Show simple item record

dc.contributor.authorHajn, Zbigniew
dc.contributor.authorSkupień, Dagmara
dc.date.accessioned2021-10-27T12:01:35Z
dc.date.available2021-10-27T12:01:35Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.citationHajn Z., Skupień D., Ochrana oznamovatelů na pracovišti v zemích Visegrádské skupiny, Francii a Slovinsku – navrhované zmĕny, WUŁ–Agent PR, Łódź–Kraków 2021, https://doi.org/10.18778/8220-647-0pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8220-647-0
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/39618
dc.description.abstractTato monografie představuje výsledky výzkumu provedeného mezinárodním týmem právních expertů v rámci Visegrádského grantu (č. 21930021) na ochranu oznamovatelů na pracovišti v zemích Visegrádské skupiny, Francii a Slovinsku (WhistlePro), financovaného Mezinárodním visegrádským fondem. Hlavním cílem projektu bylo prozkoumat právní úpravu ochrany oznamovatelů ve společnostech a dalších soukromých a veřejných institucích v zemích, jichž se studie týkala, a následně upozornit na problémy a navrhnout právní řešení související s transpozicí směrnice Evropské unie 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob oznamujících porušení práva Unie do vnitrostátních právních předpisů. Publikace obsahuje mimo jiné rozbor okruhu případů, které mohou být předmětem whistleblowingu, osob, které mohou být považovány za oznamovatele a požívat ochrany whistleblowingu, a dalších subjektů chráněných z titulu jejich spojení s oznamovatelem, interních a externích postupů a kanálů pro oznamování, právních prostředků podpory oznamovatelů v jejich činnosti a jejich ochrany před odvetnými opatřeními za sdělování informací, zajištění důvěrnosti této činnosti, právní odpovědnosti za odvetu a porušení povinností vůči oznamovatelům. Tento výzkum koordinovala Právnická a správní fakulta Lodžské university ve spolupráci s Univerzitou Karlovou v Praze, Univerzitou Gáspára Károliho reformované církve v Maďarsku, Univerzitou v Mariboru, Univerzitou v Tours a Trnavskou univerzitou v Trnavě a za účasti zástupců dalších výzkumných pracovišť, veřejných institucí, sociálních partnerů, organizací občanské společnosti, podniků a právníků z praxe. Úplný obraz výzkumu v rámci projektu čtenáři najdou v knize „Towards a Better Protection of Workplace Whistleblowers in the Visegrad Countries, France and Slovenia“, kterou vydalo nakladatelství Lodžské univerzity.pl_PL
dc.description.sponsorshipPublikace financovaná Mezinárodním visegrádským fondem v rámci Visegrádského grantu (č. 21930021) o ochraně oznamovatelů na pracovišti v zemích Visegrádské skupiny, Francii a Slovinsku (WhistlePro)pl_PL
dc.language.isootherpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.titleOchrana oznamovatelů na pracovišti v zemích Visegrádské skupiny, Francii a Slovinsku – navrhované zmĕnypl_PL
dc.typeBookpl_PL
dc.page.number51pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Europejskiego, Międzynarodowego i Zbiorowego Prawa Pracypl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Europejskiego, Międzynarodowego i Zbiorowego Prawa Pracypl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8220-648-7
dc.referencesAbazi V., Guide. Internal Whistleblowing Channels and the Role of Trade Unions, Eurocadres, 2021, https://www.eurocadres.eu/publications/guide-internal-whistleblowing-channels-and-the-role-of-trade-unions/, přístup ze dne 30. června 2021.pl_PL
dc.referencesAbazi V. Trade secrets and whistleblower protection in the European Union, European Papers, 1(3), 2016, https://www.europeanpapers.eu/fr/europeanforum/trade-secrets-and-whistleblower-protection-in-the-eu, přístup ze dne 30. června 2021.pl_PL
dc.referencesAbazi V., The European Union Whistleblower Directive: A ‘Game Changer’ for Whistleblowing Protection? Industrial Law Journal, Volume 49, Issue 4, December 2020.pl_PL
dc.referencesAdam P., À propos de la protection générale des lanceurs d’alerte dans l’entreprise privée (Commentaire de la loi dite « Sapin II » du 9 décembre 2016), Revue de jurisprudence sociale, 5/2017.pl_PL
dc.referencesBaran B., Środki ochrony sygnalistów na podstawie dyrektywy 2019/1937 (tzw. dyrektywy o ochronie sygnalistów) [Prostředky ochrany oznamovatelů na základě směrnice 2019/1937 (tzv. směrnice o ochraně oznamovatelů)] in B. Baran, M. Ożóg, Ochrona sygnalistów. Regulacje dotyczące osób zgłaszających nieprawidłowości [Ochrana oznamovatelů, Regulace týkající se osob oznamujících nesrovnalosti], Varšava 2021.pl_PL
dc.referencesBargain G., Shortcomings in the Workplace Whistleblower Protection in France: What to Expect From the Transposition of Directive 2019/1937? in D. Skupień, Towards a Better Protection of Workplace Whistleblowers in the Visegrad Countries, France and Slovenia, Lodž 2021.pl_PL
dc.referencesBielak-Jomaa E., Challenges in the Field of Whistleblower Personal Data Protection in Polish Law Compared to European Solutions in D. Skupień, Towards a Better Protection of Workplace Whistleblowers in the Visegrad Countries, France and Slovenia, Lodž 2021.pl_PL
dc.referencesBolesta Ł., In Search of a Model for the Legal Protection of a Whistleblower in the Workplace in Poland, Berlin 2020.pl_PL
dc.referencesDebrecéniová J., Antidiskriminačný zákon. Komentár. Občan a demokracia, Bratislava 2008.pl_PL
dc.referencesEuropean Network of National Human Rights Institutions, State of the Rule of Law in the European Union, Reports of National Human Rights Institutions, 2021, https://ennhri.org/ news-and-blog/ennhri-publishes-its-second-annual-report-on-the-state-of-the-rule-of-law-in-europe/, přístup ze dne 30. června 2021.pl_PL
dc.referencesFocus Marketing and Social Research, Záverečná správa z kvantitatívneho prieskumu pre Transparency International Slovensko, přístup ze dne 30. června 2021.pl_PL
dc.referencesGórski M., Interactions between the Interpretation of Article 10 ECHR and the EU Directive on the Protection of Whistleblowers in D. Skupień, Towards a Better Protection of Workplace Whistleblowers in the Visegrad Countries, France and Slovenia, Lodž 2021.pl_PL
dc.referencesHajn Z., Protection of Whistleblowers in the Workplace. Who is Protected and Who is Responsible under the Provisions of the EU Directive 2019/1937? in D. Skupień, Towards a Better Protection of Workplace Whistleblowers in the Visegrad Countries, France and Slovenia, Lodž 2021.pl_PL
dc.referencesŁaga M., Unormowania dotyczące sygnalizacji – wzmacnianie demokracji w miejscu pracy [Stanovení norem pro oznamování – posílení demokracie na pracovišti], in Z. Hajn, M. Kurzynoga, Demokracja w zakładzie pracy. Zagadnienia prawne [Demokracie v podniku. Právní otázky], Varšava 2017.pl_PL
dc.referencesKłosowski P., Status osób ujawniających nieprawidłowości w Republice Słowackiej z perspektywy przepisów nowej ustawy z 1.03.2019 r. [Postavení osob oznamujících nesrovnalosti v Slovenské republice z pohledu ustanovení nového zákona z 01.03.2019] in B. Baran, M. Ożóg, Ochrona sygnalistów. Regulacje dotyczące osób zgłaszających nieprawidłowości, [Ochrana ozbnamovatelů. Regulace týkající se osob oznamujících nesrovnalosti], Varšava 2021.pl_PL
dc.referencesKrižan V., Antidiscrimination law (equality of treatment): introduction in V. Križan et al., Implementation and enforcement of EU labour law in the Visegrad countries, Palacký University, Olomouc 2014.pl_PL
dc.referencesMičudová T., Zákon o oznamovaní protispoločenskej činnosti. Komentár, Bratislava 2016.pl_PL
dc.referencesMičudová T., Zákon o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Komentár, Bratislava 2019.pl_PL
dc.referencesMorávek J. in Pichrt J. a kol., Zákon o státní službě, Komentář, I vydání, Praha 2015.pl_PL
dc.referencesPichrt J., Morávek J., Whistleblowing: National Report for the Czech Republic in G. Thüsing, G. Forst, Whistleblowing – A Comparative Study, Cham 2016.pl_PL
dc.referencesOživeni, Whistleblowing, červen 2020, https://www.oziveni.cz/wp-content/uploads/2021/01/v4-Whistleblowing_EN.pdf, přístup ze dne 30. června 2021.pl_PL
dc.referencesPichrt J., Morávek J., Protection of Whistleblowers under Czech Law within the Context of the Directive on the Protection of Persons Who Report Breaches of Union Law (2019/1937) in D. Skupień, Towards a Better Protection of Workplace Whistleblowers in the Visegrad Countries, France and Slovenia, Lodž 2021.pl_PL
dc.referencesPrechal S., Directives in EC Law, Oxford 2005.pl_PL
dc.referencesSachs T., La loi sur le devoir de vigilance des sociétés-mères et sociétés donneuses d’ordre : les ingrédients d’une corégulation, Revue de droit du travail 2017.pl_PL
dc.referencesSenčur-Peček D., Protection of Persons Reporting Corruption and Other Whistleblowers in the Republic of Slovenia in G. Thüsing, G. Forst, Whistleblowing – A Comparative Study, Cham 2016.pl_PL
dc.referencesSenčur Peček D., How to Improve the Protection of Employees-Whistleblowers in Slovenia by Implementing the EU Whistleblower Protection Directive in D. Skupień, Towards a Better Protection of Workplace Whistleblowers in the Visegrad Countries, France and Slovenia, Lodž 2021.pl_PL
dc.referencesSkupień D., Whistleblowing in Poland According to Legislation and Case Law in G. Thüsing, G. Forst, Whistleblowing – A Comparative Study, G. Thüsing, G. Forst, Cham 2016.pl_PL
dc.referencesSkupień D., The legal protection of whistleblowers in Poland in B. Lewaszkiewicz-Petrykowska, Rapports polonais, XIX Congrès international de droit comparé, Vienne, 20–26 VII 2014, Lodž 2014.pl_PL
dc.referencesSzewczyk H., Whistleblowing. Zgłaszanie nieprawidłowości w stosunkach zatrudnienia [Hlášení nesrovnalostí v pracovnách poměrech], Varšava 2020.pl_PL
dc.referencesTerracol M., A Best Practice Guide for Whistleblowing Legislation, Transparency International, 2018, https://www.transparency.org/en/publications/best-practiceguide- for-whistleblowing-legislation, přístup ze dne 30. června 2021.pl_PL
dc.referencesTransparency International, Building on the EU Directive for Whistleblowing Protection. Analysis and Recommendations, Position Paper 1/2019, https://www. transparency.org/en/publications/building-on-the-eu-directive-for-whistleblower-protection#, přístup ze dne 30. června 2021.pl_PL
dc.referencesVandekerckhove W., (2021), Is It Freedom? The Coming About of the EU Directive on Whistleblower Protection, Journal of Business Ethics, https://doi.org/10.1007/s10551-021-04771-x , přístup ze dne 30. června 2021.pl_PL
dc.referencesVarga P., Zoričáková V., Slovak Whistleblowing Law after Revision – a Step Forward? in D. Skupień, Towards a Better Protection of Workplace Whistleblowers in the Visegrad Countries, France and Slovenia, Lodž 2021.pl_PL
dc.referencesWygoda K., Wasiak D., Poufność informacji o sygnaliście jako ultima ratio systemu compliance [Důvěrnost informací o oznamovateli jako ultima ratio systému compliance] in B. Baran B., M. Ożóg, Ochrona sygnalistów. Regulacje dotyczące osób zgłaszających nieprawidłowości, [Ochrana oznamovatelů. Regulace týkající se osob oznamujících nesrovnalosti], Varšava 2021.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8220-647-0


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe