Show simple item record

dc.contributor.authorJóźwiak, Justyna
dc.contributor.editorJaworska-Dębska, Barbara
dc.contributor.editorOlejniczak-Szałowska, Ewa
dc.contributor.editorBudzisz, Rafał
dc.date.accessioned2021-11-25T14:20:28Z
dc.date.available2021-11-25T14:20:28Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationJóźwiak J., Decentralizacja zadań w sferze rozwiązywania problemów społecznych, [w:] Decentralizacja i centralizacja administracji publicznej. Współczesny wymiar w teorii i praktyce, Jaworska-Dębska B., Olejniczak-Szałowska E., Budzisz R. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Wolters Kluwer Polska, Łódź 2019, s. 327-344, https://doi.org/10.18778/8142-301-4.18pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8142-301-4
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/39883
dc.descriptionPrzedmiotem rozważań w niniejszym artykule są zadania jednostek samorządu terytorialnego w dziedzinie przeciwdziałania alkoholizmowi. Problematyka nadużywania alkoholu oraz stosowania przemocy w rodzinie należy do jednych z najważniejszych zagadnień we współczesnej Polsce. Samorządy województw, powiatów oraz gmin zobligowane zostały przez ustawodawcę do podejmowania działań, przygotowywania projektów oraz tworzenia organów wyspecjalizowanych w tym zakresie.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Wolters Kluwer Polskapl_PL
dc.relation.ispartofJaworska-Dębska B., Olejniczak-Szałowska E., Budzisz R. (red.), Decentralizacja i centralizacja administracji publicznej. Współczesny wymiar w teorii i praktyce, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Wolters Kluwer Polska, Łódź 2019;
dc.relation.ispartofseriesMonografie - Wolters Kluwer Polska;ISSN 1897-4392
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectdecentralizacjapl_PL
dc.subjectzadania samorządówpl_PL
dc.subjectalkoholizmpl_PL
dc.subjectprzemoc w rodziniepl_PL
dc.titleDecentralizacja zadań w sferze rozwiązywania problemów społecznychpl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holder© Copyright for this edition by Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2019; © Copyright for this edition by Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2019;pl_PL
dc.page.number327-344pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzkipl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8142-302-1
dc.referencesBąkowski T., Administracyjnoprawna sytuacja jednostki w świetle zasady pomocniczości, Warszawa 2007pl_PL
dc.referencesBielecki L., Administracyjnoprawna regulacja zagadnień dotyczących uzależnień, obrotu napojami alkoholowymi, środkami odurzającymi i psychotropowymi [w:] Materialne prawo administracyjne, cz. 2, red. J. Stelmasiak, P. Ruczkowski, Kielce 2010pl_PL
dc.referencesBieś-Srokosz P., Programy przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomani i przemocy w rodzinie, „Zeszyty Naukowe Instytutu Administracji AJD w Częstochowie Gubernaculum et Administratio” 2013/2pl_PL
dc.referencesFleszer D., Zakaz sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych na gruncie orzecznictwa sądowoadministracyjnego, ST 2015/6pl_PL
dc.referencesGawroński B., Programy przeciwdziałania przemocy w rodzinie, „Wspólnota” 2010/37 Izdebski H., Kulesza M., Administracja publiczna. Zagadnienia ogólne, Warszawa 2004pl_PL
dc.referencesJańczuk L., Samodzielność jednostek samorządu terytorialnego jako podmiotów administracji publicznej w Polsce, Lublin 2013pl_PL
dc.referencesJaworska-Dębska B., O zasadzie ograniczania dostępności do alkoholu w ustawodawstwie polskim, „AUL Flora Iuridica” 1992/52pl_PL
dc.referencesJaworska-Dębska B., Prawna regulacja uzależnienia od alkoholu, obrotu napojami alkoholowymi i problemów związanych z alkoholem [w:] Prawo administracyjne materialne, red. Z. Duniewska, B. Jaworska-Dębska, M. Stahl, Warszawa 2014pl_PL
dc.referencesJaworska-Dębska B., Samorząd terytorialny i terenowa administracja rządowa w walce z alkoholizmem, ST 1991/4pl_PL
dc.referencesJaworska-Dębska B., Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, Warszawa 1994pl_PL
dc.referencesKiełtyka A., Ważny A., Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Komentarz, Warszawa 2012pl_PL
dc.referencesLebow D., Maciejko W., Gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych, Warszawa 2011pl_PL
dc.referencesSkrzydło-Niżnik I., Zalas G., Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Komentarz, Kraków 2002pl_PL
dc.referencesSpurek S., Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Komentarz, Warszawa 2012pl_PL
dc.referencesStarościak J., Decentralizacja administracji publicznej, Warszawa 1960pl_PL
dc.referencesSzałowski R., Zadania i kompetencje zespołów interdyscyplinarnych oraz grup roboczych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, „Zeszyty Naukowe Instytutu Administracji AJD z Częstochowie Gubernaculum et Administratio” 2013/2(8)pl_PL
dc.referencesWiktorowska A., Prawne determinanty samodzielności gminy. Zagadnienia administracyjnoprawne, Warszawa 2002pl_PL
dc.referencesWlaźlak K., Programy jednostek samorządu terytorialnego w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, ST 2011/9pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8142-301-4.18
dc.disciplinenauki o polityce i administracjipl_PL
dc.disciplinenauki socjologicznepl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe