referencesWyrok TK z dnia 18 lutego 2003 r., K 24/02, OTK 2003, nr 2, poz. 11.pl_PL
dc.referencesWyrok TK z dnia 5 października 1994 r., W 1/94, OTK 1994, nr 2, poz. 47.pl_PL
dc.referencesWyrok WSA w Szczecinie z dnia 18 grudnia 2013 r., sygn. akt I SA/Sz 1128/13, niepubl.pl_PL
dc.referencesWyrok WSA w Warszawie z dnia 11 marca 2014 r., sygn. akt V SA/Wa 262/14, LEX nr 1468329.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7969-838-7.08


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe