Show simple item record

dc.contributor.authorTołoczko, Wojciech
dc.date.accessioned2021-03-15T15:39:24Z
dc.date.available2021-03-15T15:39:24Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationTołoczko W., Gleby orne makro- i mezoregionów fizycznogeograficznych Polski, WUŁ, Łódź 2020, https://doi.org/10.18778/8142-471-4pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8142-471-4
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/34200
dc.description.abstractW książce przedstawiono rezultaty badań własnych, które umożliwiły ujęcie zagadnień gleboznawczych w ramach regionalizacji fizycznogeograficznej Polski. Uwzględniając granice makroregionów, zaprezentowano charakterystykę podłoża, właściwości użytkowe gleb i udziały procentowe kolejnych kompleksów przydatności rolniczej gruntów ornych. W granicach mezoregionów opisano występowanie oraz położenie w rzeźbie terenu dominujących typów gleb użytków rolnych. Dla porównania makroregionów zaproponowano do powszechnego stosowania indeks ważony kompleksów IWK. Wzór na obliczanie wartości IWK waloryzuje dowolną powierzchnię gruntów ornych na podstawie numerów kompleksu przydatności rolniczej i powierzchni, które zajmują w porównywanych obszarach badań. Monografia zawiera około pięćdziesiąt tysięcy wyników z monitoringu chemizmu gleb ornych Polski prowadzonego przez IUNG w Puławach w latach 1995–2017. Badania zmierzały w kierunku potwierdzenia możliwości oceny chemicznych właściwości poziomów próchnicznych gleb ornych na tle regionalizacji fizycznogeograficznej. W publikacji znajduje się ponad pięćdziesiąt kartogramów, które ilustrują zróżnicowanie wybranych właściwości fizycznych i ogromnej ilości chemicznych parametrów gleb ornych w granicach analizowanych regionów glebowych Polski.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectgleby orne Polskipl_PL
dc.subjectregiony glebowe Polskipl_PL
dc.subjectpierwiastki chemiczne w glebachpl_PL
dc.titleGleby orne makro- i mezoregionów fizycznogeograficznych Polskipl_PL
dc.typeBookpl_PL
dc.page.number178pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, Instytut Nauk o Ziemi, Katedra Geografii Fizycznej, Zakład Dynamiki Środowiska i Gleboznawstwapl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8142-472-1
dc.referencesBalon J., German K., 2007, Struktura krajobrazu jako wyraz odrębności fizycznogeograficznej Bramy Krakowskiej, s. 371–381, [w:] Ostaszewska K., Szumacher I., Kulczyk S., Malinowska E. (red.) Znaczenie badań krajobrazowych dla zrównoważonego rozwoju, Wyd. UW, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBecher M., Kalembasa D., 2011, Frakcje azotu i węgla w poziomach próchnicznych ornych gleb brunatnoziemnych Wysoczyzny Siedleckiej. Acta Agrophysica, 18(1), s. 7–16.pl_PL
dc.referencesBecher M., Kalembasa D., Pakuła K., Malinowska E., 2013, Zasoby i jakość materii organicznej w ornych glebach płowych Wysoczyzny Siedleckiej. Acta Sci. Pol. Agricultura, 12(4), 7–17.pl_PL
dc.referencesBednarek R., Dziadowiec H., Pokojska U., Prusinkiewicz Z., 2004, Badania ekologiczno-gleboznawcze. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa, ss. 344.pl_PL
dc.referencesBolibrzuch E., Gałczyńska B., Kabata-Pendias A., Piotrowska M., Tarłowski P., Wiącek K., 1978, Oznaczanie zawartości pierwiastków śladowych oraz siarki w glebach i roślinach metodami kolorymetrycznymi i spektrometrii atomowej. IUNG Puławy, ss. 71.pl_PL
dc.referencesBranżowa Norma, 1978, Gleby i utwory mineralne – Podział na frakcje i grupy granulometryczne. PKN, BN-78/9180-11, Warszawa.pl_PL
dc.referencesCLOR, 1994, Metody pomiarów skażeń promieniotwórczych w monitoringu środowiska. Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej, Warszawa.pl_PL
dc.referencesCzuba R. (red.) i in., 1980, Metody badań laboratoryjnych w stacjach chemiczno-rolniczych. Część I. Badanie gleb. IUNG Puławy, ss. 76.pl_PL
dc.referencesDIN 38406, part 23, section 2.pl_PL
dc.referencesDobrzański B., 1966, Gleby i ich wartość użytkowa. PWRiL, Warszawa, ss. 368.pl_PL
dc.referencesDobrzański B., Kuźnicki F., Białousz S., 1984, Kryteria wyróżniania i przestrzenne ujęcie gleb Polski według klasyfikacji FAO. PWN Warszawa, Roczniki Nauk Rolniczych, Seria D, Monografie, t. 188.pl_PL
dc.referencesDobrzański B., Siuta J., Strzemski M., Witek T., Zawadzki S., 1972, Gleby Polski. Objaśnienia do mapy w skali 1:500 000.pl_PL
dc.referencesDobrzański B., Zawadzki S. (red.), 1981, Gleboznawstwo. PWRiL Warszawa, ss. 620.pl_PL
dc.referencesDobrzański B., Zawadzki S. (red.), 1995, Gleboznawstwo. PWRiL Warszawa, ss. 562.pl_PL
dc.referencesDylikowa A., 1973. Geografia Polski. Krainy geograficzne. PZWS Warszawa, ss. 816.pl_PL
dc.referencesEnsminger L.E., 1954, Some factors affecting the adsorption of sulphates by Alabama soils. Soil Sci. Soc. Am. Proc., 18, s. 259–264.pl_PL
dc.referencesGerman K., 1992, Typy środowiska przyrodniczego w zachodniej części Pogórza Karpackiego. Rozprawy UJ, 246, Kraków, ss. 213.pl_PL
dc.referencesGerman K., 2001, Fizycznogeograficzne regiony województwa małopolskiego. Folia Geogr. ser. Geogr. Oecon. 31/32, s. 9–38.pl_PL
dc.referencesGonet S.S., 2007, Ochrona zasobów materii organicznej gleb, s. 7–29, [w:] Gonet S.S., Markiewicz M. (red.) Rola materii organicznej w środowisku. PTSH Wrocław, ss. 161.pl_PL
dc.referencesISO 11732: 2005, Water quality – Determination of ammonium nitrogen – Method by flow analysis (CFA and FIA) and spectrometric detection, pp. 18.pl_PL
dc.referencesISO 13395: 1996, Water quality – Determination of nitrite nitrogen and nitrate nitrogen and the sum of both by flow analysis (CFA and FIA) and spectrometric detection.pl_PL
dc.referencesISO-11466: 1994, Jakość gleby – Ekstrakcja metali śladowych rozpuszczalnych w wodzie królewskiej.pl_PL
dc.referencesISO 7888: 1985, Norma międzynarodowa ISO 7888. Jakość wody – Oznaczanie przewodnictwa elektrycznego właściwego. E, ss. 10.pl_PL
dc.referencesIUNG 1999, Monitoring chemizmu gleb ornych Polski. Program badań i wyniki wstępne. Inspekcja Ochrony Środowiska, Biblioteka Monitoringu Środowiska. Warszawa 1999, ss. 70.pl_PL
dc.referencesIUNG 2017, Raport z III etapu realizacji zamówienia „Monitoring chemizmu gleb ornych w Polsce w latach 2015–2017”, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa, Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, pdf, ss. 190. – dostęp na http://www.gios.gov.pl/chemizm_gleb/pl_PL
dc.referencesIUNG 500, Przestrzenna baza danych glebowych w skali 1:500 000. IUNG w Puławachpl_PL
dc.referencesKabata-Pendias A., Piotrowska M., Motowicka-Terelak T., Maliszewska-Kordybach B., Filipiak K., Krakowiak A., Pietruch C., 1995, Podstawy oceny chemicznego zanieczyszczenia gleb. Metale ciężkie, siarka i WWA. Biblioteka Monitoringu Środowiska. Warszawa, ss. 41.pl_PL
dc.referencesKondracki J., 1955, Problematyka fizyczno-geograficznej regionalizacji Polski. Przegl. Geogr., 27, s. 289–309.pl_PL
dc.referencesKondracki J., 1959, Typy środowiska i podział regionalny. Przegl. Geogr., 19, s. 91–102.pl_PL
dc.referencesKondracki J., 1961, W sprawie terminologii i taksonomii jednostek regionalnych w geografii fizycznej Polski. Przegl. Geogr., 33, zeszyt 1, s. 23–38.pl_PL
dc.referencesKondracki J., 1965a, W sprawie fizycznogeograficznego podziału Europy w klasyfikacji dziesiętnej. Przegl. Geogr., 37, zeszyt 3, s. 539–547.pl_PL
dc.referencesKondracki J., 1965b, Geografia fizyczna Polski. Warszawa 1965, ss. 549.pl_PL
dc.referencesKondracki J., 1966, Fizycznogeograficzna regionalizacja Polski i krajów sąsiednich w systemie dziesiętnym. Referat na sympozjum w sprawie regionalizacji fizycznogeograficznej Polski i krajów sąsiednich. Zakopane, wrzesień 1966, maszynopis.pl_PL
dc.referencesKondracki J., 1968, Fizycznogeograficzna regionalizacja Polski i krajów sąsiednich w systemie dziesiętnym. [w:] Problemy regionalizacji fizycznogeograficznej, Prace Geogr. Inst. Geogr. PAN, 69, s. 13–42.pl_PL
dc.referencesKondracki J., 1974, Regiony fizycznogeograficzne. [w:] Atlas Narodowy Polski, plansza 41, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKondracki J., 1976, Podstawy regionalizacji fizycznogeograficznej. PWN, Warszawa, ss. 168.pl_PL
dc.referencesKondracki J., 1978, Geografia fizyczna Polski. PWN, Warszawa, ss. 463.pl_PL
dc.referencesKondracki J., 1994, Geografia Polski. Mezoregiony fizycznogeograficzne. Wyd. Nauk. PWN, Warsza-wa, ss. 340.pl_PL
dc.referencesKondracki J., 2000, Geografia regionalna Polski. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa, ss. 441.pl_PL
dc.referencesKondracki J., 2011, Geografia regionalna Polski. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa, ss. 468.pl_PL
dc.referencesKonecka-Betlej K., 1983, Gleby jako element środowiska geograficznego, s. 89–105 [w:] Człowiek i środowisko w pradziejach. PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKot R., 2016, Metodyka klasyfikacji fizycznogeograficznej obszaru województwa kujawsko-pomorskie-go. Problemy Ekologii Krajobrazu, T. XLI, s. 43–57.pl_PL
dc.referencesKrólikowski L., Adamczyk B., 1986, Album gleb Polski. PWN, Warszawa, ss. 166.pl_PL
dc.referencesLityński T., Jurkowska H., Gorlach E., 1976, Analiza chemiczno-rolnicza, gleba i nawozy. PWN, Warszawa, ss. 330.pl_PL
dc.referencesMaliszewska-Kordybach B., Smreczak B., Klimkowicz-Pawlas A., 2009, Effects of anthropopressure and soil properties on the accumulation of polycyclic aromatic hydrocarbons in the upper layer of soils in selected regions of Poland. Applied Geochemistry, 24, p. 1918–1926.pl_PL
dc.referencesMaciejowski W., 2009, Regionalizacja fizycznogeograficzna – przeszłość czy przyszłość geografii fizycznej? Problemy Ekologii Krajobrazu, T. XXIII, 115–127.pl_PL
dc.referencesMajchrowska A., Papińska E., 2018, Weryfikacja i uszczegółowienie granic mezoregionów fizycz-nogeograficznych województwa łódzkiego na podstawie współczesnych danych przestrzennych. Prace i Studia Geograficzne, 63.1, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 93–107.pl_PL
dc.referencesMapa gleb Polski w skali 1:500 000, 1972, Polska mapa gleb, komitet redakcyjny: B. Dobrzański, T. Witek, S. Kowaliński, L. Królikowski, F. Kuźnicki, J. Siuta, T. Skawina, M. Strzemski, R. Truszkowski, H. Uggla, F. Uhorczyk, S. Zawadzki, skala 1:500 000.pl_PL
dc.referencesMarczenko Z., 1976, Spektrofotometryczne oznaczanie pierwiastków. PWN, Warszawa, ss. 757.pl_PL
dc.referencesMarsz A., 1967, Próba regionalizacji fizycznogeograficznej wyspy Wolin. Bad. Fizj. Pol. Zach. 17, s. 59–108.pl_PL
dc.referencesMarsz A., 1974, A new method of physiographic regionalization. Questiones Geographicae, 1, s. 97–107.pl_PL
dc.referencesMiklaszewski S., 1912, Gleby Ziem Polskich ze szczególnym uwzględnieniem Królestwa Polskiego. Warszawa, ss. 232.pl_PL
dc.referencesMiklaszewski S., 1930, Gleby Polski. Warszawa, ss. 398.pl_PL
dc.referencesMocek A. (red.), 2015, Gleboznawstwo. Wyd. Nauk. PWN, ss. 571.pl_PL
dc.referencesMusierowicz A., 1956, Gleboznawstwo ogólne. PWRiL, Warszawa, ss. 543.pl_PL
dc.referencesMusierowicz A., 1958, Gleboznawstwo szczegółowe. PWRiL, Warszawa, ss. 551.pl_PL
dc.referencesMusierowicz A., Uggla H., 1967, Gleboznawstwo leśne ogólne. PWRiL, Warszawa. ss. 303.pl_PL
dc.referencesNiewiadomski A., Tołoczko W., 2014, Characteristics of soil cover in Poland with special attention paid to the Łódź region, p. 75–99. [in:] T. Marszał i E. Kobojek (ed). Natural environment of Poland and it's protection. Łódź University Press, pp. 150.pl_PL
dc.referencesOstrowska A., Gawliński S., Szczubiałka Z., 1991, Metody analizy i oceny właściwości gleb i roślin. Wyd. IOŚ, Warszawa, ss. 333.pl_PL
dc.referencesOverman R.T., Clark H.M., 1994, Izotopy promieniotwórcze – metodyka stosowana. WNT, Warszawa.pl_PL
dc.referencesPaul E. A., Clark F.E., 2000, Mikrobiologia i biochemia gleb. Wydawnictwo UMCS Lublin, ss. 400.pl_PL
dc.referencesPN-ISO 10382: 2007, Jakość gleby – Oznaczanie zawartości pestycydów chloroorganicznych i polichlorowanych bifenyli – Metoda chromatografii gazowej z detekcją wychwytu elektronów, ss. 26.pl_PL
dc.referencesPolska Norma, 1997, Gleby mineralne. Klasyfikacja. PKN, PN-R-04033, Warszawa.pl_PL
dc.referencesPTG 2009, Klasyfikacja uziarnienia gleb i utworów mineralnych – PTG 2008. Roczniki Gleboznawcze – Soil Science Annual, 60(2), s. 5–16.pl_PL
dc.referencesPTG 1984, Przewodnik do oznaczania pojemności sorpcyjnej gleby. (Praca zbiorowa) Polskie Towarzystwo Gleboznawcze, Warszawa, ss. 94.pl_PL
dc.referencesRatajski L., 1989, Metodyka kartografii społeczno-gospodarczej. PPWK, Warszawa–Wrocław, ss. 337.pl_PL
dc.referencesRichling A., 1976, Analiza struktury środowiska geograficznego i nowa metoda regionalizacji fizycznogeograficznej (na przykładzie województwa białostockiego). Rozprawy UW, 104, Warszawa, ss. 108.pl_PL
dc.referencesRoo-Zielińska E., Solon J., Degórski M., 2007, Ocena stanu przekształceń środowiska przyrodniczego na podstawie wskaźników geobotanicznych, krajobrazowych i glebowych. (Podstawy teoretyczne i przykłady zastosowań). Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyńskiego, PAN, Monografie, 9, ss. 316.pl_PL
dc.referencesRozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 roku w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz.U. 2016, poz.1395) + Załącznik nr 1.pl_PL
dc.referencesSkłodowski P. (red.), 2014, Podstawy gleboznawstwa z elementami kartografii gleb. Oficyna Wyd. Politechniki Warszawskiej, ss. 410.pl_PL
dc.referencesSkłodowski P., 1968, Rozmieszczenie siarki w profilach niektórych typów gleb Polski. Roczniki Gleboznawcze – Soil Science Annual, 19(1), s. 99–119.pl_PL
dc.referencesSoil Survey Staff, 1999, Soil Taxonomy. A basic system of soil classification for making and interpreting soil surveys, 2nd edition. Agricultural Handbook, 436, Natural Resources Conservation Service, USDA, Washington DC, USA, pp. 869.pl_PL
dc.referencesSolon J., Borzyszkowski J., Bidłasik M., Richling A., Badora K., Balon J., Brzezińska-Wójcik T., Chabudziński Ł., Dobrowolski R., Grzegorczyk I., Jodłowski M., Kistowski M., Kot R., Krąż P., Lechnio J., Macias A., Majchrowska A., Malinowska E., Migoń P., Myga-Piątek U., Nita J., Papińska E., Rodzik J., Strzyż M., Terpiłowski S., Ziaja W., 2018, Physico-geographical mesoregions of Poland: Verification and adjustment of boundaries on the basis of contemporary spatial data. Geographia Polonica, vol. 91, iss. 2, pp. 143–170 (Supplementary file).pl_PL
dc.referencesStevenson E.J., 1994, Humus Chemistry: genesis, composition, reactions. Wiley, New York, pp. 496.pl_PL
dc.referencesStrzelecki R., Wołkowicz S., Nałęcz T., 2000, Pierwiastki promieniotwórcze a problem zagrożeń radioekologicznych w miastach regionu sudeckiego. Przegląd Geologiczny, 48(12), s. 1139–1150.pl_PL
dc.referencesStrzemski M., Siuta J., Witek T., z udziałem: Bury-Zalewskiej J., Nowosielskiego O., Słowika K., Trębskiego L., Truszkowskiej R., 1973, Przydatność rolnicza gleb Polski. PWRiL, Warszawa, ss. 285.pl_PL
dc.referencesSystematyka gleb Polski, 1974, Roczniki Gleboznawcze – Soil Science Annual, 25(1), s. 1–148.pl_PL
dc.referencesSystematyka gleb Polski, 1989, Roczniki Gleboznawcze – Soil Science Annual, 40(3/4), s. 1–150.pl_PL
dc.referencesSystematyka gleb Polski, 2011, Roczniki Gleboznawcze – Soil Science Annual, 62(3), s. 1–193.pl_PL
dc.referencesSystematyka gleb Polski, 2019. Polskie Towarzystwo Gleboznawcze, Komisja Genezy Klasyfikacji i Kartografii Gleb. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Polskie Towarzy-stwo Gleboznawcze, Wrocław-Warszawa, ss. 235.pl_PL
dc.referencesTerelak H., Motowicka-Terelak T., Wróblewska E., Gawrysiak L., Pietruch C., 2001, Zawartość substancji organicznej w glebach użytków rolnych – mapa. IUNG Puławy.pl_PL
dc.referencesTerlikowski F., 1954, Gleby Polski. Roczniki Gleboznawcze, 3, s. 25–56.pl_PL
dc.referencesTrojanowski J., 1973, Przemiany substancji organicznych w glebie. PWRiL, Warszawa, ss. 331.pl_PL
dc.referencesTurski R., 1988, Charakterystyka związków próchnicznych w glebach Polski. PWN, Warszawa, ss. 69.pl_PL
dc.referencesUggla H., 1965, Gleboznawstwo leśne szczegółowe. PWRiL, Warszawa, ss. 400.pl_PL
dc.referencesUS EPA Method 7473, (SW-846): Mercury in Solids and Solutions by Thermal Decomposition, Amalgamation, and Atomic Absorption Spectrophotometry.pl_PL
dc.referencesWitek T. (red.), 1975, Rolnicza przestrzeń produkcyjna Polski w liczbach. IUNG, Puławy.pl_PL
dc.referencesWitek T. (red.), 1981, Waloryzacja rolniczej przestrzeni produkcyjnej Polski według gmin. IUNG Puławy, ss. 416.pl_PL
dc.referencesWRB 2006, World reference base for soil resources 2006. A framework for international classification, correlation and communication. World Soil Resources Reports, 103, IUSS-FAO, Rome 2006, pp. 128. – Bednarek R., Charzyński P., Kabała C., (tł. i red.) 2009. Klasyfikacja Zasobów Glebowych Świata 2006, aktualizacja 2007. Wyd. Naukowe UMK, Toruń 2009, ss. 145.pl_PL
dc.referencesWRB 2015. WRB – Światowa Baza Referencyjna Zasobów Glebowych 2014 – Międzynarodowy system klasyfikacji gleb, aktualizacja 2015. Kabała C., Charzyński P., Bednarek R. (tł. i red.) Polskie Towa-rzystwo Gleboznawcze. Toruń 2015, ss. 240.pl_PL
dc.referencesZawadzki S. (red.), 1999, Gleboznawstwo. PWRiL, Warszawa, ss. 560.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8142-471-4


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe