Show simple item record

dc.contributor.authorRykała, Andrzej
dc.date.accessioned2021-05-17T07:17:45Z
dc.date.available2021-05-17T07:17:45Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.citationRykała A., Mniejszości religijne w Polsce. Geneza, struktury przestrzenne, tło etniczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011, DOI: 10.18778/7525-577-5pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7525-577-5
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/35515
dc.description"(...) jest to pierwsze na gruncie geografii polskiej książkowe opracowanie (...) wszechstronnie prezentujące złożoną problematykę geografii religii w naszym kraju, w szerszym zresztą, uniwersalnym kontekście. Cechuje je ponadto ujęcie problemowe, dalekie od zwykłego opisu faktów. (...) podejście, umiejscawiające geografię religii pomiędzy historią religii a geografią polityczną decyduje o szczególnej wartości i oryginalności tej pracy." Prof. dr hab. Marek Koterpl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectmniejszości narodowepl_PL
dc.subjectprawosławiepl_PL
dc.subjectKaraimipl_PL
dc.subjectprotestancipl_PL
dc.subjectOrmianiepl_PL
dc.subjectżydzipl_PL
dc.subjectmuzułmaniepl_PL
dc.subjectbuddyści i hinduiścipl_PL
dc.titleMniejszości religijne w Polsce. Geneza, struktury przestrzenne, tło etnicznepl_PL
dc.typeBookpl_PL
dc.page.number372pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, Katedra Geografii Politycznej i Studiów Regionalnychpl_PL
dc.contributor.authorBiographicalnoteAutor książki, dr Andrzej Rykała, jest adiunktem w Katedrze Geografii Politycznej i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Łódzkiego. Specjalizuje się w geografii politycznej, historycznej i religii. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się przede wszystkim na problematyce mniejszości narodowych, etnicznych i religijnych. Andrzej Rykała jest autorem, współautorem i redaktorem kilku książek, m.in. Przemiany sytuacji społeczno-politycznej mniejszości żydowskiej w Polsce po drugiej wojnie światowej (2007 r.), Atlas historii Żydów polskich (2010 r.), Społeczność żydowska i niemiecka w Łodzi po 1945 r. (2010 r.). Ponadto ma na swoim koncie kilkadziesiąt prac opublikowanych w wydawnictwach krajowych i zagranicznych.pl_PL
dc.referencesAbkowicz M., 2006, Karaimi tu i teraz, „Jednota”, 5–6.pl_PL
dc.referencesAlabrudzińska E., 2004, Protestantyzm w Polsce w latach 1918–1939, Toruń.pl_PL
dc.referencesAdamczuk L., Kobeckaite H., Pilecki Sz., 2003, Karami na Litwie i w Polsce, Warszawa –Wilno.pl_PL
dc.referencesAdamus-Darczewska K., 1967, Kościół Polskokatolicki, Wrocław.pl_PL
dc.referencesArnold S., 1951, Geografia historyczna, Warszawa.pl_PL
dc.referencesAteizm a religia, 1957, Warszawa.pl_PL
dc.referencesAtlas historii Polski, 2006, Warszawa.pl_PL
dc.referencesAugustyn św., 1916, Państwo Boże, tłum. Kubicki W., Warszawa.pl_PL
dc.referencesAugustyn św., 1977, O państwie Bożym. Przeciw poganom ksiąg XXII, przeł. Kornatowski W., Warszawa.pl_PL
dc.referencesAutokefalia Kościoła prawosławnego w Polsce, 2006, Mironowicz A., Pawluczuk U., Chomik P. (red.), Białystok.pl_PL
dc.referencesBabiński G., 2004, Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce w świetle spisu ludności z roku 2002, „Studia Socjologiczne”, 1 (172).pl_PL
dc.referencesBalzer O., 1909, Sądownictwo ormiańskie w średniowiecznym Lwowie, Lwów.pl_PL
dc.referencesBałaban M., 1925, Historja i literatura żydowska, ze szczególnem uwzględnieniem historji Żydów w Polsce, Lwów (reprint: Warszawa 1982).pl_PL
dc.referencesBałaban M., 1929, Zabytki historyczne Żydów w Polsce, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBarącz S., 1869, Rys dziejów ormiańskich, Tarnopol (reprint: Kraków 1989).pl_PL
dc.referencesBarbag J., 1987, Geografia polityczna ogólna, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBarker E., 1997, Nowe ruchy religijne, Kraków.pl_PL
dc.referencesBartel O., 1963, Protestantyzm w Polsce, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBarwiński M., 1999, Współczesna tożsamość etniczna i kulturowa Łemków na obszarze Łemkowszczyzny – uwarunkowania i konsekwencje, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica”, 2, Łódź.pl_PL
dc.referencesBarwiński M., 2001, Contemporary national and religious diversification of inhabitants of the Polish-Belorussian borderland – the case of the Hajnówka district, [w:] Koter M., Heffner K. (red.), Changing role of border areas and regional policies, „Region and Regionalism”, No. 5, Łódź–Opole.pl_PL
dc.referencesBarwiński M., 2004, Podlasie jako pogranicze narodowościowo-wyznaniowe, Łódź.pl_PL
dc.referencesBendza M., 2000, Chrystianizacja ziem Polski, [w:] Chomik P. (red.), Kościół prawosławny w dziejach Rzeczypospolitej i krajów sąsiednich, Białystok.pl_PL
dc.referencesBendza M., 2006, Droga Kościoła prawosławnego w Polsce do autokefalii, Białystok.pl_PL
dc.referencesBergman E., 2004, Nurt mauretański w architekturze synagog Europy Środkowo-Wschodniej w XIX i na początku XX wieku, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBergman E., Jagielski J., 1990, Synagogi w Polsce, „Spotkania z Zabytkami”, 1pl_PL
dc.referencesBergman E., Jagielski J., 1996, Zachowane synagogi i domy modlitw, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBiblia. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, 2009, Peter M., Wolniewicz M. (red.), t. 3., Warszawa.pl_PL
dc.referencesBielecka-Kaczmarek E. 1985, O młynarstwie na Warmii i Mazurach, Olsztynek.pl_PL
dc.referencesBieńkowski L., 1969, Organizacja Kościoła wschodniego w Polsce XVI–XVIII w., [w:] Kłoczowski J. (red.), Kościół w Polsce, t. 2, Kraków.pl_PL
dc.referencesBilska-Wodecka E., 2003a, Dyfuzja idei na przykładzie kalwarii europejskich od XV do I połowy XVIII wieku, [w:] Orłowska E., Klementowski J. (red.), Kulturowy aspekt badań geograficznych. Studia teoretyczne i regionalne, Wrocław.pl_PL
dc.referencesBilska-Wodecka E., 2003b, Kalwarie europejskie. Analiza struktury, typów i genezy, Kraków.pl_PL
dc.referencesBohdanowicz L., Chazbijewicz S., Tyszkiewicz J., 1997, Tatarzy muzułmanie w Polsce, „Rocznik Tatarów Polskich”, Gdańsk.pl_PL
dc.referencesBorawski P., Dubiński A., 1996, Tatarzy polscy. Dzieje, obrzędy, legendy, tradycje, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBorzymińska Z., 1994, Dzieje Żydów w Polsce. Wybór tekstów źródłowych XIX wiek, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBorzymińska Z., Żbikowski A., Żebrowski R., 1995, Studia z dziejów Żydów w Polsce. Materiały edukacyjne dla szkół średnich i wyższych, t. 1–2, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBramorski J., 2003, Sacrum przestrzeni. Symbolika „środka świata” w ujęciu Mircei Eliadego, Pelpin.pl_PL
dc.referencesBratkowski S., 2006, Pod tym samym niebem. Historia Żydów w Polsce i stosunków polsko-żydowskich, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBronk A., 1996, Nauka wobec religii, Lublin.pl_PL
dc.referencesBronk A., 2009, Podstawy nauk o religii, Lublin.pl_PL
dc.referencesBrosses de Ch., 1992, O kulcie fetyszów, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBrowning W.R.F., Słownik biblijny, 2009, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBrückner A., 1918, Mitologia słowiańska, Kraków.pl_PL
dc.referencesBrückner A., 1924, Mitologia polska, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBrückner A., 1985, Mitologia słowiańska i polska, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBuber M., 2004, Droga człowieka według nauczania chasydów, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBułhakow S., 1992, Prawosławie. Zarys nauki Kościoła prawosławnego, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBurchard P., 1990, Pamiątki i zabytki kultury żydowskiej w Polsce, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBursche E., 1925, Wstęp informacyjny o istniejących w Rzeczypospolitej Polskiej kościołach ewangelickich, „Rocznik Ewangelicki”, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBursche E., 1996, Historia konkordatów, Kraków.pl_PL
dc.referencesBuzek A., 1957, Historia Kościoła, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBüttner M., 1976, Von der Religionsgeographie zur Geographie der Geisteshaltung?, „Die Erde ”, 4.pl_PL
dc.referencesCała A., 1989, Asymilacja Żydów w Królestwie Polskim (1864–1897). Postawy, konflikty, stereotypy, Warszawa.pl_PL
dc.referencesChałupczak H., Browarek T., 1998, Mniejszości narodowe w Polsce 1918–1995, Lublin.pl_PL
dc.referencesChodorowski J., 1972, Niemiecka doktryna gospodarki wielkiego obszaru 1800–1945, Wrocław.pl_PL
dc.referencesChodynicki K., 1934, Kościół prawosławny a Rzeczpospolita Polska. Zarys historyczny 1370–1632, Warszawa.pl_PL
dc.referencesChrząszczewski J., 1998, Ormiańskie świątynie na Podolu, Kraków.pl_PL
dc.referencesChrząszczewski J., 2001, Kościoły Ormian polskich, Warszawa.pl_PL
dc.referencesChrząszczewski J., 2007, Ormianie polscy i ich chaczkar w Krakowie, Kraków.pl_PL
dc.referencesChrześcijaństwo w dialogu kultur na ziemiach Rzeczypospolitej, 2003, Wilk S. (red.), Lublin.pl_PL
dc.referencesCicero M.T., 1960, Pisma filozoficzne. O naturze bogów. O wróżbiarstwie. O przeznaczeniu, przeł. Kornatowski W., t. 1, Warszawa.pl_PL
dc.referencesCzacki T., 1860, Rozprawa o Żydach i Karaitach, Kraków.pl_PL
dc.referencesCzapnik A., 2001, Związek Buddyjski Karma Kagyu, [w:] Drabina J. (red.), Religie i religijność w Polsce, „Studia Religiologia”, z. 34, Kraków.pl_PL
dc.referencesCzarnecki Z., 1971, Filozoficzny rodowód marksistowskiej teorii religii, Warszawa.pl_PL
dc.referencesCzekanowski J., 1918, Stosunki narodowościowo-wyznaniowe na Litwie i Rusi w świetle źródeł oficjalnych z czterema mapami, Prace Geograficzne wydawane przez E. Romera, 1, Lwów.pl_PL
dc.referencesCzembor H., 1993, Ewangelicki Kościół Unijny na polskim Górnym Śląsku, Katowice.pl_PL
dc.referencesCzerniakiewicz J., 1987, Repatriacja ludności polskiej z ZSRR 1944–1948, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesCzerski J.M., 2009, Liturgie Kościołów Wschodnich. Liturgia Kościoła Bizantyjskiego, Ormiańskiego i Koptyjskiego, Opole.pl_PL
dc.referencesCzech M., 2009, Niedola grekokatolików w PRL, „Gazeta Wyborcza”, 167 (6080) z 18 – 19 lipca.pl_PL
dc.referencesĆwikła L., 2006, Polityka władz państwowych wobec Kościoła prawosławnego i ludności prawosławnej w Królestwie Polskim, Wielkim Księstwie Litewskim oraz Rzeczypospolitej Obojga Narodów w latach 1344–1795, Lublin.pl_PL
dc.referencesDatner H., Melchior M., 1997, Żydzi we współczesnej Polsce – nieobecność i powroty, [w:] Kurcz Z. (red.), Mniejszości narodowe w Polsce, Wrocław.pl_PL
dc.referencesDawson Ch., 1959, Religia a kultura, Warszawa.pl_PL
dc.referencesDeffontaines P., 1947, Géographie et religions, Paris.pl_PL
dc.referencesDługołęcki M., 1985, Dzwony Dharmy, „Odra”, 7–8.pl_PL
dc.referencesDobrzyński Z., 1989, Obrządek słowiański w dawnej Polsce, cz. 1– 3, Warszawa.pl_PL
dc.referencesDoktór J., 2004a, Początki chasydyzmu polskiego, Wrocław.pl_PL
dc.referencesDoktór J., 2004b, Rok 1772 i konsolidacja chasydyzmu besztiańskiego, [w:] Kaźmierczyk A., Link-Lenczkowski A.K., Markiewicz M., Matwijowski K. (red.), Rzeczpospolita wielu wyznań. Materiały z międzynarodowej konferencji, Kraków, 18 – 20 listopada 2002, Krakówpl_PL
dc.referencesDoktór T., 1990, Religijne i parareligijne ruchy hinduistyczne w Polsce, [w:] Doktór T., Karpowicz P. (red.), Ruchy hinduistyczne i buddyjskie w Polsce, „Studia nad ruchami społecznymi w Polsce”, t. 6, Warszawa.pl_PL
dc.referencesDomagała B., 1996, Polski Narodowy Kościół Katolicki – herezja, ruch narodowy czy ruch społeczny, Kraków.pl_PL
dc.referencesDowiat J., 1996, Chrzest Polski, Warszawa.pl_PL
dc.referencesDrozd A., 2003, Współczesne oblicze kultury Tatarów Rzeczypospolitej, [w:] Abbas A. (red.), Zagadnienia współczesnego islamu, Poznań.pl_PL
dc.referencesDubiński A., 1994, Caraimica. Prace karaimoznawcze, Warszawa.pl_PL
dc.referencesDudra S., 2004, Kościół prawosławny na Ziemiach Zachodnich i Północnych po II wojnie światowej, Zielona Góra.pl_PL
dc.referencesDudra S., 2008, Poza małą ojczyzną. Łemkowie na Ziemi Lubuskiej, Wrocław.pl_PL
dc.referencesDumézil G., 2006, Bogowie Germanów, Warszawa.pl_PL
dc.referencesDurkheim E., 1903, Próba określenia zjawisk religijnych, tłum. Brzozowski S., Warszawa.pl_PL
dc.referencesDurkheim E., 1990, Elementarne formy życia religijnego. System totemiczny w Australii, Warszawa.pl_PL
dc.referencesDworzaczkowa J., 1997, Bracia Czescy w Wielkopolsce w XVI i XVII wieku, Warszawa.pl_PL
dc.referencesDzieciuchowicz J., Bartos J., Mordwa S., Retkiewicz W., 2002a, Wyznania religijne w Łodzi, [w:] Liszewski S. (red.), Atlas Miasta Łodzi. Plansza XVIII (część opisowa). Wyznania religijne w Łodzi, Łódź.pl_PL
dc.referencesDzieciuchowicz J., Bartos J., Mordwa S., Retkiewicz W., 2002b, Struktura wyznaniowa mieszkańców w roku 1931 (mapa 1), [w:] Liszewski S. (red.), Atlas Miasta Łodzi. Plansza XVIII. Wyznania religijne w Łodzi, Łódź.pl_PL
dc.referencesDzieciuchowicz J., Bartos J., Mordwa S., Retkiewicz W., 2002c, Kościół rzymskokatolicki. Parafie według daty erygowania i liczby mieszkańców w roku 2000 (mapa 2), [w:] Liszewski S. (red.), Atlas Miasta Łodzi. Plansza XVIII. Wyznania religijne w Łodzi, Łódź.pl_PL
dc.referencesDzieciuchowicz J., Bartos J., Mordwa S., Retkiewicz W., 2002d, Duchowieństwo w parafiach w roku 2000 (mapa 3), [w:] Liszewski S. (red.), Atlas Miasta Łodzi. Plansza XVIII. Wyznania religijne w Łodzi, Łódź.pl_PL
dc.referencesDzieciuchowicz J., Bartos J., Mordwa S., Retkiewicz W., 2002e, Kościół rzymskokatolicki. Obiekty sakralne i kościelna infrastruktura społeczna w roku 2000 (mapa 4), [w:] Liszewski S. (red.), Atlas Miasta Łodzi. Plansza XVIII. Wyznania religijne w Łodzi, Łódź.pl_PL
dc.referencesDzieciuchowicz J., Bartos J., Mordwa S., Retkiewicz W., 2002f, Wyznania ewangelickie i tradycji ewangelicznej w roku 2001 (mapa 5), [w:] Liszewski S. (red.), Atlas Miasta Łodzi. Plansza XVIII. Wyznania religijne w Łodzi, Łódź.pl_PL
dc.referencesDzieciuchowicz J., Bartos J., Mordwa S., Retkiewicz W., 2002g, Inne wyznania w roku 2001 (mapa 6), [w:] Liszewski S. (red.), Atlas Miasta Łodzi. Plansza XVIII. Wyznania religijne w Łodzi, Łódź.pl_PL
dc.referencesDzieciuchowicz J., Klima E., Mordwa S., Retkiewicz W., 2004, Rola wyznań religijnych w kształtowaniu przestrzeni miejskiej Łodzi, Łódź.pl_PL
dc.referencesDzieciuchowicz J., Klima E., Mordwa S., Retkiewicz W., 2005, Religion in the time of changes in Łódź, [w:] Klima E. (red.), Religion in the Time of Changes. „Space – Society – Economy”, No. 7, Łódź.pl_PL
dc.referencesDzieje Żydów w Łodzi 1820–1944. Wybrane problemy, 1991,Liszewski S., Puś W. (red.), Łódź.pl_PL
dc.referencesDziekan M.M., 1998, Kulturowe losy Tatarów polsko-litewskich, „Przegląd Orientalistyczny”, 1–2 (185–186).pl_PL
dc.referencesDziekan M.M., 2000, Tatarzy – polscy muzułmanie, „Jednota”, 8–9 .pl_PL
dc.referencesDziewoński K., Kosiński L., 1967, Rozwój i rozmieszczenie ludności Polski w XX wieku, Warszawa.pl_PL
dc.referencesDzięgielewski J., 1986, O tolerancję dla zdominowanych, Warszawa.pl_PL
dc.referencesEberhardt P., 1992, Polska granica wschodnia 1939–1945, Warszawa.pl_PL
dc.referencesEberhardt P., 1994a, Przemiany narodowościowe na Ukrainie XX wieku, Warszawa.pl_PL
dc.referencesEberhardt P., 1994b, Przemiany narodowościowe na Białorusi, Warszawa.pl_PL
dc.referencesEberhardt P., 1996, Między Rosją a Niemcami. Przemiany narodowościowe w Europie Środkowo-Wschodniej w XX wieku, Warszawa.pl_PL
dc.referencesEberhardt P., 1998, Przemiany narodowościowe na Litwie, Warszawa.pl_PL
dc.referencesEberhardt P., 2001, Geografia religii współczesnej Ukrainy, „Przegląd Geograficzny”, 73 (4).pl_PL
dc.referencesEberhardt P., 2003, Geografia religii Słowacji, [w:] Orłowska E., Klementowski J. (red.), Kulturowy aspekt badań geograficznych. Studia teoretyczne i regionalne, Wrocław.pl_PL
dc.referencesEberhardt P., 2004, Polska i jej granice. Z historii polskiej geografii politycznej, Lublin.pl_PL
dc.referencesEberhardt P., 2005, Przemiany demograficzno-etniczne na obszarze Jugosławii w XX wieku, Lublin.pl_PL
dc.referencesEberhardt P., 2008, Polska ludność kresowa. Rodowód, liczebność, rozmieszczenie, Warszawa.pl_PL
dc.referencesEberhardt P., 2010, Migracje polityczne na ziemiach polskich (1939–1945), Poznańpl_PL
dc.referencesEikon staroobrzędowcy, 2008, Olejnik T., Tomalska J. (red.), „Szamotulskie Zeszyty Muzealne”, Szamotuły.pl_PL
dc.referencesEisenbach A., 1983, Z dziejów ludności żydowskiej w Polsce w XVIII i XIX w. Studia i szkice, Warszawa.pl_PL
dc.referencesEisenbach A., 1988, Emancypacja Żydów na ziemiach polskich 1785–1870 na tle europejskim, Warszawa.pl_PL
dc.referencesEliade M., 1988–1995, Historia wierzeń i idei religijnych, t. 1–3, Warszawa.pl_PL
dc.referencesEliade M., 1994a, Historia wierzeń i idei religijnych, t. 2, Warszawa.pl_PL
dc.referencesEliade M., 1994b, Słownik religii, Warszawa.pl_PL
dc.referencesEliade M., 1997, W poszukiwaniu historii i znaczenia religii, Warszawa.pl_PL
dc.referencesEliade M., 1999, Sacrum i profanum. O istocie religijności, Warszawa.pl_PL
dc.referencesEliade M., 2000, Traktat o historii religii, Warszawa.pl_PL
dc.referencesEliade M., 2005, Święty obszar i sakralizacja świata, [w:] Mencwel A. (red.), Antropologia kultury. Zagadnienia i wybór tekstów, Warszawa.pl_PL
dc.referencesEliade M., 2008, Sacrum a profanum, Warszawa.pl_PL
dc.referencesEliade M., Couliano I.P., 1990, Słownik religii, Katowice.pl_PL
dc.referencesEncyklopedia, 2005, suplement „Gazety Wyborczej”, Warszawa.pl_PL
dc.referencesEncyklopedia. Religie świata, 2005, suplement „Gazety Wyborczej”, Warszawa.pl_PL
dc.referencesFicowski J., 1965, Cyganie na polskich drogach, Kraków.pl_PL
dc.referencesFijałkowski P., 1993, Dzieje Żydów w Polsce. Wybór tekstów źródłowych XI–XVIII wiek, Warszawa.pl_PL
dc.referencesFlaga M., 2002, Mniejszość karaimska w Polsce – w przeszłości i obecnie, „Czasopismo Geograficzne”, 73 (1–2).pl_PL
dc.referencesFlawiusz J., 2008, Dawne dzieje Izraela, cz. 1–2, Warszawa.pl_PL
dc.referencesFleszar M., 1958, W sprawie badań nad geografią polityczną w Polsce, „Przegląd Geograficzny”, 30 (1).pl_PL
dc.referencesFreud S., 1992, Wstęp do psychoanalizy, Warszawa.pl_PL
dc.referencesFromm E., 1966, Szkice z psychologii religii, tłum. Prokopiuk J., Warszawa.pl_PL
dc.referencesFuks M., 2000, Żydzi w Polsce. Dawniej i dziś, Poznań.pl_PL
dc.referencesGall Anonim, 2003, Kronika Polska, Wrocław.pl_PL
dc.referencesGastpary W., 1977, Historia protestantyzmu w Polsce. Od połowy XVIII wieku do pierwszej wojny światowej, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGastpary W., 1978, Protestantyzm w Polsce w dobie dwóch wojen światowych, cz. 1: 1914–1939, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGastpary W., 1981, Protestantyzm w Polsce w dobie dwóch wojen światowych, cz. 2: 1939–1945, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGawryszewski A., 1969, Polskie mapy narodowościowe, wyznaniowe i językowe. Bibliografia (lata 1827–1967), Dokumentacja Geograficzna, 4, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGawryszewski A., 1995, Mapy narodowościowe, wyznaniowe i językowe Polski wykonane przez autorów obcych. Bibliografia (lata 1846–1967), Dokumentacja Geograficzna, 3, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGawryszewski A., 2005, Ludność Polski w XX wieku, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGąsior S., 2000, Regulacja stosunków pomiędzy Kościołem a Państwem w konkordatach polskich z 1925 i 1993 r. Studium porównawcze, Kraków.pl_PL
dc.referencesGąsiorowski S., 2004, Tatarzy, Turcy czy Żydzi? Karaimi w dawnej Rzeczypospolitej (XIII–XVIII w., [w:] Kaźmierczyk A., Link-Lenczkowski A.K., Markiewicz M., Matwijowski K. (red.), Rzeczpospolita wielu wyznań. Materiały z międzynarodowej konferencji, Kraków 18–20 listopada 2002, Kraków.pl_PL
dc.referencesGąsiorowski S., 2008, Karaimi w Koronie i na Litwie w XV-XVIII w., Kraków.pl_PL
dc.referencesGeografia i sacrum. Profesorowi Antoniemu Jackowskiemu w 70. rocznicę urodzin, 2005, Domański B., Skiba S. (red.), t. 1–2, Kraków.pl_PL
dc.referencesGieysztor A., 1986, Mitologia Słowian, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGloger Z., 1978, Encyklopedia staropolska ilustrowana, t. I, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGloger Z., 1991, Geografia historyczna ziem dawnej Polski, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGmiterek H., 1987, Bracia czescy a kalwini w Rzeczpospolitej, Lublin.pl_PL
dc.referencesGołaszewski Z., 2004, Bracia polscy, Toruń.pl_PL
dc.referencesGrabski A., Pisarski M., Stankowski A., 1997, Studia z dziejów i kultury Żydów w Polsce po 1945 roku, Tomaszewski J. (red.), Warszawa.pl_PL
dc.referencesGrabski A., Rykała A, 2010, Żydzi w Polsce 1944–2010, [w:] Sienkiewicz W. (red.), Atlas historii Żydów polskich, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGrelewski S., 1937, Wyznania protestanckie i sekty religijne w Polsce współczesnej, Lublin.pl_PL
dc.referencesGromnicki T., 1889, Ormianie w Polsce, ich historia, prawa i przywileje, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGruber S., Myers P., 1995, Survey of historic Jewish monuments in Poland, New York.pl_PL
dc.referencesGuzik-Makaruk E.M., 2004, Sekty religijne w Polsce, Warszawa.pl_PL
dc.referencesHattstein M., 1997, Religie świata, Köln.pl_PL
dc.referencesHaumann H., 2000, Historia Żydów w Europie Środkowej i Wschodniej, Warszawa.pl_PL
dc.referencesHenkel R., 2001, Geography of religion, [w:] Encyclopedia of Chrystianity, vol. 2, Michigan.pl_PL
dc.referencesHilczer-Kurnatowska Z., 2007, Początki chrześcijaństwa w Polsce, [w:] Kóčka-Krenz H. (red.), Tu się Polska zaczęła…, Poznań.pl_PL
dc.referencesHistoria i kultura Żydów polskich. Słownik, 2000, Cała A., Węgrzynek H., Zalewska G. (red.), Warszawa.pl_PL
dc.referencesHistoria Kościoła w Polsce, 1974, Kumor B., Obertyński Z. (red.), t. 1: Do roku 1764, cz. 1: Do roku 1506, Poznań–Warszawa.pl_PL
dc.referencesHistoria Polski w liczbach. Państwo i społeczeństwo, t. 1, 2003, Warszawa.pl_PL
dc.referencesHistoria teologii. Epoka patrystyczna, 2003, Berardino di A., Studera B. (red.), t. 1, Kraków.pl_PL
dc.referencesHoheisel K., 1997, Geografia religii, [w:] Waldenfels H. (red.), Leksykon religii, Warszawa.pl_PL
dc.referencesHołuszko M., 1995, Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce, [w:] Sułowski Z., Skarbek J. (red.), Mniejszości narodowe i religijne w Europie Środkowo-Wschodniej w świetle statystyk XIX i XX wieku, Lublin.pl_PL
dc.referencesHurwic-Nowakowska I., 1996, Żydzi polscy (1947–1950). Analiza więzi społecznej ludności żydowskiej, Warszawa.pl_PL
dc.referencesIgnatowicz I., Mączak A., Zientara B., Żarnowski J., 2005, Społeczeństwo polskie od X do XX wieku, Warszawa.pl_PL
dc.referencesIwaniec E., 1977, Z dziejów staroobrzędowców na ziemiach polskich XVII–XX w., Warszawa.pl_PL
dc.referencesJackowski A., 1991a, Zarys geografii pielgrzymek, Kraków.pl_PL
dc.referencesJackowski A., 1991b, Pielgrzymki i turystyka religijna w Polsce, Częstochowa.pl_PL
dc.referencesJackowski A., 1996, Jasna Góra. Międzynarodowe centrum ruchu pielgrzymkowego, Częstochowa.pl_PL
dc.referencesJackowski A., 1998, Pielgrzymowanie, Wrocław.pl_PL
dc.referencesJackowski A., 2003, Święta przestrzeń świata. Podstawy geografii religii, Kraków.pl_PL
dc.referencesJackowski A., Sołjan I. (red.), 2000, Szlaki pielgrzymkowe Europy. Leksykon, Kraków.pl_PL
dc.referencesJackowski A., Sołjan I. (red.), 2005, Leksykon pielgrzymek Jana Pawła II, Kraków.pl_PL
dc.referencesJackowski A., Sołjan I., Bilska-Wodecka E., 1999, Religie świata. Szlaki pielgrzymkowe, Wielka Encyklopedia Geografii Świata, t. 15, Poznań.pl_PL
dc.referencesJackowski A., Witkowska A., Jabłoński Z., Sołjan I., Bilska E., 1995, Przestrzeń i sacrum. Geografia kultury religijnej w Polsce i jej przemiany w okresie od XVII do XX w. na przykładzie ośrodków kultu i migracji pielgrzymkowych, Kraków.pl_PL
dc.referencesJanicki W., 2000, Tatarzy w Polsce – naród, grupa etniczna czy „ludzie pogranicza”?, „Czasopismo Geograficzne”, 71 (2).pl_PL
dc.referencesJanion M., 2006, Niesamowita Słowiańszczyzna, Kraków.pl_PL
dc.referencesJaniszewska A., Klima E., 2007, Kościół w małym mieście na przykładzie Brzezin i Aleksandrowa Łódzkiego, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica” 8, Łódź.pl_PL
dc.referencesJaroszewski T.M., 1965, Laicyzacja, Warszawa.pl_PL
dc.referencesJażdżewska I., 2001a, Administrative changes in the Catholic Church in Central and Eastern Europe, [w:] Wendt J., Ilies A. (red.), Chosen problems of political geography in Central Europe, Gdańsk.pl_PL
dc.referencesJażdżewska I., 2001b, Zmiany administracyjne Kościoła katolickiego po 1989 r., [w:] Jażdżewska I. (red.), Miasto postsocjalistyczne – organizacja przestrzeni miejskiej i jej przemiany, cz. 2, XIV Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Łódź.pl_PL
dc.referencesJażdżewska I., 2003, Metropolie katolickie na świecie i ich rola w organizacji przestrzeni miast, [w:] Jażdżewska I. (red.), Funkcje metropolitalne i ich rola w organizacji przestrzeni, XVI Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Łódź.pl_PL
dc.referencesJelonek T., 2007, Chasydzi. Radośni mistycy żydowscy, Kraków.pl_PL
dc.referencesKamiński S., Zdybicka Z.J., 1974, Definicja religii a typy nauk o religii, „Roczniki Filozoficzne”, 22 (1).pl_PL
dc.referencesKamocki J., 2004, Fenomen Tatarów polskich, [w:] Kaźmierczyk A., Link-Lenczkowski A.K., Markiewicz M., Matwijowski K. (red.), Rzeczpospolita wielu wyznań. Materiały z międzynarodowej konferencji, Kraków, 18–20 listopada 2002, Kraków.pl_PL
dc.referencesKarpowicz P., 1990, Buddyzm w Polsce i na Zachodzie w drugiej połowie XX wieku. Powstanie i rozwój buddyjskich wspólnot, [w:] Doktór T., Karpowicz P. (red.), Ruchy hinduistyczne i buddyjskie w Polsce, „Studia nad ruchami społecznymi w Polsce”, t. 6, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKaraimi – Materiały z sesji naukowej. III Pieniężnieńskie Spotkania z Religiami, 1987, Dubiński A., Śliwka E. (red.), Muzeum Misyjno-Etnograficzne Seminarium Duchownego Księży Werbistów, Pieniężno.pl_PL
dc.referencesKaźmierczyk A., 2001, Żydzi polscy 1648–1772. Źródła, Kraków.pl_PL
dc.referencesKeller J., 1968, Religia (pojęcie, geneza, klasyfikacja, struktura), [w:] Keller J. i in. (red.), Zarys dziejów religii, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKeller J., 1986, Religia, [w:] Keller J. i in. (red.), Zarys dziejów religii, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKeller J., 1989, Prawosławie, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKelly J.N.D., 1988, Początki doktryny chrześcijańskiej, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKersten K., 1963, Migracje powojenne w Polsce. Próba klasyfikacji i ogólna charakterystyka zewnętrznych ruchów ludności, [w:] Polska Ludowa. Materiały i Studia, t. 2, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKersten K., 1967, Repatriacja Polaków z byłej Rzeszy Niemieckiej po drugiej wojnie światowej, [w:] Polska Ludowa. Materiały i Studia, t. 6, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKersten K., 1974a, Kształtowanie stosunków ludnościowych, [w]: Polska Ludowa 1944– 1950. Przemiany społeczne, Wrocław.pl_PL
dc.referencesKersten K., 1974b, Repatriacja ludności polskiej po II wojnie światowej (Studium historyczne), Wrocław.pl_PL
dc.referencesKersten K., 1992, Polacy–Żydzi–Komunizm. Anatomia półprawd 1939–1968, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKersten K., Szarota T., 1966, Kształtowanie się pierwszego planu osadnictwa Ziem Zachodnich w 1945 r. (Wybór dokumentów), [w:] Polska Ludowa. Materiały i Studia, t. 5, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKiec O., 1995, Kościoły ewangelickie w Wielkopolsce wobec kwestii narodowościowej w latach 1918–1939, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKiec O., 2001, Protestantyzm w Poznańskiem 1815–1918, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKierski K., 1933, Ochrona praw mniejszości w Polsce, Poznań.pl_PL
dc.referencesKlima E., 2010, Development of Catholic sacral space’s structures in Łódź. Inventory report, Łódź.pl_PL
dc.referencesKlima E., Janiszewska A., 2005, Church in a local community, [w:] Klima E. (red.), Religion in the Time of Changes, „Space – Society – Economy”, No. 7, Łódź.pl_PL
dc.referencesKlinger J., 1998, Nurt słowiański w początkach chrześcijaństwa polskiego, Białystok.pl_PL
dc.referencesKłaczkow J., 2008, Protestanckie wydawnictwa prasowe na ziemiach polskich w XIX i pierwszej połowie XX w., Toruń.pl_PL
dc.referencesKłoczowski J., 2000, Dzieje chrześcijaństwa polskiego, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKmietowicz F., 1994, Kiedy Kraków był „Trzecim Rzymem, Białystok.pl_PL
dc.referencesKochanowski J., 2000, Losy Niemców w Polsce Centralnej w latach 1945–1950. Na przykładzie województwa łódzkiego, warszawskiego i krakowskiego (powiat Biała), [w:] Borodziej W., Lemberg H. (red.), Niemcy w Polsce 1945–1950. Wybór dokumentów, t. 2: Polska centralna, województwo śląskie, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKojder A., 1970, Religia a struktura społeczna w ujęciu F. Engelsa, „Człowiek i Światopogląd”, 1.pl_PL
dc.referencesKonopacki M., 1962, O muzułmanach polskich , „Przegląd Orientalistyczny”, 3/44.pl_PL
dc.referencesKościół prawosławny w dziejach Rzeczypospolitej i krajów sąsiednich, 2000, Chomik P. (red.), Białystok.pl_PL
dc.referencesKościół prawosławny w Polsce dawniej i dziś, 1993, Adamczuk L., Mironowicz A. (red.), Warszawa.pl_PL
dc.referencesKościół w Polsce, 1966, t. 1: Średniowiecze, Kłoczowski J. (red.), Kraków.pl_PL
dc.referencesKoter M., 1993, Geographical classifications of ethnic minorites, [w:] Gosar A. (red.), Geografija in narodnosti. Geography and ethnicity, „Geographica Slovenica”, 24, Ljubljana.pl_PL
dc.referencesKoter M., 1997, Kresy państwowe – geneza i właściwości w świetle doświadczeń geografii politycznej, [w:] Handke K. (red.), Kresy – pojęcie i rzeczywistość. Zbiór studiów, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKoter M, Kulesza M, 2001, Geographical and historical grounds of formation of borders and present-day Poland, [w:] Koter M., Heffner K. (red.), Changing role of border areas and regional policies, „Region and regionalism”, No. 5, Łódź–Opole.pl_PL
dc.referencesKoter M., Kulesza M., Puś W., Pytlas S., 2005, Wpływ wielonarodowego dziedzictwa kulturowego Łodzi na współczesne oblicze miasta, Łódź.pl_PL
dc.referencesKowalik A., 2004, Kosmologia dawnych Słowian, Kraków.pl_PL
dc.referencesKowalski J.W., 1986, Protestantyzm, [w:] Keller J. i in. (red.), Zarys dziejów religii, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKowalski M., 1998, Wyznanie a preferencje wyborcze mieszkańców Białostocczyzny (1990–1997), „Przegląd Geograficzny”, 70 (3–4).pl_PL
dc.referencesKowalski M., 2000, Geografia wyborcza Polski. Zróżnicowanie przestrzenne zachowań wyborczych Polaków w okresie 1989–1998, „Geopolitical Studies”, 7.pl_PL
dc.referencesKlima E., 2009, Łódzkie kościoły katolickie po 1989 roku, [w:] Jażdżewska I. (red.), Duże i średnie miasta polskie w okresie transformacji, XXII Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Łódź.pl_PL
dc.referencesKozłowski P., 2002, Ormianie w Polsce, maszynopis pracy magisterskiej napisanej w Katedrze Geografii Politycznej i Studiów Regionalnych pod kierunkiem M. Sobczyńskiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesKóčka-Krenz H., 2000, Wczesnopiastowski Poznań w świetle źródeł archeologicznych, [w:] Gniezno i Poznań w państwie pierwszych Piastów, Poznań.pl_PL
dc.referencesKóčka-Krenz H., 2002, Krzyżyki we wczesnym średniowieczu jako przejaw chrystianizacji ziem polskich. Refleksja archeologa, Poznań.pl_PL
dc.referencesKraje słowiańskie w wiekach średnich. Profanum i sacrum, 1998, Kóčka-Krenz H., Łosiński W. (red.), Poznań.pl_PL
dc.referencesKrętosz J., 2008, Wschodnie katolickie obrządki w Polsce, Katowice.pl_PL
dc.referencesKriegseisen W., 1996, Ewangelicy polscy i litewscy w epoce saskiej, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKrukowski J., Warchołowski K., 2000, Polskie prawo wyznaniowe, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKubiak H., 1993, głos w dyskusji Religia a polityka. Problemy Środkowo-Wschodniej Europy po upadku komunizmu, [w:] Borowik I., Szyjewski A. (red.), 1993, Religie i Kościoły w społeczeństwach postkomunistycznych, Kraków.pl_PL
dc.referencesKulesza M., 2010, To po nich pozostało… (ślady wielowyznaniowej Łodzi we współczesnym krajobrazie kulturowym miasta), [w:] Kulesza M., Łapa M., Walicki J. (red.), Rola wspólnot wyznaniowych w historii miasta Łodzi, Łódź.pl_PL
dc.referencesKurcz Z., 1995, Mniejszość niemiecka w Polsce, Wrocław.pl_PL
dc.referencesKurcz Z., 1997, Mniejszość niemiecka w Polsce: geneza, struktury, oczekiwania, [w:] Kurcz Z. (red.), Mniejszości narodowe w Polsce, Wrocław.pl_PL
dc.referencesKurcz Z., 2001, Mniejszość niemiecka w Polsce na tle innych mniejszości, Poznań.pl_PL
dc.referencesKüry U., 1996, Kościół Starokatolicki. Historia, nauka, dążenia, Warszawa.pl_PL
dc.referencesLabuda G., 1946, Studia nad początkami państwa polskiego, Poznań.pl_PL
dc.referencesLabuda G., 1953, Uwagi o przedmiocie i metodzie geografii historycznej, „Przegląd Geograficzny”, 25 (1).pl_PL
dc.referencesLabuda G., 1954, Słowiańszczyzna pierwotna. Wybór tekstów, Warszawa.pl_PL
dc.referencesLabuda G., 1987–1988, Studia nad początkami państwa polskiego, Poznań.pl_PL
dc.referencesLabuda G., 2002, Mieszko I, Wrocław.pl_PL
dc.referencesLabuda G., 2004, Szkice historyczne X–XI w., Poznań.pl_PL
dc.referencesLanczkowski G., 1986, Wprowadzenie do religioznawstwa, Warszawa.pl_PL
dc.referencesLeach E., Greimas A.J., 1989, Rytuał i narracja, Warszawa.pl_PL
dc.referencesLechicki C., 1928, Kościół ormiański w Polsce (zarys historyczny), Lwów.pl_PL
dc.referencesLeeuw G. van der, 1978, Fenomenologia religii, tłum. Prokopiuk J., Warszawa.pl_PL
dc.referencesLehr-Spławiński T., 1967, Konstantyn i Metody. Zarys monograficzny z wyborem źródeł, Warszawa.pl_PL
dc.referencesLeśny J., 1987, Konstantyn i Metody. Apostołowie Słowian. Dzieło i jego losy, Poznań.pl_PL
dc.referencesLewada J.A., 1968, Społeczna natura religii, Warszawa.pl_PL
dc.referencesLeszczyński R.M., 2010, Ojcowie Reformacji i filozoficzne wątki ich teologii, Warszawa.pl_PL
dc.referencesLibiszowska-Żółtkowska M., 2001a, Nowe ruchy religijne w zwierciadle socjologii, Lublin.pl_PL
dc.referencesLibiszowski-Żółtkowska M., 2001b, Kościoły i związki wyznaniowe w Polsce. Mały słownik, Warszawa.pl_PL
dc.referencesLiszewski S., 1991, Rola społeczności żydowskiej w organizacji przestrzeni miejskiej Łodzi, [w:] Liszewski S., Puś W. (red.), Dzieje Żydów w Łodzi 1820–1944. Wybrane problemy, Łódź.pl_PL
dc.referencesLiszewski S., 2000, Pilgrimages or religious tourism?, „Peregrinus Cracoviensis”, Kraków.pl_PL
dc.referencesLitak S., 1994, Od reformacji do oświecenia. Kościół katolicki w Polsce nowożytnej, Lublin.pl_PL
dc.referencesŁowmiański H., 1973, Początki Polski. Z dziejów Słowian w I tysiącleciu n.e., t. 5: Formowanie się państwa polskiego w latach 964–1000, Warszawa.pl_PL
dc.referencesŁyko Z., 2000, Kościół Adwentystów Dnia Siódmego. Historia, nauka, ustrój, posłannictwo, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMaciejowski W.A., 1839, Pamiętniki o dziejach, piśmiennictwie i prawodawstwie Słowian (reprint z 1977), Petersburg–Lipsk.pl_PL
dc.referencesMaciejowski W.A., 1872, Dopełnienia Historyi prawodawstw słowiańskich, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMadajczyk P., 2001, Niemcy polscy 1944–1989, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMaleczyńska E., 1959, Ruch husycki w Czechach i w Polsce, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMarczewska-Rytko M., 1997, Religie niechrześcijańskie w Polsce, Lublin.pl_PL
dc.referencesMarett R.R., 1900, Antropologia, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMargul T., 1964, Sto lat nauki o religiach świata, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMargul T., 1986, Religia a przestrzeń i krajobraz, Kraków.pl_PL
dc.referencesMatlovič R., 2001, Geografia relígií náčrt problematiky, Prešov.pl_PL
dc.referencesMelchior M., 1990, Społeczna tożsamość jednostki (w świetle wywiadów z Polakami pochodzenia żydowskiego urodzonymi w latach 1944–1955), Warszawa.pl_PL
dc.referencesMendelsohn E., 1992, Żydzi Europy Środkowo-Wschodniej w okresie międzywojennym, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMichna E., 1995, Łemkowie. Grupa etniczna czy naród?, Kraków.pl_PL
dc.referencesMiejsca święte Rzeczypospolitej. Leksykon, 1998, Jackowski A. (red.), Kraków.pl_PL
dc.referencesMikołajczyk B., 1996, Mniejszości w prawie międzynarodowym, Katowice.pl_PL
dc.referencesMikoś K., 1988, Geografia religii w perspektywie historycznej, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studia Religiologica”, z. 19, Kraków.pl_PL
dc.referencesMirga A., Mróz L., 1994, Cyganie. Odmienność i nietolerancja, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMironowicz A., 1996, Organizacja Kościoła prawosławnego do końca XVIII wieku, [w:] Karpus Z. (red.), Europa Orientalis. Polska i jej wschodni sąsiedzi od średniowiecza po współczesność, Toruń.pl_PL
dc.referencesMironowicz A., 2001, Kościół prawosławny w dawnej Rzeczypospolitej, Białystok.pl_PL
dc.referencesMironowicz A., 2003a, Diecezja białoruska w latach 1697–1772, „Białoruskie Zeszyty Historyczne”, nr 19, Białystok.pl_PL
dc.referencesMironowicz A., 2003b, Kościół prawosławny w państwie Piastów i Jagiellonów, Białystok.pl_PL
dc.referencesMironowicz A., 2005, Kościół prawosławny na ziemiach polskich w XIX i XX wieku, Białystok.pl_PL
dc.referencesMirończuk J., 2006, Polityka państwa wobec Zjednoczonego Kościoła Ewangelicznego w Polsce (1947–1989), Warszawa.pl_PL
dc.referencesMiśkiewicz A., 1993, Tatarska legenda. Tatarzy polscy 1945–1990, Białystok.pl_PL
dc.referencesMiśkiewicz A., Kamocki J., 2004, Tatarzy Słowiańszczyzną obłaskawieni, Kraków.pl_PL
dc.referencesMniejszości narodowe i etniczne w Polsce. Informator 2003, 2003, Nijakowski L.M., Łodziński S. (red.), Warszawa.pl_PL
dc.referencesMniejszości narodowe w Polsce, 1997, Kurcz Z. (red.), Wrocław.pl_PL
dc.referencesMoszyński K., 1967, Kultura ludowa Słowian, t. 1–2, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMotak D., 2002, Nowoczesność i fundamentalizm. Ruchy antymodernistyczne w chrześcijaństwie, Kraków.pl_PL
dc.referencesMróz M., 2003, Katolicyzm na pograniczu. Kościół katolicki wobec kwestii ukraińskiej i białoruskiej w Polsce w latach 1918–1925, Toruń.pl_PL
dc.referencesNajnowsze dzieje Żydów w Polsce w zarysie (do 1950), 1993, Tomaszewski J. (red.), Warszawa.pl_PL
dc.referencesNiederle L., 1991, Słowiańskie Starożytności, t. 1, Warszawa.pl_PL
dc.referencesNowaczyk M., 1989, Ewolucjonizm kulturowy a religia, Warszawa.pl_PL
dc.referencesNowakowska I., 1986, Jeszcze o kwestii żydowskiej, „Więź”, 7/8.pl_PL
dc.referencesNowakowska I., 1989, Fenomen żydowskiej mniejszości narodowej w okresie międzywojennym na przykładzie Polski w latach 1918–1939, „Biuletyn ŻIH”, 1–2 (150).pl_PL
dc.referencesNowakowski S., 1938, Geografia jako nauka i dzieje odkryć geograficznych, Warszawa.pl_PL
dc.referencesObertyński Z., 1974, Ormianie, [w:] Historia Kościoła w Polsce, t. 1, cz. 1, Poznań– Warszawa.pl_PL
dc.referencesOlszewski D., 1996, Dzieje chrześcijaństwa w zarysie, Kraków.pl_PL
dc.referencesOracki T., 1988, Słownik biograficzny Warmii, Prus Książęcych i Ziemi Malborskiej od połowy XV do końca XVIII wieku, Olsztyn.pl_PL
dc.referencesOrłowska E., 2000, Geografia regionalna w kulturze arabsko-muzułmańskiej (VIII– XIV w.), Wrocław.pl_PL
dc.referencesOrłowska E., 2005, Kulturowy wymiar edukacji geograficznej o krajach muzułmańskich, „Kultura i Edukacja”, 2.pl_PL
dc.referencesOrmanian M., 2004, Kościół ormiański, Kraków.pl_PL
dc.referencesOrmicki W., 1924, Stosunki narodowościowe w Rzeczypospolitej Polskiej, „Wiadomości Geograficzne”, 2 (1).pl_PL
dc.referencesOrmicki W., 1937, Warunki i możliwości emigracji żydowskiej, „Sprawy Narodowościowe”, 11 (3).pl_PL
dc.referencesOtto R., 1968, Świętość. Elementy irracjonalne w pojęciu bóstwa i ich stosunek do elementów racjonalnych, tłum. Kupis B., Warszawa.pl_PL
dc.referencesOuaknin M.-A., 2002, Chasydzi, Warszawa.pl_PL
dc.referencesPałka E., 2007, Śląski Kościół Ewangelicki Augsburskiego Wyznania na Zaolziu. Od polskiej organizacji religijnej do Kościoła czeskiego, Wrocław.pl_PL
dc.referencesPapierzyńska-Turek M., 1989, Między tradycją a rzeczywistością. Państwo wobec prawosławia 1918–1939, Warszawa.pl_PL
dc.referencesPapuga S., Gramsz A., 2003, Zelów. Wspólnota nacji, wyznań, kultur, Łódź.pl_PL
dc.referencesPark C.C., 1994, Sacred Worlds. An introduction to geography and religion, London, New York.pl_PL
dc.referencesPasek Z., 1992, Ruch zielonoświątkowy. Próba monografii, Kraków.pl_PL
dc.referencesPasek Z., 1999, Wyznanie wiary – protestantyzm, Kraków.pl_PL
dc.referencesPawłowski S., 1919, Ludność rzymskokatolicka w polsko-ruskiej części Galicji, Prace Geograficzne wydawane przez E. Romera, 3, Lwów.pl_PL
dc.referencesPełczyński G., 1993, Karaimi polscy, „Sprawy Narodowościowe”, 1.pl_PL
dc.referencesPełczyński G., 1995, Najmniejsza mniejszość, Warszawa.pl_PL
dc.referencesPełczyński G., 1997a, Świadomość etniczna Ormian polskich w wieku XX, [w:] Kurcz Z. (red.), Mniejszości narodowe w Polsce, Wrocław.pl_PL
dc.referencesPełczyński G., 1997b, Ormianie polscy w XX wieku: problem odrębności etnicznej, Warszawa.pl_PL
dc.referencesPełczyński G., 1998, Rys dziejów Karaimów warszawskich, [w:] Stawarz A. (red.), Warszawa: etniczne i społeczno-kulturowe zróżnicowanie miasta (XVII–XX w.), Warszawa.pl_PL
dc.referencesPetrowicz T., 2002, Od Czarnohory do Lublina, Lublin.pl_PL
dc.referencesPiekarski S., 1927, Wyznania religijne w Polsce, Warszawa.pl_PL
dc.referencesPierrard P., 1984, Historia Kościoła katolickiego, Warszawa.pl_PL
dc.referencesPietrzak M., 1979, Prawo wyznaniowe, Warszawa.pl_PL
dc.referencesPilecki S., 1987, Karaimi w Polsce po 1945 r. Migracja podczas i po II wojnie światowej, [w:] Dubiński A., Śliwka E. (red.), Karaimi (materiały z sesji naukowej), Pieniężno.pl_PL
dc.referencesPilecki S., 2004, Karaimi, [w:] Abkowicz M., Jankowski H. (red.), Karaj kiuńlari. Dziedzictwo narodu karaimskiego we współczesnej Europie, Wrocław.pl_PL
dc.referencesPiskozub A., 1968, Gniazdo Orła Białego, Warszawa.pl_PL
dc.referencesPiskozub A., 1987, Dziedzictwo polskiej przestrzeni, Wrocław.pl_PL
dc.referencesPisowicz A., 1977, Język Ormian polskich, „Tygodnik Powszechny”, 5.pl_PL
dc.referencesPisowicz A., 1998, Ponad 650 lat Ormian Polskich, „Cracovia-Leopolis”, 3.pl_PL
dc.referencesPodgórski R., 1998, Religijność wiernych Starokatolickiego Kościoła Mariawitów. Studium historyczno-socjologiczne, Kraków.pl_PL
dc.referencesPotkowski E., 1986, Opozycja i herezje, [w:] Keller J. i in. (red.), Zarys dziejów religii, Warszawa.pl_PL
dc.referencesPodskalsky G., 2000, Chrześcijaństwo i literatura teologiczna na Rusi Kijowskiej (988– 1237), Kraków.pl_PL
dc.referencesPoppe A., 1968, Kościół i państwo na Rusi w XII w., Warszawa.pl_PL
dc.referencesPrawo wyznaniowe w III Rzeczypospolitej, 1999, Misztal H. (red.), Sandomierz.pl_PL
dc.referencesPrzybył E., 2000, Prawosławie, Kraków.pl_PL
dc.referencesPrzybył E., 2006, Wyznania wiary. Kościoły orientalne i prawosławne, Kraków.pl_PL
dc.referencesPtaszycka-Jackowska D., Jackowski A., 1998, Jasnogórskie pielgrzymki w przestrzeni miasta i regionu Częstochowy, Kraków.pl_PL
dc.referencesRega A., 2001, Człowiek w świecie symboli. Antropologia filozoficzna Mircei Eliadego, Kraków.pl_PL
dc.referencesReligie i Kościoły w społeczeństwach postkomunistycznych, 1993, Borowik I., Szyjewski A. (red.), Kraków.pl_PL
dc.referencesPisowicz A., 1986, Język ormiański, [w:] Bednarczuk L. (red.), Języki indoeuropejskie, t. 1, Warszawapl_PL
dc.referencesReligia i wolność religijna w Unii Europejskiej, 2003, Krukowski J., Theisen O. (red.), Lublin.pl_PL
dc.referencesReligie świata. Inne religie, 2009a, Tworuschka M. i U. (red.), Warszawa.pl_PL
dc.referencesReligie świata. Chrześcijaństwo, 2009b, Tworuschka M. i U. (red.), Warszawa.pl_PL
dc.referencesReligie świata. Judaizm, 2009c, Tworuschka M. i U. (red.), Warszawa.pl_PL
dc.referencesReligie w świecie współczesnym, 2000, Zimoń H. (red.), Lublin.pl_PL
dc.referencesRola wspólnot wyznaniowych w historii miasta Łodzi, 2010, Kulesza M., Łapa M., Walicki J. (red.), Łódź.pl_PL
dc.referencesRomer E., 1916, Geograficzno-statystyczny atlas Polski, Warszawa–Kraków.pl_PL
dc.referencesRomer E., 1921, Polski atlas kongresowy, Lwów–Warszawa.pl_PL
dc.referencesRomer E., 1969, O geografii: rozważania historyczne i metodologiczne, Wrocław.pl_PL
dc.referencesRoszko K., Braun J., 1958, Katalog rękopisów ormiańskich i gruzińskich, Warszawa.pl_PL
dc.referencesRóżycka-Bryzek A., 1994, Sztuka w Polsce piastowskiej a Bizancjum i Ruś, [w:] Stępień S. (red.), Polska – Ukraina. 1000 lat sąsiedztwa, t. 2, Przemyśl.pl_PL
dc.referencesRybak S., 1992, Mariawityzm. Studium historyczne, Warszawa.pl_PL
dc.referencesRykała A., 1994, Staroobrzędowcy w Polsce, praca magisterska napisana w Katedrze Geografii Politycznej i Studiów Regionalnych pod kierunkiem M. Sobczyńskiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesRykała A., 1999, Staroobrzędowcy w Polsce, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica” 2, Łódź.pl_PL
dc.referencesRykała A., 2003, Dziedzictwo materialne Żydów w krajobrazie kulturowym województwa łódzkiego, [w:] Orłowska E., Klementowski J. (red.), Kulturowy aspekt badań geograficznych. Studia teoretyczne i regionalne, Wrocław.pl_PL
dc.referencesRykała A., 2004, The position of religious minorities in Poland at the moment of accession to the EU, [w:] Kitowski J. (red.), Central and Eastern Europe at the threshold of the European Union – An Opening Balance, „Geopolitical Studies”, vol. 12, Warszawa.pl_PL
dc.referencesRykała A., 2005, From borderland people to religious minority – origin, present situation and identity of Muslims in Poland, [w:] Koter M., Heffner K. (red.), The role of ethnic minorities in border regions, „Region and Regionalism”, No. 7, vol. 2, Łódź–Opole.pl_PL
dc.referencesRykała A., 2006, Mniejszości religijne w Polsce na tle struktury narodowościowej i etnicznej, [w:] Bieńkowska-Ptasznik M., Krzysztofek K., Sadowski A. (red.), Obywatelstwo i tożsamość w społeczeństwach zróżnicowanych kulturowo i na pograniczach, t. 1, Białystok.pl_PL
dc.referencesRykała A., 2007a, Muzułmanie w polskich dziejach i przestrzeni, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica”, 8, Łódź.pl_PL
dc.referencesRykała A., 2007b, Przemiany sytuacji społeczno-politycznej mniejszości żydowskiej w Polsce po drugiej wojnie światowej, Łódź.pl_PL
dc.referencesRykała A., 2008a, Przemiany sytuacji społeczno-politycznej polskich Karaimów na tle zmian ich przynależności państwowej, [w:] Eberhardt P. (red.) Problematyka geopolityczna ziem polskich, „Prace Geograficzne”, 218, Warszawa.pl_PL
dc.referencesRykała A., 2008b, Sytuacja społeczno-kulturalna Litwinów w Polsce i ich wpływ na relacje między krajem zamieszkania a Litwą, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica”, 9, Łódź.pl_PL
dc.referencesRykała A., 2009a, Wierzenia plemion prapolskich i ich udział w kształtowaniu krajobrazu religijnego u progu i w początkach państwa polskiego, [w:] Kulesza M. (red.), Geografia jako determinanta rozwoju nauk humanistycznych, Legnica–Łódź.pl_PL
dc.referencesRykała A., 2009b, Z ziemi ukraińskiej do polskiej – dziedzictwo religijne Kresów Rzeczypospolitej w przestrzeni współczesnej Polski, [w:] Franz M., Pietkiewicz K. (red.), Od Zborowa do NATO (1649–2009). Studia z dziejów stosunków polsko-ukraińskich od XVII do XXI w., Toruń.pl_PL
dc.referencesRykała A., 2010, Uwarunkowania geograficzno-polityczne oraz społeczne genezy i rozprzestrzeniania się protestantyzmu w Polsce, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica” 10, Łódź.pl_PL
dc.referencesRykała A., Baranowska M., 2009, Does the Islamic „problem” exist in Poland? Polish Muslims in the days of integration and opening of the borders in Europe, [w:] Heffner K. (red.), Historical regions divided by the borders, „Region and Regionalism”, No. 9, vol. 2, Łódź–Opole.pl_PL
dc.referencesRykała A., Barwiński M., 2010, Przemiany demograficzno-społeczne i działalność organizacyjna Niemców w Łodzi na tle sytuacji mniejszości niemieckiej w Polsce po 1945 r., [w:] Lech A., Radziszewska K., Rykała A. (red.) Społeczność żydowska i niemiecka w Łodzi po 1945 roku, Łódź.pl_PL
dc.referencesRykała A., Sobczyński M., 2003, Polish lands as a core of integration of East-Central Europe, [w:] Kitowski J. (red.) Eastern dimension of European Union, „Geopolitical Studies”, vol. 11, Warszawa.pl_PL
dc.referencesRzemieniuk F., 1998, Unici polscy 1596–1946, Siedlce.pl_PL
dc.referencesSadowski A., 1991, Narody wielkie i małe. Białorusini w Polsce, Kraków.pl_PL
dc.referencesSadowski A., 1995, Pogranicze polsko-białoruskie. Tożsamość mieszkańców, Białystok.pl_PL
dc.referencesSawicki J., 1937, Studia nad położeniem prawnym mniejszości religijnych w państwie polskim, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSawicki J., 1938, Kościół ewangelicki a państwo, Katowice.pl_PL
dc.referencesSawicki J., 1947, Historia stosunku Kościoła do państwa, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSkierska I., 2008, Sabbatha Sanctifices. Dzień święty w średniowiecznej Polsce, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSchiper I., 1937, Dzieje handlu żydowskiego na ziemiach polskich, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSchmidt J., 2006, Teologia filozoficzna, Kąty.pl_PL
dc.referencesSchweer T., 2003, Hinduizm. Powstanie – dzieje – nauka, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSkrodzki W.,1987, „Drogi świateł” na Żytniej, „Tygodnik Powszechny”, 37.pl_PL
dc.referencesSłownik języka polskiego, 1996, Doroszewski W. (red.), Warszawa.pl_PL
dc.referencesSłownik wiedzy o religiach, 2007, Banek K. (red.), Bielsko-Biała.pl_PL
dc.referencesSłownik wyrazów obcych, 1981, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSmirnow J., 2002, Katedra ormiańska we Lwowie. Dzieje archidiecezji ormiańskiej lwowskiej, Lwów.pl_PL
dc.referencesSmoliński J., 1912, Karaimi i bożnica ich w Łucku, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSobczyński M., 1996, Les minorités nationales en Pologne, Die nationalen Minderheiten in Polen, Mniejszości narodowe w Polsce, „Euromag. La revue des enjeux de l'Europe”, No. 17/18, „La Pologne et l'Europe”.pl_PL
dc.referencesRykała A., 2008c, Żydowska przestrzeń sakralna dawnej i współczesnej Łodzi na przykładzie synagog i domów modlitwy, [w:] Kulesza M. (red.), Czas i przestrzeń w naukach geograficznych. Wybrane problemy geografii historycznej, Łódź.pl_PL
dc.referencesSobczyński M., 2000, Struktura narodowościowo-wyznaniowa Polski, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica” 3.pl_PL
dc.referencesSobczyński M., 2001, The ethnic and religious structure of Poland, [w:] Antonsich M., Kolossov V., Pagnini M.P. (red.), Europe between political geography and geopolitics. On the centenary of Ratzel’s politische geographie, Memorie Della Societa Geografica Italiana, vol. 63, Roma.pl_PL
dc.referencesSobczyński M., Grabowska E., 1993, Metodologiczne problemy badania mniejszości narodowych i religijnych, Conference Papers, Soczewka.pl_PL
dc.referencesSobolewski T., 2009, Bogowie umierają – umysł żyje, „Gazeta Wyborcza”, 255 (6168).pl_PL
dc.referencesSołjan I., 2002, Ośrodki kultu maryjnego w Karpatach Polskich (1772–1992), Kraków.pl_PL
dc.referencesSołjan I., Bilska-Wodecka E., 2005, Metody badawcze stosowane w geografii pielgrzymek, „Turyzm”, 1–2.pl_PL
dc.referencesSopher D.E., 1967, Geography of religions, New Jersey.pl_PL
dc.referencesSrokowski S., 1924, Stosunki wyznaniowe i narodowościowe Rzeczypospolitej Polskiej, „Czasopismo Geograficzne”, 2 (3).pl_PL
dc.referencesStaszewski J., 2007, 1696–1795, [w:] Historia Polski 1586–1831, t. 6, Warszawa.pl_PL
dc.referencesStopka K., 1983, Początki organizacji Kościoła ormiańskiego na Rusi, Warszawa.pl_PL
dc.referencesStopka K., 2000, Ormianie w Polsce dawnej i dzisiejszej, Kraków.pl_PL
dc.referencesStopka K., 2002a, Armenia Christiana. Unionistyczna polityka Konstantynopola i Rzymu a tożsamość chrześcijaństwa ormiańskiego, Kraków.pl_PL
dc.referencesStopka K., 2002b, Odpust bocheński z 1354 roku i jego ormiański kontekst, [w:] Ożóg K., Szczur S. (red.), Polska i jej sąsiedzi w późnym średniowieczu, Kraków.pl_PL
dc.referencesStrzelczyk J., 2007, Mity, podania i wierzenia dawnych Słowian, Poznań.pl_PL
dc.referencesSulimowicz A., 1987, Karaimi w Polsce i na Litwie (do 1945 roku), [w:] Dubiński A., Śliwka E. (red.), Karaimi (materiały z sesji naukowej), Pieniężno.pl_PL
dc.referencesSułkowski Z., 1966, Początki Kościoła w Polsce, [w:] Kłoczowski J. (red.), Kościół w Polsce, t. 1, Kraków.pl_PL
dc.referencesSwienko H., 1981, Religia i religie, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSzczepankiewicz-Battek J., 1996, Protestantyzm na Śląsku. Geografia, demografia, kultura, Wrocław.pl_PL
dc.referencesSzczepankiewicz-Battek J. 2000, Kościół Ewangelicko-Augsburski na Dolnym Śląsku w latach 1945–1999, „Dolny Śląsk”, 8.pl_PL
dc.referencesSzczepankiewicz-Battek J., 2001, Mniejszości religijne Dolnego Śląska i ich rola w społecznościach lokalnych, [w:] Sagan I., Czepczyński M. (red.), Wybrane problemy badawcze geografii w Polsce, Gdańsk.pl_PL
dc.referencesSzczepankiewicz-Battek J., 2005, Kościoły protestanckie i ich rola społeczno-kulturowa, Wrocław.pl_PL
dc.referencesSzulc S., 1925, Statystyka ewangelików w Polsce według spisu ludności z dnia 30 IX 1925 r. i innych źródeł. „Rocznik Ewangelicki”, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSzyjewski A., 2001, Etnologia religii, Kraków.pl_PL
dc.referencesSzyjewski A., 2003, Religia Słowian, Kraków.pl_PL
dc.referencesSzyszko-Bohusz A., 1984, Buddyzm, Wrocław.pl_PL
dc.referencesSzyszman S., 2005, Karaimizm. Historia i doktryna, Wrocław.pl_PL
dc.referencesŚleszyński W., 2006, Kościół katolicki obrządku bizantyjsko słowiańskiego (neounia) na ziemiach północnowschodnich II Rzeczypospolitej, [w:] Zemło M. (red.), Małe miasta. Religie, Lublin– Supraśl.pl_PL
dc.referencesŚwiątkowski H., 1937, Wyznania religijne w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem ich stanu prawnego, Warszawa.pl_PL
dc.referencesTarka K., 1998, Litwini w Polsce 1944–1997, Opole.pl_PL
dc.referencesTatarkiewicz W., 1990, Historia filozofii. Filozofia starożytna i średniowieczna, t. 1–3, Warszawa.pl_PL
dc.referencesTazbir J., 1956a, Świt i zmierzch polskiej reformacji, Warszawa.pl_PL
dc.referencesTazbir J., 1956b, Ideologia arian polskich, Warszawa.pl_PL
dc.referencesTazbir J., 1959, Święci, grzesznicy i kacerze. Z dziejów polskiej reformacji, Warszawa.pl_PL
dc.referencesTazbir J., 1967, Państwo bez stosów. Szkice z dziejów tolerancji w Polsce XVI i XVII w., Warszawa.pl_PL
dc.referencesTazbir J., 1973, Dzieje polskiej tolerancji, Warszawa.pl_PL
dc.referencesTazbir J., 1996, Reformacja – kontrreformacja – tolerancja, Wrocław.pl_PL
dc.referencesTazbir J., 2007, 1586–1696 [w:] Historia Polski 1586–1831, t. 6, Warszawa.pl_PL
dc.referencesTęgowski J., 2000, Kontakty rodzinne dynastów polskich i ruskich w średniowieczu, [w:] Chynczewska-Hennel T., Jakowenko N. (red.), Między sobą. Szkice historyczne polsko-ukraińskie, Lublin.pl_PL
dc.referencesToeppen M., 1995, Historia Mazur, Olsztyn.pl_PL
dc.referencesTokarczyk A., 1987, Trzydzieści wyznań, Warszawa.pl_PL
dc.referencesTokarczyk A., 2006, Karaimizm. Saga polskich Karaimów, Warszawa.pl_PL
dc.referencesTokarski S., 1984, Orient i kontrkultury, Warszawa.pl_PL
dc.referencesTokarski S., 1996, Orient i subkultury, Warszawa.pl_PL
dc.referencesTollet D., 1999, Historia Żydów w Polsce od XVI wieku do rozbiorów, Warszawa.pl_PL
dc.referencesTomaszewski J., 1985a, Ojczyzna nie tylko Polaków, Warszawa.pl_PL
dc.referencesTomaszewski J., 1985b, Rzeczpospolita wielu narodów, Warszawa.pl_PL
dc.referencesTomaszewski J., 1990, Zarys dziejów Żydów w Polsce w latach 1918–1939, Warszawa.pl_PL
dc.referencesTomaszewski J., 1991, Mniejszości narodowe w Polsce w XX w., Warszawa.pl_PL
dc.referencesTomaszewski J., 1993, Niepodległa Rzeczpospolita, [w:] Tomaszewski J. (red.), Najnowsze dzieje Żydów w Polsce w zarysie (do 1950), Warszawa.pl_PL
dc.referencesTopolski J., 1992, Historia Polski. Od czasów najdawniejszych do 1990 roku, Warszawa.pl_PL
dc.referencesTopolski J., 1999, Polska w czasach nowożytnych. Od środkowoeuropejskiej potęgi do utraty niepodległości 1501–1795, Poznań.pl_PL
dc.referencesTopolski J., 2000, Historia Polski, Poznań.pl_PL
dc.referencesTopolski J., Łuczak Cz., 1969, Dzieje Wielkopolski. Do roku 1793, t. 1, Poznań.pl_PL
dc.referencesTora. Pięcioksiąg Mojżesza, 2009, t. 1–2, Warszawa.pl_PL
dc.referencesTrajdos T.M., 1983, Kościół katolicki na ziemiach ruskich Korony i Litwy za panowania Władysława II Jagiełły (1386–1434), t. 1, Wrocław.pl_PL
dc.referencesTrocchi Gatto C., 2002, Nowe ruchy religijne, Kraków.pl_PL
dc.referencesTryjarski E., 2001, Ormianie w Warszawie. Materiały do dziejów, Kraków.pl_PL
dc.referencesTu się Polska zaczęła…, 2007, Kóčka-Krenz H. (red.), Poznań.pl_PL
dc.referencesTyloch W., 1987, Judaizm, Warszawa.pl_PL
dc.referencesTylor E.B., 1896/1898, Cywilizacja pierwotna, Warszawa.pl_PL
dc.referencesTylor E.B., 1911, Antropologja. Wstęp do badania człowieka i cywilizacji, Warszawa.pl_PL
dc.referencesTyszkiewicz J., 1989, Tatarzy na Litwie i w Polsce. Studia z dziejów XIII–XVIII w., Warszawa.pl_PL
dc.referencesTyszkiewicz J., 2008, Tatarzy w Polsce i Europie. Fragmenty dziejów, Pułtusk.pl_PL
dc.referencesUmiński J., 2002, Historia Kościoła katolickiego, Warszawa.pl_PL
dc.referencesUnterman A., 1989, Żydzi. Wiara i życie, Łódź.pl_PL
dc.referencesUrban K., 1993, Status prawny Kościołów i związków religijnych w Polsce po upadku komunizmu, [w:] Borowik I., Szyjewski A. (red.), Religie i Kościoły w społeczeństwach postkomunistycznych, Kraków.pl_PL
dc.referencesUrban K., 1994, Mniejszości religijne w Polsce 1945–1991, Kraków.pl_PL
dc.referencesUrban K. 1996, Kościół prawosławny w Polsce 1945–1970, Kraków.pl_PL
dc.referencesUrban K., 1998, Kościół prawosławny w Polsce 1944–1956. Studia i materiały, Kraków.pl_PL
dc.referencesUrban W., 1988, Epizod reformacyjny, Kraków.pl_PL
dc.referencesUrbańczyk S., 1947, Religia pogańskich Słowian, Kraków.pl_PL
dc.referencesUrbańczyk S., 1968, O rekonstrukcję religii pogańskich Słowian, [w:] Religia pogańskich Słowian. Sesja naukowa w Kielcach, Kielce.pl_PL
dc.referencesUrbańczyk S., 1991, Dawni Słowianie: wiara i kult, Wrocław–Warszawa–Kraków.pl_PL
dc.referencesWakar W., 1917a, Rozwój terytorialny narodowości polskiej, cz. 2: Statystyka narodowościowa Królestwa Polskiego, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWakar W., 1917b, Rozwój terytorialny narodowości polskiej, cz. 3: Statystyka narodowościowa kresów wschodnich, Kielce.pl_PL
dc.referencesWakar W., 1918, Rozwój terytorialny narodowości polskiej, cz. 1: Statystyka narodowościowa dzielnicy pruskiej i austriackiej, Kielce.pl_PL
dc.referencesWalaszczyk A., 2009, Tajemniczy świat chasydów w królestwie mistycyzmu, kabały, śpiewu, tańca i ekstazy, Łódź.pl_PL
dc.referencesWalter P., 2006, Mitologia chrześcijańska. Święta, rytuały i mity. Średniowiecze, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWarchoł E., 1997, Starokatolicki Kościół Mariawitów w okresie II Rzeczypospolitej, Sandomierz.pl_PL
dc.referencesWarmińska K., 1999, Tatarzy polscy. Tożsamość religijna i etniczna , Kraków.pl_PL
dc.referencesWeber M., 1984, Szkice z socjologii religii, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWeber M., 1994, Etyka protestancka a duch kapitalizmu, Lublin.pl_PL
dc.referencesWielka encyklopedia powszechna PWN, 1966, t. 3, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWielki słownik wyrazów obcych, 2005, Bańko M. (red.), Warszawa.pl_PL
dc.referencesWiniarczyk-Kossakowska M., 2004, Ustawy III Rzeczypospolitej o stosunku państwa do kościołów chrześcijańskich, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWisner H., 1982, Rozróżnieni w wierze. Szkice z dziejów Rzeczypospolitej schyłku XVI i połowy XVII wieku, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWodziński M., 2008, Władza Królestwa Polskiego wobec chasydyzmu. Z dziejów stosunków politycznych, Wrocław.pl_PL
dc.referencesWojewoda Z., 1994, Zarys historii Kościoła greckokatolickiego w Polsce w latach 1944–1989, Kraków.pl_PL
dc.referencesWolnica K., 2007, Kościół Ewangelicko-Metodystyczny w RP w latach 1989-2006, [w:] Winnicki Z.J., Dębowski T., Nierzymskokatolickie Kościoły chrześcijańskie we współczesnej Polsce, Toruń.pl_PL
dc.referencesWójciuk M., 2003, Specyfika organizacji i zarys charakteru Cerkwi katolickiej obrządku bizantyjsko-słowiańskiego o liturgicznej tradycji synodalnej na wschodnich ziemiach II Rzeczpospolitej w latach 1924–1939, Materiały Koła Naukowego Historyków Studentów UMCS, Nr 7, Lublin.pl_PL
dc.referencesWróbel P., 1993, Przed odzyskaniem niepodległości, [w:] Tomaszewski J. (red.), Najnowsze dzieje Żydów w Polsce w zarysie (do 1950), Warszawa.pl_PL
dc.referencesWyczański A., 1965, Historia powszechna. Koniec XVI – połowa XVII w., Warszawa.pl_PL
dc.referencesWyczański A., 1987, Historia powszechna. Wiek XVI, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWyczański A., 1991, Polska – Rzeczą Pospolitą szlachecką, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWyczański A., 2001, Szlachta polska XVI wieku, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWyrozumski J., 1992, Dzieje Krakowa. Kraków do schyłku wieków średnich, Kraków.pl_PL
dc.referencesWyrozumska B., 2003, Ormianie w średniowiecznym Krakowie. Wypisy źródłowe, Kraków.pl_PL
dc.referencesWyznania religijne Stowarzyszenia narodowościowe i etniczne w Polsce 2000–2002, 2003, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWyznania religijne Stowarzyszenia narodowościowe i etniczne w Polsce 2003–2005, 2006, Warszawa.pl_PL
dc.referencesZaborski B., 1937, Liczba i rozmieszczenie mieszkańców Polski według języków i wyznań (uwagi ogólne w świetle spisu 1931 r.), „Sprawy Narodowościowe”, 11 (1–2).pl_PL
dc.referencesZaborski B, Wrzosek A, 1939, Antropogeografia, Warszawa.pl_PL
dc.referencesZajączkowski A., 2004, Zarys religii karaimskiej, Warszawapl_PL
dc.referencesZakrzewska-Dubasowa M., 1965, Ormianie zamojscy i ich rola w wymianie handlowej i kulturalnej między Polską a Wschodem, Lublin.pl_PL
dc.referencesZakrzewska-Dubasowa M., 1982, Ormianie w dawnej Polsce, Lublin.pl_PL
dc.referencesZaleski Z., 1927, Kościoły ewangelickie w Polsce, [w:] Encyklopedia Podręczna Prawa Publicznego, t. 1, z. 6, Warszawa.pl_PL
dc.referencesZaremska H., 2005, Żydzi w średniowiecznej Europie Środkowej: w Czechach, Polsce i na Węgrzech, Poznań.pl_PL
dc.referencesZarys dziejów religii, 1970, Keller J. (red.), Warszawa.pl_PL
dc.referencesZarys dziejów religii, 1986, Keller J., Kotański W., Tyloch W., Kupis B. (red.), Warszawa.pl_PL
dc.referencesZarys encyklopedyczny religii, 1992, Drozdowicz Z. (red.), Poznań.pl_PL
dc.referencesZdybicka Z., 1988, Religia i religioznawstwo, Lublin.pl_PL
dc.referencesZdybicka Z., 1992, Religia i religioznawstwo, Lublin.pl_PL
dc.referencesZdybicka Z., 1993, Człowiek i religia. Zarys filozofii religii, Lublin.pl_PL
dc.referencesZdybicka Z., 1994, Religia a sens bycia człowiekiem, Lublin.pl_PL
dc.referencesZieleniewski L., 1935, Zagadnienie mniejszości narodowych w Konstytucji Rzeczypospolitej, „Sprawy Narodowościowe”, 9 (1–2).pl_PL
dc.referencesZieliński T.J., 1994, Kościół Chrześcijan Baptystów, Warszawa.pl_PL
dc.referencesZiętek D., 2008, Tożsamość i religia: Ormianie w krakowskiej i lwowskiej diasporze, Kraków.pl_PL
dc.referencesŻbikowski A., 2004, Żydzi, Wrocław.pl_PL
dc.referencesŻbikowski A., 2005, Żydzi. Historia, kultura i obyczaje polskich Żydów, Wrocław.pl_PL
dc.referencesŻebrowski R., 1993a, Dzieje Żydów w Polsce. Kalendarium, Warszawa.pl_PL
dc.referencesŻebrowski R., 1993b, Dzieje Żydów w Polsce. Wybór tekstów źródłowych 1918–1939, Warszawa.pl_PL
dc.referencesŻerelik R., 1999, Obrządek słowiański w Południowej Polsce, [w:] Leśniewski K., Leśniewska J. (red.), Prawosławie. Światło wiary i zdrój doświadczenia”, Lublin.pl_PL
dc.referencesŻydzi w Polsce. Dzieje i kultura. Leksykon, 2001, Tomaszewski J. i Żbikowski A. (red.), Warszawa.pl_PL
dc.referencesŻywoty Konstantyna i Metodego (obszerne), 1959, przeł. i przypisami opatrzył Lehr-Spławiński T., Poznań.pl_PL
dc.referencesChrystianizacja Polski południowej. Materiały sesji naukowej odbytej 29 czerwca 1993 r., 1994, Małecki J.M. (red.), Kraków.pl_PL
dc.referencesMiśkiewicz A., 1990, Tatarzy polscy 1918–1939. Życie społeczno-kulturalne i religijne, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGąsiorowski S., 2000, Karaimi w Kukizowie. Rekonesans badawczy, [w:] Pilarczyk K., Gąsiorowski S. (red.), Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich, t. 2: Materiały z konferencji, Kraków 24–26 XI 1998 r., Kraków.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7525-577-5
dc.disciplinehistoriapl_PL
dc.disciplinenauki o kulturze i religiipl_PL
dc.disciplinegeografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzennapl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe