Show simple item record

dc.contributor.authorBerent, Jarosław
dc.contributor.authorSmędra, Anna
dc.contributor.authorKubiak, Rafał
dc.date.accessioned2021-09-01T10:37:10Z
dc.date.available2021-09-01T10:37:10Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationSmędra A, Kubiak R, Berent J. The notion of grievous bodily harm and the legal obligation to notify law enforcement authorities. Anaesthesiology Intensive Therapy. 2020;52(5):418-424. doi:10.5114/ait.2020.101511.pl_PL
dc.identifier.issn1642-5758
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/38975
dc.description.abstractThe obligation of physicians and other health professionals under Art. 240 § 1 of the Criminal Code instructs them to notify the law enforcement authority responsible for prosecuting crimes (in particular the Police or public prosecutor’s office) when prohibited acts are committed, attempted, or prepared. The list of such acts is enumerative, indicating the numbers of the relevant articles and paragraphs. On 13th July 2017 Art. 156 of the Criminal Code extended the list, adding grievous bodily harm as a prohibited act. Accordingly, this act introduced the legal obligation of denunciation, which outweighs medical privacy in such situations. As it can be difficult for a clinician to identify which injuries meet the criteria of grievous bodily harm, the authors of the paper have described in detail all of its forms with specific examples, since failure to comply with that obligation is punishable by up to three years of deprivation of liberty.pl_PL
dc.description.abstractNa lekarzach i innych pracownikach medycznych spoczywa obowiązek prawny wynikający z art. 240 § 1 Kodeksu karnego (k.k.), który nakazuje im zawiadomić organ powołany do ścigania przestępstw (tj. Policję lub prokuraturę) o dokonanym czynie zabronionym, jak również o jego karalnym przygotowywaniu lub usiłowaniu. Wykaz czynów podlegających takiej denuncjacji został podany enumeratywnie, ze wskazaniem numerów artykułów i paragrafów. Wyliczenie to zostało rozbudowane w wyniku nowelizacji k.k. dokonanej 13 lipca 2017 r. W jej wyniku do tego katalogu dodano art. 156 k.k., w którym spenalizowany jest ciężki uszczerbek na zdrowiu. Tym samym czyn ten został objęty prawnym obowiązkiem denuncjacji, który jest w takiej sytuacji ważniejszy niż tajemnica medyczna. Z uwagi na to, że dla lekarza klinicysty rozpoznanie, jakie obrażenia spełniają znamiona ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, może być trudne, autorzy niniejszej pracy szczegółowo omówili wszystkie jego postaci z podaniem konkretnych przykładów, biorąc pod uwagę, że niewykonanie tej powinności jest zagrożone karą pobawienia wolności do lat 3.pl_PL
dc.language.isoenpl_PL
dc.publisherTermedia Publishing Housepl_PL
dc.relation.ispartofseriesAnaesthesiology Intensive Therapy / Anestezjologia Intensywna Terapia;52 nr 5
dc.rightsUznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/*
dc.subjectgrievous bodily harmpl_PL
dc.subjectdenunciatepl_PL
dc.subjectmedical privacypl_PL
dc.subjectciężki uszczerbek na zdrowiu,pl_PL
dc.subjectdenuncjacjapl_PL
dc.subjecttajemnica medycznapl_PL
dc.titleThe notion of grievous bodily harm and the legal obligation to notify law enforcement authoritiespl_PL
dc.title.alternativePojęcie „ciężkiego uszczerbku na zdrowiu” a obowiązek prawny zawiadomienia organów ściganiapl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number418-424pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationKatedra i Zakład Medycyny Sądowej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Polskapl_PL
dc.contributor.authorAffiliationKatedra i Zakład Medycyny Sądowej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Polskapl_PL
dc.contributor.authorAffiliationKatedra Prawa Karnego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Łódzki, Polskapl_PL
dc.identifier.eissn1731-2531
dc.referencesUstawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Dz. U. z 2020 r. poz. 514, z późn. zm.pl_PL
dc.references. Kubiak R. Tajemnica medyczna. C.H. Beck, Warszawa 2015; 113-137pl_PL
dc.referencesWyrok z dnia 23 grudnia 1971 r., sygn. akt: IV KR 194/71, OSNKW 1972/6/98.pl_PL
dc.referencesPopielski B, Walczyński J. Ocena sądowo-lekarska uszkodzeń ciała i rozstrojów zdrowia w postępowaniu karnym. In: Medycyna sądowa. Popielski B, Kobiela J (eds.). PZWL, Warszawa 1972; 185-207.pl_PL
dc.referencesBerent J, Śliwka K. Ewolucja pojęcia „naruszenia nietykalności cielesnej” w kolejnych kodeksach karnych. Arch Med Sadowej Kryminol 1997; 47: 209-216.pl_PL
dc.referencesBerent J, Śliwka K. Ewolucja pojęcia „choroby zagrażającej życiu” w kolejnych kodeksach karnych. Arch Med Sadowej Kryminol 1997; 47: 283-292pl_PL
dc.referencesInternational Classification of Diseases 11th Revision. Available at: https://icd.who.int/en/ (Access: 21.05.2020).pl_PL
dc.referencesKryteria diagnostyczne zaburzeń psychicznych DSM-5®. Wydanie polskie. Gałecki P et al. (eds.). Wydawnictwo EDRA Urban & Partner, Wrocław 2018pl_PL
dc.references. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców (Dz. U. poz. 1659).pl_PL
dc.referencesCora S. Z problematyki zawiadomienia o przestępstwie. Gdańskie Studia Prawnicze 2003; 11: 273.pl_PL
dc.referencesKunicka-Michalska B. Przestępstwa przeciwko wymiarowi sprawiedliwości. W: Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz, t. 2. Wąsek A (red.). Warszawa 2004; 214.pl_PL
dc.referencesAugustynowicz A, Wrześniewska-Wal I. Zawiadomienie przez lekarza o popełnieniu przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności a obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej. PiM 2013; 3-4: 112.pl_PL
dc.referencesZgoliński I. Przestępstwa przeciwko wymiarowi sprawiedliwości. W: Kodeks karny. Komentarz. Konarska-Wrzosek V (red.). Warszawa 2016; 1062.pl_PL
dc.references. Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Dz. U. z 2020 r. poz. 849.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich. Dz. U. z 2019 r. poz. 965, z późn. zm.pl_PL
dc.references. Dubisz S. Wielki słownik języka polskiego. PWN, Warszawa 2018; 1253pl_PL
dc.references. Wróbel W, Wojtaszczyk A, Zontek W. Niedoniesienie o poważnym czynie karalnym. W: System prawa karnego, t. 8. Przestępstwa przeciwko państwu i dobrom zbiorowym. Gardocki L (red.). Warszawa 2013; 653.pl_PL
dc.referencesWyrok z dnia 12 października 2006 r., IV KK 247/06, OSNwSK 2006/1/1961.pl_PL
dc.referencesBerent J. Obszar działania medycyny sądowej. In: Medycyna sądowa. Tom. 1. Teresiński G (ed.). PZWL, Warszawa 2019; 3-8.pl_PL
dc.referencesBerent J. Biegły lekarz w postępowaniu karnym. In: Proces karny sensu largo. Rzeczywistośći wyzwania. Olszewski R et al. (eds.). Wydawnictwo Wolters-Kluwer/Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Warszawa/Łódź 2019; 125-131.pl_PL
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.5114/ait.2020.101511
dc.disciplinenauki medycznepl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe