Show simple item record

dc.contributor.authorFlorczak, Izabela
dc.date.accessioned2022-01-20T09:09:41Z
dc.date.available2022-01-20T09:09:41Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationFlorczak I., Status prawny osób świadczących pracę w ramach umownego zatrudnienia nietypowego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2017, https://doi.org/10.18778/8088-657-5pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8088-657-5
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/40469
dc.descriptionW publikacji w sposób kompleksowy został przedstawiony status prawny osób świadczących pracę w ramach umownego zatrudnienia nietypowego. Punkt wyjścia do prowadzonych rozważań stanowi etap nawiązywania stosunku prawnego, następnie prezentowany jest status prawny osób świadczących pracę w fazie realizacji zatrudnienia, uprawnień zbiorowych oraz ustawania stosunku prawnego. Całościowe omówienie statusu prawnego osób świadczących pracę w ramach umownego zatrudnienia nietypowego ujawnia szereg różnic względem zatrudnienia typowego, pozwalając na dokonanie ich prawnej oceny.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectstatus prawny osób świadczących pracępl_PL
dc.subjectumowy cywilnoprawnepl_PL
dc.subjectumowy o pracępl_PL
dc.subjectumowne zatrudnienie nietypowepl_PL
dc.subjectzatrudnienie typowepl_PL
dc.titleStatus prawny osób świadczących pracę w ramach umownego zatrudnienia nietypowegopl_PL
dc.typeBookpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Izabela Florczak, Łódź 2017; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2017pl_PL
dc.page.number315pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Ubezpieczeń Społecznych i Polityki Społecznej, 90-033 Łódź, ul. Stefana Kopcińskiego 8/12pl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8088-658-2
dc.referencesAntonów K., Przedmiotowe, konstytucyjne i procesowe przesłanki uznania prawa zabezpieczenia społecznego za odrębną gałąź prawa, [w:] A. Patulski, K. Walczak (red.), Jedność w różnorodności. Studia z zakresu prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i polityki społecznej. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Muszalskiemu, Warszawa 2009.pl_PL
dc.referencesArendt Ł., Wykorzystanie umów terminowych w Polsce w kontekście skutków światowego kryzysu gospodarczego, „Polityka Społeczna” 2014, nr 9.pl_PL
dc.referencesBalcerak W., Sytuacja prawna ajentów w gospodarce uspołecznionej, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 1975, nr 2.pl_PL
dc.referencesBanaszak B., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2009.pl_PL
dc.referencesBaran K.W., Komentarz do ustawy o związkach zawodowych, [w:] K.W. Baran, Zbiorowe prawo pracy. Komentarz https://sip.lex.pl/#/komentarz/587710503/507943 (dostęp: 19.09.2017).pl_PL
dc.referencesBaran K.W., O systematyce i delimitacji niepracowniczych stosunków zatrudnienia. Z zagadnień prawa pracy i prawa socjalnego, [w:] Z. Kubot, T. Kuczyński (red.), Księga jubileuszowa Profesora Herberta Szurgacza, Warszawa 2011.pl_PL
dc.referencesBaran K.W., O zakresie podmiotowym nauki prawa pracy na tle niepracowniczych stosunków zatrudnienia, [w:] L. Florek, Ł. Pisarczyk (red.), Współczesne problemy prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. XVIII Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, Warszawa 2011.pl_PL
dc.referencesBaran K.W., Refleksje o zakresie prawa koalicji w projekcie nowelizacji ustawy o związkach zawodowych, „Monitor Prawa Pracy” 2016, nr 6.pl_PL
dc.referencesBaran K.W., Zatrudnienie tymczasowe a zbiorowe prawo pracy, [w:] A. Sobczyk (red.), Z problematyki zatrudnienia tymczasowego https://sip.lex.pl/#/monografia/369236017/5 (dostęp: 19.09.2017).pl_PL
dc.referencesBaran K.W., Zbiorowe prawo pracy, Kraków 2002.pl_PL
dc.referencesBaran K.W., Zbiorowe prawo pracy a zatrudnienie niepracownicze, [w:] K.W. Baran (red.), System prawa pracy, t. 7: Zatrudnienie niepracownicze, Warszawa 2015.pl_PL
dc.referencesBaran K.W. (red.), Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2012.pl_PL
dc.referencesBaran K.W. (red.), Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2016.pl_PL
dc.referencesBaran K.W. (red.), Zarys systemu prawa pracy, t. 1: Część ogólna prawa pracy, Warszawa 2010.pl_PL
dc.referencesBarta J., Fajgielski P., Markiewicz R., Ochrona danych osobowych, Kraków 2004.pl_PL
dc.referencesBielak E., Lewandowski H. (red.), Granice liberalizacji prawa prac. Problemy zabezpieczenia społecznego, Łódź 2003.pl_PL
dc.referencesBielak-Jomaa E., Ochrona danych osobowych bezrobotnych i poszukujących pracy, [w:] T. Wyka, A. Nerka (red.), Ochrona danych osobowych podmiotów objętych prawem pracy i prawem ubezpieczeń społecznych, Warszawa 2012.pl_PL
dc.referencesBieliński A., Giedrewicz-Niewińska A., Szabłowska-Juckiewicz M. (red.), Elastyczne formy zatrudnienia i organizacji czasu pracy, Warszawa 2015.pl_PL
dc.referencesBieniek G. (red.), Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga trzecia. Zobowiązania, t. 2, Warszawa 2007.pl_PL
dc.referencesBińczycka-Majewska T., Konstrukcja zabezpieczenia ryzyka starości w nowym systemie prawnym, [w:] T. Bińczycka-Majewska (red.), Konstrukcje prawa emerytalnego, Kraków 2004.pl_PL
dc.referencesBocianowski P., Konieczne zmiany w polskim kodeksie pracy w zakresie umów na czas określony – wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z 13 marca 2014 r. w sprawie C-38/13, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2014, nr 4.pl_PL
dc.referencesBoruta I., Podmioty prawa do urlopu wychowawczego i innych „rodzicielskich” praw pracowniczych, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 1997, nr 2.pl_PL
dc.referencesBoruta I., W sprawie przyszłości prawa pracy, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2003, nr 4.pl_PL
dc.referencesBrzozowski A., Odpowiedzialność przyjmującego zamówienie za wady dzieła, Warszawa 1986.pl_PL
dc.referencesBrzozowski A., Umowa o dzieło, [w:] J. Rajski (red.), Prawo zobowiązań – część szczegółowa, t. 7, Warszawa 2003.pl_PL
dc.referencesBrzozowski A., Safjan M., Skowrońska-Bocian E., Witold Czachórski. Zobowiązania. Zarys wykładu, Warszawa 2002.pl_PL
dc.referencesChobot A., Nowe formy zatrudnienia. Kierunki rozwoju i nowelizacji, Warszawa 1997.pl_PL
dc.referencesChobot A., Pachciarek K., Prawa i obowiązki agencji pracy tymczasowej i pracodawcy użytkownika wobec pracownika tymczasowego, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2005, nr 1.pl_PL
dc.referencesCiepła H., Art. 829, [w:] H. Dolecki, T. Wiśniewski (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, t. 4, art. 730–1088 https://sip-1lex-1pl-1004153yx0674.han3.lib.uni.lodz.pl/#/komentarz/587310133/171035 (dostęp: 19.09.2017).pl_PL
dc.referencesCiszewski J. (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, Warszawa 2013.pl_PL
dc.referencesCiupa S.W., Umowa o pracę zawierana na czas nieobecności (zastępstwo) pracownika, „Monitor Prawniczy” 2002, nr 24.pl_PL
dc.referencesCiupa S.W., Umowa o telepracę, „Monitor Prawa Pracy” 2005, nr 3.pl_PL
dc.referencesCiupa S.W., Zatrudnienie pracowników w formie telepracy według kodeksu pracy. Część 1, „Monitor Prawa Pracy” 2007, nr 11.pl_PL
dc.referencesCudowski B., Reprezentacja praw i interesów pracowniczych w sporach zbiorowych pracy, [w:] H. Lewandowski (red.), Polskie prawo pracy w okresie transformacji w oświetleniu prawa wspólnotowego, Warszawa 1997.pl_PL
dc.referencesCudowski B., Reprezentacja zatrudnionych w sporach zbiorowych pracy (de lege lata i de lege ferenda), [w:] A. Wypych-Żywicka, M. Tomaszewska, J. Stelina (red.), Zbiorowe prawo pracy XXI wieku, Gdańsk 2010.pl_PL
dc.referencesCudowski B., Iwulski J. (red.), Z aktualnych zagadnień prawa pracy i zabezpieczenia społecznego. Księga Jubileuszowa Profesora Waleriana Sanetry, Białystok 2013.pl_PL
dc.referencesCzerniak-Swędzioł J., Pracowniczy obowiązek ochrony interesów gospodarczych pracodawcy, Warszawa 2007.pl_PL
dc.referencesDanieluk B., Zastosowanie regresji logistycznej w badaniach eksperymentalnych, „Psychologia Społeczna” 2010, nr 5.pl_PL
dc.referencesDaszczyńska A., Prawo pracownika tymczasowego do wypoczynku, [w:] A. Sobczyk (red.), Z problematyki zatrudnienia tymczasowego, https://sip-1lex-1pl-1004153o8001a.han3.lib.uni. lodz.pl/#/monografia/369236017/53 (dostęp: 19.09.2017).pl_PL
dc.referencesDepta R., Teleworking jako alternatywna forma pracy w przyszłości, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 1998, nr 4.pl_PL
dc.referencesDolecki H., Sokołowski T. (red.), Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz https://sip-1lex-1pl-1004153yx161d.han3.lib.uni.lodz.pl/#/komentarz/587292531/152280 (dostęp: 19.09.2017).pl_PL
dc.referencesDörre-Nowak D., Zatrudnienie tymczasowe a regulacje dyskryminacyjne, [w:] A. Sobczyk (red.), Z problematyki zatrudnienia tymczasowego https://sip-1lex-1pl-1004153o8001a.han3.lib.uni.lodz.pl/#/monografia/369236017/41 (dostęp: 19.09.2017).pl_PL
dc.referencesDral A., Problemy liberalizacji, deregulacji i uelastyczniania ochrony trwałości stosunku pracy w polskim prawie, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2009, nr 5.pl_PL
dc.referencesDriczynski S., Elastyczność pojęcia czas pracy, Szczecin 2002.pl_PL
dc.referencesDrozd A., Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz. Wzory pism i przepisy, Warszawa 2008.pl_PL
dc.referencesDubowik A., Rady pracowników i związki zawodowe jako reprezentanci zbiorowych interesów pracowników na szczeblu zakładowym, [w:] Z. Hajn (red.), Związkowe przedstawicielstwo pracowników zakładu pracy, Warszawa 2012.pl_PL
dc.referencesDubowik A., Szczególna ochrona przed wypowiedzeniem stosunku pracy, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 1997, nr 3.pl_PL
dc.referencesDuchna S., Paluszkiewicz M., Podporządkowanie telepracownika w stosunku pracy, „Zeszyty Prawnicze UKSW” 2013, nr 13.1.pl_PL
dc.referencesDyląg W., Prawo do odpoczynku jako przejaw funkcji ochronnej prawa pracy, [w:] M. Bosak (red.), Funkcja ochronna prawa pracy a wyzwania współczesności, Warszawa 2014.pl_PL
dc.referencesFajgielski P., Zgoda na przetwarzanie danych osobowych, [w:] G. Sibiga, X. Konarski (red.), Ochrona danych osobowych. Aktualne problemy i nowe wyzwania, Warszawa 2007.pl_PL
dc.referencesFlorek L. (red.), Czas pracy https://sip-1lex-1pl-1004153yx161d.han3.lib.uni.lodz.pl/#/monografia/369223854/4 (dostęp: 19.09.2017).pl_PL
dc.referencesFlorek L., Czas pracy i urlopy wypoczynkowe w prawie europejskim, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 1999, nr 2.pl_PL
dc.referencesFlorek L., Europejskie prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, Warszawa 1996.pl_PL
dc.referencesFlorek L., Granice liberalizacji prawa pracy, [w:] E. Bielak, H. Lewandowski (red.), Granice liberalizacji prawa pracy. Problemy zabezpieczenia społecznego. Materiały z XIV Zjazdu Katedr (Zakładów) Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, Łódź 2003.pl_PL
dc.referencesFlorek L., Kodyfikacyjne problemy prawa pracy, „Państwo i Prawo” 2007, nr 11.pl_PL
dc.referencesFlorek L., Konstytucyjne gwarancje uprawnień pracowniczych, „Państwo i Prawo” 1997, nr 11/12.pl_PL
dc.referencesFlorek L., Konstytucyjne i prawnomiędzynarodowe podstawy ochrony trwałości stosunku pracy, [w:] G. Goździewicz (red.), Ochrona trwałości stosunku pracy w społecznej gospodarce rynkowej, Warszawa 2010.pl_PL
dc.referencesFlorek L., Pojęcie i zakres wolności związkowej, [w:] A. Wypych-Żywicka, M. Tomaszewska, J. Stelina (red.), Zbiorowe prawo pracy XXI wieku, Gdańsk 2010.pl_PL
dc.referencesFlorek L., Prawna ochrona pracowników, Warszawa 1990.pl_PL
dc.referencesFlorek L., Prawne formy elastycznych form zatrudnienia, [w:] L. Machol-Zajda (red.), Elastyczne formy zatrudnienia sposobem na efektywność firm, Warszawa 2001.pl_PL
dc.referencesFlorek L., Rozwiązanie i wygaśnięcie stosunku pracy, [w:] M. Matey-Tyrowicz, T. Zieliński (red.), Prawo pracy RP w obliczu przemian, Warszawa 2006.pl_PL
dc.referencesFlorek L., Swoboda umów w prawie pracy, [w:] M. Seweryński, J. Stelina (red.), Wolność i sprawiedliwość w zatrudnieniu. Księga pamiątkowa poświęcona Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej Profesorowi Lechowi Kaczyńskiemu, Gdańsk 2012.pl_PL
dc.referencesFlorek L., Ustawa i umowa w prawie pracy, Warszawa 2010.pl_PL
dc.referencesFlorek L., Znaczenie układów zbiorowych pracy, [w:] Z. Góral (red.), Układy zbiorowe pracy w stulecie urodzin Profesora Wacława Szuberta, Warszawa 2013.pl_PL
dc.referencesFlorek L. (red.), Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2005.pl_PL
dc.referencesFlorek L., Seweryński M., Międzynarodowe prawo pracy, Warszawa 1988.pl_PL
dc.referencesFrączek M., Łajeczko M., Praca tymczasowa – pytania i odpowiedzi, „Służba Pracownicza” 2005, nr 2.pl_PL
dc.referencesGeneralny Inspektor Danych Osobowych, Sprawozdanie z działalności Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych za rok 2004 www.giodo.gov.pl/plik/t/pdf/j/pl/id_p/727.pdf s. 171–173 (dostęp: 2.01.2017).pl_PL
dc.referencesGersdorf M., Cechy charakterystyczne stosunku pracy po nowelizacji kodeksu pracy, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2002, nr 10.pl_PL
dc.referencesGersdorf M., O przyczynowości zawarcia i rozwiązania umowy na czas określony, [w:] A. Sobczyk (red.), Stosunki zatrudnienia w dwudziestoleciu społecznej gospodarki rynkowej, Warszawa 2010.pl_PL
dc.referencesGersdorf M., Podstawowe dylematy związane z rozwojem prawa pracy w okresie transformacji ustrojowej, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2003, nr 5.pl_PL
dc.referencesGersdorf M., Prawo zatrudnienia, Warszawa 2013.pl_PL
dc.referencesGersdorf M., Zatrudnienie pracowników w formie telepracy, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2008, nr 5.pl_PL
dc.referencesGersdorf M. (red.), Zatrudnieni i zatrudniający na aktualnym rynku pracy, Warszawa 2012.pl_PL
dc.referencesGersdorf M., Rączka K., Raczkowski M. (red.), Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2012.pl_PL
dc.referencesGładoch M., Ustawa o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji. Komentarz, Toruń 2007.pl_PL
dc.referencesGłogowska M., Dopuszczalność uzyskania informacji o karalności od kandydata na pracownika przez pracodawcę, [w:] A. Świątkowski (red.), Studia z zakresu prawa pracy i polityki społecznej, Kraków 2010.pl_PL
dc.referencesGniewek E. (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Księga trzecia: Zobowiązania, Warszawa 2006.pl_PL
dc.referencesGodlewska-Bujok B., Płaca minimalna – druga strona medalu, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2007, nr 4.pl_PL
dc.referencesGołaczyński J. (red.), Ustawa o świadcz https://sip-1lex-1pl-1004153yx161d.han3.lib.uni.lodz.pl/#/komentarz/587247057/44497 (dostęp: 19.09.2017).pl_PL
dc.referencesGoździewicz G., Przemiany w zakresie ochrony trwałości stosunku pracy w Polsce – wybrane zagadnienia, [w:] G. Goździewicz (red.), Ochrona trwałości stosunku pracy w społecznej gospodarce rynkowej, Warszawa 2010.pl_PL
dc.referencesGoździewicz G., Charakter porozumień zbiorowych w prawie pracy, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 1998, nr 3.pl_PL
dc.referencesGoździewicz G., Pozycja prawna podmiotów w zbiorowym prawie pracy, [w:] A.M. Świątkowski (red.), Ochrona praw człowieka w świetle przepisów prawa pracy i zabezpieczenia społecznego. Referaty i wystąpienia zgłoszone na XVII Zjazd Katedr/Zakładów Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, Kraków 7–9 maja 2009 r., Warszawa 2009.pl_PL
dc.referencesGoździewicz G., Układy zbiorowe pracy jako źródło prawa pracy, [w:] Z. Góral (red.), Układy zbiorowe pracy w stulecie urodzin Profesora Wacława Szuberta, Warszawa 2013.pl_PL
dc.referencesGoździewicz G., Wpływ działań zbiorowych na indywidualne stosunki pracy, [w:] H. Lewandowski (red.), Polskie prawo pracy w okresie transformacji w oświetleniu prawa wspólnotowego, Warszawa 1997.pl_PL
dc.referencesGóra-Błaszczykowska A., Postępowanie w sprawach o ustalenie istnienia umowy o pracę – uwagi, „Monitor Prawa Pracy” 2005, nr 6.pl_PL
dc.referencesGóral Z., Art. 411, [w:] K.W. Baran (red.), Kodeks pracy. Komentarz https://sip.lex.pl/#/komentarz/587329059/490693 (dostęp: 19.09.2017).pl_PL
dc.referencesGóral Z., Art. 45 k.p., [w:] K.W. Baran (red.), Kodeks pracy. Komentarz https://sip-1lex-1pl-1004153yx0ff8.han3.lib.uni.lodz.pl/#/komentarz/587329063/490697 (dostęp: 19.09.2017).pl_PL
dc.referencesGóral Z., Art. 50 k.p., [w:] K.W. Baran (red.), Kodeks pracy. Komentarz https://sip-1lex-1pl-1004153yx0ff8.han3.lib.uni.lodz.pl/#/komentarz/587329068/490702 (dostęp: 19.09.2017).pl_PL
dc.referencesGóral Z., Art. 100 k.p., [w:] K.W. Baran (red.), Kodeks pracy. Komentarz https://sip-1lex-1pl-1004153yx0674.han3.lib.uni.lodz.pl/#/komentarz/587329143/490776 (dostęp: 19.09.2017).pl_PL
dc.referencesGóral Z., Najnowsze tendencje w polskim prawie pracy na tle integracji europejskiej, „Prace Naukowe Wydziału Administracji. Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku. Zeszyty Naukowe” 2003.pl_PL
dc.referencesGóral Z., Odpowiedzialność porządkowa pracowników w świetle najnowszego orzecznictwa sądowego, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2002, nr 11.pl_PL
dc.referencesGóral Z., O kodeksowym katalogu zasad indywidualnego prawa pracy, Warszawa 2011.pl_PL
dc.referencesGóral Z., Swoboda doboru pracowników i wolność pracy, [w:] H. Lewandowski (red.), Polskie prawo pracy w okresie transformacji w oświetleniu prawa wspólnotowego, Warszawa 1997.pl_PL
dc.referencesGóral Z., Swoboda nawiązania stosunku pracy jako jedna z podstawowych zasad prawa pracy, [w:] Z. Niedbała, M. Skąpski (red.), Problemy zatrudnienia we współczesnym ustroju pracy. Księga jubileuszowa na 55-lecie pracy naukowej i dydaktycznej Profesora Włodzimierza Piotrowskiego, Poznań 2009.pl_PL
dc.referencesGóral Z., Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Komentarz https://sip-1lex-1pl-1004153yx161d.han3.lib.uni.lodz.pl/#/komentarz/587300338/508259 (dostęp: 19.09.2017).pl_PL
dc.referencesGóral Z. (red.), Z zagadnień współczesnego prawa pracy. Księga jubileuszowa Profesora Henryka Lewandowskiego, Warszawa 2009.pl_PL
dc.referencesGórnicz-Mulcahy A., Lewandowicz-Machnikowska M., Skutki prawne wypowiedzenia przez pracownika umowy na czas określony nieprzewidującej prawa do wypowiedzenia, „Monitor Prawa Pracy” 2012, nr 12.pl_PL
dc.referencesGrabowski M., Zając A., Dane, informacja, wiedza – próba definicji www.uci.agh.edu.pl/uczelnia/tad/PSI9/2.rtf (dostęp: 19.09.2017).pl_PL
dc.referencesGrzebyk P., „Osoby wykonujące pracę zarobkową” a wolność koalicji. Uwagi na marginesie projektu zmieniającego ustawę o związkach zawodowych z 22 marca 2016 r., „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2016, nr 5.pl_PL
dc.referencesGrzegorczyk T., Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, Warszawa 2008.pl_PL
dc.referencesGrzybowski S., O przepisach kodeksu cywilnego dotyczących zlecenia, „Nowe Prawo” 1967, nr 10.pl_PL
dc.referencesGrzybowski S., System prawa cywilnego, t. 1, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1985.pl_PL
dc.referencesGrzymkowski R., Aktualne problemy oraz perspektywy rozwoju pracy nakładczej (I), „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 1970, nr 11.pl_PL
dc.referencesGrzymkowski R., Aktualne problemy oraz perspektywy rozwoju pracy nakładczej (II), „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 1970, nr 12.pl_PL
dc.referencesGujski W., Jeszcze o art. 22 § 1¹ k.p., „Prawo Pracy” 1996, nr 11.pl_PL
dc.referencesGujski W., Praca nakładcza (chałupnicza), „Prawo Pracy” 1996, nr 7.pl_PL
dc.referencesGujski W., Volenti non fit iniuria, „Prawo Pracy” 1996, nr 9.pl_PL
dc.referencesHajn Z., Aspekty prawne relacji: pracownik–pracodawca w procesie przemian społeczno-gospodarczych i integracji europejskiej, [w:] H. Lewandowski, J. Sokołowski (red.), Pracodawca–pracownik w procesie przemian gospodarki polskiej i integracji z Unią Europejską, Łódź 2000.pl_PL
dc.referencesHajn Z., Prawo zrzeszania się w związkach zawodowych – prawo pracowników, czy prawo ludzi pracy?, [w:] A. Wypych-Żywicka, M. Tomaszewska, J. Stelina (red.), Zbiorowe prawo pracy XXI wieku, Gdańsk 2010.pl_PL
dc.referencesHajn Z., Regulacja pozycji prawnej pracownika i pracodawcy a funkcje prawa pracy, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2000, nr 10.pl_PL
dc.referencesIwulski J., Sanetra W. (red.), Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2011.pl_PL
dc.referencesJabłoński A., Prawo do zasiłku chorobowego osoby wykonującej równocześnie pracę w ramach kilku tytułów ubezpieczeniowych, [w:] Z. Kubot, T. Kuczyński (red.), Z zagadnień prawa pracy i prawa socjalnego. Księga jubileuszowa Profesora Herberta Szurgacza, Warszawa 2011.pl_PL
dc.referencesJackowiak U., Ochrona danych osobowych w prawie pracy, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 1998, nr 7/8.pl_PL
dc.referencesJackowiak U., Piankowski M., Stelina J., Uziak W., Wypych-Żywicka A., Zieleniecki M. (red.), Kodeks pracy z komentarzem, Gdynia 2004.pl_PL
dc.referencesJarzyński W., Rzońca A., Stolarczyk P., Wojciechowski W., Płaca minimalna zabija miejsca pracy, Analiza FOR 2011, nr 2 www.for.org.pl/pl/a/1861,Analiza-22011-Placa-minimalna-zabijamiejsca-pracy (dostęp: 19.09.2017).pl_PL
dc.referencesJasińska J., Fik P., O zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2016, nr 9.pl_PL
dc.referencesJaśkiewicz W., Jackowiak C., Piotrowski W., Prawo pracy w zarysie, Warszawa 1984.pl_PL
dc.referencesJaśkowski K., Art. 471, [w:] K. Jaśkowski, E. Maniewska (red.), Komentarz aktualizowany do kodeksu pracy https://sip-1lex-1pl-1004153yx0ff8.han3.lib.uni.lodz.pl/#/komentarz/587260382/536354 (dostęp: 19.09.2017).pl_PL
dc.referencesJaśkowski K., Nowa regulacja układów zbiorowych pracy, „Prawo Pracy” 1998, nr 1.pl_PL
dc.referencesJaśkowski K., Nowa umowa o pracę na czas określony, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2015, nr 11.pl_PL
dc.referencesJaśkowski K., Układy zbiorowe pracy, Warszawa 1994.pl_PL
dc.referencesJaśkowski K., Maniewska E. (red.), Komentarz aktualizowany do kodeksu pracy https://sip-1lex-1pl-1004153yx161d.han3.lib.uni.lodz.pl/#/komentarz/587713884/536306 (dostęp: 19.09.2017).pl_PL
dc.referencesJerzak M., Deregulacja rynku pracy w Polsce i Unii Europejskiej, „Materiały i Studia NBP”, 2004, nr 176.pl_PL
dc.referencesJończyk J., Prawo pracy, Warszawa 1994.pl_PL
dc.referencesJończyk J., Promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2004, nr 9.pl_PL
dc.referencesJończyk J., Rodzaje i formy zatrudnienia, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2012, nr 6.pl_PL
dc.referencesKamińska-Pietnoczko A., Dane osobowe w zatrudnieniu, „Monitor Prawa Pracy” 2015, nr 1.pl_PL
dc.referencesKasińska H., Rozwiązanie terminowych umów o pracę, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 1980, nr 6pl_PL
dc.referencesKasprowicz Ł., Sens i znaczenie wynagrodzenia minimalnego, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2013, nr 5.pl_PL
dc.referencesKiersztyn A., Prekariat i postawy obywatelskie Polaków, „Polityka Społeczna” 2004, nr 4.pl_PL
dc.referencesKoczur S., Differentia specifica „podporządkowania” właściwego dla stosunku pracy a umów cywilnoprawnych, „Monitor Prawa Pracy” 2015, nr 2.pl_PL
dc.referencesKoczur S., Ustalenie istnienia stosunku pracy przez sąd karny – wokół zastrzeżeń interpretacyjnych na gruncie art. 220 KK, „Monitor Prawa Pracy” 2013, nr 11.pl_PL
dc.referencesKoczur W., Zasiłek chorobowy jako świadczenie z tytułu czasowej niezdolności do pracy pracowników tymczasowych, [w:] A. Sobczyk (red.), Z problematyki zatrudnienia tymczasowego https://sip-1lex-1pl-1004153o8001a.han3.lib.uni.lodz.pl/#/monografia/369236017/67 (dostęp: 19.09.2017).pl_PL
dc.referencesKolasa A., Zdaniem Państwowej Inspekcji Pracy, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 1999, nr 3.pl_PL
dc.referencesKolasiński K., Prawo pracy znowelizowane, Toruń 1996.pl_PL
dc.referencesKopaczyńska-Pieczniak K., Art. 734, [w:] A. Kidyba (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, t. 3: Zobowiązania – część szczególna https://sip-1lex-1pl-1004153yx0674.han3.lib.uni.lodz.pl/#/komentarz/587286617/462810 (dostęp: 19.09.2017).pl_PL
dc.referencesKopaczyńska-Pieczniak K., Art. 746, [w:] A. Kidyba (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, t. 3: Zobowiązania – część szczególna https://sip-1lex-1pl-1004153yx0ff8.han3.lib.uni.lodz.pl/#/komentarz/587286629/462822 (dostęp: 19.09.2017).pl_PL
dc.referencesKopaczyńska-Pieczniak K., Art. 760, [w:] A. Kidyba (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, t. 3: Zobowiązania – część szczególna https://sip-1lex-1pl-1004153yx0674.han3.lib.uni.lodz.pl/#/komentarz/587286645/462838 (dostęp: 19.09.2017).pl_PL
dc.referencesKostrzewa P., Art. 12, [w:] P. Kostrzewa, Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych. Komentarz https://sip-1lex-1pl-1004153yx0cd3.han3.lib.uni.lodz.pl/#/komentarz/587704619/502059 (dostęp: 19.09.2017).pl_PL
dc.referencesKostrzewa P., Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych. Komentarz, Komentarze https://sip-1lex-1pl-1004153yx161d.han3.lib.uni.lodz.pl/#/komentarz/587704605/502045 (dostęp: 19.09.2017).pl_PL
dc.referencesKotowski W., Kurzępa B., Wykroczenia pozakodeksowe. Komentarz, Warszawa 2008.pl_PL
dc.referencesKrajewski M., Dobrowolne ubezpieczenie emerytalne i rentowe na gruncie art. 7 i 10 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2014, nr 5.pl_PL
dc.referencesKsiążek D., Telepraca, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2004, nr 7.pl_PL
dc.referencesKubot Z., Kierownictwo pracodawcy wobec pracowników wypożyczonych, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2002, nr 4.pl_PL
dc.referencesKubot Z., Szczególne formy zatrudnienia i samozatrudnienia, [w:] Z. Kubot (red.), Szczególne formy zatrudnienia, Wrocław 2000.pl_PL
dc.referencesKubot Z., Umowa o pracę na zastępstwo, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2003, nr 2.pl_PL
dc.referencesKubot Z., Urlop wypoczynkowy w zatrudnieniu niepracowniczym typu cywilnoprawnego, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2002, nr 9.pl_PL
dc.referencesKuczyński T., O właściwościach pracowniczego obowiązku dbałości o dobro zakładu pracy, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2004, nr 7.pl_PL
dc.referencesKurzynoga M., Prawo do wszczęcia sporu zbiorowego oraz prawo do akcji zbiorowych osób zarobkowo wykonujących pracę niebędących pracownikami, „Monitor Prawa Pracy” 2014, nr 12.pl_PL
dc.referencesLach D.E., Nowe formy zatrudnienia i zabezpieczenia społecznego w zakresie ochrony zdrowia, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2006, nr 5.pl_PL
dc.referencesLatos-Miłkowska M., Art. 6714, [w:] M. Derlacz-Wawrowska, M. Latos-Miłkowska, Kodeks pracy. Komentarz w perspektywie europejskiej i międzynarodowej https://sip-1lex-1pl-1004153yx0674.han3.lib.uni.lodz.pl/#/komentarz/587713118/510558 (dostęp: 19.09.2017).pl_PL
dc.referencesLewandowski H., Instytucja próby w prawie pracy, Warszawa 1968.pl_PL
dc.referencesLewandowski H., Uwagi o roli umowy we współczesnym prawie pracy, [w:] M. Matey-Tyrowicz, L. Nawacki, B. Wagner (red.), Prawo pracy a wyzwania XXI wieku. Księga Jubileuszowa Profesora Tadeusza Zielińskiego, Warszawa 2002.pl_PL
dc.referencesLewandowski H., Uwagi w sprawie podziału umowy o pracę na rodzaje, [w:] H. Lewandowski (red.), Studia z prawa pracy, Warszawa 1988.pl_PL
dc.referencesLewandowski H., Zbliżenie polskiego indywidualnego prawa pracy do prawa wspólnotowego (Unii Europejskiej), [w:] H. Lewandowski, J. Sokołowski (red.), Pracodawca–pracownik w procesie przemian gospodarki polskiej i integracji z Unią Europejską, Łódź 2000.pl_PL
dc.referencesLewandowski H., Góral Z., Przeciwdziałanie stosowaniu umów cywilnoprawnych do zatrudnienia pracowniczego, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 1996, nr 12.pl_PL
dc.referencesLiszcz T., Nietypowe stosunki pracy w projekcie kodeksu pracy, [w:] Z. Niedbała, M. Skąpski (red.), Problemy zatrudnienia we współczesnym ustroju pracy. Księga jubileuszowa na 55-lecie pracy naukowej i dydaktycznej Profesora Włodzimierza Piotrowskiego, Poznań 2009.pl_PL
dc.referencesLiszcz T., Odpowiedzialność odszkodowawcza pracodawcy wobec pracownika, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2008, nr 12.pl_PL
dc.referencesLiszcz T., Prawna ochrona niepracowniczego zatrudnienia na podstawie umowy według projektu kodeksu pracy, [w:] A. Patulski, K. Walczak (red.), Jedność w różnorodności. Studia z zakresu prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i polityki społecznej. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Muszalskiemu, Warszawa 2009.pl_PL
dc.referencesLiszcz T., Prawo pracy, Warszawa 2008.pl_PL
dc.referencesLiszcz T., Swoboda umów w prawie pracy, [w:] M. Seweryński, J. Stelina (red.), Wolność i sprawiedliwość w zatrudnieniu. Księga pamiątkowa poświęcona Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej Profesorowi Lechowi Kaczyńskiemu, Gdańsk 2012.pl_PL
dc.referencesLoga J., Formy ochrony trwałości stosunku pracy, [w:] H. Lewandowski (red.), Studia z prawa pracy, Warszawa 1988.pl_PL
dc.referencesLoga J., Uwagi na tle projektu zmiany kodeksu pracy, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 1981, nr 5/6.pl_PL
dc.referencesLongchamps de Berier R., Polskie prawo cywilne – zobowiązania, Lwów 1939, Poznań 1999 (wydanie anastatyczne).pl_PL
dc.referencesLudera-Ruszel A., Ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania jako przykład realizacji przez Polskę polityki równości Unii Europejskiej, „Analizy i Studia Europejskie” 2011, nr 1(7).pl_PL
dc.referencesLudwiczak W., Umowa zlecenia, Poznań 1955.pl_PL
dc.referencesŁapiński K., Godziwe wynagrodzenie za pracę, „Monitor Prawa Pracy” 2011, nr 12.pl_PL
dc.referencesŁapiński K., Umowa o pracę na czas określony w polskim i unijnym prawie pracy https://sip-1lex-1pl-1004153yx161d.han3.lib.uni.lodz.pl/#/monografia/369228055/4 (dostęp: 19.09.2017).pl_PL
dc.referencesŁapiński K., Uprawnienia pracownika w razie niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony przez pracodawcę, [w:] K. Łapiński, Umowa o pracę na czas określony w polskim i unijnym prawie pracy https://sip-1lex-1pl-1004153yx0ff8.han3.lib.uni.lodz.pl/#/monografia/369228055/38 (dostęp: 19.09.2017).pl_PL
dc.referencesŁętowska E., Podstawy prawa cywilnego, Warszawa 1997.pl_PL
dc.referencesŁętowska E., Umowy – mitologia równości, [w:] S. Wronkowska, M. Zieliński (red.), Szkice z teorii prawa i szczegółowych nauk, Poznań 1990.pl_PL
dc.referencesMachnikowski P., Swoboda umów według artykułu 3531 kodeksu cywilnego. Konstrukcja prawna, Warszawa 2005.pl_PL
dc.referencesMachol-Zajda L., Telepraca – nowa forma zatrudnienia, [w:] K.W. Frieske (red.), Deregulacja polskiego rynku pracy, Warszawa 2003.pl_PL
dc.referencesMakowski D., Nowa ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2007, nr 6.pl_PL
dc.referencesMakowski D., Praca tymczasowa jako nietypowa forma zatrudnienia, Warszawa 2006.pl_PL
dc.referencesMakowski D., Rozwój nietypowych form zatrudnienia w prawie państw Unii Europejskiej, [w:] H. Lewandowski, J. Sokołowski (red.), Pracodawca–pracownik w procesie przemian gospodarki polskiej i integracji z Unią Europejską, Łódź 2000.pl_PL
dc.referencesMałysz F., Chałupnictwo. Umowa i wynagradzanie, „Służba Pracownicza” 2006, nr 4.pl_PL
dc.referencesMałysz F., Treść i forma umowy o pracę, „Służba Pracownicza” 2009, nr 9.pl_PL
dc.referencesMałysz F., Wybrane uprawnienia pracownicze osób wykonujących pracę nakładczą, „Polityka Społeczna” 2001, nr 8.pl_PL
dc.referencesMatey-Tyrowicz M., Nietypowe formy zatrudnienia – dyrektywy i praktyka UE, [w:] K.W. Frieske (red.), Deregulacja polskiego rynku pracy, Warszawa 2003.pl_PL
dc.referencesMatey-Tyrowicz M., Zieliński T. (red.), Prawo pracy RP w obliczu przemian, Warszawa 2006.pl_PL
dc.referencesMatusiak-Wojnicz A., Wojnicz P., Egzekucyjne i nieegzekucyjne potrącenia z wynagrodzeń, Wrocław 2012.pl_PL
dc.referencesMitrus L., Czterdzieści lat obowiązywania kodeksu pracy oraz perspektywy jego rozwoju, „Kwartalnik Prawa Prywatnego”, 2015, vol. 24(4).pl_PL
dc.referencesMitrus L., Kilka uwag o rozwiązaniu za wypowiedzeniem umowy o pracę na czas określony, [w:] A. Sobczyk (red.), Stosunki zatrudnienia w dwudziestoleciu społecznej gospodarki rynkowej, Warszawa 2010.pl_PL
dc.referencesMitrus L., Ochrona pracowników tymczasowych w świetle prawa unijnego a prawo polskie, [w:] A. Sobczyk (red.), Z problematyki zatrudnienia tymczasowego, Warszawa 2011.pl_PL
dc.referencesMitrus L., Projekt nowelizacji kodeksu pracy dotyczący umów terminowych, „Monitor Prawa Pracy” 2015, nr 6.pl_PL
dc.referencesMoszyński M., Praca tymczasowa – aspekty ekonomiczne i zatrudnieniowe, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2004, nr 10.pl_PL
dc.referencesMucha A., Telepraca jako nowoczesna forma i organizacja zatrudnienia, „Radca Prawny” 2000, nr 5.pl_PL
dc.referencesMusiała A., Problematyka kwalifikacji umowy o zatrudnienie jako umowy o pracę bądź umowy cywilnoprawnej o świadczenie usług, „Monitor Prawa Pracy” 2015, nr 1.pl_PL
dc.referencesMusiała A., Zatrudnienie niepracownicze, Warszawa 2011.pl_PL
dc.referencesMusiała A., Jankowiak J., Kiedy zatrudniony ma status pracownika, „Służba Pracownicza” 2007, nr 4.pl_PL
dc.referencesMuszalski W. (red.), Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2001.pl_PL
dc.referencesMycko-Katner I., Umowa agencyjna, Warszawa 2012.pl_PL
dc.referencesMyszka M., Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 7 września 2005 r. (II PK 29/04) w sprawie niedopuszczalności zawierania długoterminowych umów o pracę na czas określony z możliwością ich wcześniejszego wypowiedzenia, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2006, nr 8.pl_PL
dc.referencesNasiłowski M., System rynkowy: podstawy mikro- i makroekonomii, Warszawa 2011.pl_PL
dc.referencesNerka A., Problematyka zgody pracownika na przetwarzanie danych osobowych, [w:] T. Wyka, A. Nerka (red.), Granice ochrony danych osobowych w stosunkach pracy, Warszawa 2009.pl_PL
dc.referencesNiedbała Z. (red.), Prawo pracy, Warszawa 2010.pl_PL
dc.referencesNowacki J., Odpowiedzialność pracownika za naruszenie porządku i dyscypliny pracy, [w:] R. Korolec, J. Pacho (red.), Nowe prawo pracy, Warszawa 1975.pl_PL
dc.referencesNowak M., Wynagrodzenie za pracę https://sip-1lex-1pl-1004153yx161d.han3.lib.uni.lodz.pl/#/monografia/369288048/4 (dostęp: 19.09.2017).pl_PL
dc.referencesOgiegło L., Zlecenie, [w:] J. Rajski (red.), Prawo zobowiązań – część szczegółowa, t. 7, Warszawa 2003.pl_PL
dc.referencesOlejniczak A., Art. 3531, [w:] A. Kidyba (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, t 3: Zobowiązania – część ogólna https://sip-1lex-1pl-1004153yx0674.han3.lib.uni.lodz.pl/#/komentarz/587264116/167837 (dostęp: 19.09.2017).pl_PL
dc.referencesOlejniczak A., Art. 355, [w:] A. Kidyba (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, t. 3: Zobowiązania – część ogólna https://sip-1lex-1pl-1004153yx0674.han3.lib.uni.lodz.pl/#/komentarz/587264118/167839 (dostęp: 19.09.2017).pl_PL
dc.referencesOpolski K., Społeczno-ekonomiczne aspekty dokształcania i doskonalenia zawodowego, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 1981, nr 5/6.pl_PL
dc.referencesOrłowski G., Umowa zlecenia a „miękkie domniemanie stosunku pracy”, „Monitor Prawa Pracy” 2007, nr 3.pl_PL
dc.referencesPacho J., Stosunek pracy i jego podmioty, [w:] R. Korolec, J. Pacho (red.), Nowe prawo pracy, Warszawa 1975.pl_PL
dc.referencesPaluszkiewicz M., Agencje zatrudnienia po nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2014, nr 6.pl_PL
dc.referencesPaluszkiewicz M., Art. 19(b), [w:] Z. Góral (red.), Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Komentarz https://sip-1lex-1pl-1004153yx0674.han3.lib.uni.lodz.pl/#/komentarz/587300374/508298 (dostęp: 19.09.2017).pl_PL
dc.referencesPaluszkiewicz M., Ogólna charakterystyka konstrukcji zatrudnienia tymczasowego w polskim prawie pracy, [w:] M. Paluszkiewicz, Zatrudnienie tymczasowe w polskim prawie pracy https://sip-1lex-1pl-1004153yx0674.han3.lib.uni.lodz.pl/#/monografia/369234447/12 (dostęp: 19.09.2017).pl_PL
dc.referencesPaluszkiewicz M., Podmioty stosunku prawnego, [w:] M. Paluszkiewicz, Zatrudnienie tymczasowe w polskim prawie pracy https://sip-1lex-1pl-1004153yx0674.han3.lib.uni.lodz.pl/#/monografia/369234447/15 (dostęp: 19.09.2017).pl_PL
dc.referencesPaluszkiewicz M., Problem kwalifikacji prawnej pracy wykonywanej po upływie terminu określonego w ustawie o zatrudnianiu pracowników tymczasowych, „Monitor Prawa Pracy” 2015, nr 11.pl_PL
dc.referencesPaluszkiewicz M., Treść stosunku prawnego między agencją pracy tymczasowej a pracodawcą użytkownikiem, [w:] M. Paluszkiewicz, Zatrudnienie tymczasowe w polskim prawie pracy https://sip-1lex-1pl-1004153yx0674.han3.lib.uni.lodz.pl/#/monografia/369234447/19 (dostęp: 19.09.2017).pl_PL
dc.referencesPaluszkiewicz M., Układy zbiorowe pracy w zatrudnieniu tymczasowym, [w:] Z. Góral (red.), Układy zbiorowe pracy w stulecie urodzin Profesora Wacława Szuberta, Warszawa 2013.pl_PL
dc.referencesPatulski A., Doktrynalne aspekty zatrudnienia tymczasowego (wybrane aspekty), [w:] A. Sobczyk (red.), Stosunki zatrudnienia w dwudziestoleciu społecznej gospodarki rynkowej, Warszawa 2010.pl_PL
dc.referencesPatulski A., Koncepcja flexicurity a nietypowe formy zatrudnienia, czyli jak ograniczyć segmentyzację polskiego rynku pracy, [w:] A. Sobczyk (red.), Stosunki zatrudnienia w dwudziestoleciu społecznej gospodarki rynkowej, Warszawa 2010.pl_PL
dc.referencesPatulski A., Orłowski G. (red.), Kodeks pracy 2012. Komentarz dla praktyków, Gdańsk 2012.pl_PL
dc.referencesPędziwiatr M., Uprawnienia kierownicze w stosunkach pracy tymczasowej, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2008, nr 5.pl_PL
dc.referencesPiątkowski J., Udział związku zawodowego w rozwiązaniu stosunku pracy – niedoskonałości regulacji prawnej, [w:] G. Goździewicz (red.), Reprezentacja praw i interesów pracowniczych, Toruń 2001.pl_PL
dc.referencesPietraszewska-Macheta A., Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Komentarz https://sip-1lex-1pl-1004153yx161d.han3.lib.uni.lodz.pl/#/komentarz/587640954/521064 (dostęp: 19.09.2017).pl_PL
dc.referencesPiotrowski W., Roszczenia pracownika z tytułu niezgodnego z prawem rozwiązania stosunku pracy w kodeksie pracy, „Państwo i Prawo” 1974, nr 10.pl_PL
dc.referencesPisarczyk Ł., Konstrukcja i zakres ryzyka pracodawcy, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2003, nr 12.pl_PL
dc.referencesPisarczyk Ł., Naprawienie szkody poniesionej przez pracownika wskutek wadliwego rozwiązania umowy o pracę przez pracodawcę, [w:] L. Florek, M. Latos-Miłkowska (red.), Prawo pracy a bezrobocie, Warszawa 2003.pl_PL
dc.referencesPisarczyk Ł., Obowiązek ułatwiania pracownikom podnoszenia kwalifikacji zawodowych, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2003, nr 4.pl_PL
dc.referencesPisarczyk Ł., Przejście zakładu pracy na innego pracodawcę, Warszawa 2002.pl_PL
dc.referencesPisarczyk Ł., Różne formy zatrudnienia, Warszawa 2003.pl_PL
dc.referencesPisarczyk Ł., Terminowe umowy o pracę – szansa czy zagrożenie, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2006, nr 8.pl_PL
dc.referencesPisarczyk Ł., Praca tymczasowa a ryzyko pracodawcy, [w:] A. Sobczyk (red.), Z problematyki zatrudnienia tymczasowego https://sip-1lex-1pl-1004153yx0674.han3.lib.uni.lodz.pl/#/monografia/369236017/25 (dostęp: 19.09.2017).pl_PL
dc.referencesPiszczek A., Odrębność podporządkowania pracownika w nietypowych umownych stosunkach pracy, Łódź 2016.pl_PL
dc.referencesPiszczek A., Stefański K., Dni wolne na poszukiwanie pracy – wybrane problemy, „Gdańsko-Łódzkie Roczniki Prawa Pracy i Prawa Socjalnego” 2012, nr 2.pl_PL
dc.referencesPodgórska-Rakiel E., Konieczność nowelizacji prawa polskiego w kwestii wolności związkowych z perspektywy Międzynarodowej Organizacji Pracy, „Monitor Prawa Pracy” 2014, nr 10.pl_PL
dc.referencesPrusinowski P., Umowne podstawy zatrudnienia, Warszawa 2012.pl_PL
dc.referencesRaczkowski M., Ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Komentarz, Warszawa 2013.pl_PL
dc.referencesRadomski W., Umowa o pracę na okres próbny i wstępny jako warunek zawarcia umowy na czas nie określony, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 1975, nr 7.pl_PL
dc.referencesRadwański Z., Teoria umów, Warszawa 1977.pl_PL
dc.referencesRadwański Z., Olejniczak A., Zobowiązania – część ogólna, Warszawa 2005.pl_PL
dc.referencesRączka K., Szczególna ochrona trwałości stosunku pracy działacza związkowego, [w:] A. Wypych-Żywicka, M. Tomaszewska, J. Stelina (red.), Zbiorowe prawo pracy XXI wieku, Gdańsk 2010.pl_PL
dc.referencesReda A., Ochronne rozwiązania prawa pracy w zatrudnieniu tymczasowym, [w:] M. Seweryński, J. Stelina (red.), Wolność i sprawiedliwość w zatrudnieniu. Księga pamiątkowa poświęcona Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej Profesorowi Lechowi Kaczyńskiemu, Gdańsk 2012.pl_PL
dc.referencesReda A., Praca tymczasowa na podstawie umowy cywilnoprawnej, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2012, nr 9.pl_PL
dc.referencesReda A., Pracodawca użytkownik jako podmiot prawa pracy, Poznań 2011.pl_PL
dc.referencesReda-Ciszewska A., Glosa do wyroku SN z dnia 1 kwietnia 2015 r., I PK 203/14, „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2016, nr 1, poz. 8.pl_PL
dc.referencesRomer T., Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2012.pl_PL
dc.referencesRomer T., Rozwiązanie umowy o pracę (art. 30–61), „Prawo Pracy” 1996, nr 2.pl_PL
dc.referencesRott-Pietrzyk E., Art. 761(1), art. 761(2), [w:] E. Rott-Pietrzyk, Komentarz do niektórych przepisów kodeksu cywilnego. Umowa agencyjna po nowelizacji. Art. 758–764(9) k.c. Komentarz, https://sip-1lex-1pl-1004153yx131d.han3.lib.uni.lodz.pl/#/komentarz/587241123/38563 (dostęp: 19.09.2017).pl_PL
dc.referencesRott-Pietrzyk E., Art. 762, [w:] E. Rott-Pietrzyk, Komentarz do niektórych przepisów kodeksu cywilnego. Umowa agencyjna po nowelizacji. Art. 758–764(9) k.c. Komentarz https://sip-1lex-1pl-1004153yx131d.han3.lib.uni.lodz.pl/#/komentarz/587241129/38569 (dostęp: 19.09.2017).pl_PL
dc.referencesRott-Pietrzyk E., Art. 7642, [w:] E. Rott-Pietrzyk, Komentarz do niektórych przepisów kodeksu cywilnego. Umowa agencyjna po nowelizacji. Art. 758–764(9) k.c. Komentarz https://sip-1lex-1pl-1004153yx0ff8.han3.lib.uni.lodz.pl/#/komentarz/587241133/38573 (dostęp: 19.09.2017).pl_PL
dc.referencesRott-Pietrzyk E., Dopuszczalność zastrzeżenia wypowiedzenia umowy agencyjnej na czas oznaczony, „Przegląd Prawa Handlowego” 2003, nr 10.pl_PL
dc.referencesRott-Pietrzyk E., Umowa agencyjna, [w:] J. Rajski (red.), Prawo zobowiązań – część szczegółowa, t. 7, Warszawa 2003.pl_PL
dc.referencesRott-Pietrzyk E., Umowa agencyjna po nowelizacji (art. 758-764(9) k.c.). Komentarz https://sip-1lex-1pl-1004153o8001a.han3.lib.uni.lodz.pl/#/komentarz/587241115/38555 (dostęp: 19.09.2017).pl_PL
dc.referencesRott-Pietrzyk E., Klyta W., Świadczenie wyrównawcze przysługujące agentowi – nowa instytucja w prawie polskim, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2004, nr 3(13).pl_PL
dc.referencesRóziewicz-Ładoń K., Instytucjonalna ochrona konkurencji, [w:] K. Róziewicz-Ładoń, Postępowanie przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w zakresie przeciwdziałania praktykom ograniczającym konkurencję https://sip-1lex-1pl-1004153yx0cd3.han3.lib.uni.lodz.pl/#/monografia/369228613/5 (dostęp: 19.09.2017).pl_PL
dc.referencesRycak A., Doktryna employment-at-will w prawie pracy w Stanach Zjednoczonych, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2008, nr 8.pl_PL
dc.referencesRycak A., Roszczenia restytucyjne czy odszkodowawcze w związku z nieuzasadnionym lub niezgodnym z prawem rozwiązaniem umowy o pracę, [w:] G. Goździewicz (red.), Reprezentacja praw i interesów pracowniczych, Toruń 2001.pl_PL
dc.referencesRycak A., Związkowa reprezentacja uprawnień pracowniczych w rozwiązaniu umów o pracą, [w:] G. Goździewicz (red.), Reprezentacja praw i interesów pracowniczych, Toruń 2001.pl_PL
dc.referencesRylski M., Ochrona pracownika przed nadużywaniem terminowego zatrudnienia, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2014, nr 8.pl_PL
dc.referencesRylski M., O powszechnym rozumieniu okresów wypowiedzenia i sposobach ich obliczania – krytycznie. Część I, „Monitor Prawa Pracy” 2015, nr 6.pl_PL
dc.referencesRylski M., O powszechnym rozumieniu okresów wypowiedzenia i sposobach ich obliczania – krytycznie. Część II, „Monitor Prawa Pracy” 2015, nr 7.pl_PL
dc.referencesRylski M., Podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pracowników na gruncie kodeksu pracy – teorie modelu legislacyjnego i ich konsekwencje prawne, cz. 2, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2015, nr 2.pl_PL
dc.referencesRzetecka-Gil A., Kodeks cywilny. Komentarz. Zobowiązania – część ogólna https://sip-1lex-1pl-1004153yx161d.han3.lib.uni.lodz.pl/#/komentarz/587362220/159660 (dostęp: 19.09.2017).pl_PL
dc.referencesSadlik R., Obowiązek dbałości o dobro zakładu pracy i skutki jego naruszenia, „Monitor Prawa Pracy” 2015, nr 7.pl_PL
dc.referencesSadlik R., Umowa o pracę na czas wykonania określonej pracy, „Prawo Pracy” 2004, nr 4.pl_PL
dc.referencesSadlik R., Uprawnienia Inspekcji Pracy w ustalaniu stosunku pracy, „Prawo Pracy” 2000, nr 12.pl_PL
dc.referencesSalwa Z., Kształtowanie treści umowy o pracę, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 1993, nr 12.pl_PL
dc.referencesSalwa Z., Podmioty odpowiedzialne za wykroczenia przeciwko prawom pracownika, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2001, nr 8.pl_PL
dc.referencesSalwa Z., Prawo pracy w PRL, Warszawa 1989.pl_PL
dc.referencesSalwa Z., Rola umowy o pracę w kształtowaniu stosunku pracy, „Państwo i Prawo” 1977, nr 11.pl_PL
dc.referencesSalwa Z., W sprawie rodzajów umowy o pracę i sposobie rozwiązania umowy zawartej na okres wykonania określonej roboty, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 1965, nr 7.pl_PL
dc.referencesSalwa Z., Wypowiedzenie umowy o pracę w kodeksie pracy, „Państwo i Prawo” 1974, nr 8/9.pl_PL
dc.referencesSalwa Z., Zakres podmiotowy i przedmiotowy układów zbiorowych pracy, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 1994, nr 12.pl_PL
dc.referencesSanetra W., Kilka uwag o pojęciu odpowiedzialności w prawie pracy, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2007, nr 11.pl_PL
dc.referencesSanetra W., Konstytucyjne prawo do rokowań, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 1998, nr 12.pl_PL
dc.referencesSanetra W., Praca tymczasowa – zatrudnienie czy pośrednictwo pracy, [w:] Z. Góral (red.), Z zagadnień współczesnego prawa pracy. Księga jubileuszowa Profesora Henryka Lewandowskiego, Warszawa 2009.pl_PL
dc.referencesSanetra W., Prawo pracy. Zarys wykładów, Białystok 1994.pl_PL
dc.referencesSanetra W., Strony układu zbiorowego pracy po nowelizacji kodeksu pracy, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 1995, nr 2.pl_PL
dc.referencesSanetra W., Zasada równego traktowania pracowników w kodeksie pracy, „Państwo i Prawo” 1977, nr 9.pl_PL
dc.referencesSerwach M., Wina jako zasada odpowiedzialności cywilnej oraz okoliczność zwalniająca z obowiązku naprawienia szkody, „Wiadomości Ubezpieczeniowe” 2009, nr 1.pl_PL
dc.referencesSeweryński M., Ochrona pracowników przed rozwiązaniem umowy o pracę według projektu kodeksu pracy, [w:] G. Goździewicz (red.), Reprezentacja praw i interesów pracowniczych, Toruń 2001.pl_PL
dc.referencesSeweryński M., Uwagi o przyszłości układów zbiorowych pracy, [w:] Z. Góral (red.), Układy zbiorowe pracy w stulecie urodzin Profesora Wacława Szuberta, Warszawa 2013.pl_PL
dc.referencesSidorko A., Art. 68, [w:] A. Pietraszewska-Macheta (red.), Ustawa o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych. Komentarz https://sip-1lex-1pl-1004153yx0cd3.han3.lib.uni.lodz.pl/#/komentarz/587259973/521174 (dostęp: 19.09.2017).pl_PL
dc.referencesSidorko A., Ubezpieczenie zdrowotne zleceniobiorców, „Służba Pracownicza” 2010, nr 4.pl_PL
dc.referencesSierocka I., Ubezpieczenie społeczne osób świadczących pracę na podstawie umów prawa cywilnego, [w:] A. Bieliński, A. Giedrewicz-Niewińska, M. Szabłowska-Juckiewicz (red.), Elastyczne formy zatrudnienia i organizacji czasu pracy, Warszawa 2015.pl_PL
dc.referencesSierocka I., Umowa zlecenia i umowa o dzieło w systemie ubezpieczeń społecznych, „Monitor Prawa Pracy” 2015, nr 7.pl_PL
dc.referencesSikorska A., Uprawnienia zamawiającego dzieło do odstąpienia od umowy na podstawie przepisów kodeksu cywilnego, „Przegląd Sądowy” 2004, nr 10.pl_PL
dc.referencesSkąpski M., Funkcje prawnej regulacji podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników z zakres ich realizacji w Polsce, [w:] L. Florek, Ł. Pisarczyk (red.), Współczesne problemy prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. XVIII Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, Warszawa 2011.pl_PL
dc.referencesSkąpski M., Funkcje regulacji czasu pracy wobec idei równości i sprawiedliwości, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin – Polonia” 2015, vol. 62(2).pl_PL
dc.referencesSkąpski M., Pracowniczy obowiązek dbałości o dobro zakładu pracy (art. 100 § 2 pkt 4 k.p.), „Praca i Zabezpieczenie Społeczne”, 2001, nr 2.pl_PL
dc.referencesSkoczyński J., Ochrona wynagrodzenia za pracę, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 1997, nr 3.pl_PL
dc.referencesSkoczyński J., Reprezentacja praw i interesów pracowników służby publicznej, [w:] G. Goździewicz (red.), Reprezentacja praw i interesów pracowniczych, Toruń 2001.pl_PL
dc.referencesSkoczyński J., Zmiany regulacji obowiązku ubezpieczeń społecznych z tytułu świadczenia pracy na podstawie cywilnoprawnych umów o świadczenie usług, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2000, nr 2.pl_PL
dc.referencesSkóra M., Minimalne wynagrodzenie za pracę jako przejaw funkcji ochronnej prawa pracy, [w:] M. Bosak (red.), Funkcja ochronna prawa pracy a wyzwania współczesności, Warszawa 2014.pl_PL
dc.referencesSkwarczyński H., Inspektor pracy w nowym postępowaniu w sprawach o wykroczenia, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2003, nr 9.pl_PL
dc.referencesSobczyk A., Art. 4, [w:] A. Sobczyk, Ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Komentarz https://sip-1lex-1pl-1004153yx0cd3.han3.lib.uni.lodz.pl/#/komentarz/587241493/38933 (dostęp: 17.09.2017).pl_PL
dc.referencesSobczyk A., Art. 9, [w:] A. Sobczyk, Ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Komentarz https://sip-1lex-1pl-1004153yx0cd3.han3.lib.uni.lodz.pl/#/komentarz/587241498/38938 (dostęp: 19.09.2017).pl_PL
dc.referencesSobczyk A., Art. 10, [w:] A. Sobczyk, Ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Komentarz https://sip-1lex-1pl-1004153yx0674.han3.lib.uni.lodz.pl/#/komentarz/587241499/38939 (dostęp: 19.09.2017).pl_PL
dc.referencesSobczyk A., Art. 14, [w:] A. Sobczyk, Ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Komentarz https://sip-1lex-1pl-1004153yx0674.han3.lib.uni.lodz.pl/#/komentarz/587241503/38943 (dostęp: 19.09.2017).pl_PL
dc.referencesSobczyk A., Art. 6714, [w:] A. Sobczyk (red.), Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2012.pl_PL
dc.referencesSobczyk A., Art. 6715, [w:] A. Sobczyk (red.), Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2012.pl_PL
dc.referencesSobczyk A., Interes pracodawcy i pracownika w zatrudnieniu tymczasowym, „Monitor Prawa Pracy” 2011, nr 5.pl_PL
dc.referencesSobczyk A., Metody ograniczania umów cywilnoprawnych w stosunkach pracy – wątpliwości systemowe, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 1997, nr 9.pl_PL
dc.referencesSobczyk A., Prawo dziecka do opieki rodziców jako uzasadnienie dla urlopu i zasiłku macierzyńskiego, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2015, nr 9.pl_PL
dc.referencesSobczyk A., Prawo i człowiek pracujący – między ochroną godności a równości www.prawo.amu.edu.pl/__data/assets/pdf_file/0006/173499/Sobczyk-Prawo-i-czowiek-pracujcy-midzyochron-godnoci-a-rownoci.pdf (dostęp: 21.01.2017).pl_PL
dc.referencesSobczyk A., Prawo pracy w świetle Konstytucji RP, t. 1: Teoria publicznego i prywatnego indywidualnego prawa pracy, Warszawa 2013.pl_PL
dc.referencesSobczyk A., Prawo pracy w świetle Konstytucji RP, t. 2: Wybrane problemy i instytucje prawa pracy a konstytucyjne prawa i wolności człowieka, Warszawa 2013.pl_PL
dc.referencesSobczyk A., Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia, Gdańsk 2005.pl_PL
dc.referencesSobczyk A., Różnicowanie praw (ochrony) zatrudnionych – wybrane kryteria i ich ocena, [w:] M. Bosak (red.), Funkcja ochronna prawa pracy a wyzwania współczesności, Warszawa 2014.pl_PL
dc.referencesSobczyk A., Telepraca w prawie polskim, Warszawa 2009.pl_PL
dc.referencesSobczyk A., Zatrudnienie pracowników tymczasowych, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2004, nr 4.pl_PL
dc.referencesSobczyk A., Zakres przedmiotowy negatywnych przyczyn wypowiedzenia umowy o pracę, [w:] A.M. Świątkowski (red.), Ochrona praw człowieka w świetle przepisów prawa pracy i zabezpieczenia społecznego. Referaty i wystąpienia zgłoszone na XVII Zjazd Katedr/Zakładów Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, Kraków 7–9 maja 2009 r., Warszawa 2009.pl_PL
dc.referencesSobczyk A. (red.), Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2014.pl_PL
dc.referencesSobczyk A. (red.), Stosunki zatrudnienia w dwudziestoleciu społecznej gospodarki rynkowej. Księga pamiątkowa z okazji jubileuszu 40-lecia pracy naukowej Profesor Barbary Wagner, Warszawa 2010.pl_PL
dc.referencesSoćko M., The Deduction from Remuneration for Work in the Polish Labour Code as One of Elements Remuneration-Protection System, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2014, nr 8.pl_PL
dc.referencesSośniak W., Umowy o świadczenie usług z artykułu 750 kodeksu cywilnego, „Państwo i Prawo” 1981, nr 5.pl_PL
dc.referencesSpytek-Bandurska G., Wybrane problemy pracodawców ze stosowaniem przepisów o ochronie danych osobowych, [w:] T. Wyka, A. Nerka (red.), Granice ochrony danych osobowych w stosunkach pracy, Warszawa 2009.pl_PL
dc.referencesStaszewska E., Odpowiedzialność pracownicza, Warszawa 2013.pl_PL
dc.referencesStefański K., Czas pracy https://sip-1lex-1pl-1004153yx161d.han3.lib.uni.lodz.pl/#/monografia/369276106/4 (dostęp: 19.09.2017).pl_PL
dc.referencesStefański K., Okresy odpoczynku w kodeksie pracy, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2006, nr 1.pl_PL
dc.referencesStelina J., Nowa koncepcja umowy o pracę na czas określony, „Państwo i Prawo” 2015, nr 11.pl_PL
dc.referencesStelina J., Tradycyjna koncepcja stosunku pracy a stosunek pracy tymczasowej – potrzeba refleksji, [w:] A. Sobczyk (red.), Z problematyki zatrudnienia tymczasowego, Warszawa 2011.pl_PL
dc.referencesSupiot A., Zatrudnienie pracownicze i zatrudnienie niezależne, [w:] M. Seweryński (red.), Referaty na VI Europejski Kongres Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, Warszawa 1999.pl_PL
dc.referencesSzewczyk H., Charakter prawny umowy na czas wykonania określonej pracy, „Monitor Prawa Pracy” 2004, nr 8.pl_PL
dc.referencesSzewczyk H., Ochrona dóbr osobistych w zatrudnieniu, Warszawa 2007.pl_PL
dc.referencesSzubert W., O charakterze prawnym stosunku pracy, „Państwo i Prawo” 1964, nr 7.pl_PL
dc.referencesSzubert W., Ubezpieczenia społeczne. Zarys systemu, Warszawa 1987.pl_PL
dc.referencesSzubert W., Układy zbiorowe pracy, Warszawa 1960.pl_PL
dc.referencesSzubert W., Zakres podmiotowy i przedmiotowy kodeksu pracy, „Państwo i Prawo” 1974, nr 8/9.pl_PL
dc.referencesSzubert W., Zarys prawa pracy, Warszawa 1980.pl_PL
dc.referencesSzyburska-Walczak G., Ubezpieczenia społeczne. Repetytorium, Warszawa 2012.pl_PL
dc.referencesŚwiątkowski A.M., Europejskie prawo socjalne, Warszawa 1999.pl_PL
dc.referencesŚwiątkowski A.M., Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2010.pl_PL
dc.referencesŚwiątkowski A.M., Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2012.pl_PL
dc.referencesŚwiątkowski A.M., Ochrona praw pracowniczych i socjalnych poprzez nawiązanie stosunku pracy, [w:] A. Patulski, K. Walczak K. (red.), Jedność w różnorodności. Studia z zakresu prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i polityki społecznej. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Muszalskiemu, Warszawa 2009.pl_PL
dc.referencesŚwiątkowski A.M., Prawo do wolności zrzeszania się i uprawnień pokrewnych, „Monitor Prawa Pracy” 2015, nr 9.pl_PL
dc.referencesŚwiątkowski A.M., Przedmiot stosunku pracy. Rozważania de lege lata i de lege ferenda, [w:] L. Florek, Ł. Pisarczyk (red.), Współczesne problemy prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. XVIII Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, Warszawa 2011.pl_PL
dc.referencesŚwiątkowski A.M., Telepraca – specyfika zatrudnienia na odległość, „Monitor Prawa Pracy” 2006, nr 7.pl_PL
dc.referencesŚwierczyński M., Art. 2, [w:] J. Gołaczyński (red.), Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Komentarz https://sip-1lex-1pl-1004153yx0674.han3.lib.uni.lodz.pl/#/komentarz/ 587247059/44499 (dostęp: 19.09.2017).pl_PL
dc.referencesŚwięcicki M., Prawo pracy, Warszawa 1968.pl_PL
dc.referencesTiraboschi M., Rymkevitch O., The Regulation of Temporary Agency Work at European Union Level: Problems and Perspectives, [w:] T. Davulis, D. Petrylaitė (red.), Labour and Social Security Law in the XXI Century: Challenges and Perspectives, Wilno 2007, s. 295–299.pl_PL
dc.referencesTomanek A., Glosa do uchwały z 16 czerwca 1994 r., „Orzecznictwo Sądów Polskich” 1995, nr 9, poz. 184.pl_PL
dc.referencesTomaszewska M., Art. 25 k.p., pkt 10, [w:] K.W. Baran (red.), Kodeks pracy. Komentarz, https://sip-1lex-1pl-1004153yx0674.han3.lib.uni.lodz.pl/#/komentarz/587329041/490674 (dostęp: 19.09.2017).pl_PL
dc.referencesTracz G., Odstąpienie, [w:] G. Tracz, Sposoby jednostronnej rezygnacji z zobowiązań umownych https://sip-1lex-1pl-1004153o80077.han3.lib.uni.lodz.pl/#/monografia/369164046/8 (dostęp: 19.09.2017).pl_PL
dc.referencesTrzaskowski R., Granice kształtowania treści i celu umów obligacyjnych. Art. 3531 KC, Kraków 2005.pl_PL
dc.referencesUnterschütz J., Karnoprawna ochrona praw osób wykonujących pracę zarobkową, Warszawa 2010.pl_PL
dc.referencesUnterschütz J., Wybrane problemy ograniczenia swobody koalicji w świetle prawa międzynarodowego i konstytucji RP, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2013, nr 10.pl_PL
dc.referencesWagner B., Jednolitość, wielopostaciowość czy ewolucja funkcji ochronnej prawa pracy – zatrudnienie typowe versus tymczasowe, [w:] A. Sobczyk (red.), Z problematyki zatrudnienia tymczasowego https://sip-1lex-1pl-1004153yx0674.han3.lib.uni.lodz.pl/#/monografia/369236017/15 (dostęp: 19.09.2017).pl_PL
dc.referencesWagner B., Niektóre elementy regulacji stosunku pracy w projekcie kodeksu pracy, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2008, nr 9.pl_PL
dc.referencesWagner B., O swobodzie umowy o pracę raz jeszcze, [w:] M. Matey-Tyrowicz, L. Nawacki, B. Wagner (red.), Prawo pracy a wyzwania XXI wieku. Księga Jubileuszowa Profesora Tadeusza Zielińskiego, Warszawa 2002.pl_PL
dc.referencesWagner B., Prawo do zabezpieczenia społecznego w Konstytucji RP, [w:] A. Patulski, K. Walczak (red.), Jedność w różnorodności. Studia z zakresu prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i polityki społecznej. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Muszalskiemu, Warszawa 2009.pl_PL
dc.referencesWagner B., Terminowe umowy o pracę, Warszawa 1980.pl_PL
dc.referencesWagner B., Wynagrodzenie oraz inne świadczenia za pracę, „Prawo Pracy” 1997, nr 5.pl_PL
dc.referencesWagner B., Zagadnienia na tle umowy o pracę na czas określony, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 1975, nr 3.pl_PL
dc.referencesWagner B. (red.), Kodeks pracy. Komentarz, Gdańsk 2004.pl_PL
dc.referencesWagner B. (red.), Kodeks pracy 2011. Komentarz, Gdańsk 2011.pl_PL
dc.referencesWalas A., Problemy ustawowego uregulowania stosunku pracy, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 1963, nr 5.pl_PL
dc.referencesWalczak K., Ochrona danych osobowych kandydata do pracy w trakcie rekrutacji, [w:] T. Wyka, A. Nerka (red.), Ochrona danych osobowych objętych prawem pracy i prawem ubezpieczeń społecznych. Stan obecny i perspektywy zmian, Warszawa 2012.pl_PL
dc.referencesWalczak K., Równość czy równowaga w zbiorowych stosunkach pracy, [w:] A.M. Świątkowski (red.), Ochrona praw człowieka w świetle przepisów prawa pracy i zabezpieczenia społecznego. Referaty i wystąpienia zgłoszone na XVII Zjazd Katedr/Zakładów Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, Kraków 7–9 maja 2009 r., Warszawa 2009.pl_PL
dc.referencesWalczak K., Umowa na zastępstwo – czy można ją kwestionować ze względu na niezgodność z prawem europejskim?, „Monitor Prawa Pracy” 2005, nr 3.pl_PL
dc.referencesWalczak K., Wynagrodzenie minimalne w umowach zlecenia i o świadczenie usług – zagadnienia doktrynalne i praktyczne. Część 2, „Monitor Prawa Pracy” 2016, nr 9.pl_PL
dc.referencesWiśniewski J., Różnorodne formy zatrudnienia, Toruń 2012.pl_PL
dc.referencesWiśniewski J., Zatrudnienie pracowników w formie telepracy, Toruń 2007.pl_PL
dc.referencesWiśniewski T., Świadczenie wyrównawcze przysługujące agentowi, „Przegląd Sądowy” 2001, nr 10.pl_PL
dc.referencesWitkowski J., Art. 4771, [w:] K. Antonów, A. Jabłoński (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Postępowanie odrębne w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Komentarz https://sip-1lex-1pl-1004153yx0ff8.han3.lib.uni.lodz.pl/#/komentarz/587514138/311578 (dostęp: 19.09.2017).pl_PL
dc.referencesWłodarczyk M., Art. 102, [w:] K.W. Baran (red.), Kodeks pracy. Komentarz https://sip-1lex-1pl-1004153yx0674.han3.lib.uni.lodz.pl/#/komentarz/587329148/490781 (dostęp: 19.09.2017).pl_PL
dc.referencesWłodarczyk M., Art. 177, [w:] K.W. Baran (red.), Kodeks pracy. Komentarz https://sip-1lex-1pl-1004153yx0ff8.han3.lib.uni.lodz.pl/#/komentarz/587329247/490882 (dostęp: 19.09.2017).pl_PL
dc.referencesWłodarczyk M., Pośrednictwo pracy. Studium prawno-społeczne, Łódź 2002.pl_PL
dc.referencesWojciechowska D., Związki zawodowe w firmie, Gdańsk 2004.pl_PL
dc.referencesWojtyła J., Dylematy ochronnej funkcji prawa pracy w stosunkach prawnych zatrudnienia, [w:] M. Seweryński, J. Stelina (red.), Wolność i sprawiedliwość w zatrudnieniu. Księga pamiątkowa poświęcona Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej Profesorowi Lechowi Kaczyńskiemu, Gdańsk 2012.pl_PL
dc.referencesWratny J., Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2005.pl_PL
dc.referencesWratny J., Minimalne wynagrodzenie za pracę – nowe regulacje prawne, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2003, nr 6.pl_PL
dc.referencesWratny J., Problemy ochrony pracowników w elastycznych formach zatrudnienia, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2007, nr 7.pl_PL
dc.referencesWratny J., Problemy regulacji wynagrodzenia za pracę de lege ferenda, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2013, nr 10.pl_PL
dc.referencesWratny J., Przemiany stosunku pracy w III RP, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2012, nr 5.pl_PL
dc.referencesWratny J., Zakres przedmiotowy układów zbiorowych pracy w świetle przepisów prawa pracy, [w:] J. Wratny (red.), Układy zbiorowe pracy w demokratycznym ustroju pracy. Studium z zakresu prawa pracy, Warszawa 1997.pl_PL
dc.referencesWratny J., Związki zawodowe i inne formy przedstawicielstwa pracowniczego, „Monitor Prawa Pracy” 2013, nr 12.pl_PL
dc.referencesWrocławska T., O znaczeniu wyroku sądu karnego w postępowaniu w sprawach z zakresu prawa pracy na przykładzie wybranych instytucji prawa pracy, [w:] G. Uścińska (red.), Prawo pracy. Refleksje i poszukiwania. Księga jubileuszowa Profesora Jerzego Wratnego, Warszawa 2013.pl_PL
dc.referencesWronikowska E., Komentarz do rozporządzenia w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania, [w:] E. Wronikowska, Akty wykonawcze do kodeksu pracy. Komentarz https://sip-1lex-1pl-1004153yx131d.han3.lib.uni.lodz.pl/#/ komentarz/587247456/44896 (dostęp: 19.09.2017).pl_PL
dc.referencesWronikowska E., Nowik P., Zbiorowe prawo pracy, Warszawa 2008.pl_PL
dc.referencesWronkowska S., Zieliński M. (red.), Szkice z teorii prawa i szczegółowych nauk prawnych, Poznań 1990.pl_PL
dc.referencesWyka T., Art. 229, [w:] K.W. Baran (red.), Kodeks pracy. Komentarz https://sip-1lex-1pl-1004153yx0674.han3.lib.uni.lodz.pl/#/komentarz/587329321/490969 (dostęp: 19.09.2017).pl_PL
dc.referencesWyka T., Art. 237(3), [w:] K.W. Baran (red.), Kodeks pracy. Komentarz https://sip-1lex-1pl-1004153yx0674.han3.lib.uni.lodz.pl/#/komentarz/587329334/490982 (dostęp: 19.09.2017).pl_PL
dc.referencesWyka T., Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia w zatrudnieniu niepracowniczym typu cywilnoprawnego, [w:] Z. Kubot (red.), Szczególne formy zatrudnienia, Wrocław 2000.pl_PL
dc.referencesWyka T., Granice pozyskiwania danych osobowych dotyczących zdrowia pracownika, [w:] T. Wyka, A. Nerka (red.), Ochrona danych osobowych objętych prawem pracy i prawem ubezpieczeń społecznych. Stan obecny i perspektywy zmian, Warszawa 2012.pl_PL
dc.referencesWyka T., Konstytucyjne prawo każdego do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy a zatrudnienie na innej podstawie niż stosunek pracy oraz praca na własny rachunek – uwagi de lege ferenda, [w:] J. Stelina, A. Wypych-Żywicka (red.), Człowiek, obywatel, pracownik. Studia z zakresu prawa pracy. Księga jubileuszowa Profesor Urszuli Jackowiak, „Gdańskie Studia Prawnicze” 2007, t. 17.pl_PL
dc.referencesWyka T., Ochrona zdrowia i życia pracownika jako element treści stosunku pracy, Warszawa 2003, s. 70.pl_PL
dc.referencesWyka T., Prawna ochrona zdrowia pracownika, [w:] H. Lewandowski (red.), Polskie prawo pracy w okresie transformacji w oświetleniu prawa wspólnotowego, Warszawa 1997.pl_PL
dc.referencesWyka T., Propozycje zmian w prawie pracy w zakresie gromadzenia i przetwarzania danych osobowych kandydata na pracownika i pracownika, [w:] T. Wyka, A. Nerka (red.), Ochrona danych osobowych objętych prawem pracy i prawem ubezpieczeń społecznych. Stan obecny i perspektywy zmian, Warszawa 2012.pl_PL
dc.referencesWyka T., Regulacja umowy o pracę nakładczą na gruncie polskiego porządku prawnego, „Studia Prawno-Ekonomiczne” 1984, t. 33.pl_PL
dc.referencesZając T., Z doświadczeń kontrolnych Państwowej Inspekcji Pracy, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2001, nr 1.pl_PL
dc.referencesZakrzewska-Szczepańska K., Bhp zatrudnionych bez umowy o pracę, „Służba Pracownicza” 2006, nr 10.pl_PL
dc.referencesZakrzewska-Szczepańska K., Telepraca w Unii Europejskiej i w Polsce, „Służba Pracownicza” 2006, nr 4.pl_PL
dc.referencesZieliński M.J., Zasada równego traktowania a zakaz dyskryminacji w prawie pracy, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2013, nr 8.pl_PL
dc.referencesZieliński T., Prawo pracy. Zarys systemu. Cz. 2: Prawo stosunku pracy, Warszawa Kraków 1986.pl_PL
dc.referencesPowszechna Deklaracja Praw Człowieka z dnia 10 grudnia 1948 r. www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/index.html (dostęp: 19.09.2017).pl_PL
dc.referencesKonwencja MOP z dnia 29 października 1919 r. nr 1 dotycząca ograniczenia czasu pracy do ośmiu godzin dziennie i czterdziestu ośmiu godzin tygodniowo w zakładach przemysłowych www.mop.pl/doc/html/konwencje/k001.html (dostęp: 19.09.2017).pl_PL
dc.referencesKonwencja MOP z dnia 25 października 1921 r. nr 14 dotycząca odpoczynku tygodniowego w zakładach przemysłowych, Dz.U. z 1925 r., Nr 51, poz. 384.pl_PL
dc.referencesKonwencja MOP z dnia 30 maja 1928 r. nr 26 dotyczącą ustanowienia metod ustalania płac minimalnych www.mop.pl/doc/html/konwencje/k026.html (dostęp: 19.09.2017).pl_PL
dc.referencesKonwencja MOP z dnia 29 czerwca 1933 r. nr 39 dotycząca obowiązkowego ubezpieczenia na wypadek śmierci pracowników najemnych, zatrudnionych w przedsiębiorstwach przemysłowych i handlowych, w wolnych zawodach, jak również chałupników i pracowników gospodarstw domowych, Dz.U. z 1949 r., Nr 31, poz. 231.pl_PL
dc.referencesKonwencja MOP z dnia 14 czerwca 1935 r. nr 47 dotycząca minimalnych norm na statkach handlowych, Dz.U. z 1997 r., Nr 72, poz. 454.pl_PL
dc.referencesKonwencja MOP z dnia 4 czerwca 1936 r. nr 52 dotycząca corocznych płatnych urlopów www.mop.pl/doc/html/konwencje/k052.html (dostęp: 19.09.2017).pl_PL
dc.referencesKonwencja MOP z dnia 17 czerwca 1948 r. nr 87 dotycząca wolności związkowej i ochrony praw związkowych, Dz.U. z 1958 r., Nr 29, poz. 125.pl_PL
dc.referencesKonwencja MOP z dnia 8 czerwca 1949 r. nr 95 dotycząca ochrony płacy, Dz.U. z 1955 r., Nr 38, poz. 234.pl_PL
dc.referencesKonwencja MOP z dnia 8 czerwca 1949 r. nr 98 dotycząca stosowania zasad prawa organizowania się i rokowań zbiorowych, Dz.U. z 1958 r., Nr 29, poz. 126.pl_PL
dc.referencesKonwencja MOP z dnia 6 czerwca 1951 r. nr 99 dotycząca metod ustalania płac minimalnych w rolnictwie, Dz.U. z 1977 r., Nr 39, poz. 176.pl_PL
dc.referencesKonwencja MOP z dnia 6 czerwca 1951 r. nr 100 dotycząca jednakowego wynagrodzenia dla pracujących mężczyzn i kobiet za pracę jednakowej wartości, Dz.U. z 1955 r., Nr 38, poz. 238.pl_PL
dc.referencesKonwencja MOP z dnia 5 czerwca 1957 r. nr 106 dotycząca cotygodniowego odpoczynku w handlu i w biurach www.mop.pl/doc/html/konwencje/k106.html (dostęp: 19.09.2017).pl_PL
dc.referencesKonwencja MOP z dnia 4 czerwca 1958 r. nr 111 dotycząca dyskryminacji w zatrudnieniu oraz wykonywaniu zawodu, Dz.U. z 1961 r., Nr 42, poz. 218.pl_PL
dc.referencesKonwencja MOP z dnia 3 czerwca 1970 r. nr 131 dotycząca ustalania płac minimalnych, zwłaszcza w odniesieniu do krajów rozwijających się www.mop.pl/doc/html/konwencje/k131.html (dostęp: 19.09.2017).pl_PL
dc.referencesKonwencja MOP z dnia 2 czerwca 1971 r. nr 135 dotycząca ochrony przedstawicieli pracowników w przedsiębiorstwach i przyznania im ułatwień, Dz.U. z 1977 r., Nr 39, poz. 178.pl_PL
dc.referencesKonwencja z MOP z dnia 5 czerwca 1974 r. nr 140 dotycząca płatnego urlopu szkoleniowego, Dz.U. z 1979 r., Nr 16, poz. 100.pl_PL
dc.referencesKonwencja MOP z dnia 4 czerwca 1975 r. nr 142 dotycząca roli poradnictwa i kształcenia zawodowego w rozwoju zasobów ludzkich, Dz.U. z 1979 r., Nr 29, poz. 164.pl_PL
dc.referencesKonwencja MOP z dnia 7 czerwca 1978 r. nr 151 dotycząca ochrony prawa organizowania się i procedury określania warunków zatrudnienia w służbie publicznej, Dz.U. z 1977 r., Nr 39, poz. 178.pl_PL
dc.referencesKonwencja MOP z dnia 3 czerwca 1981 r. nr 154 dotycząca popierania rokowań zbiorowych www.mop.pl/doc/html/konwencje/k154.html (dostęp: 19.09.2017).pl_PL
dc.referencesKonwencja MOP z dnia 3 czerwca 1981 r. nr 155 dotycząca bezpieczeństwa, zdrowia pracowników i środowiska pracy www.mop.pl/doc/html/konwencje/k155.html (dostęp: 19.09.2017).pl_PL
dc.referencesKonwencja MOP z dnia 2 czerwca 1982 r. nr 158 dotycząca rozwiązania stosunku pracy z inicjatywy pracodawcy www.mop.pl/doc/html/konwencje/k158.html (dostęp: 19.09.2017).pl_PL
dc.referencesKonwencja MOP z dnia 7 czerwca 1994 r. nr 175 dotycząca pracy w niepełnym wymiarze czasu www.mop.pl/doc/html/konwencje/k175.html (dostęp: 19.09.2017).pl_PL
dc.referencesKonwencja MOP z dnia 3 czerwca 1997 r. nr 181 dotycząca prywatnych biur pośrednictwa pracy, Dz.U. z 2008 r., Nr 222, poz. 1448.pl_PL
dc.referencesZalecenie MOP z dnia 6 czerwca 1951 r. nr 91 dotyczące układów zbiorowych pracy www.mop.pl/doc/html/zalecenia/z091.html (dostęp: 19.09.2017).pl_PL
dc.referencesZalecenie MOP z dnia 5 czerwca 1963 r. nr 119 dotyczące rozwiązania stosunku pracy z inicjatywy pracodawcy www.mop.pl/doc/html/zalecenia/z119.html (dostęp: 19.09.2017).pl_PL
dc.referencesZalecenie MOP z dnia 2 czerwca 1971 r. nr 143 dotyczące ochrony przedstawicieli pracowników w przedsiębiorstwach i przyznania im ułatwień www.mop.pl/doc/html/zalecenia/z143.html (dostęp: 19.09.2017).pl_PL
dc.referencesZalecenie MOP z dnia 3 czerwca 1981 r. nr 163 dotyczące popierania rokowań zbiorowych www.mop.pl/doc/html/zalecenia/z163.html (dostęp: 19.09.2017).pl_PL
dc.referencesZalecenie MOP z dnia 2 czerwca 1982 r. nr 166 dotyczące rozwiązania stosunku pracy z inicjatywy pracodawcy www.mop.pl/doc/html/zalecenia/z166.html (dostęp: 19.09.2017).pl_PL
dc.referencesZalecenie MOP z dnia 15 czerwca 2006 r. nr 198 dotyczące stosunku pracy www.mop.pl/doc/html/zalecenia/z198.html (dostęp: 19.09.2017).pl_PL
dc.referencesEuropejska Karta Społeczna sporządzona w Turynie, 18 października 1961 r., Dz.U. z 1999 r., Nr 8, poz. 67 ze zm.pl_PL
dc.referencesKonwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności z dnia 4 listopada 1950 r., zmieniona następnie Protokołami nr 3, 5 i 8 oraz uzupełniona Protokołem nr 2, Dz.U. z 1993 r., Nr 61, poz. 284 ze zm.pl_PL
dc.referencesKonwencja Rady Europy nr 108 z dnia 28 stycznia 1981 r. dotycząca ochrony osób w związku z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych, Dz.U. z 2003 r., Nr 3, poz. 25.pl_PL
dc.referencesDyrektywa Rady nr 75/117/EWG z dnia 10 lutego 1975 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich dotyczących stosowania zasady równości wynagrodzeń dla mężczyzn i kobiet, Dz.Urz. EWG L 45 z dnia 19 lutego 1975 r., s. 19–20.pl_PL
dc.referencesDyrektywa Rady nr 76/207/EWG z dnia 9 lutego 1976 r. w sprawie wprowadzenia w życie zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn w zakresie dostępu do zatrudnienia, kształcenia i awansu zawodowego oraz warunków pracy, Dz.Urz. EWG L 39 z dnia 14 lutego 1976 r., s. 4042.pl_PL
dc.referencesDyrektywa Rady nr 86/613/EWG z dnia 11 grudnia 1986 r. w sprawie stosowania zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn pracujących na własny rachunek, w tym w rolnictwie, oraz w sprawie ochrony kobiet pracujących na własny rachunek w okresie ciąży i macierzyństwa, Dz.Urz. EWG L 359 z dnia 19 grudnia 1986 r., s. 56–58.pl_PL
dc.referencesDyrektywa Rady nr 86/653/EWG z dnia 18 grudnia 1986 r. w sprawie koordynacji ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do przedstawicieli handlowych działających na własny rachunek, Dz.Urz. EWG L 382 z dnia 31 grudnia 1986, s. 17–21.pl_PL
dc.referencesDyrektywa Rady nr 89/391/EWG z dnia 12 czerwca 1989 r. w sprawie wprowadzenia środków w celu poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy, Dz.Urz. EWG L 183 z dnia 29 czerwca 1989 r., s. 1–8.pl_PL
dc.referencesDyrektywa Rady nr 91/383/EWG z dnia 25 czerwca 1991 r. uzupełniająca środki mające wspierać poprawę bezpieczeństwa i zdrowia w pracy pracowników pozostających w stosunku pracy na czas określony lub w czasowym stosunku pracy, Dz.Urz. EWG L 206 z dnia 29 lipca 1991, s. 19–21.pl_PL
dc.referencesDyrektywa Rady nr 93/104/WE z dnia 23 listopada 1993 r. dotycząca niektórych aspektów organizacji czasu pracy, Dz.Urz. WE L 307 z dnia 13 grudnia 1993 r., s. 18–24.pl_PL
dc.referencesDyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 95/46/EC z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz swobodnego przepływu tych danych, Dz.Urz. EC L 281 z dnia 23 listopada 1995, s. 31–50.pl_PL
dc.referencesDyrektywa Rady nr 97/81/WE z dnia 15 grudnia 1997 r. dotycząca Porozumienia ramowego dotyczącego pracy w niepełnym wymiarze godzin zawartego przez Europejską Unię Konfederacji Przemysłowych i Pracodawców (UNICE), Europejskie Centrum Przedsiębiorstw Publicznych (CEEP) oraz Europejską Konfederację Związków Zawodowych (ETUC), Dz.Urz. WE L 14 z dnia 20 stycznia 1998, s. 9–14.pl_PL
dc.referencesDyrektywa Rady nr 99/70/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. dotycząca Porozumienia ramowego w sprawie pracy na czas określony, zawartego przez Europejską Unię Konfederacji Przemysłowych i Pracodawców (UNICE), Europejskie Centrum Przedsiębiorstw Publicznych (CEEP) oraz Europejską Konfederację Związków Zawodowych (ETUC), Dz.Urz. WE L 175/43, z dnia 10 lipca 1999 r., s. 368–373.pl_PL
dc.referencesDyrektywa Rady nr 2000/43/WE z dnia 29 czerwca 2000 r. wprowadzająca w życie zasadę równego traktowania osób bez względu na pochodzenie rasowe lub etniczne, Dz.Urz. WE L 180 z dnia 19 lipca 2000 r., s. 22–26.pl_PL
dc.referencesDyrektywa Rady nr 2000/78/WE z dnia 27 listopada 2000 r. ustanawiająca ogólne warunki ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy, Dz.Urz. WE L 303 z dnia 2 grudnia 2000 r., s. 16–22.pl_PL
dc.referencesDyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2002/14/WE z dnia 11 marca 2002 r. ustanawiająca ogólne ramowe warunki informowania i przeprowadzania konsultacji z pracownikami we Wspólnocie Europejskiej, Dz.Urz. WE L 80 z dnia 23 marca 2002, s. 29–34.pl_PL
dc.referencesDyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2003/88/WE z dnia 4 listopada 2003 r. dotycząca niektórych aspektów organizacji czasu pracy, Dz.Urz. WE L 299 z dnia 18 listopada 2003 r., s. 9–19.pl_PL
dc.referencesDyrektywa Rady nr 2004/113/WE z dnia 13 grudnia 2004 r. wprowadzająca w życie zasadę równego traktowania mężczyzn i kobiet w zakresie dostępu do towarów i usług oraz dostarczania towarów i usług, Dz.Urz. WE L 373 z dnia 21 grudnia 2004 r., s. 37–43.pl_PL
dc.referencesDyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2006/54/WE z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie wprowadzenia w życie zasady równości szans oraz równego traktowania kobiet i mężczyzn w dziedzinie zatrudnienia i pracy, Dz.Urz. WE L 204 z dnia 26 lipca 2006 r., s. 23–36.pl_PL
dc.referencesDyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2008/94/WE z dnia 22 października 2008 r. w sprawie ochrony pracowników na wypadek niewypłacalności pracodawcy, Dz.Urz. WE L 283 z 28 dnia października 2008 r., s. 36–42.pl_PL
dc.referencesDyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2008/104/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie pracy tymczasowej, Dz.Urz. WE L. 327 z dnia 5 grudnia 2008 r., s. 9–14.pl_PL
dc.referencesDyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2009/38/WE z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie ustanowienia europejskiej rady zakładowej lub trybu informowania pracowników i konsultowania się z nimi w przedsiębiorstwach lub w grupach przedsiębiorstw o zasięgu wspólnotowym, Dz.Urz. WE L 22 z dnia 16 maja 2009, s. 28–44.pl_PL
dc.referencesEuropejskie ramowe porozumienie w sprawie telepracy z dnia 16 lipca 2002 r. www.etuc.org/signature-european-framework-agreement-telework-brussels-16072002 (dostęp: 19.09.2017).pl_PL
dc.referencesKarta Praw Podstawowych Unii Europejskiej zatwierdzona dnia 2 października 2000 r. na szczycie w Nicei (OJ 2000/c 364 of 18.12.2000), przyjęta przez Kartę Praw Podstawowych Unii Europejskiej z dnia 12 grudnia 2007 r., Dz.Urz. UE 2007 C 303.pl_PL
dc.referencesTraktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej z dnia 26 października 2012 r., Dz.Urz. UE C 326 z dnia 26 października 2012, s. 47–390.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy, Dz.U. z 2015 r., poz. 90 – t.j.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Dz.U. z 2015 r., poz. 2082 – t.j.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Dz.U. z 2014 r., poz. 121 – t.j. ze zm.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego, Dz.U. z 2014 r., poz. 101 – t.j. ze zm.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń, Dz.U. z 2013 r., poz. 482 – t.j. ze zm.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, Dz.U. z 2014 r., poz. 1502 – t.j. ze zm.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 6 marca 1981 r. o Państwowej Inspekcji Pracy, Dz.U. z 1981 r., Nr 6, poz. 23 ze zm.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 25 września 1981 r. o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego, Dz.U. z 1981 r., Nr 24, poz. 123 – t.j. ze zm.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, Dz.U. z 1991 r., Nr 55, poz. 236 ze zm.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych, Dz.U. z 2015 r., poz. 1881 – t.j.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Dz.U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 ze zm.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, Dz.U. z 2015 r., poz. 111 – t.j.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 2 lutego 1996 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych ustaw, Dz.U. z 1996 r., Nr 24, poz. 110.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Dz. U.Dz.U. z 1997 r., Nr 78, poz. 483 ze zm.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 6 czerwca 1997 r., Kodeks karny, Dz.U. z 1997 r., Nr 88, poz. 553 ze zm.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 6 czerwca 1997 r., Kodeks postępowania karnego, Dz.U. z 1997 r., Nr 89, poz. 555 ze zm.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. z 2014 r., poz. 1182 – t.j. ze zm.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, Dz.U. z 2015 r., poz. 121 – t.j.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, Dz.U. z 2014 r., poz. 159 – t.j.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 9 listopada 2000 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. z 2000 r., Nr 107, poz. 1127.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 27 lipca 2001 r. prawo o ustroju sądów powszechnych, Dz.U. z 2015 r., poz. 133 – t.j. ze zm.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, Dz.U. z 2013 r., poz. 395 – t.j. ze zm.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 5 kwietnia 2002 r. o europejskich radach zakładowych, Dz.U. z 2012 r., poz. 1146 – t.j.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U. z 2013 r., poz. 1422 – t.j.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 26 lipca 2002 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw, Dz.U. z 2002 r., Nr 135, poz. 1146.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 847.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, Dz.U. z 2009 r., Nr 167, poz. 1322 – t.j. ze zm.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, Dz.U. z 2015 r., poz. 192 – t.j.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych, Dz.U. z 2003 r., Nr 166, poz. 1608 ze zm.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw, Dz.U. z 2003 r., Nr 213, poz. 2081.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 22 stycznia 2004 r. o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, Dz.U. z 2004 r., Nr 33, poz. 285.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Dz.U. z 2015 r., poz. 149 – t.j. ze zm.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach z opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, Dz.U. z 2015 r., poz. 581 – t.j. ze zm.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji, Dz.U. z 2006 r., Nr 79, poz. 550 ze zm.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, Dz.U. z 2014 r., poz. 272 – t.j. ze zm.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 786 z późn. zm.).pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. z 2007 r., Nr 181, poz. 1288.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania, Dz.U. z 2010 r., Nr 254, poz. 1700 ze zm.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. z 2014, poz. 1831.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 7 listopada 2014 r. o ułatwianiu wykonywania działalności gospodarczej, Dz.U. z 2014 r., poz. 1662.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. z 2015 r., poz. 1220.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. z 2015 r., poz. 1268.pl_PL
dc.referencesRozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy, Dz.U. z 2014 r., poz. 1632 – t.j.pl_PL
dc.referencesRozporządzenie Ministra Pracy Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe, Dz.U. z 1998 r., Nr 148, poz. 973.pl_PL
dc.referencesRozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w kodeksie pracy, Dz.U. z 1996 r., Nr 69, poz. 332 – t.j. ze zm.pl_PL
dc.referencesRozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie przypadków, w których wyjątkowo jest dopuszczalne zatrudnianie młodocianych, którzy nie ukończyli gimnazjum, osób niemających 16 lat, które ukończyły gimnazjum, oraz osób niemających 16 lat, które nie ukończyły gimnazjum, Dz.U. z 2002 r., Nr 214, poz. 1808.pl_PL
dc.referencesRozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, Dz.U. z 2004 r., Nr 180, poz. 1860 ze zm.pl_PL
dc.referencesRozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu, Dz.U. z 2010 r., Nr 244, poz. 1626.pl_PL
dc.referencesRozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, Dz.U. z 2012 r., poz. 7.pl_PL
dc.referencesRozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Drobnej Wytwórczości z dnia 14 maja 1966 r. w sprawie określenia istotnych cech pracy nakładczej jako zatrudnienia wyłączonego spod działania prawa przemysłowego, Dz.U. z 1966 r., Nr 18, poz. 117.pl_PL
dc.referencesRozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uprawnień pracowniczych osób wykonujących pracę nakładczą, Dz.U. z 1996 r., Nr 60, poz. 280.pl_PL
dc.referencesRozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania, Dz.U. z 2014 r., poz. 232 – t.j.pl_PL
dc.referencesRozporządzenie z dnia 31 grudnia 1975 r. w sprawie uprawnień pracowniczych osób wykonujących pracę nakładczą, Dz.U. z 1976 r., Nr 3, poz. 19 ze zm.pl_PL
dc.referencesRozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2002 r. w sprawie utworzenia Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy, Dz.U. z 2002 r., Nr 139, poz. 1167.pl_PL
dc.referencesRozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac, Dz.U. z 2004 r., Nr 200, poz. 2047.pl_PL
dc.referencesRozporządzenie z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika, Dz.U. z 1996 r., Nr 62, poz. 286 ze zm.pl_PL
dc.referencesWyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 4 lipca 2006 r., C 212/04, Zb. Orz. 2006, 2. I-6057, pkt 84–85.pl_PL
dc.referencesWyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 13 marca 2014 r., C 38/13, Dz.Urz. UE C 135 z 5 maja 2014, s. 13.pl_PL
dc.referencesWyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 listopada 2007 r., SK 18/05, Dz.U. z 2007 r., Nr 225, poz. 1672.pl_PL
dc.referencesWyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 grudnia 2008 r., P 48/07, Dz.U. z 2008 r., Nr 219, poz. 1409.pl_PL
dc.referencesWyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 czerwca 2015 r., K 1/13, Dz.U. z 2015 r., poz. 791.pl_PL
dc.referencesOrzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 16 lutego 1952 r., C 773/51, LEX nr 1673877.pl_PL
dc.referencesOrzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 15 grudnia 1956 r., IV CR 35/56, LEX nr 118855.pl_PL
dc.referencesUchwała Sądu Najwyższego z dnia 11 maja 1976 r., I PZP 18/76, LEX nr 12404.pl_PL
dc.referencesUchwała Sądu Najwyższego z dnia 10 września 1976 r., I PZP 48/76, OSNC 1977, Nr 4, poz. 65.pl_PL
dc.referencesUchwała Sądu Najwyższego z dnia 21 listopada 1978 r., I PZP 28/78, OSNC 1979, Nr 5, poz. 92.pl_PL
dc.referencesUchwała Sądu Najwyższego z dnia 17 grudnia 1981 r., III CZP 32/81, LEX nr 2746.pl_PL
dc.referencesUchwała Sądu Najwyższego z dnia 14 czerwca 1994 r., I PZP 26/94, LEX nr 11847.pl_PL
dc.referencesUchwała Sądu Najwyższego z dnia 7 września 1994 r., I PZP 35/94, LEX nr 11877.pl_PL
dc.referencesUchwała Sądu Najwyższego z dnia 15 grudnia 2005 r., I KZP 34/05, LEX nr 164200.pl_PL
dc.referencesUchwała Sądu Najwyższego z dnia 2 września 2009 r., II UZP 6/09, LEX nr 514221.pl_PL
dc.referencesUchwała Sądu Najwyższego z dnia 12 grudnia 2011 r., I UZP 6/11, LEX nr 951414.pl_PL
dc.referencesWyrok Sądu Najwyższego z dnia 10 września 1963 r., Rw 915/63, LEX nr 1674067.pl_PL
dc.referencesWyrok Sądu Najwyższego z dnia 2 grudnia 1975 r., I PRN 42/75, LEX nr 14292.pl_PL
dc.referencesWyrok Sądu Najwyższego z dnia 12 sierpnia 1977 r., I PRN 97/77, LEX nr 14411.pl_PL
dc.referencesWyrok Sądu Najwyższego z dnia 16 stycznia 1979 r., I CR 440/78, LEX nr 5107.pl_PL
dc.referencesWyrok Sądu Najwyższego z dnia 1 kwietnia 1985 r., I PR 19/85, LEX nr 13556.pl_PL
dc.referencesWyrok Sądu Najwyższego z dnia 3 kwietnia 1986 r., II URN 20/86, LEX nr 15944.pl_PL
dc.referencesWyrok Sądu Najwyższego z dnia 15 lipca 1987 r., I PRN 25/87, LEX nr 13048.pl_PL
dc.referencesWyrok Sądu Najwyższego z dnia 30 marca 1994 r., I PZP 40/94, LEX nr 13356.pl_PL
dc.referencesWyrok Sądu Najwyższego z dnia 10 września 1997 r., I PKN 246/97, LEX nr 32795.pl_PL
dc.referencesWyrok Sądu Najwyższego z dnia 19 listopada 1997 r., I PKN 374/97, LEX nr 33480.pl_PL
dc.referencesWyrok Sądu Najwyższego z dnia 25 listopada 1997 r., I PKN 385/97, LEX nr 33569.pl_PL
dc.referencesWyrok Sądu Najwyższego z dnia 4 grudnia 1997 r., I PKN 419/97, LEX nr 33895.pl_PL
dc.referencesWyrok Sądu Najwyższego z dnia 24 lutego 1998 r., I PKN 538/97, LEX nr 34664.pl_PL
dc.referencesWyrok Sądu Najwyższego z dnia 2 kwietnia 1998 r., I PKN 521/97, LEX nr 35307.pl_PL
dc.referencesWyrok Sądu Najwyższego z dnia 16 kwietnia 1998 r., III ZP 52/97, LEX nr 32575.pl_PL
dc.referencesWyrok Sądu Najwyższego z dnia 18 czerwca 1998 r., I PKN 191/98, LEX nr 36702.pl_PL
dc.referencesWyrok Sądu Najwyższego z dnia 23 września 1998 r., II UKN 229/98, LEX nr 37516.pl_PL
dc.referencesWyrok Sądu Najwyższego z dnia 5 listopada 1998 r., I PKN 414/98, LEX nr 36768.pl_PL
dc.referencesWyrok Sądu Najwyższego z dnia 29 grudnia 1998 r., I PKN 494/98, LEX nr 36562.pl_PL
dc.referencesWyrok Sądu Najwyższego dnia 9 lutego 1999 r., I PKN 565/98, LEX nr 39348.pl_PL
dc.referencesWyrok Sądu Najwyższego z dnia 21 kwietnia 1999 r., I PKN 36/99, LEX nr 37100.pl_PL
dc.referencesWyrok Sądu Najwyższego z dnia 15 października 1999 r., I PKN 307/99, LEX nr 39667.pl_PL
dc.referencesWyrok Sądu Najwyższego z dnia 4 października 2000 r., I PKN 61/00, LEX nr 46823.pl_PL
dc.referencesWyrok Sądu Najwyższego z dnia 3 listopada 2000 r., IV CKN 152/00, LEX nr 45451.pl_PL
dc.referencesWyrok Sądu Najwyższego z dnia 23 stycznia 2002 r., I PKN 786/00, LEX nr 54890.pl_PL
dc.referencesWyrok Sądu Najwyższego z dnia 14 października 2004 r., I PK 697/03, LEX nr 149347.pl_PL
dc.referencesWyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 września 2005 r., II PK 29/04, LEX nr 145435.pl_PL
dc.referencesWyrok Sądu Najwyższego z dnia 22 września 2005 r., IV CK 100/05, LEX nr 187120.pl_PL
dc.referencesWyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 lutego 2006 r., II PK 160/05, LEX nr 212491.pl_PL
dc.referencesWyrok Sądu Najwyższego z dnia 25 października 2007 r., II PK 49/07, LEX nr 464877.pl_PL
dc.referencesWyrok Sądu Najwyższego z dnia 11 grudnia 2007 r., II CSK 370/07. LEX nr 492169.pl_PL
dc.referencesWyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 stycznia 2008 r., III UK 73/07, LEX nr 356045.pl_PL
dc.referencesWyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 stycznia 2008 r., III UK 76/07, LEX nr 465905.pl_PL
dc.referencesWyrok Sądu Najwyższego z dnia 5 czerwca 2008 r., III PK 5/08, LEX nr 494088.pl_PL
dc.referencesWyrok Sądu Najwyższego z dnia 17 czerwca 2008 r., I UK 402/07, OSNP 2009, nr 21–22, poz. 297.pl_PL
dc.referencesWyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 lipca 2008 r., I PK 2/08, LEX nr 531844.pl_PL
dc.referencesWyrok Sądu Najwyższego z dnia 4 grudnia 2008 r., II PK 137/08, LEX nr 469931.pl_PL
dc.referencesWyrok Sądu Najwyższego z dnia 3 lutego 2009 r., I PK 156/2008, Lexis.pl nr 2082101.pl_PL
dc.referencesWyrok Sądu Najwyższego z dnia 12 marca 2009 r., II PK 198/08, LEX nr 621545.pl_PL
dc.referencesWyrok Sądu Najwyższego z dnia 30 września 2009 r., II PK 88/09, LEX nr 559938.pl_PL
dc.referencesWyrok Sądu Najwyższego z dnia 14 października 2009 r., V CSK 111/03, LEX nr 654430.pl_PL
dc.referencesWyrok Sądu Najwyższego z dnia 3 grudnia 2009 r., II PK 142/09, LEX nr 823871.pl_PL
dc.referencesWyrok Sądu Najwyższego z dnia 27 maja 2010 r., II PK 354/09, LEX nr 598002.pl_PL
dc.referencesWyrok Sądu Najwyższego z dnia 2 marca 2011 r., II PK 204/10, LEX nr 817517.pl_PL
dc.referencesWyrok Sądu Najwyższego z dnia 28 czerwca 2011 r., II PK 9/11, LEX nr 1044012.pl_PL
dc.referencesWyrok Sądu Najwyższego z dnia 4 października 2011 r., I PK 56/11, LEX nr 1107213.pl_PL
dc.referencesWyrok Sądu Najwyższego z dnia 2 października 2012 r., II PK 56/12, LEX nr 1243024.pl_PL
dc.referencesWyrok Sądu Najwyższego z dnia 2 października 2012 r., II PK 82/12, LEX nr 1365774.pl_PL
dc.referencesWyrok Sądu Najwyższego z dnia 26 marca 2013 r., II UK 201/12, LEX nr 1341964.pl_PL
dc.referencesWyrok Sądu Najwyższego z dnia 27 sierpnia 2013 r., II UK 26/13, LEX nr 1379926.pl_PL
dc.referencesWyrok Sądu Najwyższego z dnia 11 września 2013 r., II PK 372/12, LEX nr 1474905.pl_PL
dc.referencesWyrok Sądu Najwyższego z dnia 18 września 2013 r., II UK 39/13, LEX nr 1378531.pl_PL
dc.referencesWyrok Sądu Najwyższego z dnia 5 czerwca 2014 r., I PK 308/13, LEX nr 1475061.pl_PL
dc.referencesWyrok Sądu Najwyższego z dnia 24 marca 2015 r., II UK 184/14, LEX nr 1710359.pl_PL
dc.referencesWyrok Sądu Najwyższego z dnia 1 kwietnia 2015 r., I PK 203/14, LEX nr 1710344.pl_PL
dc.referencesWyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 15 marca 1996 r., I Acr 33/96, LEX nr 25507.pl_PL
dc.referencesWyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 30 stycznia 2002 r., II SA 1098/01, LEX nr 50816.pl_PL
dc.referencesWyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 28 listopada 2002 r., II SA 3389/01, LEX nr 74596.pl_PL
dc.referencesWyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 27 czerwca 2013 r., III AUa 2027/12, LEX nr 1342233.pl_PL
dc.referencesWyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 16 lipca 2013 r., III AUa 379/13, LEX nr 1353683.pl_PL
dc.referencesWyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 1 lipca 2014 r., III AUa 13/14, LEX nr 1493712.pl_PL
dc.referencesWyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 31 marca 2015 r., I Aca 823/14, LEX nr 1668621.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8088-657-5
dc.disciplinenauki o polityce i administracjipl_PL
dc.disciplinenauki prawnepl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe