Show simple item record

dc.contributor.authorKupchenko, Konstantin
dc.contributor.authorNikitina, Natalya
dc.contributor.editorJarno, Witold
dc.contributor.editorKita, Jarosław
dc.date.accessioned2021-12-30T11:51:51Z
dc.date.available2021-12-30T11:51:51Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.citationKupchenko K, Nikitina N., Управление Смоленском в период осады 1609–1611 гг., [w:] Oblicza Wojny. Tom 5. Miasto i wojna, Jarno W., Kita J. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2021, s. 89-106, https://doi.org/10.18778/8220-699-9.06pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8220-699-9
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/40386
dc.description.abstractArtykuł porusza mało zbadaną problematykę funkcjonowania organów administracyjnych Smoleńska w czasie jego obrony w latach 1609–1611. Opierając się na materiałach źródłowych oraz współczesnej historiografii, zbadano zagadnienie gospodarczego funkcjonowania Smoleńska we wskazanym okresie. Do tej pory nie przeprowadzono wystarczających studiów dotyczących problematyki codziennego zarządzania tym miastem, informacji na ten temat nie znajdzie się ani w szczegółowych, ani w całościowych opracowaniach historii regionu w czasie Wielkiej Smuty. Artykuł opiera się na ścisłym przestrzeganiu zasady historyzmu. Wykorzystano w nim najnowsze naukowe wytyczne metodologiczne dotyczące współczesnych kierunków badań historycznych. Zintegrowane podejście zastosowane w pracy badawczej wynika z następujących metod: opisu historycznego, analizy historycznej, porównawczej oraz mikrohistorii. Podczas pracy z materiałem archiwalnym zastosowano cały kompleks heurystyk archiwalnych. Autorzy zastanawiają się, czy w tym czasie nastąpiły jakieś zmiany w strukturze władz miejskich i jakie struktury w okresie obrony miasta sprawowały władzę nad ludnością Smoleńska. Rozważają uprawnienia, kompetencje i rzeczywiste działania organów administracji wojewódzkiej oraz administracji cywilnej. Dochodzą do wniosku, że cała władza w mieście była w rękach gubernatora. To od niego pochodziły wszystkie rozkazy dotyczące organizacji armii smoleńskiej, wzmocnienia zdolności obronnych i regulacji życia mieszkańców w czasie oblężenia. Jednocześnie zauważono, że w jego trakcie w latach 1609–1611 w Smoleńsku powstała swoista korporacja wojskowych i cywilnych władz administracyjnych, koordynująca wspólne działania w zakresie obrony miasta.pl_PL
dc.description.abstractThe present article deals with poorly researched questions of the functioning of the administrative bodies of Smolensk during the defence period 1609–1611. The work on the basis of current sources and contemporary historiography deals with the management of the Smolensk period. The relevance of the project stems from the very limited knowledge of day-to-day management issues, which have not been reflected in both ad hoc and comprehensive studies of the history of the region during the Dark Time period. The work is based on strict adherence to the principle of historism. The article uses the most scientific and productive methodological guidelines of modern historical research directions. The integrated approach of the study involves the following methods: historical description, historical analysis, comparative, micro-history. The whole complex of archival heuristics tools is used in working with the documentary material. The authors investigate whether there were any changes in the structure of city administration at that time and which authorities in the defense period exercised authority over the population of Smolensk. The powers, competence and practical activities of the voivodeship administration and the civil administration (Zemstvo, Posad) have been examined. The authors conclude that the entire authority in the city was in the hands of the voivodes. It was from them that all orders and orders on organization of the Smolensk army, strengthening of defense capability and regulation of siege life were issued. But at the same time, it is noted that during the siege of 1609–1611. In Smolensk, a peculiar corporation of military and civilian administrative authorities has been formed to coordinate common efforts for the defence of the city.pl_PL
dc.language.isorupl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofJarno W., Kita J. (red.), Oblicza Wojny. Tom 5. Miasto i wojna, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2021;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectSmoleńskpl_PL
dc.subjectWielka Smutapl_PL
dc.subjectizba wojewódzkapl_PL
dc.subjectizba ziemstwapl_PL
dc.subjectobronapl_PL
dc.subjectmieszczaniepl_PL
dc.subjectmilicjapl_PL
dc.subjectSmolenskpl_PL
dc.subjectTime of the Darkpl_PL
dc.subjectVoivodeship Housepl_PL
dc.subjectEarthen Housepl_PL
dc.subjectDefensepl_PL
dc.subjectPosad Peoplepl_PL
dc.subjectMilitiapl_PL
dc.titleУправление Смоленском в период осады 1609–1611 гг.pl_PL
dc.title.alternativeAdministration of Smolensk During the Siege in Years 1609–1611pl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by the Authors, Łódź 2021; © Copyright for this edition Uniwersytet Łódzki, Łódź 2021pl_PL
dc.page.number89-106pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationSmoleńska Filia Rosyjskiego Uniwersytetu Ekonomicznego im. Plechanowa; Smoleński Oddział Rosyjskiej Akademii Gospodarki Narodowej i Służby Cywilnej przy Prezydencie Federacji Rosyjskiej (Rosja)pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationSmoleński Uniwersytet Państwowy (Rosja)pl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8220-703-3
dc.referencesАкты исторические, собранные и изданные археографической комиссией, т. 2, Санкт-Петербург 1841 (Akty istoricheskiye, sobrannyye i izdannyye arkheograficheskoy komissiyey, t. 2, Sankt-Peterburg 1841).pl_PL
dc.referencesЗаписки гетмана С. Жолкевского о Московской войне, Санкт-Петербург 1771 (Zapiski getmana S. Zholkevskogo o Moskovskoy voyne, Sankt-Peterburg 1771).pl_PL
dc.referencesСмутное время Московского государства 1604–1613 гг.: Материалы, изданные Имп. Обществом истории и древностей российских при Московском ун-те, выл. 6: Памятники обороны Смоленска (1609–1611 гг.), под ред. Ю.В. Готье, Москва 1912 (Smutnoye vremya Moskovskogogosudarstva 1604–1613 gg.: Materialy, izdannyye Imp. Obshchestvom istorii i drevnostey rossiyskikh Primoskovskom un-te, vyl. 6: Pamyatniki oborony Smolenska (1609–1611 gg.), red. Yu. V. Got’ye, Moskva 1912).pl_PL
dc.referencesАлександров С., Смоленская осада 1609–1611 гг., Смоленск 2011 (Aleksandrov S., Smolenskaya osada 1609–1611 gg., Smolensk 2011).pl_PL
dc.referencesБовыкин В.В., Русская земля и государство в эпоху Ивана Грозного. Очерки по истории местного самоуправления в XVI веке, Санкт-Петербург 2016 (Bovykin V.V., Russkaya zemlya i gosudarstvo v epokhu Ivana Groznogo. Ocherki po istorii mestnogo samoupravleniya v XVI veke, Sankt-Peterburg 2016).pl_PL
dc.referencesБутурлин Д.П., История Смутного времени в России в начале XVII века, ч. 3, Санкт-Петербург 1846 (Buturlin D.P., Istoriya Smutnogo vremeni v Rossii v nachale XVII veka, ch. 3, Sankt-Peterburg 1846).pl_PL
dc.referencesЕпифановский П.В., Значение обороны Смоленска лета-осени 1610 года, „Известия Смоленского Государственного Университета” 2010, № 3, c. 220–225 (Yepifanovskiy P.V., Znacheniye oborony Smolenska leta-oseni 1610 goda, „Izvestiya Smolenskogo Gosudarstvennogo Universiteta” 2010, № 3, s. 220–225).pl_PL
dc.referencesЕпифановский П.В., Челобитные смолян смоленским воеводам 1609–1610 гг. по вопросам социального обеспечения, „Известия Смоленского Государственного Университета” 2013, № 3 (23), c. 178–185 (Yepifanovskiy P.V., Chelobitnyye smolyan smolenskim voyevodam 1609–1610 gg. po voprosam sotsialnogo obespecheniya, „Izvestiya Smolenskogo Gosudarstvennogo Universiteta” 2013, № 3 (23), s. 178–185).pl_PL
dc.referencesМаковский Д., Осада Смоленска, Смоленск 1939 (Makovskiy D., Osadas Smolenska, Smolensk 1939).pl_PL
dc.referencesМальцев В.П., Борьба за Смоленск, Смоленск 1940 (Maltsev V.P., Borba za Smolensk, Smolensk 1940).pl_PL
dc.referencesМедведев П.А., К вопросу о регулировании внутренней жизни в осажденном Смоленске в 1609–1611 гг., [в:] Россия от Ивана Грозного до Петра Великого, Санкт-Петербург–Киев 1993, c. 44–56 (Medvedev P.A., K voprosu o regulirovanii vnutrenney zhizni vosazhdennom Smolenske v 1609–1611 gg., [v:] Rossiya Otivana Groznogo do Petra Velikogo, Sankt-Peterburg-Kiyev 1993, s. 44–56).pl_PL
dc.referencesМедведев П.А., Подготовка Смоленской обороны 1609 г., [в:] Источниковедческое изучение памятников письменной культуры, ред. Н.А. Ефимов, Ленинград 1990, c. 72–91 (Medvedev P.A., Podgotovka Smolenskoy oborony 1609 g., [v:] Istochnikovedcheskoye izucheniye pamyatnikov pismennoy kultury, red. N.A. Yefimov, Leningrad 1990, s. 72–91).pl_PL
dc.referencesМедведев П.А., Смоленская оборона 1609–1611 гг. в работах В.П. Мальцева (по материалам архивного фонда), [в:] Исследования памятников письменной культуры в собраниях и архивах отдела рукописей и редких книг, ред. Н.А. Ефимов, Ленинград 1988 (Medvedev P.A., Smolenskaya oborona 1609–1611 gg. v rabotakh V.P. Mal’tseva (po materialam arkhivnogo fonda), [v:] Issledovaniyapamyatnikov pismennoy kultury v sobraniyakh i arkhivakh otdela rukopisey i redkikh knig, red. N.A. Yefimov, Leningrad 1988).pl_PL
dc.referencesМолочников А.М., Смоленский служилый город в Смутное время, диссертация … кандидата исторических наук: 07.00.02 (Молочников Александр Михайлович), место защиты: Санкт-Петербургский институт истории РАН, Санкт-Петербург 2014, c. 237 (Molochnikov A.M., Smolenskiy sluzhilyy gorod v Smutnoye vremya, dissertatsiya …kandidata istoricheskikh nauk: 07.00.02 (Molochnikov Aleksandr Mikhaylovich), mesto zashchity: Sankt-Peterburgskiy institut istorii PAN, Sankt-Peterburg 2014, s. 237).pl_PL
dc.referencesМолочников А.М., Военная политическая организация смоленской городской общины в 1609–1611 гг. [Электронный ресурс], „История военного дела: исследования и источники” 2015, Специальный выпуск IV: Смоленские войны XV–XVII вв., ч. 1, c. 182–203 (Molochnikov A.M., Voyennaya politicheskaya organizatsiya smolenskoy gorodskoy obshchiny v 1609–1611 gg. [Elektronnyy resurs], „Istoriyavoyennogo dela: issledovaniya i istochniki” 2015, Spetsial’nyy vypusk IV: Smolenskiye voyny XV–XVII vv., ch. 1, s. 182–203).pl_PL
dc.referencesМолочников А.М., Земский совет в осажденном Смоленске, „Вестник Нижегородского Университета им. Н.И. Лобачевского” 2017, № 2, c. 46–50 (Molochnikov A.M., Zemskiy sovet v osazhdennom Smolenske, „Vestnik Nizhegorodskogo Universiteta im. N.I. Lobachevskogo” 2017, № 2, s. 46–50).pl_PL
dc.referencesМолочников А.М., Смоленские стрелецкие приказы и их руководители в Смутное время [Электронный ресурс], „История военного дела: исследования и источники” 2012, № 3, c. 321–369 (Molochnikov A.M., Smolenskiye streletskiye prikazy i ikhrukovoditeli v Smutnoye vremya [Elektronnyy resurs], „Istoriya voyennogo dela: issledovaniya i istochniki” 2012, №3, s. 321–369).pl_PL
dc.referencesМолочников А.М., Смоленский служилый город Смутного времени. Часть I. Поместное верстание 7114 (1605/06) года [Электронный ресурс], „История военного дела: исследования и источники” 2013, № 4, c. 292–321 (Molochnikov A.M., Smolenskiy sluzhilyy gorod Smutnogo vremeni. Chast’ I. Pomestnoye verstaniye 7114 (1605/06) goda [Elektronnyy resurs], „Istoriya voyennogo dela: issledovaniya i istochniki” 2013, № 4, s. 292–321).pl_PL
dc.referencesМолочников А.М., Стрелецкие сотни в Смоленской обороне 1609–1611 гг. К проблеме статистического анализа, [в:] Четвертая Международная научно-практическая конференция «Война и оружие. Новые исследования и материалы» 15–17 мая 2013 г., Санкт-Петербург 2013, c. 262–272 (Molochnikov A.M., Streletskiye sotni v smolenskoy oborone 1609–1611 gg. K probleme statisticheskogo analiza, [v:] Chetvertaya Mezhdunarodnaya nauchno-prakticheskaya konferentsiya «Voyna i oruzhiye. Novyye issledovaniya i materialy» 15–17 maya 2013 g., Sankt-Peterburg 2013, s. 262–272).pl_PL
dc.referencesМолочников А.М., У Государева дела, у «слухов»: саперная служба в Смоленске в 1609–1611 гг. [Электронный ресурс], „История военного дела: исследования и источники” 2014, № 5, c. 23–70 (Molochnikov A.M., U Gosudareva dela, u «slukhov»: sapernaya sluzhba v Smolenske v 1609–1611 gg. [Elektronnyy resurs], „Istoriyavoyennogo dela: issledovaniya i istochniki” 2014, № 5, s. 23–70).pl_PL
dc.referencesПрохоров В., Заметки о топографии Смоленска (1-я половина XVII века): Большие сотни Смоленска – административные и исторические части города. Население Смоленска и пригородов, „Край Смоленский” 2017, № 3, s. 19–34 (Prokhorov V., Zametki otopografii Smolenska (1-ya polovina XVII veka): Bol’shiye sotni Smolenska – administrativnyye i istoricheskiye chasti goroda. Naseleniye Smolenska iprigorodov, „Kray Smolenskiy” 2017, № 3, s. 19–34).pl_PL
dc.referencesРадков Н., Смоленск в Смутное время, [в:] Смоленская старина, ч. 2, Смоленск 1914 (Radkov N., Smolensk v Smutnoye vremya, [v:] Smolenskaya starina, ch. 2, Smolensk 1914).pl_PL
dc.referencesСмоленская оборона, Смоленск 1939 (Smolenskaya oborona, Smolensk 1939).pl_PL
dc.referencesСелин А.А., Женщины в осаждённом Смоленске, [в:] Да веселится Новъградъ. Må Novgorod fröjda sig. Hyllningsskrift till Elisabeth Löfstrand, Utg. P. Ambrosiani, P. Bodin, N. Zorikhina Nilsson, Stockholm 2016 (Selin A.A., Zhenshchinyv osazhdënnom Smolenske, [v:] Da veselit·sya Novgrad. Må Novgorod fröjda sig. Hyllningsskrift till Elisabeth Löfstrand, Utg. P. Ambrosiani, P. Bodin, N. Zorikhina Nilsson, Stockholm 2016).pl_PL
dc.referencesСелин А.А., Королевские пожалования под Смоленском: случай Ржевских, „Древняя Русь. Вопросы медиевистики” 2017, № 3 (69), c. 122–123 (Selin A.A., Korolevskiye pozhalovaniya pod Smolenskom: sluchay Rzhevskikh, „Drevnyaya Rus. Voprosy mediyevistiki” 2017, № 3 (69), s. 122–123).pl_PL
dc.referencesСоловьев С.М., История России с древнейших времен, кн. 4, Москва 1960 (Solovyev S.M., Istoriyarossii s drevneyshikh vremen, kn. 4, Moskva 1960).pl_PL
dc.referencesТюменцев И.О., Польский коронный гетман Станислав Жолкевский и Ян Сапега летом-осенью 1610 г. (по материалам личной переписки), И.О. Тюменцев, Н.А. Тупикова, Н.Е. Тюменцева, С.В. Мирский, „Вестник Волгоградского Государственного Университета. Серия 4, История. Регионоведение. Международные отношения” 2005, вып. 10, c. 108–125 (Tyumentsev I.O., Pol’skiy koronnyy getman Stanislav Zholkevskiy i Yan Sapega letom-osen’yu 1610 g. (po materialam lichnoy perepiski), I.O. Tyumentsev, N.A. Tupikova, N.Ye. Tyumentseva, S.V. Mirskiy, „Vestnik Volgogradskogo Gosudarstvennogo Universiteta. Seriya 4, Istoriya. Regionovedeniye. Mezhdunarodnyye otnosheniya” 2005, vyp. 10, s. 108–125).pl_PL
dc.referencesОфициальная страница Национального архива Швеции. Поиск в Смоленском архиве 1604–1611 гг. https://sok.riksarkivet.se/smolensk?fbclid=IwAR0Pqu20vVxcJv-Sx02Bbh5IM7glsIows5FbzCp1pgYubQ3kblxU5GVy2QU (доступ: 20 X 2020).pl_PL
dc.contributor.authorEmailkonstan1977@yandex.rupl_PL
dc.contributor.authorEmailn-030168@yandex.rupl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8220-699-9.06
dc.disciplinehistoriapl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe