Show simple item record

dc.contributor.authorKasiński, Michał
dc.contributor.editorJaworska-Dębska, Barbara
dc.contributor.editorOlejniczak-Szałowska, Ewa
dc.contributor.editorBudzisz, Rafał
dc.date.accessioned2021-11-24T18:18:49Z
dc.date.available2021-11-24T18:18:49Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationKasiński M., Oblicza centralizmu demokratycznego – próba interpretacji procesu historycznego, [w:] Decentralizacja i centralizacja administracji publicznej. Współczesny wymiar w teorii i praktyce, Jaworska-Dębska B., Olejniczak-Szałowska E., Budzisz R. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Wolters Kluwer Polska, Łódź 2019, s. 21-63, https://doi.org/10.18778/8142-301-4.02pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8142-301-4
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/39871
dc.descriptionCentralizm demokratyczny był jednym z najważniejszych dogmatów ustroju Związku Sowieckiego i większości innych państw komunistycznych (poza Jugosławią). Autor poddaje pod rozwagę tezę, że ewolucja w kierunku centralizmu demokratycznego w określonych warunkach nastąpić może także w państwie postkomunistycznym, którego ustrój konstytucyjny opierał się dotychczas na zasadach liberalizmu politycznego, to znaczy w demokratycznym państwie prawnym. Co więcej, ewolucja w opisanym kierunku rzeczywiście ma miejsce w jednym z takich państw – Rzeczypospolitej Polskiej.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Wolters Kluwer Polskapl_PL
dc.relation.ispartofJaworska-Dębska B., Olejniczak-Szałowska E., Budzisz R. (red.), Decentralizacja i centralizacja administracji publicznej. Współczesny wymiar w teorii i praktyce, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Wolters Kluwer Polska, Łódź 2019;
dc.relation.ispartofseriesMonografie - Wolters Kluwer Polska;ISSN 1897-4392
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectcentralizm demokratycznypl_PL
dc.subjectPolska Ludowapl_PL
dc.subjectpostkomunizmpl_PL
dc.subjectustrój liberalnypl_PL
dc.titleOblicza centralizmu demokratycznego – próba interpretacji procesu historycznegopl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holder© Copyright for this edition by Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2019; © Copyright for this edition by Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2019;pl_PL
dc.page.number21-63pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Katedra Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji, Zakład Prawa Samorządu Terytorialnegopl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8142-302-1
dc.contributor.authorBiographicalnoteMichał Kasiński – doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny UŁpl_PL
dc.referencesBacker R., Specyfika instytucjonalizacji politycznej w autokracji [w:] Idee-instytucje-demokracja, red. L. Rubisz, Toruń 2006pl_PL
dc.referencesBierut B., O Konstytucji PRL, Warszawa 1952pl_PL
dc.referencesErazmus E., Centralizm demokratyczny w socjalistycznym systemie politycznym. Zarys problematyki, Warszawa 1986pl_PL
dc.referencesGeremek B., The transformation of Central Europe [w:] Democracy after Communism, red. L. Diamond, M.F. Plattner, Baltimore–London 2002pl_PL
dc.referencesGroszyk H., Geneza i istota centralizmu demokratycznego, Annales UMCS 1957/4pl_PL
dc.referencesInstytucje prawa administracyjnego europejskich państw socjalistycznych, red. J. Starościak, Wrocław 1973pl_PL
dc.referencesJaroszyński M., Zimmermann M., Brzeziński W., Prawo administracyjne. Część ogólna, Warszawa 1956pl_PL
dc.referencesKasiński M., Ekspansja represyjnej funkcji administracji publicznej jako zagrożenie demokratycznego państwa prawnego, „Roczniki Nauk Prawnych” 2011/XXI/1pl_PL
dc.referencesKasiński M., Monizm i pluralizm władzy lokalnej. Studium prawno-polityczne, Łódź 2009pl_PL
dc.referencesKasiński M., Rozrost funkcji policyjnych administracji publicznej współczesnego państwa [w:] Sprawność a legalność działania administracji publicznej w sferze ochrony porządku i bezpieczeństwa publicznego, red. P. Stanisz, M. Czuryk, K. Ostaszewski, J. Święcki, Lublin 2015pl_PL
dc.referencesKieżun W., Patologia transformacji, Warszawa 2013pl_PL
dc.referencesKowalski J., Międzyformacyjne cechy demokracji politycznej, SP 1981/1–2pl_PL
dc.referencesKumaniecki K., Centralizm i decentralizacja [w:] Ankieta o Konstytucji, wyd. W.L. Jaworski, Kraków 1924pl_PL
dc.referencesKulesza M., Władza lokalna w systemie reformy gospodarczej, PiP 1983/3pl_PL
dc.referencesKuroń J., Żakowski J., Siedmiolatka, czyli kto ukradł Polskę?, Wrocław 1997pl_PL
dc.referencesLeoński Z., Podstawowe zasady ustroju administracji [w:] System Prawa Administracyjnego, red. J. Starościak, t. 1, Ossolineum 1977pl_PL
dc.referencesLenin W.I., Dzieła: tom XXVII, Warszawa 1955pl_PL
dc.referencesŁopatka A., Kierownicza rola partii komunistycznej w stosunku do państwa socjalistycznego, Poznań 1963pl_PL
dc.referencesŁopatka A., Pozycja administracji państwowej w systemie organizacji społeczeństwa socjalistycznego w Polsce [w:] Instytucje prawa administracyjnego europejskich państw socjalistycznych, red. J. Starościak, Wrocław 1973pl_PL
dc.referencesMażewski L., Posttotalitarny autorytaryzm PRL 1956–1990. Analiza ustrojowopolityczna, Warszawa–Biała Podlaska 2010pl_PL
dc.referencesModzelewski K., Werblan A., Polska Ludowa. Rozmawia R. Walenciak, Warszawa 2017pl_PL
dc.referencesOkrągły Stół. Dokumenty i materiały, red. W. Borodziej, A. Garlicki, t. 4, Warszawa 2004pl_PL
dc.referencesRakowski M.F., Jak to się stało?, Warszawa 1991pl_PL
dc.referencesSkrzydło W., Partia w systemie demokracji socjalistycznej [w:] Istota i rozwój form demokracji socjalistycznej, Warszawa 1976pl_PL
dc.referencesPrawo konstytucyjne, red. W. Skrzydło, Lublin 1996pl_PL
dc.referencesStaniszkis J., Ontologia socjalizmu, Warszawa 1989pl_PL
dc.referencesStaniszkis J., Postkomunizm: próba opisu, Gdańsk 2005pl_PL
dc.referencesStraszun B.A., Konstitucija RSFSR 1918 i wybory w organy sowietskoj własti, „Sowietskoje Gosudarstwo i Prawo” 1988/10pl_PL
dc.referencesSzymczak T., Ustrój europejskich państw socjalistycznych, Warszawa 1983pl_PL
dc.referencesŚliwiński M., Analiza porównawcza systemów politycznych, t. 1, Drogi do współczesności. Studium Europy Wschodniej, Warszawa 2005pl_PL
dc.referencesPolska 1980–1990. Wartości a przemiany ładu gospodarczego i politycznego, red. J. Wiatr, Warszawa 1990pl_PL
dc.referencesWiatr J.J., Raciborski J., Wybory w PRL: doświadczenia i wnioski, Warszawa 1987pl_PL
dc.referencesZimmermann M., Centralizm demokratyczny w systemie rad narodowych, Poznań 1956pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8142-301-4.02
dc.disciplinehistoriapl_PL
dc.disciplinenauki o polityce i administracjipl_PL
dc.disciplinenauki prawnepl_PL
dc.disciplinenauki socjologicznepl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe