Show simple item record

dc.contributor.authorGłosek, Marian
dc.contributor.editorGrabarczyk, Tadeusz
dc.contributor.editorPogońska-Pol, Magdalena
dc.date.accessioned2021-07-20T11:27:53Z
dc.date.available2021-07-20T11:27:53Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationGłosek M., Początki i rozwój studiów bronioznawczych w Łodzi, [w:] Oblicza wojny. Tom 2 – Armia kontra natura, Grabarczyk T., Pogońska-Pol M. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2020, s. 13-30, DOI: 10.18778/8220-057-7.02pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8220-057-7
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/38047
dc.description.abstractW artykule omówione zostały początki badań bronioznawczych w ośrodku łódzkim. Należy zaznaczyć, że Autor zajął się tylko czasami mu najbliższymi, czyli okresem średniowiecza i wczesnej nowożytności. Głównym tematem tych studiów, przeprowadzanych w zasadzie w trzech ośrodkach – Instytucie Archeologii Polskiej Akademii Nauk i w Instytutach Archeologii oraz Historii Uniwersytetu Łódzkiego, jest broń bojowa i ceremonialna, sygnatury, zdobnictwo, produkcja, zasoby w arsenałach, wymiana handlowa, użycie broni na polu walki i organizacja wojska. Badania ograniczają się głównie do zagadnień związanych z wojskowością polską, choć podjęto też z dużym powodzeniem studia nad uzbrojeniem z Europy Środkowej. W ośrodku łódzkim podjęto również badania nad wojskowością Zakonu Krzyżackiego i uzbrojeniem Nomadów. Zapoczątkował te badania Profesor Andrzej Nadolski, który stworzył „łódzką szkołę bronioznawczą” i stał się inspiratorem dociekań wielu historyków wojskowości.pl_PL
dc.description.abstractThe article discusses the beginnings of arms research in the Łódź center. It should be noted that the author only took up research on the most interesting period: the Middle Ages and early modernity. These studies were carried out in three centers – the Institute of Archeology of the Polish Academy of Sciences, the Institute of Archeology and the Institute of History of the University of Łódź. The main subject of these studies is combat and ceremonial weapons, weapon signatures, ornamentation, production, arsenal resources, trade, use of weapons on the battlefield and organization of the army. Research focused on the Polish military, but studies on armaments from Central Europe were also successfully undertaken. Research on the military of the Teutonic Order and the armament of the Nomads was also has been conducted in Łódź. This research was initiated by Professor Andrzej Nadolski, who created the “Łódź School of Arms” and became an inspiration for research for many military historians.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofGrabarczyk T., Pogońska-Pol M. (red.), Oblicza wojny. Tom 2 – Armia kontra natura, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2020
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectŁódźpl_PL
dc.subjectnaukapl_PL
dc.subjectwojskowośćpl_PL
dc.subjectbronioznawstwopl_PL
dc.subjectAndrzej Nadolskipl_PL
dc.subjectsciencepl_PL
dc.subjectmilitarypl_PL
dc.subjectweaponpl_PL
dc.titlePoczątki i rozwój studiów bronioznawczych w Łodzipl_PL
dc.title.alternativeThe beginnings and development of arms research in Łódźpl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by the Authors, Łódź 2020, © Copyright for this edition Uniwersytet Łódzki, Łódź 2020pl_PL
dc.page.number13-30pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny, Instytut Archeologii, Katedra Archeologii Historycznej i Bronioznawstwapl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8220-058-4
dc.references„Broń i Barwa” 1934–1939, t. 1–5.pl_PL
dc.references„Broń i Barwa. Biuletyn Sekcji Muzealnej Polskiego Towarzystwa Historycznego w Wielkiej Brytanii” 1948–1995.pl_PL
dc.references„Dawna Broń i Barwa” 1985.pl_PL
dc.referencesArma et Medium Aevum. Studia nad uzbrojeniem średniowiecznym, red. P. Kucypera, P. Pudło, G. Żabiński, Toruń 2009.pl_PL
dc.referencesArma et Ollae. Studia dedykowane Profesorowi Andrzejowi Nadolskiemu w 70. rocznicę urodzin i 45. rocznicę pracy naukowej. Sesja naukowa, Łódź 7–8 maja 1992, red. M. Głosek, M. Mielczarek, W. Świętosławski, K. Walenta, Łódź 1992.pl_PL
dc.referencesArma Virumque cano, Profesorowi Zdzisławowi Żygulskiemu Jun. w Osiemdziesięciolecie Urodzin, red. B. Leszczyńska-Cyganek, Kraków 2006.pl_PL
dc.referencesBiborski M., Miecze z okresu wpływów rzymskich na obszarze kultury przeworskiej, „Materiały Archeologiczne” 1978, t. 17, s. 53–165.pl_PL
dc.referencesBiborski M., Die Schwerter des 1. und. 2. Jahrhunderts n. Chr. aus dem Römischen Imperium und dem Barbaricum, „Specimina Nova” 1995, t. 9, cz. 1, s. 91–130.pl_PL
dc.referencesBiborski M., Stępiński J., Żabiński G., Szczerbiec (The Jagged Sword) – The Coronation Sword of the Kings of Poland, „Gladius” 2011, t. 31, s. 93–148.pl_PL
dc.referencesBochnak T., Uzbrojenie ludności kultury przeworskiej w młodszym okresie przedrzymskim, Rzeszów 2005.pl_PL
dc.referencesBoeheim W., Handbuch der Waffenkunde, Leipzig 1890.pl_PL
dc.referencesBołdyrew A., Piechota zaciężna w Polsce w pierwszej połowie XVI wieku, Warszawa 2011.pl_PL
dc.referencesBołdyrew A., Produkcja i koszty uzbrojenia w Polsce XVI wieku, Warszawa 2005.pl_PL
dc.referencesChęć A., Wykaz publikacji naukowych prof. dr. hab. Andrzeja Nowakowskiego, [w:] Studia do dziejów wojskowości, budownictwa, kultury, „Archaeologia Historica Polona” 2007, t. 17, s. 15–24.pl_PL
dc.referencesCum arma per aeva. Uzbrojenie indywidualne na przestrzeni dziejów, Toruń 2011.pl_PL
dc.referencesDemmin A., Guide des amateurs dʼarmes et armures anciennes, Paris 1869.pl_PL
dc.referencesDziewanowski W., Zarys dziejów uzbrojenia w Polsce, Warszawa 1935.pl_PL
dc.referencesElementy wschodnie i zachodnie w uzbrojeniu słowiańskim w Średniowieczu. Seminarium w Łodzi 28–29 listopada 1972, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” 1973, R. 21, nr 2, s. 271–334.pl_PL
dc.referencesGamber O., Glossarium Armorum. Arma Defensiva Tabulae, Graz 1972.pl_PL
dc.referencesGamber O., Die Waffenhistorische Tagung in Lodz, „Zeitschrift für Waffen- und Kostümkunde” [München–Berlin 1973], Jahrgang 1973.pl_PL
dc.referencesGembarzewski B., Żołnierz polski, ubiór, uzbrojenie i oporządzenie od wieku XI do roku 1960, t. 1–6, Warszawa 1960–1965.pl_PL
dc.referencesGinalski J., Ostrogi kabłąkowe kultury przeworskiej. Klasyfikacja typologiczna, „Przegląd Archeologiczny” 1991, t. 38, s. 53–58.pl_PL
dc.referencesGłosek M., Archeologiczne aspekty badań cmentarzy polskich oficerów zamordowanych przez NKWD na wschodzie, [w:] Słowiańszczyzna w Europie średniowiecznej, t. 2: Miasta i rzemiosła, red. Z. Kurnatowska, Wrocław 1996, s. 259–266.pl_PL
dc.referencesGłosek M., Heraldikai ábrákkal diszitett kardok magyar gyújteményekben, „Hadtörténelmi Közlemények” 1990, R. 103, z. 4, s. 86–96.pl_PL
dc.referencesGłosek M., Jeszcze raz o tzw. mieczu św. Piotra z archikatedry poznańskiej, „Ecclesia. Studia z Dziejów Wielkopolski” 2011, t. 6, s. 69–77.pl_PL
dc.referencesGłosek M., Miecze środkowoeuropejskie z X–XV w., Warszawa 1984.pl_PL
dc.referencesGłosek M., Późnośredniowieczna broń obuchowa w zbiorach polskich, Warszawa–Łódź 1996.pl_PL
dc.referencesGłosek M., Kajzer L., Miecz św. Piotra z Katedry Poznańskiej, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” 1974, R. 22, z. 2, s. 231–241.pl_PL
dc.referencesGłosek M., Kajzer L., The Sword found at Osieczna in Great Poland, „Gladius” 1974, t. 12, s. 33–42.pl_PL
dc.referencesGłosek M., Kajzer L., Zdobiony miecz średniowieczny znaleziony w Osiecznej, pow. Leszno, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” 1975, R. 23, nr 2, s. 279–288.pl_PL
dc.referencesGłosek M., Kajzer L., Zu den mittelalterlichen Schwertern der Benedictus-Gruppe, „Waffenund Kostümkunde” 1977, Bd. 19, z. 2, s. 117–128.pl_PL
dc.referencesGłosek M., Łuczak B., Bitwa pod Lubiszewem (17 IV 1577 r.) w świetle badań archeologicznych, „Studia i Materiały do Historii Wojskowości” 1982, t. 25, s. 81–92.pl_PL
dc.referencesGrabarczyk T., Jazda zaciężna Królestwa Polskiego w XV wieku, Łódź 2015.pl_PL
dc.referencesGrabarczyk T., Piechota zaciężna Królestwa Polskiego w XV wieku, Łódź 2000.pl_PL
dc.referencesGrabski A. F., Polska sztuka wojenna w okresie wczesnofeudalnym, Warszawa 1959.pl_PL
dc.referencesGrabski A. F., Nadolski A., Wojskowość polska w okresie wczesnofeudalnym do roku 1138, [w:] Zarys dziejów wojskowości polskiej do 1864 r., t. 1, do roku 1648, Warszawa 1965.pl_PL
dc.referencesHewitt J., Ancient Armour and Weapons in Europe, t. 1–3, Oxford–London 1855–1860.pl_PL
dc.referencesHilczerówna Z., Ostrogi polskie z X–XIII w., Poznań 1956.pl_PL
dc.referencesKaczanowski P., Importy broni rzymskiej na obszarze europejskiego Barbaricum, Kraków 1992.pl_PL
dc.referencesKaczanowski P., Klasyfikacja grotów broni drzewcowej kultury przeworskiej z okresu rzymskiego, Kraków 1995.pl_PL
dc.referencesKajzer L., Przeszłość z perspektywy źródeł materialnych i pisanych, „Archaeologica Historica Polona” 2005, t. 15, nr 1, s. 21–50.pl_PL
dc.referencesKajzer L., Studia nad świeckim budownictwem obronnym województwa łęczyckiego w XIII–XVII wieku, „Acta Universitatis Lodziensis”, Folia Archeologica 1, 1980.pl_PL
dc.referencesKajzer L., Uzbrojenie i ubiór rycerski w średniowiecznej Małopolsce w świetle źródeł ikonograficznych, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1976.pl_PL
dc.referencesKajzer L., Nadolski A., Fragmenty uzbrojenia z Novae, „Archeologia” 1975, t. 26, s. 152–154.pl_PL
dc.referencesKatyń w świetle badań terenowych 1994–1995, red. M. Głosek, Toruń 2003.pl_PL
dc.referencesKołodziejski S., Les éperons á molette du territoire de la Petite Pologne au Moyen Ăge, Memoires Archeologiques, Lublin 1985.pl_PL
dc.referencesKotowicz P. N., Early Mediewal Axes from the territory of Poland, Kraków 2018.pl_PL
dc.referencesKronika konfliktu Władysława króla polskiego z Krzyżakami w roku pańskim 1410, tłum. J. Danka, A. Nadolski, Olsztyn 1983.pl_PL
dc.referencesŁawrynowicz O., Bronioznawstwo archeologiczne na Uniwersytecie Łódzkim. Naukowy dorobek i kontynuacja, [w:] Dwadzieścia lat Instytutu Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego 1996–2015, Łódź 2015, s. 99–112.pl_PL
dc.referencesŁepkowski J., Broń sieczna w ogóle i w Polsce, uważana archeologicznie, Kraków 1857.pl_PL
dc.referencesMielczarek M., The army of the Bosporan Kingdom, Łódź 1999.pl_PL
dc.referencesMielczarek M., Cataphracti and clibanarii. Studies on the heavy armoured cavalary of the Ancient Word, Łódź 1993.pl_PL
dc.referencesNadolski A., Badania nad uzbrojeniem średniowiecznym prowadzone w łódzkim środowisku archeologicznym w latach 1945–1975, „Zeszyty Naukowe UŁ”, Nauki Humanistyczno-Społeczne. Seria I, z. 36, s. 65–71.pl_PL
dc.referencesNadolski A., Grunwald. Problemy wybrane, Olsztyn 1990.pl_PL
dc.referencesNadolski A., Polskie siły zbrojne w czasach Bolesława Chrobrego. Zarys strategii i taktyki, Łódź 1956.pl_PL
dc.referencesNadolski A., Głosek M., Archeologiczne aspekty akcji badawczej w Charkowie i w Miednoje 25 VII – 30 VIII 1991. Miednoje, [w:] Zbrodnia Katyńska. Droga do prawdy. Historia. Archeologia. Kryminalistyka. Polityka. Prawo, red. M. Tarczyński, Warszawa 1992, s. 256–263.pl_PL
dc.referencesNadolski A., Głosek M., Kajzer L., Broń średniowieczna z ziem polskich. Katalog, Łódź 1978.pl_PL
dc.referencesNadolski A., Teodorczyk J., Żygulski Z., Glossarium Armourum. Wydanie Polskie, Broń ochronna, Graz 1981.pl_PL
dc.referencesNon sensistis gladios. Studia ofiarowane Marianowi Głoskowi w 70. rocznicę urodzin, red. O. Ławrynowicz, J. Maik, P. A. Nowakowski, Łódź 2011.pl_PL
dc.referencesNowakowski A., Badania na pobojowisku z wojny trzynastoletniej pod wsią Świecino w powiecie puckim, „Pomorania Antiqua” 1968, t. 2, s. 315–319.pl_PL
dc.referencesPlemięta. Średniowieczny gródek w Ziemi Chełmińskiej, red. A. Nadolski, Warszawa–Poznań–Toruń 1985.pl_PL
dc.referencesSarnowska W., Miecze wczesnośredniowieczne w Polsce, „Światowid” 1955, t. 21, s. 276–323.pl_PL
dc.referencesSzymczak J., Pojedynki i harce, turnieje i gonitwy. Walki o życie, cześć, sławę i pieniądze w Polsce Piastów i Jagiellonów, Warszawa 2008.pl_PL
dc.referencesSzymczak J., Rycerz i jego konie, Bellerive-sur-Allier 2018.pl_PL
dc.referencesSzymczak J., Rycerz w hełmie, zbroi i z tarczą, Warszawa–Bellerive-sur-Allier 2016.pl_PL
dc.referencesSzymczak J., Rycerz z bronią zaczepną, Warszawa–Bellerive-sur-Allier 2017.pl_PL
dc.referencesŚwiętosławski W., Archeologiczne ślady najazdów tatarskich na Europę Środkową, Łódź 1997.pl_PL
dc.referencesŚwiętosławski W., Strzemiona średniowieczne z ziem Polski, Łódź 1990.pl_PL
dc.referencesŚwiętosławski W., Uzbrojenie koczowników Wielkiego Stepu w czasach ekspansji Mongołów. XII–XIV w., Łódź 1996.pl_PL
dc.referencesUzbrojenie w Polsce Średniowiecznej 1350–1450, red. A. Nadolski, Łódź 1990.pl_PL
dc.referencesUzbrojenie w Polsce Średniowiecznej 1450–1500, red. A. Nowakowski, Toruń 1998.pl_PL
dc.referencesViollet-le-Duc E., Dictionaire raisonné du Mobilier Français, t. 1–6, Paris 1874.pl_PL
dc.referencesŻabiński G., The Longsword Teachings of Master Lichtenauer, Toruń 2010.pl_PL
dc.referencesŻabiński G., Stępiński J., Biborski M., Technology od Sword Blades from the La Tène Period to the Early Modern Age. The case of what is now Poland, Oxford 2014.pl_PL
dc.referencesŻabiński G., Walczak B., Codex Wallerstein. A Medieval Fighting Book from the Fifteenth Century on the Longsword, Falchion, Dagger, and Wrestling, Colorado 2002.pl_PL
dc.referencesŻak J., Maćkowiak-Kotkowska L., Studia nad uzbrojeniem środkowoeuropejskim VI–X wieku, Poznań 1988.pl_PL
dc.referencesŻygulski Z., Broń w dawnej Polsce, Warszawa 1975.pl_PL
dc.contributor.authorEmailglosek.marian@wp.plpl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8220-057-7.02
dc.disciplinearcheologiapl_PL
dc.disciplinehistoriapl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe