Show simple item record

dc.contributor.authorFrykowski, Maciej
dc.contributor.authorJażdżewska, Iwona
dc.contributor.editorBylok, Felicjan
dc.contributor.editorKwiatek, Agnieszka
dc.date.accessioned2021-03-31T10:02:54Z
dc.date.available2021-03-31T10:02:54Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.isbn978-83-61118-48-0
dc.identifier.issn1428-1600
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/34857
dc.description.abstractStreszczenie: Tematem opracowania są cechy środowiska lokalnego jako zmienne różnicujące zasoby i ro-dzaje kapitału społecznego. W tym ujęciu jest oto taki rodzaj jednostkowy zasobów, który zwiększa potencjał społecznego uczestnictwa i współdziałania na poziomie lokalnym. Składa się z trzech komponentów: zaufania (trust), podzielenia wartości i norm (values) oraz sieci kontaktów i relacji (network). Zasoby kapitału społeczne-go określone są przez łączną wartość zmiennych cząstkowych tworzących wymienione komponenty, a jego rodzaj – przez ich konfigurację. Badania mają na celu weryfikację hipotezy, w myśl której zmienne środowi-skowe charakteryzujące poziom rozwoju ekonomicznego, a także aktywność społeczną mieszkańców gmin wiej-skich różnicują rodzaj i zasoby kapitału społecznego. Podstawą dokonanych analiz były dane uzyskane w wyni-ku sondażu przeprowadzonego w 2005 roku na 997 osobowej próbie losowej mieszkańców wsi i małych miast województwa łódzkiego oraz dane statystyczne dotyczące poziomu ekonomicznego i aktywności społecznej ich mieszkańców.pl_PL
dc.description.abstractSummary: The subject of the paper to the features of the local environment as variables differentiating the resources and types of social capital. Along these lines, it is a type of unit resource which increases the potential of social participation and cooperation at a local level. It consists of three components: trust, shared values and norms, as well as network of contacts and relations. The resources of social capital are defined by the combined value of the creating the aforementioned components, and its type – trough the means of their configuration. The research is aimed of the verification of the hypothesis that the environmental al variables characterizing the level of economic development and also the social activity of the inhabitants of the rural communities differenti-ate the type and resources of social capital. The basis for the research carried out was that of data acquired as a result of a survey carried out in 2005 on a sample of 997 inhabitants of villages and small towns in the province (voivodship) of Łódź, as well as statistical data relating to the economic level and social activity of their inhabi-tants.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherPolitechnika Częstochowska. Wydział Zarządzniapl_PL
dc.relation.ispartofMonografia: Oblicza kapitału społecznego. Studium teoretyczno-empiryczne, red. F. Bylok, A. Kwiatek;13
dc.rightsUznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/*
dc.subjectZmienne środowiskowepl_PL
dc.subjectkapitał społecznypl_PL
dc.subjectwskaźniki ekonomicznepl_PL
dc.subjectaktywność społecznapl_PL
dc.subjectEnvironmental variablespl_PL
dc.subjectsocial capitalpl_PL
dc.subjecteconomic indicatorspl_PL
dc.subjectsocial activitypl_PL
dc.titleŚrodowisko lokalne gmin wiejskich jako czynnik zróżnicowania kapitału społecznegopl_PL
dc.title.alternativeLocal environment of rural communes as a factor of social capital diversificationpl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holderCopyright by Politechnika Częstochowska. Sekcja Wydawnictw Wydziału Zarządzaniapl_PL
dc.page.number71-84pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationWyższa Szkoła Cosinus w Łodzipl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznychpl_PL
dc.referencesBanfield E. 1958, The Moral Basis of a Backward Society, Glencoe, Illinois Free Presspl_PL
dc.referencesBartoszek A., 2006, Kapitał społeczny a praktyka lokalna – paradoksy więzi regionalnych i wspólnotowych [w:] M. Szczepański, A. Śliz (red.) Kapitały: ludzie i instytucje Studia i szkice socjologiczne, Śląskie Wydawnictwo Naukowe, Tychypl_PL
dc.referencesCześnik M. 2007, Partycypacja wsporcza w Polsce. Perspektywa porównawcza, Scholar, Warszawa.pl_PL
dc.referencesFrykowski M., 2005, Zaufanie społeczne mieszkańców Łodzi, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódźpl_PL
dc.referencesFrykowski M., Jażdżewska I., 2006, Popularność Samoobrony a potencjał społeczno-ekonomiczny i kapitał społeczny gmin wiejskich województwa łódzkiego, Studia Wyborcze t. I, Wydawnictwo ŁTN, Łódź, s. 111-130.pl_PL
dc.referencesFukuyama F. 1997, Zaufanie. Kapitał społeczny jako droga do dobrobytu. PWN, Warszawapl_PL
dc.referencesGiza-Poleszczuk A., Marody M., Rychard A., Strategie i system. Polacy w obliczu zmiany systemowej. IFiS PAN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGorzelak G., Jałowiecki B., 1996, Koniunktura gospodarcza i mobilizacja społeczna w gminach ’95: raport z I etapu badań, Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego i Lokalnego, Warszawa.pl_PL
dc.referencesHunter A., 1974, Symbolic Communities. The Persistence and Change of Chicago’s Local Communities, The University of Chicago Press, Chicago and London.pl_PL
dc.referencesNarodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkańców. Podstawowe informacje z narodowego spi-su ludności i mieszkańców oraz powszechnego spisu rolnego w gminach. Województwo łódzkie, 2003,” Urząd Statystyczny w Łodzi, Łódź.(płyta CD).pl_PL
dc.referencesJażdżewska I. 20017, Społeczno-ekonomiczne zróżnicowanie gmin wiejskich w województwie łódzkim, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica Socio-Oeconomica 8, s. 63-83pl_PL
dc.referencesPaxton P., 1999. Is the Social Capital Declining in the United States? A Multiple Indicator Assessment. AJS, vol. 105 Number 1, July.pl_PL
dc.referencesPodgórecki A. 1995, Społeczeństwo polskie, Wydawnictwo WSP, Rzeszówpl_PL
dc.referencesPutnam R, 1995, Demokracja w działaniu, Znak, Krakówpl_PL
dc.referencesPutnam R. D., 2000 Bowling Alone. The Collapse and Survival of American Community, Touchstone, New Yorkpl_PL
dc.referencesRybicki P. 1969, Struktura społecznego świata, PWN, Warszawapl_PL
dc.referencesSik E., Wellman B., 1999, Network Capital In Capitalist, Communist, and Postcommunist Coun-tries, [w:] B. Wellman [red.], Networks in the Global Village: Life in Contemporary Communities. Boulder: Westviewpl_PL
dc.referencesSobel J. 2002, Can We Trust Social Capital? Journal of Economic Literature, Vol XL, s. 139-154pl_PL
dc.referencesSowa K., 1971, Środowisko społeczne mieszkańca wielkiego miasta, Studia Socjologiczne 1/1971, s. 160-170pl_PL
dc.referencesStarosta P. , Frykowski M., 2008, Typy kapitału społecznego i wzory partycypacji obywatelskiej w wiejskich gminach centralnej Polski [w:] M. Szczepański, K. Bierwiaczonek, T. Nawrocki (red.), Kapitały ludzkie i społeczne a konkurencyjność regionów, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowicepl_PL
dc.referencesStarosta P. , Stanek O., 2005, Zaangażowanie polityczne mieszkańców wiejskich i małomiastecz-kowych społeczności lokalnych w Bułgarii, Kandzie, Polsce i Rosji, Przegląd Socjologiczny, T.LI/12005, s. 109-143pl_PL
dc.referencesWarzywoda–Kruszyńska W. (red), Żyć i pracować w enklawach biedy, 1998, Instytut Socjologii UŁ, Łódźpl_PL
dc.referencesWincenty D., 2004, Brudny kapitał społeczny – społeczne uwarunkowania i zagrożenia dla demo-kracji, [w:] M. Szczepański, A. Śliz (red.), Obywatel w lokalnej społeczności, Studia i szkice so-cjologiczne, Śląskie Wydawnictwo Naukowe, Tychy-Opolepl_PL
dc.contributor.authorEmailiwona.jazdzewska@geo.uni.lodz.plpl_PL
dc.contributor.authorEmailmacfryko@poczta.onet.plpl_PL
dc.dissertation.reviewerWalczak-Duraj, Danuta
dc.disciplinenauki socjologicznepl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe