Show simple item record

dc.contributor.authorPawłowski, Sławomir
dc.contributor.editorJaworska-Dębska, Barbara
dc.contributor.editorOlejniczak-Szałowska, Ewa
dc.contributor.editorBudzisz, Rafał
dc.date.accessioned2021-11-25T14:58:00Z
dc.date.available2021-11-25T14:58:00Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationPawłowski S., Decentralizacja przez samorządy zawodowe – ewolucja regulacji prawnej po zmianach ustrojowych, [w:] Decentralizacja i centralizacja administracji publicznej. Współczesny wymiar w teorii i praktyce, Jaworska-Dębska B., Olejniczak-Szałowska E., Budzisz R. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Wolters Kluwer Polska, Łódź 2019, s. 630-646, https://doi.org/10.18778/8142-301-4.35pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8142-301-4
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/39886
dc.descriptionAutor dokonuje przeglądu regulacji prawnych normujących ustrój samorządów zawodowych od czasów transformacji ustrojowej, w świetle problematyki centralizacji i decentralizacji administracji publicznej.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Wolters Kluwer Polskapl_PL
dc.relation.ispartofJaworska-Dębska B., Olejniczak-Szałowska E., Budzisz R. (red.), Decentralizacja i centralizacja administracji publicznej. Współczesny wymiar w teorii i praktyce, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Wolters Kluwer Polska, Łódź 2019;
dc.relation.ispartofseriesMonografie - Wolters Kluwer Polska;ISSN 1897-4392
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectsamorządy zawodowepl_PL
dc.subjecttransformacja ustrojowapl_PL
dc.subjectadministracja publicznapl_PL
dc.subjectregulacje prawnepl_PL
dc.subjectdecentralizacjapl_PL
dc.titleDecentralizacja przez samorządy zawodowe – ewolucja regulacji prawnej po zmianach ustrojowychpl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holder© Copyright for this edition by Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2019; © Copyright for this edition by Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2019;pl_PL
dc.page.number630-646pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Katedra Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracjipl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8142-302-1
dc.referencesBigo T., Związki publicznoprawne w świetle ustawodawstwa polskiego, Warszawa 1928pl_PL
dc.referencesDyllus A., Idea subsydiarności, a integracja Europy, PiP 1995/5pl_PL
dc.referencesGrelowski Z., Samorząd specjalny: gospodarczy – zawodowy-wyznaniowy według obowiązujących ustaw w Polsce, Katowice 1947pl_PL
dc.referencesHausner J., Długosz D., Tezy w sprawie zawodów zaufania publicznego [w:] Zawody zaufania publicznego a interes publiczny – korporacyjna reglamentacja versus wolność wykonywania zawodu, red. S. Legat, M. Lipińska, Warszawa 2002pl_PL
dc.referencesIzdebski H., Sprawowanie pieczy nad należytym wykonywaniem zawodu przez samorządy zawodowe [w:] Zawody zaufania publicznego a interes publiczny – korporacyjna reglamentacja versus wolność wykonywania zawodu, red. S. Legat, M. Lipińska, Warszawa 2002pl_PL
dc.referencesKulesza M., Pozycja ustrojowa i funkcje samorządów zawodów zaufania publicznego, „Rzeczypospolita” z 9.02.1996 r.pl_PL
dc.referencesMilczarek D., Subsydiarność, Warszawa 1998pl_PL
dc.referencesPawłowski S., Ustrój i zadania samorządu zawodowego w Polsce, Poznań 2009pl_PL
dc.referencesPopławska E., Zasada pomocniczości w projekcie Konstytucji RP, „Jurysta” 1997/4pl_PL
dc.referencesRabska T., Podstawowe pojęcia w administracji [w:] System Prawa Administracyjnego, red. J. Starościak, t. 1, Ossolineum 1977pl_PL
dc.referencesSarnecki P., Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 29.05.2001 r. I CKN 1217/98, „Palestra” 2000/5–6pl_PL
dc.referencesSarnecki P., Komentarz do art. 17 [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, red. L. Garlicki, t. 4, Warszawa 2005pl_PL
dc.referencesSchneider L., Subsidiäre Gesellschaft, Paderborn–München–Wien–Zürich 1983pl_PL
dc.referencesStarościak J., Decentralizacja administracji, Warszawa 1960pl_PL
dc.referencesStarościak J., Samorząd adwokatury, Wrocław–Wilno 1939pl_PL
dc.referencesŚwiątek-Kolera A., Prace nad ustawą o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów http://www.poznan-ptp.pl/?prace-nad-ustawa-o-zawodziepsychologa-i-samorzadzie-zawodowym-psychologow,78pl_PL
dc.referencesTabernacka M., Zakres wykonywania zadań publicznych przez organy samorządów zawodowych, Wrocław 2007pl_PL
dc.referencesWojtczak K., Zawód i jego prawna reglamentacja. Studium z zakresu materialnego prawa administracyjnego, Poznań 1999pl_PL
dc.referencesZubik M., Glosa do wyroku TK z 23.04.2008 r., SK 16/07, „Przegląd Sejmowy” 2008/6pl_PL
dc.referencesŻukowski L.J., Psycholog jako zawód zaufania publicznego – wybrane problemy, „Przegląd Prawa Publicznego” 2017/3pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8142-301-4.35
dc.disciplinenauki o polityce i administracjipl_PL
dc.disciplinenauki o zarządzaniu i jakościpl_PL
dc.disciplinenauki prawnepl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe