Show simple item record

dc.contributor.authorWarkoczewska, Adrianna
dc.date.accessioned2021-11-10T06:54:16Z
dc.date.available2021-11-10T06:54:16Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/39749
dc.description.abstractPrzedmiotem badań mojej dysertacji było opracowanie nowych, nieopisanych dotychczas procedur oraz metod analitycznych do równoczesnego oznaczania (i) całkowitej zawartości LA i formy LA związanej z białkami słabymi wiązaniami wodorowymi (ProtS-LA) w osoczu, (ii) całkowitej zawartości LA i LLys w moczu oraz (iii) całkowitej zawartości LA i LLys w homogenatach tkanek zwierzęcych. Prowadzone prace nad opracowaniem zasad postępowania analityczego dotyczyły optymalizacji etapów przygotowania próbki, rozdzielania chromatograficznego i oznaczania. Następnie każda z wyżej wymienionych procedur analitycznych została poddana procesowi walidacji, którego celem było określenie zakresu jej przydatności oraz ocena jej wiarygodności. W badaniach wykorzystano technikę wysokosprawnej chromatografii cieczowej w połączeniu z detektorem z matrycą diodową (HPLC-DAD). Wszystkie zoptymalizowane i zwalidowane procedury analityczne z powodzeniem zostały zastosowane do terapeutycznego monitorowania ilości LLys i/lub LA w moczu i osoczu potencjalnie zdrowych osób, przyjmujących LA w postaci komercyjnie dostępnego farmaceutyku, jak również do monitorowania stężenia LLys i LA w próbkach mięsa różnego pochodzenia. Wyniki badań niniejszej pracy wykazały, że opracowane metody pozwalają na równoczesne oznaczanie LLys i/lub LA na niskich poziomach stężeń, co może być niezwykle przydatne zarówno w badaniach farmakokinetycznych, jak i biochemicznych czy biomedycznych. Ponadto, w pracy zbadano właściwości antyoksydacyjne LLys z wykorzystaniem wodno-alkoholowych roztworów standardów LA, LLys, kwasu dihydroliponowego (DHLA) i dihydroliponylolizyny (DHLLys) oraz modelowego rodnika 2,2-difenylo-1-pikrylohydrazylu (DPPH). Stwierdzono, że LA i LLys nie charakteryzują się zdolnością wygaszania rodnika DPPH, podczas gdy zedukowana forma LLys czyli DHLLys wykazuje aktywność przeciwrodnikową. Przedmiotem realizowanej rozprawy doktorskiej były także dwie prace przeglądowe, poświęcone zagadnieniom homogenizacji próbek biologicznych i derywatyzacji chemicznej.pl_PL
dc.description.sponsorshipCzęść badań została sfinansowana ze środków Narodowego Centrum Nauki w ramach grantu PRELUDIUM 12 (2016/23/N/NZ9/00071).pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.subjectkwas liponowypl_PL
dc.subjectliponylolizynapl_PL
dc.subjectwłaściwości antyoksydacyjnepl_PL
dc.subjectwysokosprawna chromatografia cieczowapl_PL
dc.subjectantyoksydantpl_PL
dc.titleBadanie liponylolizyny i kwasu liponowego w kontekście ich właściwości antyoksydacyjnychpl_PL
dc.title.alternativeExamination of lipoyllysine and lipoic acid in the context of their antioxidant propertiespl_PL
dc.typePhD/Doctoral Dissertationpl_PL
dc.page.number148pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Chemii, Katedra Chemii Środowiskapl_PL
dc.contributor.authorEmailadka367@interia.eupl_PL
dc.dissertation.directorChwatko, Grażyna
dc.dissertation.reviewerKarpińska, Joanna
dc.dissertation.reviewerGadzała-Kopciuch, Renata
dc.date.defence2021-11-16
dc.disciplinenauki chemicznepl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record