Show simple item record

dc.contributor.authorNowak, Monika
dc.date.accessioned2022-02-08T09:25:28Z
dc.date.available2022-02-08T09:25:28Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationNowak M., Urlop wypoczynkowy jako instrument realizacji prawa pracownika do odpoczynku, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2018, https://doi.org/10.18778/8088-932-3pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8088-932-3
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/40612
dc.descriptionPublikacja dotyczy problematyki urlopów wypoczynkowych w kontekście jednego z podstawowych praw pracowniczych - prawa do odpoczynku. Autorka wyjaśnia pojęcie i znaczenie tego prawa, przedstawia jego uzasadnienie, a także wskazuje na podstawowe instrumenty jego realizacji, wśród których główną rolę odgrywa urlop wypoczynkowy, ze szczególnym uwzględnieniem ewolucji rozwiązań prawnych. Dokonała też analizy i oceny poszczególnych elementów konstrukcyjnych prawa do urlopu wypoczynkowego oraz zasad jego udzielania z punktu widzenia podstawowej funkcji tego urlopu, jaką jest wypoczynek. W odróżnieniu od innych opracowań z tego zakresu, zawarte w prezentowanej monografii rozważania nie stanowią jedynie opisu instytucji urlopów wypoczynkowych, ale są próbą oceny stopnia, w jakim instytucja ta urzeczywistnia konstytucyjną i kodeksową zasadę prawa pracy - prawa do odpoczynku. Autorka koncentruje się na odpowiednich unormowaniach kodeksowych, jednak odwołuje się również do szeregu ustaw szczególnych w zakresie prawa urlopowego, dotyczących wybranych grup pracowniczych - zwłaszcza nauczycieli i pracowników tymczasowych. Odnosi się ponadto do międzynarodowych i europejskich rozwiązań prawnych. Książka jest adresowana do szerokiego grona odbiorców zajmujących się prawem pracy - w szczególności do przedstawicieli polskiej nauki prawa pracy, legislatorów, sędziów sądów pracy, adwokatów, radców prawnych, inspektorów pracy czy przedstawicieli związków zawodowych. Pogłębiona analiza przepisów prawa oraz wykorzystanie bogatego orzecznictwa sądowego powoduje, że będzie ona również cennym źródłem wiedzy dla pracodawców, pracowników działów kadr i HR.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjecturlop wypoczynkowypl_PL
dc.subjectprawo do odpoczynkupl_PL
dc.subjectczas pracypl_PL
dc.subjectprawa człowiekapl_PL
dc.subjectprawo pracypl_PL
dc.titleUrlop wypoczynkowy jako instrument realizacji prawa pracownika do odpoczynkupl_PL
dc.title.alternativeAnnual Leave as an Instrument of Exercising Employee’s Right to Restpl_PL
dc.typeBookpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Monika Nowak, Łódź 2018; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2018pl_PL
dc.page.number384pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Pracy, 90-232 Łódź, ul. Kopcińskiego 8/12pl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8088-933-0
dc.contributor.authorBiographicalnoteDoktor Monika Nowak ukończyła w 2000 r. studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, a następnie podjęła studia doktoranckie. W 2004 r. na podstawie przedłożonej rozprawy doktorskiej Prawo do godziwego wynagrodzenia za pracę uzyskała stopień naukowy doktora nauk prawnych i została zatrudniona na stanowisku adiunkta w Katedrze Prawa Pracy na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Prowadzi wykłady, ćwiczenia i seminaria z zakresu prawa pracy, jest też wieloletnim wykładowcą na studiach podyplomowych oraz opiekunem wydziałowego Biura Karier. Jest autorką wielu publikacji poświęconych przede wszystkim różnym kwestiom indywidualnego prawa pracy, w tym m.in. monografii przedstawiającej w sposób kompleksowy problematykę wynagrodzenia za pracę (Wynagrodzenie za pracę, Wolters Kluwer, Warszawa 2014), a także ekspertyz dla Komisji Europejskiej dotyczących zgodności polskiego prawa pracy z prawem Unii Europejskiej w zakresie regulacji obowiązku informacyjnego pracodawcy oraz ochrony roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy.pl_PL
dc.referencesAdlercreutz A., Nystrom B., Labour Law in Sweden, The Netherlands 2010pl_PL
dc.referencesArystoteles, Dzieła wszystkie, t. 6, Warszawa 2003pl_PL
dc.referencesAu-delà de l’emploi, ed. A. Supiot, Paris 1999pl_PL
dc.referencesAuzero G., Dockès E., Droit du travail, Paris 2014pl_PL
dc.referencesBabeuf G., Pisma wybrane, przedmowa i komentarz G. i C. Willard, Warszawa 1951pl_PL
dc.referencesBanaszak B., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2009pl_PL
dc.referencesBaran K.W., Prawo pracy, Warszawa 2005pl_PL
dc.referencesBarnard C., EC Employment Law, Chichester 1995pl_PL
dc.referencesBartkowiak G., Człowiek w pracy. Od stresu do sukcesu w organizacji, Warszawa 2009pl_PL
dc.referencesBigaj A., Charakter prawny urlopu wypoczynkowego, [w:] Studia z zakresu prawa pracy i polityki społecznej, red. A. Świątkowski, Kraków 2012pl_PL
dc.referencesBigaj A., Prawo do urlopu wypoczynkowego, Warszawa 2015pl_PL
dc.referencesBigaj A., Wybrane aspekty prawa do wypoczynku, [w:] Aktualne zagadnienia prawa pracy i polityki socjalnej (zbiór studiów), t. 2, red. B.M. Ćwiertniak, Sosnowiec 2013pl_PL
dc.referencesBlanpain R., Matey M., Europejskie prawo pracy w polskiej perspektywie, Warszawa 1993pl_PL
dc.referencesBombol M., Czas wolny jako kategoria diagnostyczna procesów rozwoju społeczno-gospodarczego, Warszawa 2008pl_PL
dc.referencesBoruta I., Urlopy wypoczynkowe po zmianie Kodeksu pracy, Warszawa 1997pl_PL
dc.referencesBury B., Dylematy na tle prawa do wypoczynku w zatrudnieniu niepracowniczym typu cywilnoprawnego, [w:] Przemiany prawa pracy. Od kodyfikacji do współczesności, Księga Jubileuszowa Prof. T. Liszcz, red. A. Kosut, W. Perdeus, „Studia Iuridica Lublinensia” 2015, vol. XXIVpl_PL
dc.referencesChakowski M., Ciszek P., Kontrowersje wokół tzw. urlopu na żądanie a orzecznictwo SN, M.P.P. 2010, nr 3pl_PL
dc.referencesChmielek-Łubińska E., [w:] Kodeks pracy. Komentarz, red. B. Wagner, Gdańsk 2004pl_PL
dc.referencesChmielek-Łubińska E., [w:] Kodeks pracy. Komentarz, red. L. Florek, Warszawa 2009pl_PL
dc.referencesChmielek-Łubińska E., Pierwszy urlop wypoczynkowy, [w:] Studia z zakresu prawa pracy i polityki społecznej, red. A. Świątkowski, Kraków 2001/2002pl_PL
dc.referencesChmielek-Łubińska E., Pracownicze urlopy bezpłatne i zwolnienia od pracy, Warszawa 1999pl_PL
dc.referencesChmielek-Łubińska E., Urlop na żądanie pracownika, M.P.P. 2005, nr 10pl_PL
dc.referencesChmielek-Łubińska E., Urlop na żądanie pracownika, PiZS 2003, nr 3pl_PL
dc.referencesChmielek-Łubińska E., Urlop proporcjonalny, Studia z zakresu prawa pracy i polityki społecznej, red. A. Świątkowski, Kraków 1997/1998pl_PL
dc.referencesChmielek-Łubińska E., Urlop wypoczynkowy po nowelizacji, PiZS 2004, nr 1pl_PL
dc.referencesChmielek-Łubińska E., Urlopy wypoczynkowe po nowelizacji Kodeksu pracy, „Służba Pracownicza” 1997, nr 1pl_PL
dc.referencesChmielek-Łubińska E., Urlopy wypoczynkowe. Nowe uregulowania od stycznia 1997 r., Warszawa 1997pl_PL
dc.referencesChobot A., Czas pracy w znowelizowanym kodeksie pracy, Poznań 2003pl_PL
dc.referencesChobot A., Pracowniczy obowiązek dbałości o dobro zakładu a ograniczenia zasady wolności pracy, Poznań 1983pl_PL
dc.referencesChobot A., Pachciarek K., Prawa i obowiązki agencji pracy tymczasowej i pracodawcy użytkownika wobec pracownika tymczasowego, PiZS 2005, nr 1pl_PL
dc.referencesCicero, O powinnościach, [w:] tenże, Pisma filozoficzne, t. 2, Warszawa 1960pl_PL
dc.referencesCudowski B., Urlop wypoczynkowy i bezpłatny a dodatkowe zatrudnienie, [w:] „Człowiek, obywatel, pracownik. Studia z zakresu prawa”. Księga Jubileuszowa poświęcona Profesor U. Jackowiak, red. J. Stelina, A. Wypych-Żywicka, „Gdańskie Studia Prawnicze” 2007, t. XVIIpl_PL
dc.referencesCudowski B., Zmiany regulacji prawnej dodatkowego zatrudnienia, [w:] Przemiany prawa pracy. Od kodyfikacji do współczesności, Księga Jubileuszowa Prof. T. Liszcz, red. A. Kosut, W. Perdeus, „Studia Iuridica Lublinensia” 2015, t. XXIVpl_PL
dc.referencesĆwiertniak B.M., [w:] Prawo pracy, red. K. W. Baran, Kraków 2010pl_PL
dc.referencesCzarnek P., Rodzaje rozrywki w polskiej radiofonii komercyjnej, Łódź 2014pl_PL
dc.referencesCzerniak-Swędzioł J., Koczur S., Granice możliwości zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy, [w:] Studia z zakresu prawa pracy i polityki społecznej, red. A. Świątkowski, Kraków 2013pl_PL
dc.referencesCzas wolny w starożytnym Rzymie www.imperiumromanum.edu.pl [dostęp: 6.02.2017]pl_PL
dc.referencesDamhaug J., Wrocławska T., Konsekwencje pracowniczej niezdolności do pracy z powodu choroby w świetle przepisów ustawodawstwa norweskiego, „Studia Prawno-Ekonomiczne” 2012, t. LXXXVpl_PL
dc.referencesDaszczyńska A., Prawo pracownika tymczasowego do odpoczynku, [w:] Z problematyki zatrudnienia tymczasowego, red. A. Sobczyk, LEX 2011pl_PL
dc.referencesDeborad G., Społeczeństwo spektaklu, „Panoptikum” 2008, nr 7pl_PL
dc.referencesDefańska E., Urlop wypoczynkowy dla zatrudnionych przez agencję pracy tymczasowej, 4.11.2011 www.rp.plpl_PL
dc.referencesDespax M., Rojot J., Laborde J., Labour Law in France, Alphen aan den Rijn 2011pl_PL
dc.referencesDriczinski S., Elastyczność pojęcia czasu pracy, Szczecin 2002pl_PL
dc.referencesDriczinski S., [w:] Kodeks pracy. Komentarz, red. K.W. Baran, Warszawa 2012pl_PL
dc.referencesDrozdek M., Prawa społeczne w konstytucji, „Tygodnik Solidarność” 1994, nr 41pl_PL
dc.referencesDubowik A., Zasada udzielania urlopu wypoczynkowego w naturze i plan urlopów, PiZS 2003, nr 5pl_PL
dc.referencesDubowik A., Zasady udzielania urlopów wypoczynkowych według nowych przepisów, PiZS 1997, nr 4pl_PL
dc.referencesDuniewska Z., Polisemia godności w terminologii prawnej, „Studia Prawno-Ekonomiczne” 2005, t. LXXIpl_PL
dc.referencesDunning E., O emocjach w sporcie i wypoczynku, [w:] Socjologia codzienności, red. P. Sztompka, M. Bogunia-Borowska, Kraków 2008pl_PL
dc.referencesDuraj T., Ewolucja pracowniczego podporządkowania jako cechy konstrukcyjnej stosunku pracy w świetle przepisów prawa pracy, [w:] Przemiany prawa pracy. Od kodyfikacji do współczesności, Księga Jubileuszowa Prof. T. Liszcz, red. A. Kosut, W. Perdeus, „Studia Iuridica Lublinensia” 2015, t. XXIVpl_PL
dc.referencesDyląg W., Prawo do wypoczynku jako przejaw funkcji ochronnej prawa pracy, [w:] Funkcja ochronna prawa pracy a wyzwania współczesności, red. M. Bosak, Warszawa 2014pl_PL
dc.referencesDyoniziak R., Społeczeństwo w procesie zmian, Kraków, Szczecin, Zielona Góra 1997pl_PL
dc.referencesEuropean Social Charter: European Committee of Social Rights, Konkluzje XIX-3 (Niemcy), Strasbourg 2011pl_PL
dc.referencesFlorek L., Czas pracy i urlopy wypoczynkowe w prawie europejskim, PiZS 1999, nr 2pl_PL
dc.referencesFlorek L., Europejskie prawo pracy, Warszawa 2005pl_PL
dc.referencesFlorek L., Konstytucyjne gwarancje uprawnień pracowniczych, PiP 1997, nr 12pl_PL
dc.referencesFlorek L., Prawo pracy Unii Europejskiej, [w:] Europejskie prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, red. L. Florek, Warszawa 1996pl_PL
dc.referencesFlorek L., Staż pracy, Warszawa 1980pl_PL
dc.referencesFlorek L., Seweryński M., Międzynarodowe prawo pracy, Warszawa 1988pl_PL
dc.referencesFlorek L., Zieliński T., Prawo pracy, Warszawa 1997, 2004pl_PL
dc.referencesFrancja wprowadza zakaz korzystania z poczty służbowej po pracy. Czy słusznie?, „Polityka”, 18.02.2016 www.poltyka.plpl_PL
dc.referencesFrączek M., Łajeczko M., Praca tymczasowa, pytania i odpowiedzi, „Służba Pracownicza” 2004, nr 5pl_PL
dc.referencesFriedmann G., Maszyna i człowiek, Warszawa 1961pl_PL
dc.referencesGarlicki L., Prawa socjalne w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, „Przegląd Sejmowy” 1995, nr 2pl_PL
dc.referencesGersdorf M., Pozapracownicze stosunki zatrudnienia w najnowszym orzecznictwie Sądu Najwyższego, PiZS 2012, nr 11pl_PL
dc.referencesGersdorf M., Prawo zatrudnienia, Warszawa 2013pl_PL
dc.referencesGersdorf M., Zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy, PiZS 2005, nr 3pl_PL
dc.referencesGersdorf M., Rączka K., Raczkowski M., Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2014pl_PL
dc.referencesGładzicki Z., Humanizacja pracy ludzkiej w encyklice, [w:] „Powołany do pracy”. Komentarz, red. J. Krucina, Wrocław 1983pl_PL
dc.referencesGoździewicz G., Zieliński T., [w:] Kodeks pracy. Komentarz, red. L. Florek, LEX 2011pl_PL
dc.referencesGóral Z., [w:] Akademickie prawo pracy, red. K.W. Baran, Warszawa 2015pl_PL
dc.referencesGóral Z., [w:] Kodeks pracy. Komentarz, red. K.W. Baran, Warszawa 2012pl_PL
dc.referencesGóral Z., [w:] Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Praktyczny komentarz, Warszawa 2011pl_PL
dc.referencesGóral Z., O kodeksowym katalogu zasad indywidualnego prawa pracy, Warszawa 2011pl_PL
dc.referencesGóral Z., Podstawowe zasady indywidualnego prawa pracy, [w:] System prawa pracy, t. 1: Część ogólna, red. K.W. Baran, Warszawa 2017pl_PL
dc.referencesGóral Z., Prawo do pracy. Studium prawa polskiego w świetle porównawczym, Łódź 1994pl_PL
dc.referencesGrzebyk P., Ochrona odpoczynku niedzielnego, [w:] Czas pracy, red. L. Florek, Warszawa 2011pl_PL
dc.referencesHenssler M., Willemsen H.J., Kalb H.-J., Arbeitsrecht Kommentar, Köln 2016pl_PL
dc.referencesHueck A., Nipperdey C. H., Lehrbuch des Arbeitsrecht, t. 1, Berlin 1955pl_PL
dc.referencesIgnatowska-Jaroszewska I., [w:] K. Walczak, M. Wojewódka, Prawo pracy dla sędziów i pełnomocników, Warszawa 2017pl_PL
dc.referencesInformacje na temat Europejskiej Karty Społecznej, maj 1999, Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnejpl_PL
dc.referencesIwulski J., Sanetra W., Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2000pl_PL
dc.referencesIzdebski H., Zieliński J.M., Prawo o szkolnictwie wyższym. Komentarz, Warszawa 2011pl_PL
dc.referencesJarosz Z., Zawadzki S., Prawo konstytucyjne, Warszawa 1980pl_PL
dc.referencesJaroszewska M., Urlopy wypoczynkowe, Warszawa 2009pl_PL
dc.referencesJaśkiewicz W., Jackowiak C., Piotrowski W., Prawo pracy w zarysie, Warszawa 1980pl_PL
dc.referencesJaśkowski K., Zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy, PiZS 2016, nr 3pl_PL
dc.referencesJaśkowski K., Maniewska E., Kodeks pracy. Komentarz, Zakamycze 2006pl_PL
dc.referencesJaśkowski K., Maniewska E., Kodeks pracy. Komentarz, LEX/el. 2011pl_PL
dc.referencesJaśkowski K., Maniewska E., Komentarz aktualizowany do Kodeksu pracy, LEX/el. 2017pl_PL
dc.referencesJaśkowski K., Maniewska E., Zagadnienie ochrony dóbr osobistych w prawie pracy, PiP 1963, nr 7–8.pl_PL
dc.referencesJaśkowski K., Maniewska E., Stelina J., Grupowe zwolnienia. Komentarz, Kraków 2004pl_PL
dc.referencesJędrzejowski B., Ruch czartystów w Anglji, Warszawa 1907pl_PL
dc.referencesJończyk J., Zagadnienie ochrony dóbr osobistych w prawie pracy, PiP 1963, nr 7-8pl_PL
dc.referencesKantor R., Zabawa w dobie społeczeństwa konsumpcyjnego: Szkice o ludyzmie, ludyczności i powadze, a w istocie o jej braku, Kraków 2013pl_PL
dc.referencesKarney J.E., Psychopedagogika pracy, Warszawa 2007pl_PL
dc.referencesKędzia Z., Burżuazyjna koncepcja praw człowieka, Wrocław 1980pl_PL
dc.referencesKisiel A., Wypalenie zawodowe – przykładowe symptomy i przeciwdziałania, [w:] Współczesne wyzwania menedżerskie w przeciwdziałaniu wypaleniu zawodowemu, red. J. Koprowicz, W. Bańka, „Humanizacja Pracy” 2011, nr 6pl_PL
dc.referencesKoczur S., Faktyczne możliwości realizacji pracowniczego prawa do nieprzerwanego odpoczynku, M.P.P. 2015, nr 9pl_PL
dc.referencesKodeks pracy, t. 1: Komentarz. Ustawy towarzyszące z orzecznictwem. Europejskie prawo pracy z orzecznictwem, red. K. Jaśkowski, E. Maniewska, wyd. IX, LEX 2014 [dostęp: 20.08.2014]pl_PL
dc.referencesKodeks pracy. Komentarz, red. L. Florek, LEX 2011pl_PL
dc.referencesKodeks pracy. Komentarz, red. W. Muszalski, Warszawa 2009, 2011pl_PL
dc.referencesKodeks pracy. Komentarz, red. B. Wagner, Gdańsk 2004pl_PL
dc.referencesKolasiński K., Podstawy prawa pracy, Toruń 1979pl_PL
dc.referencesKolasiński K., Prawo pracy znowelizowane, Toruń 1996pl_PL
dc.referencesKolny B., Czas wolny w świetle zrównoważonego rozwoju, „Konsumpcja i Rozwój” 2014, nr 2pl_PL
dc.referencesKonstytucja Albanii, wstęp A. Bosiacki, Warszawa 1997pl_PL
dc.referencesKonstytucja Belgii z lutego 1831 r., tekst jednolity z 14 lutego 1994 r., wstęp W. Skrzydło, Warszawa 1996pl_PL
dc.referencesKonstytucja Estonii, wstęp L. Garlicki, P. Łossowski, Warszawa 1997pl_PL
dc.referencesKonstytucja Federacji Rosyjskiej z 12 grudnia 1993 r., wstęp A. Bosiacki, Warszawa 2000pl_PL
dc.referencesKonstytucja Federalna Konfederacji Szwajcarskiej z 18 kwietnia 1999 r., tłum. i wstęp Z. Czeszejko-Sochacki, Warszawa 2000pl_PL
dc.referencesKonstytucja Hiszpanii, tłum. i wstęp: T. Mołdawa, Warszawa 1993pl_PL
dc.referencesKonstytucja Ludowej Republiki Bułgarii, wstęp E. Gdulewicz, Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk 1979pl_PL
dc.referencesKonstytucja Republiki Chorwackiej z 22 grudnia 1990 r., wstęp: A. i L. Garliccy, Warszawa 1995pl_PL
dc.referencesKonstytucja Republiki Czeskiej z 16 grudnia 1992 r., wstęp i tłum. M. Kruk, Warszawa 2000pl_PL
dc.referencesKonstytucja Republiki Łotewskiej z 15 lutego 1922 r., wstęp P. Kierończyk, Warszawa 2001pl_PL
dc.referencesKonstytucja Republiki Portugalskiej z 2 kwietnia 1976 r., tłum. A. Wojtyczek-Bonnand, Warszawa 2000pl_PL
dc.referencesKonstytucja Republiki Słowenii z 23 grudnia 1991 r., tłum. i wstęp P. Winczorek, Warszawa 1994pl_PL
dc.referencesKonstytucji Republiki Węgierskiej z 1990 r., tłum. i wstęp H. Donath, Warszawa 1996pl_PL
dc.referencesKonstytucja Republiki Włoskiej, [w:] Nowe konstytucje państw europejskich, red. L. Gelberg, Warszawa 1949pl_PL
dc.referencesKonstytucja Republiki Włoskiej z 27 grudnia 1947 r., tłum. Z. Witkowski, Warszawa 2004pl_PL
dc.referencesKonstytucja Rumunii z 21 listopada 1991 r., wstęp: W. Brodziński, Warszawa 1996pl_PL
dc.referencesKonstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. 3, red. L. Garlicki, Warszawa 2003pl_PL
dc.referencesKonstytucja Ukrainy z 28 czerwca 1996 r., wstęp i tłum. E. Toczek, Warszawa 1999pl_PL
dc.referencesKonstytucja Węgierskiej Republiki Ludowej, red. A. Gwiżdż, Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk 1975pl_PL
dc.referencesKonwencje i zalecenia Międzynarodowej Organizacji Pracy 1919–2012, t. 1, Warszawa 2014pl_PL
dc.referencesKostrzewski L., Miączyński P., Roczny urlop dla wypalonych, „Gazeta Wyborcza” www.wyborcza.pl [dostęp: 1.12.2016]pl_PL
dc.referencesKostrzewski L., Miączyński P., Rok wakacji od pracy, „Gazeta Wyborcza” www.wyborcza.pl [dostęp: 1.12.2016]pl_PL
dc.referencesKosut A., [w:] Kodeks pracy. Komentarz, red. K.W. Baran, Warszawa 2012pl_PL
dc.referencesKosut A., Przemiany regulacji prawnej urlopów wypoczynkowych w Kodeksie pracy, [w:] Przemiany prawa pracy. Od kodyfikacji do współczesności. Księga Jubileuszowa Prof. T. Liszcz, red. A. Kosut, W. Perdeus, „Studia Iuridica Lublinensia” 2015, t. XXIVpl_PL
dc.referencesKosut A., Urlop na żądanie, [w:] Studia z prawa pracy. Księga pamiątkowa ku czci Docenta Jerzego Logi, Łódź 2007pl_PL
dc.referencesKosut A., Zatrudnianie skazanych odbywających karę pozbawienia wolności – nowe uregulowania prawne, PiZS 1998, nr 10pl_PL
dc.referencesKrysińska-Wnuk L., Regulacja zwolnień grupowych pracowników, Warszawa 2009pl_PL
dc.referencesKuba M., Nowak M., Staszewska E., Urlopy pracownicze, red. Z. Góral, Warszawa 2016pl_PL
dc.referencesKubot Z., Kompensacyjny czas wolny – analiza pojęcia, PiZS 2008, nr 9pl_PL
dc.referencesKubot Z., Pojęcie dyżuru medycznego, PiZS 2000, nr 4pl_PL
dc.referencesKubot Z., Urlop wypoczynkowy w zatrudnieniu niepracowniczym typu cywilnoprawnego, PiZS 2002, nr 9pl_PL
dc.referencesKuczynski J., Die theorie der Lager der Arbeiter, Berlin 1952pl_PL
dc.referencesKuczynski J., Położenie robotników w Stanach Zjednoczonych. Od roku 1789 do czasów dzisiejszych, Warszawa 1950pl_PL
dc.referencesKulig K., Aksjologia „zakazu pracy” w niedziele i święta w kontekście nowelizacji Kodeksu pracy, M.P.P. 2014, nr 6pl_PL
dc.referencesKulig K., Prawo pracownika do odpoczynku dobowego, PiZS 2015, nr 2pl_PL
dc.referencesKwilecki K., Rozważania o czasie wolnym. Wybrane zagadnienia, Katowice 2011pl_PL
dc.referencesLafargue P., Prawo do lenistwa, Warszawa 2006pl_PL
dc.referencesLandau W., Ośmiogodzinny dzień pracy, Warszawa 1927pl_PL
dc.referencesLatos-Miłkowska M., Czas pracy. Między gospodarką a ochroną pracy, [w:] Prawo pracy. Między gospodarką a ochroną pracy. Księga jubileuszowa Profesora Ludwika Florka, red. M. Latos-Miłkowska, Ł. Pisarczyk, Warszawa 2016pl_PL
dc.referencesLatos-Miłkowska M., Okresy rozliczeniowe czasu pracy, [w:] Czas pracy, red. L. Florek, Warszawa 2011pl_PL
dc.referencesLatos-Miłkowska M., Pisarczyk Ł., Zwolnienie z przyczyn niedotyczących pracownika, Warszawa 2005pl_PL
dc.referencesLehmann G., Praktyczna fizjologia pracy, Warszawa 1960pl_PL
dc.referencesLenart B., Przerwanie urlopu wypoczynkowego, „Służba Pracownicza” 2003, nr 6pl_PL
dc.referencesLeon XIII, Encyklika „Rerum novarum” www.nonpossumus.pl [dostęp: 17.02.2016]pl_PL
dc.referencesLewandowski H., Dyżur medyczny – uwagi na kanwie wyroku SN z 6.6.2006 r., M.P.P. 2008, nr 1pl_PL
dc.referencesLewy M., Prawo przemysłowe i robotnicze, Warszawa 1918pl_PL
dc.referencesLipa M., von Zanthier H., Prawo pracy w Niemczech, Berlin 2012pl_PL
dc.referencesLiszcz T., Kiedy pracownik nie powinien pracować, [w:] Prawo pracy. Między gospodarką a ochroną pracy. Księga Jubileuszowa Profesora L. Florka, red. M. Latos-Miłkowska, Ł. Pisarczyk, Warszawa 2016pl_PL
dc.referencesLiszcz T., Prawo pracy, Gdańsk 1996pl_PL
dc.referencesLiszcz T., Prawo pracy, Warszawa 2004pl_PL
dc.referencesLiszcz T., Przyszła Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej a prawo pracy, „Annales UMCS” 1997, t. XLIVpl_PL
dc.referencesLocke J., Dwa traktaty o rządzie, tłum. Z. Rau, Warszawa 1992pl_PL
dc.referencesLoga J., Poglądy nauki burżuazyjnej na charakter prawny urlopu wypoczynkowego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego” 1958, seria I, z. 14pl_PL
dc.referencesLoga J., Polskie prawo pracy w okresie międzywojennym, Łódź 1980pl_PL
dc.referencesLoga J., Pracownicze urlopy wypoczynkowe, „Nowe Prawo” 1975, nr 3pl_PL
dc.referencesLoga J., Urlopy wypoczynkowe, Łódź 1963pl_PL
dc.referencesLoga J., Wymiar urlopu wypoczynkowego, PiZS 1981, nr 5–6pl_PL
dc.referencesLorens B., Czas wolny i formy jego spędzania w miastach polskich doby nowożytnej (XVI–XVIII wiek), [w:] Czas wolny: przeszłość – teraźniejszość – przyszłość, red. J. Daszykowska, R. Pelczar, Stalowa Wola 2009pl_PL
dc.referencesŁajeczko M., Urlop wypoczynkowy, „Prawo Pracy” 1999, nr 3pl_PL
dc.referencesŁapiński K., Wynagrodzenie za pracę w niedzielę i święto, [w:] Z aktualnych zagadnień prawa pracy i zabezpieczenia społecznego. Księga Jubileuszowa Profesora W. Sanetry, red. B. Cudowski, J. Iwulski, Białystok 2013pl_PL
dc.referencesŁętowska E., Po co ludziom konstytucja, Warszawa 1994pl_PL
dc.referencesMajka J., Katolicka nauka społeczna, Warszawa 1988pl_PL
dc.referencesMajmurek J., Prawo do pracy, prawo do lenistwa www.krytykapolityczna.pl [dostęp: 6.02.2017]pl_PL
dc.referencesMakowski D., Praca tymczasowa jako nietypowa forma zatrudnienia, Warszawa 2006pl_PL
dc.referencesMalanowski A., Niektóre zagadnienia prawa do urlopu wypoczynkowego, „Studia Prawnicze” 1976, nr 3pl_PL
dc.referencesMalinowski A., Urlopy pracownicze. Komentarz, Warszawa 2010pl_PL
dc.referencesMałysz F.J., Pracownicze urlopy wypoczynkowe, Warszawa 1987pl_PL
dc.referencesMarek A., Odwołanie pracownika z urlopu, „Służba Pracownicza” 2010, nr 10pl_PL
dc.referencesMarek A., Urlop na żądanie, „Służba Pracownicza” 2003, nr 8pl_PL
dc.referencesMarks K., Kapitał, t. 3, cz. 2, Warszawa 1959pl_PL
dc.referencesMarks K., Engels F., Dzieła, t. 3, Warszawa 1967pl_PL
dc.referencesMartuszewicz A., Piecyk K., Urlopy pracownicze i inne zwolnienia od pracy, Warszawa 2007pl_PL
dc.referencesMasewicz W., Czas pracy, Warszawa 1994pl_PL
dc.referencesMasewicz W., Dzwonkowski S., Czas pracy. Komentarz, Warszawa 1968pl_PL
dc.referencesMasternak Z., [w:] Prawo pracy. Zarys wykładu, Warszawa 2005pl_PL
dc.referencesMazurek F.J., Jacquesa Maritaina koncepcja praw człowieka, „Kościół i Prawo” 1993, t. XI.pl_PL
dc.referencesMazurek F.J., Katalog praw człowieka w dokumentach społecznego nauczaniu Kościoła, „Kościół i Prawo” 1998, t. XIIIpl_PL
dc.referencesMazurek F.J., Ochrona praw człowieka w świetle encyklik Jana XXIII, „Kościół i Prawo” 1991, t. IXpl_PL
dc.referencesMazurek F.J., Pojęcie godności człowieka. Historia i miejsce w projektach Konstytucji III Rzeczypospolitej, „Roczniki Nauk Prawnych” 1996, t. VIIpl_PL
dc.referencesMędrala M., Instytucja urlopu na żądanie z punktu widzenia interesów obu stron stosunku pracy, [w:] Studia z zakresu prawa pracy i polityki społecznej, red. A. Świątkowski, Kraków 2008pl_PL
dc.referencesMichalska A., Podstawowe prawa człowieka w prawie wewnętrznym a pakty praw człowieka, Warszawa 1976pl_PL
dc.referencesMielczarek M.A., Charakter prawny dni wolnych od pracy, „Gdańsko-Łódzkie Roczniki Prawa Pracy i Prawa Socjalnego” 2016, nr 4pl_PL
dc.referencesMielczarek M.A., Praca w niedziele i święta w ujęciu aksjologicznym (aspekt ekumeniczny i legislacyjny), [w:] 40 lat Kodeksu pracy, red. Z. Góral, M.A. Mielczarek, Warszawa 2015pl_PL
dc.referencesMitrus L., Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Komentarz, red. A. Wróbel, Warszawa 2012pl_PL
dc.referencesMitrus L., Podporządkowanie pracownicze jako zmieniająca się cecha stosunku pracy, [w:] Współczesne problemy prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, red. L. Florek, Ł. Pisarczyk, Warszawa 2011pl_PL
dc.referencesMitrus L., Powstanie i ewolucja prawa pracy, [w:] System prawa pracy, t. 1: Część ogólna, red. K.W. Baran, Warszawa 2017pl_PL
dc.referencesMitrus L., Stosunek pracy, Kraków 2005pl_PL
dc.referencesMitrus L., Sytuacja pracownika w okresie wypowiedzenia umowy o pracę, cz. II, PiZS 2010, nr 8pl_PL
dc.referencesMitrus L., Wpływ regulacji wspólnotowych na polskie prawo pracy, Kraków 2006pl_PL
dc.referencesMusiała A., Kim jest: „pracownik” w ujęciu przepisów Konstytucji?, M.P.P. 2017, nr 4pl_PL
dc.referencesMuszalski W., Czas pracy i czas poza pracą, [w:] Polityka społeczna, red. A. Rajkiewicz, Warszawa 1979pl_PL
dc.referencesMuszalski W., Ogólna refleksja o rozwoju prawa pracy i jego uwarunkowaniu, [w:] Przemiany prawa pracy. Od kodyfikacji do współczesności, Księga Jubileuszowa Prof. T. Liszcz, red. A. Kosut, W. Perdeus, „Studia Iuridica Lublinensia” 2015, t. XXIVpl_PL
dc.referencesNadolski B., Niedziela. Historia, znaczenie, symbolika, Kraków 2010pl_PL
dc.referencesNałęcz M., [w:] Kodeks pracy. Komentarz, red. W. Muszalski, Warszawa 2007, 2011, 2013pl_PL
dc.referencesNałęcz A., Ochrona pracy, [w:] Polityka społeczna, red. A. Rajkiewicz, Warszawa 1979pl_PL
dc.referencesNieciuński W., Jeśli wejdziesz między wrony, czyli spór o prawa socjalne w konstytucji, „Rzeczpospolita”, 5.11.1995pl_PL
dc.referencesNowak M., Kilka uwag na temat charakteru prawnego i funkcji urlopu wypoczynkowego w świetle zmieniających się przepisów kodeksu pracy, [w:] 40 lat Kodeksu pracy, red. Z. Góral, M.A. Mielczarek, Warszawa 2015pl_PL
dc.referencesNowak M., Kilka uwag na temat planu urlopów wypoczynkowych, „Gdańsko-Łódzkie Roczniki Prawa Pracy i Prawa Socjalnego” 2015, nr 5pl_PL
dc.referencesNowak M., Prawo do godziwego wynagrodzenia w konstytucjach państw europejskich, PiZS 2002, nr 5pl_PL
dc.referencesNowak M., Przesłanki i zakres konstytucjonalizacji praw pracowniczych, „Studia Prawno-Ekonomiczne” 2002, t. LXVpl_PL
dc.referencesNowak M., Wynagrodzenie za pracę, Warszawa 2014pl_PL
dc.referencesNowak-Jamróz E., Urlop sabbatical jako sposób zapobiegania wypaleniu zawodowemu. Próba analizy porównawczej istniejących regulacji prawnych, [w:] Współczesne wyzwania menedżerskie w przeciwdziałaniu wypaleniu zawodowemu, red. J. Koprowicz, W. Bańka, „Humanizacja Pracy” 2011, nr 6pl_PL
dc.referencesNowe konstytucje, red. J. Makowski, Warszawa 1925pl_PL
dc.referencesNowe konstytucje państw europejskich, red. L. Gelberg, Warszawa 1949pl_PL
dc.referencesNowik P., Prawo o szkolnictwie wyższym. Komentarz, red. M. Pyter, Warszawa 2012pl_PL
dc.referencesNowy pomysł rządu: roczny urlop dla wypalonych, „Dziennik Gazeta Prawna”, http://wiadomosci.dziennik.pl/wydarzenia/artykuly/323515,nowy-pomysl-rzadu-roczny-urlop-dla-wypalonych.htmlpl_PL
dc.referencesNycz T., Nowe zasady urlopowe, M.P.P. 2004, nr 3pl_PL
dc.referencesNycz T., Ochronne przepisy o czasie pracy – wybrane zagadnienia, PiZS 1999, nr 3pl_PL
dc.referencesNycz T., Prawo do urlopu wypoczynkowego nauczyciela akademickiego, 8.12.2010 www.prawo-pracy.plpl_PL
dc.referencesNycz T., Urlop w dodatkowym miejscu pracy, PiZS 1999, nr 9pl_PL
dc.referencesOlea M.A., Rodrlguez-Sanudo F., Labour Law in Spain, The Netherlands 2010pl_PL
dc.referencesOlkuśnik M., Podróż, turystyka i wypoczynek pozamiejski w świadomości społeczeństwa Warszawy na przełomie XIX i XX w., Warszawa 2013pl_PL
dc.referencesOniszczuk J., Konstytucyjne źródła prawa pracy, [w:] System prawa pracy, t. 1: Część ogólna, red. K.W. Baran, Warszawa 2017pl_PL
dc.referencesOpinia MENiS w sprawie wymiaru urlopu wypoczynkowego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach nieferyjnych w niepełnym wymiarze czasu pracy, „Przegląd Oświatowy” 2004, nr 11pl_PL
dc.referencesOrłowski G., Urlop na żądanie jako pozastrajkowa forma protestu, M.P.P. 2007, nr 9pl_PL
dc.referencesOstaszewski W., Raczkowski M., Konstrukcja instytucji dyżuru pracowniczego i jej praktyczne wykorzystanie, PiZS 2012, nr 4pl_PL
dc.referencesPańków M., Polityka państwa wobec upowszechnienia elastycznych form zatrudnienia w Polsce, „Studia z Polityki Publicznej” 2015, nr 3 (7)pl_PL
dc.referencesPenc J., Dialektyka podzielonego czasu, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1985, z. 2pl_PL
dc.referencesPenc J., Fizjologiczne przesłanki optymalizacji czasu pracy, „Ekonomia i Organizacja Pracy” 1977, nr 12pl_PL
dc.referencesPeretiakowicz A., Filozofia społeczna J. J. Rousseau, Poznań 1921pl_PL
dc.referencesPiankowski M., [w:] Kodeks pracy z komentarzem, red. U. Jackowiak, Gdańsk 1996pl_PL
dc.referencesPiątkowski M., Uprawnienia socjalne pracowników, Warszawa 1979pl_PL
dc.referencesPiechowiak M., Filozofia praw człowieka. Prawa człowieka w świetle ich międzynarodowej ochrony, Lublin 1999pl_PL
dc.referencesPieniążek-Przytuła A. M., The Right to Annual Leave – basic English and Polish statutory instruments compared, „Gdańsko-Łódzkie Roczniki Prawa Pracy i Prawa Socjalnego” 2016, nr 6pl_PL
dc.referencesPieper J., Czas wolny jako kategoria diagnostyczna procesów rozwoju społeczno-gospodarczego, Warszawa 2008pl_PL
dc.referencesPisarczyk Ł., [w:] Kodeks pracy. Komentarz, red. L. Florek, LEX 2011pl_PL
dc.referencesPiszczek A., Stefański K., Dni wolne na poszukiwanie pracy – wybrane problemy, „Gdańsko-Łódzkie Roczniki Prawa Pracy i Prawa Socjalnego” 2012, nr 2pl_PL
dc.referencesPiwowarski W., Społeczne nauczanie ojca świętego Jana Pawła II, [w:] Jan Paweł II, „Laborem exercens”. Tekst i komentarze, red. J. Gałkowski, Lublin 1986pl_PL
dc.referencesPłaczek K., Prawo pracownika do niezakłóconego wypoczynku, M.P.P. 2017, nr 7pl_PL
dc.referencesPodgórska A., Urlop na żądanie, „Służba Pracownicza” 2010, nr 11pl_PL
dc.referencesPolska 2030. Wyzwania rozwojowe, red. M. Boni www.mpips.gov.plpl_PL
dc.referencesPrawa podstawowe a dyrektywa o czasie pracy, European Trade Union Confederation (ETUC)www.etuc.org [dostęp: 14.02.2017]pl_PL
dc.referencesPrawo do odpoczynku, [w:] Zagadnienia prawne Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, t. 3, red. S. Grzybowski, Warszawa 1954pl_PL
dc.referencesPrusinowski P., Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy – czynność jednostronna czy porozumienie stron, M.P.P. 2012, nr 4pl_PL
dc.referencesPrzecławski K., Czas wolny dzieci i młodzieży, [w:] Encyklopedia pedagogiczna, red. W. Pomykało, Warszawa 1993pl_PL
dc.referencesPrzegląd Dyrektywy o Czasie Pracy – 2. etap konsultacji z partnerami społecznymi, COM (2010) 801 www.for.org.plpl_PL
dc.referencesRaczkowski M., Ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Komentarz, Lexis-Nexis 2012pl_PL
dc.referencesRączka K., [w:] Kodeks pracy. Komentarz, red. Z. Salwa, Warszawa 2003, 2005pl_PL
dc.referencesRączka K., [w:] M. Gersdorf, K. Rączka, M. Raczkowski, Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2010pl_PL
dc.referencesRączka K., Czas pracy – nowa regulacja prawna, PiZS 2001, nr 4pl_PL
dc.referencesRączka K., Dni wolne od pracy, PiZS 2001, nr 8pl_PL
dc.referencesRączka K., Dodatkowe dni wolne od pracy, PiZS 1997, nr 12pl_PL
dc.referencesRączka K., Praca w dni wolne, [w:] Z zagadnień współczesnego prawa pracy. Księga jubileuszowa Prof. H. Lewandowskiego, Warszawa 2009pl_PL
dc.referencesRączka K., Urlopy bezpłatne i zwolnienia od pracy działaczy związkowych, PiZS 2013, nr 11pl_PL
dc.referencesRączka K., Urlopy wypoczynkowe po zmianach, PiZS 2002, nr 10pl_PL
dc.referencesRomer M.T., Prawo pracy. Komentarz, Warszawa 2010pl_PL
dc.referencesRoszkowski S., Urlopy wypoczynkowe pracowników najemnych, Warszawa 1929pl_PL
dc.referencesRousseau J.J., Umowa społeczna, Warszawa 1966pl_PL
dc.referencesRuchała S., Współczesne filozoficzne spory o ugruntowanie praw człowieka, Katowice 2006pl_PL
dc.referencesRycak M.B., Planowanie i rozliczanie czasu pracy, Warszawa 2009pl_PL
dc.referencesRychliński S., Czas pracy w przemyśle polskim, Warszawa 1929pl_PL
dc.referencesRylski M., O powszechnym rozumieniu okresów wypowiedzenia i sposobach ich obliczania – krytycznie, cz. 1, M.P.P. 2015, nr 6pl_PL
dc.referencesSalimowa O., Walka czartystów o oświatę ludową, „Rozprawy z Dziejów Oświaty” 1960, nr 3pl_PL
dc.referencesSalwa Z., Nabycie prawa do urlopu wypoczynkowego, [w:] Prawo pracy po zmianach, red. K. Rączka, Warszawa 1997pl_PL
dc.referencesSalwa Z., Praca oraz prawa socjalne obywateli w przyszłej konstytucji, PiP 1990, nr 9pl_PL
dc.referencesSalwa Z., Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, Warszawa 2004pl_PL
dc.referencesSalwa Z., Urlop proporcjonalny, PiZS 1997, nr 10pl_PL
dc.referencesSalwa Z., Założenia i kierunki nowelizacji Kodeksu pracy, [w:] Prawo pracy po zmianach, red. K. Rączka, Warszawa 1997pl_PL
dc.referencesSamuel L., Droits sociaux fondamentaux. Jurisprudence de la Charte sociale européenne, Strasbourg 1997pl_PL
dc.referencesSanetra W., [w:] Prawo o szkolnictwie wyższym. Komentarz, red. W. Sanetra, M. Wierzbowski, Warszawa 2013pl_PL
dc.referencesSanetra W., Prawa (wolności) pracownicze w Konstytucji, PiZS 1997, nr 11pl_PL
dc.referencesSanetra W., Ustalenie wynagrodzenia urlopowego i ekwiwalentu za urlop w świetle kilku orzeczeń Sądu Najwyższego, PiZS 2001, nr 2pl_PL
dc.referencesSanetra W., Uwarunkowania instytucji czasu pracy, [w:] Czas pracy, red. L. Florek, Warszawa 2011pl_PL
dc.referencesSchiek D., Europaisches Arbeitsrecht, Baden-Baden 1997pl_PL
dc.referencesSchnorr von Carolsfeld L., Arbeitsrecht, Göttingen 1954pl_PL
dc.referencesSerafin K., Urlop na żądanie a pracownicze formy protestu, [w:] Z zagadnień współczesnego prawa pracy. Księga jubileuszowa Profesora Henryka Lewandowskiego, red. Z. Góral, Warszawa 2009pl_PL
dc.referencesSeweryński M., Wynagrodzenie za pracę. Pojęcie, regulacja i ustalenie, Łódź 1976pl_PL
dc.referencesSęk H. (red.), Wypalenie zawodowe. Przyczyny i zapobieganie, Warszawa 2006pl_PL
dc.referencesSieg J., Problem cywilizacji czasu wolnego, „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne” 1970, nr 3pl_PL
dc.referencesSiemieński E., Podstawowe prawa, wolności i obowiązki obywateli w europejskich państwach socjalistycznych, [w:] Prawa i obowiązki obywatelskie w Polsce i świecie, red. M. Szczepaniak, Warszawa 1978pl_PL
dc.referencesSimon G., Zagadnienie społeczne w Konstytucji polskiej, Warszawa 1928pl_PL
dc.referencesSkąpski M., Funkcje regulacji czasu pracy wobec idei równości i sprawiedliwości, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”, sectio G, 2015, t. LXII, 2pl_PL
dc.referencesSkąpski M., Wpływ pracowniczego obowiązku dbałości o dobro zakładu pracy na zakres kompetencji pracodawcy do kontrolowania pracownika, [w:] Kontrola pracownika. Możliwości techniczne i dylematy prawne, red. Z. Góral, Warszawa 2010pl_PL
dc.referencesSkoczyński J., Pojęcie czasu pracy w prawie Unii Europejskiej, [w:] Czas pracy, red. L. Florek, Warszawa 2011pl_PL
dc.referencesSkulimowska B., Prawo do odpowiednich warunków pracy, „Europejska Karta Społeczna. Biuletyn Ośrodka Informacji i Dokumentacji Rady Europy Uniwersytetu Warszawskiego” 1997, nr 1–2pl_PL
dc.referencesSmoliński T., Podstawowe prawa, wolności i obowiązki obywateli w pozaeuropejskich państwach socjalistycznych, [w:] Prawa i obowiązki obywatelskie w Polsce i świecie, red. M. Szczepaniak, Warszawa 1978pl_PL
dc.referencesSobczyk A., Nieprawidłowe wypoczynkowe urlopy zaległe, M.P.P. 2017, nr 5pl_PL
dc.referencesSobczyk A., Państwo zakładów pracy, Warszawa 2017pl_PL
dc.referencesSobczyk A., „Porzucenie” pracy a urlop proporcjonalny, „Przegląd Sądowy” 1998, nr 11–12pl_PL
dc.referencesSobczyk A., Praca w placówkach handlowych w święta i w niedzielę, M.P.P. 2007, nr 12pl_PL
dc.referencesSobczyk A., Prawo i człowiek pracujący – między ochroną godności a równości, [w:] Aksjologiczne podstawy prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, red. M. Skąpski, K. Ślebzak, Poznań 2014pl_PL
dc.referencesSobczyk A., Prawo pracy w świetle Konstytucji RP, t. 1: Teoria publicznego i prywatnego indywidualnego prawa pracy, Warszawa 2013pl_PL
dc.referencesSobczyk A., Urlop na żądanie, PiZS 2004, nr 7pl_PL
dc.referencesSobczyk A., Ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Komentarz, Zakamycze 2005pl_PL
dc.referencesSobczyk A., Zasady prawnej regulacji czasu pracy, Warszawa 2005pl_PL
dc.referencesSobczyk A., Zatrudnianie pracowników tymczasowych, PiZS 2004, nr 4pl_PL
dc.referencesSobolewski M., Prawa i wolności obywatelskie w wysoko rozwiniętych państwach kapitalistycznych, [w:] Prawa i obowiązki obywatelskie w Polsce i świecie, red. M. Szczepaniak, Warszawa 1978pl_PL
dc.referencesSobótka E., Propozycje zmian w Konstytucji PRL dotyczących prawa pracy i zabezpieczenia społecznego, „Polityka Społeczna” 1988, nr 8pl_PL
dc.referencesSoltys A., Prawa człowieka http://bip.ms.gov.pl [dostęp: 2.02.2017]pl_PL
dc.referencesStanowisko Głównego Inspektoratu Pracy z 10 października 2007 r. w sprawie równoważenia odpoczynku, GNP/401/4560-461/07/PEpl_PL
dc.referencesStanowisko Polskiego Komitetu Europejskiej Sieci Przeciwdziałania Ubóstwu (EAPN) Polska w sprawie realizacji Międzynarodowego Paktu Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych w Polsce, Warszawa 2016pl_PL
dc.referencesStaszewska E., Kontrowersje wokół sposobów liczenia terminów określonych w kodeksie pracy w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego, [w:] 40 lat Kodeksu pracy, red. Z. Góral, M. Mielczarek, Warszawa 2015pl_PL
dc.referencesStefaniak J., Dofinansowywanie wypoczynku pracowniczego, „Służba Pracownicza” 2005, nr 5pl_PL
dc.referencesStefaniak J., Udział pracodawców w finansowaniu wypoczynku urlopowego pracowników, cz. I–II, „Służba Pracownicza” 2003, nr 6pl_PL
dc.referencesStefański K., [w:] Kodeks pracy. Komentarz, red. K. W. Baran, Warszawa 2016pl_PL
dc.referencesStefański K., Czas pracy, Warszawa 2013pl_PL
dc.referencesStefański K., Elastyczny czas pracy, Warszawa 2016pl_PL
dc.referencesStefański K., Konieczność odpracowania dni wolnych – uwagi dotyczące art. 130 § 2 k.p., PiZS 2006, nr 4pl_PL
dc.referencesStefański K., Pojęcie miesiąca w kodeksie pracy w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego, PiZS 2016, nr 2pl_PL
dc.referencesStefański K., Problem pracy w dni świąteczne, PiZS 2007, nr 12pl_PL
dc.referencesStefański K., Problem świąt przypadających w dni wolne od pracy – uwagi w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, PiZS 2013, nr 4pl_PL
dc.referencesStefański K., Problem świąt przypadających w dni wolne od pracy wynikające z pięciodniowego tygodnia pracy, PiZS 2010, nr 12pl_PL
dc.referencesStelina J., Prawo urzędnicze, Warszawa 2009pl_PL
dc.referencesStruczyńska I., Agencja zatrudnienia oraz praca tymczasowa w świetle wybranych stanowisk Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Gdańsk 2014pl_PL
dc.referencesSuchocka H., Zakres i sposób realizacji praw ekonomicznych, socjalnych i kulturalnych w przyszłej konstytucji, [w:] Prawa, wolności i obowiązki człowieka i obywatela w nowej polskiej konstytucji, red. Z. Kędzia, Poznań 1990pl_PL
dc.referencesSupiot A., Les inegalites entre sans-emploi, [w:] Les sans-emploi et la loi, Nantes 1987pl_PL
dc.referencesSyryjczyk T., Granice misji ekonomicznej i socjalnej państwa w konstytucji, [w:] Konstytucja i gospodarka, red. P. Kaczanowski, Warszawa 1995pl_PL
dc.referencesSzczypiorski A., Czartyzm (z dziejów walk robotników angielskich o prawa polityczne), Warszawa 1925pl_PL
dc.referencesSzemplińska E., [w:] Kodeks pracy. Komentarz, red. L. Florek, Warszawa 2005pl_PL
dc.referencesSzemplińska E., Konsultacje i wyjaśnienia, PiZS 2005, nr 8pl_PL
dc.referencesSzemplińska E., Zatrudnienie młodocianych, PiZS 2003, nr 6pl_PL
dc.referencesSzewczyk H., Ochrona praw i interesów osób zatrudnionych a nietypowe formy zatrudnienia w społecznej gospodarce rynkowej, „Roczniki Administracji i Prawa” 2013, t. XIIIpl_PL
dc.referencesSzostek Mic A., „Communio personarum” przez pracę, [w:] Jan Paweł II, „Laborem exercens”. Tekst i komentarze, red. J. Gałkowski, Lublin 1986pl_PL
dc.referencesSzymańska M., [w:] A. Barański, M.H. Szymańska, J. Rozwadowska-Skrzeczyńska, Karta Nauczyciela. Komentarz, Warszawa 2014pl_PL
dc.referencesŚwiątkowski A.M., Cywilnoprawne zatrudnienie niepracownicze, [w:] System prawa pracy, t. 7, red. K.W. Baran, Warszawa 2015pl_PL
dc.referencesŚwiątkowski A.M., Karta Praw Społecznych Rady Europy, Warszawa 2006pl_PL
dc.referencesŚwiątkowski A.M., Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2006pl_PL
dc.referencesŚwiątkowski A.M., Międzynarodowe prawo pracy, t. 1, Warszawa 2008pl_PL
dc.referencesŚwiątkowski A.M., Normy prawa pracy i prawa ubezpieczeń społecznych w przyszłej polskiej konstytucji, „Krakowskie Studia Prawnicze” 1990pl_PL
dc.referencesŚwiątkowski A.M., Prawo pracy Unii Europejskiej, Warszawa 2015pl_PL
dc.referencesŚwiątkowski A.M., Zasady prawa pracy, Warszawa 1997pl_PL
dc.referencesŚwięcicki M., Instytucje polskiego prawa pracy w latach 1918–1939, Warszawa 1960pl_PL
dc.referencesŚwięcicki M., Prawo pracy, Warszawa 1968pl_PL
dc.referencesTreu T., Labour Law in Italy, The Netherlands 2011pl_PL
dc.referencesTruszkowska-Wojtkowiak M., Fenomen czasu wolnego, Gdańsk 2012pl_PL
dc.referencesUklejska A., Aktualne kierunki rozwoju prawa urlopowego, PiZS 1974, nr 6pl_PL
dc.referencesUstawa zasadnicza Węgier z 25 kwietnia 2011 r., tłum. J. Snopek, [w:] Konstytucje państw UE, Warszawa 1996pl_PL
dc.referencesUziak W., Czas pracy – kilka uwag do dyskusji, [w:] Człowiek, obywatel, pracownik. Studia z zakresu prawa pracy, „Gdańskie Studia Prawnicze” 2007, t. XVIIpl_PL
dc.referencesVeblen T., Teoria klasy próżniaczej, Warszawa 1998pl_PL
dc.referencesWagner B., Wynagrodzenie za pracę i jego związek z pracą, [w:] Człowiek, obywatel, pracownik. Studia z zakresu prawa, red. J. Stelina, A. Wypych-Żywicka, „Gdańskie Studia Prawnicze” 2007, t. XVIIpl_PL
dc.referencesWajda A., Rola pracy w życiu człowieka w perspektywie historycznej – jej humanizacja i wypalenie zawodowe, [w:] Współczesne wyzwania menedżerskie w przeciwdziałaniu wypaleniu zawodowemu, red. J. Koprowicz, W. Bańka, „Humanizacja Pracy” 2011, nr 6pl_PL
dc.referencesWalas A., Prawo do wypoczynku. Zagadnienia prawne Konstytucji PRL, t. 3, Warszawa 1954pl_PL
dc.referencesWalczak K., Wynagrodzenie i inne świadczenia dla pracowników uczelni, [w:] Akademickie prawo pracy, red. K.W. Baran, Warszawa 2015pl_PL
dc.referencesWalorska P., Staż pracy, Warszawa 2014pl_PL
dc.referencesWichrowska-Janikowska E., Nowe zasady obliczania wynagrodzenia i ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy, PiZS 1997, nr 5pl_PL
dc.referencesWichrowska-Janikowska E., Plan urlopów, PiZS 1999, nr 1pl_PL
dc.referencesWięcek A., Praca w handlu i usługach w niedziele i święta – problem nadal aktualny, PiZS 2013, nr 10pl_PL
dc.referencesWięckiewicz-Szabłowska I., Konkurencja uprawnień pracodawcy i pracownika w okresie wypowiedzenia w świetle przepisów art. 37 oraz art. 1671 KP, M.P.P. 2010, nr 1pl_PL
dc.referencesWinniczuk L., Ludzie i obyczaje starożytnej Grecji i Rzymu, Warszawa 2006pl_PL
dc.referencesWiśniewski J., Urlop na żądanie pracownika tymczasowego, PiZS 2011, nr 6pl_PL
dc.referencesWiśniewski L., Podstawowe prawa, wolności i obowiązki obywateli PRL na tle nowych konstytucji socjalistycznych, PiP 1977, nr 1pl_PL
dc.referencesWiśniewski L., Zakres i konstrukcja praw socjalnych w przyszłej konstytucji RP, „Ekspertyzy i Opinie Instytutu Nauk Prawnych PAN” 1995, t. Ipl_PL
dc.referencesWitkowski J., Jednostronne zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy w świetle art. 362 KP, M.P.P. 2016, nr 6pl_PL
dc.referencesWitkowski J., Relacja między art. 362 a art. 1671 KP, M.P.P. 2016, nr 12pl_PL
dc.referencesWitoszko W., Zasady udzielania urlopu wypoczynkowego nauczycielowi akademickiemu, [w:] Zatrudnienie nauczycieli akademickich, red. W. Sanetra, Warszawa 2015pl_PL
dc.referencesWłodarczyk M., [w:] Kodeks pracy. Komentarz, red. K.W. Baran, Warszawa 2012pl_PL
dc.referencesWłodarczyk M., Prawo dzieci i młodocianych do ochrony, „Europejska Karta Społeczna. Biuletyn Ośrodka Informacji i Dokumentacji Rady Europy Uniwersytetu Warszawskiego” 1997, nr 1–2pl_PL
dc.referencesWłoszczewski S., O czasie pracy z punktu widzenia interesu narodowego, Warszawa 1922pl_PL
dc.referencesWnuk-Lipiński E., Budżet czasu – struktura społeczna – polityka społeczna, Wrocław 1981pl_PL
dc.referencesWnuk-Lipiński E., Czas wolny. Współczesność i perspektywy, Warszawa 1975pl_PL
dc.referencesWojciechowska A., Otium i negotium w starożytnym Rzymie www.wilanów-pałac.pl [dostęp: 6.02.2017]pl_PL
dc.referencesWojtkowiak D., Podstawowe prawa, wolności i obowiązki obywateli w pokolonialnych państwach o orientacji socjalistycznej, [w:] Prawa i obowiązki obywatelskie w Polsce i świecie, red. M. Szczepaniak, Warszawa 1978pl_PL
dc.referencesWolberg I., Planowanie i przesuwanie urlopów wypoczynkowych, PiZS 1969, nr 12pl_PL
dc.referencesWratny J., Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2013pl_PL
dc.referencesWratny J., Normy konstytucyjne a prawo pracy i zabezpieczenia społecznego, PiP 1990, nr 2pl_PL
dc.referencesWratny J., Nowe rozporządzenie urlopowe, PiZS 1997, nr 3pl_PL
dc.referencesWratny J., Prawo pracy Rady Europy, [w:] Europejskie prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, red. L. Florek, Warszawa 1996pl_PL
dc.referencesWratny J., Problemy ochrony pracowników w elastycznych formach zatrudnienia, PiZS 2007, nr 7pl_PL
dc.referencesWratny J., Sytuacja prawna pracowników sezonowych, „Studia i Materiały IPiSS” 1977, z. 2pl_PL
dc.referencesWrocławska T., Kontrowersje wokół prawa do urlopu na żądanie (ze szczególnym uwzględnieniem statusu prawnego lekarzy), [w:] Z zagadnień współczesnego prawa pracy. Księga jubileuszowa Profesora Henryka Lewandowskiego, red. Z. Góral, Warszawa 2009pl_PL
dc.referencesWronikowska E., Akty wykonawcze do Kodeksu pracy. Komentarz, Warszawa 2009pl_PL
dc.referencesWujczyk M., Prawo pracownika do ochrony prywatności, Warszawa 2012pl_PL
dc.referencesWyka T., Konstytucyjne prawo każdego do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy a zatrudnienie na innej podstawie niż stosunek pracy oraz praca na własny rachunek – uwagi de lege ferenda, „Gdańskie Studia Prawnicze” 2007, t. XVIIpl_PL
dc.referencesWypych-Żywicka A., [w:] Kodeks pracy z komentarzem, red. U. Jackowiak, LEX 2004pl_PL
dc.referencesWypych-Żywicka A., [w:] Kodeks pracy z komentarzem, red. U. Jackowiak, wyd. IV, LEX 2011 [dostęp: 6.04.2011]pl_PL
dc.referencesWypych-Żywicka A., Kilka uwag o urlopie wypoczynkowym z art. 153 § 1 k.p., PiZS 2004, nr 6pl_PL
dc.referencesWypych-Żywicka A., Prawa podmiotowe w prawie pracy, [w:] System prawa pracy. Część ogólna, t. 1, red. K.W. Baran, Warszawa 2017pl_PL
dc.referencesWypych-Żywicka A., Problem praktycznego stosowania art. 155(2) § 1 k.p., PiZS 1997, nr 2pl_PL
dc.referencesZamach majstrów piekarskich na spoczynek niedzielny, Dziennik „Naprzód”, 9.04.1902, nr 96pl_PL
dc.referencesZasady obliczania ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop, P 53/11 www.trybunał.gov.pl [dostęp: 1.07.2017]pl_PL
dc.referencesZawadzka B., Ochrona odpoczynku niedzielnego, [w:] Czas pracy, red. L. Florek, Warszawa 2011pl_PL
dc.referencesZawadzki S., „Państwo dobrobytu”. Doktryna i praktyka, Warszawa 1964pl_PL
dc.referencesZbiór praw, instrukcyi i przepisów obowiązujących dla prywatnego przemysłu górniczego w guberniach Królestwa Polskiego, Dąbrowa 1899pl_PL
dc.referencesZieleniecki M., [w:] Kodeks pracy. Komentarz, red. A. Sobczyk, Warszawa 2014pl_PL
dc.referencesZieliński A., Środki ochrony wolności i praw według nowej Konstytucji, PiP 1997, nr 12pl_PL
dc.referencesZieliński T., Klauzule generalne w prawie pracy, Warszawa 1988pl_PL
dc.referencesZieliński T., Prawo pracy. Zarys systemu, cz. II, Warszawa 1986pl_PL
dc.referencesZieliński T., Zarys wykładu prawa pracy, cz. I, Katowice 1979pl_PL
dc.referencesZieliński T., Zarys wykładu prawa pracy, cz. II, Katowice 1984pl_PL
dc.referencesŻelazińska A., Służbowe maile i telefony – tylko w godzinach pracy, „Polityka”, 3.10.2014pl_PL
dc.references22 wskazówki jak udzielać urlopów nauczycielom i je rozliczać. Urlopy i ekwiwalent w placówkach feryjnych i nieferyjnych www.portaloswiatowy.plpl_PL
dc.referencesMiędzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych ONZ z 19 grudnia 1966 r., Dz. U. 1977, Nr 38, poz. 169pl_PL
dc.referencesKonwencja nr 1 MOP z 29 października1919 r. dotycząca ograniczenia czasu pracy do ośmiu godzin dziennie i czterdziestu ośmiu godzin tygodniowo w zakładach przemysłowych www.mop.plpl_PL
dc.referencesKonwencja nr 14 MOP z 17 listopada 1921 r. o odpoczynku tygodniowym w zakładach przemysłowych, Dz. U. 1925, Nr 54, poz. 384pl_PL
dc.referencesKonwencja nr 30 MOP z 28 czerwca 1930 r. dotycząca uregulowania czasu pracy w handlu i w biurach www.mop.plpl_PL
dc.referencesKonwencja nr 47 MOP z 22 czerwca 1935 r. dotycząca skracania czasu pracy do czterdziestu godzin tygodniowo www.mop.plpl_PL
dc.referencesKonwencja nr 52 MOP z 24 czerwca 1936 r. dotycząca corocznych płatnych urlopów www.mop.plpl_PL
dc.referencesKonwencja nr 101 MOP z 1952 r. dotycząca płatnych urlopów w rolnictwie www.mop.plpl_PL
dc.referencesKonwencja nr 106 MOP z 5 czerwca 1957 r. dotycząca cotygodniowego odpoczynku w handlu i w biurach www.mop.plpl_PL
dc.referencesKonwencja nr 132 MOP z 24 czerwca 1970 r. dotycząca corocznych płatnych urlopów www.mop.plpl_PL
dc.referencesEuropejska Karta Społeczna Rady Europy z 18 października 1961 r., Dz. U. 1999, Nr 8, poz. 67pl_PL
dc.referencesZrewidowana Europejska Karta Społeczna Rady Europy z 3 maja 1996 r., www.strasburgre.msz.gov.plpl_PL
dc.referencesKarty Praw Podstawowych Unii Europejskiej z 7 grudnia 2000 r., Dz. Urz. UE C 83 z 30 marca 2010 r.pl_PL
dc.referencesDyrektywa 2003/88/WE z 4 listopada 2003 r., dotycząca niektórych aspektów organizacji czasu pracy, Dz. Urz. UE L 299 z 18 listopada 2003 r.pl_PL
dc.referencesDyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z 19 listopada 2008 r. w sprawie pracy tymczasowej, Dz. Urz. UE L 327/9 www.eur-lex.europa.eupl_PL
dc.referencesDyrektywa 2010/18/UE z 8 marca 2010 r. w sprawie wdrożenia zmienionego porozumienia ramowego dotyczącego urlopu rodzicielskiego zawartego przez BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP i ETUC oraz uchylająca Dyrektywę 96/34/WE, Dz. Urz. UE L 68 z 18 marca 2010, s. 13pl_PL
dc.referencesKonstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r., Dz. U. Nr 78, poz. 483, ze zm.pl_PL
dc.referencesKonstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, Dz. U. PRL 1952, Nr 33, poz. 232pl_PL
dc.referencesUstawa z 18 grudnia 1919 r. o czasie pracy w przemyśle i handlu, Dz. U. 1920, Nr 2, poz. 7 (nieobowiązująca)pl_PL
dc.referencesUstawa z 16 maja 1922 r. o urlopach dla pracowników zatrudnionych w przemyśle i handlu, Dz. U. Nr 40, poz. 334 (nieobowiązująca)pl_PL
dc.referencesUstawa z 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy, tekst jednolity: Dz. U. 2015, poz. 90pl_PL
dc.referencesUstawa z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, Dz. U. Nr 16, poz. 93pl_PL
dc.referencesUstawa z 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, tekst jednolity: Dz. U. 2016, poz. 1534, ze zm.pl_PL
dc.referencesUstawa z 29 kwietnia 1969 r. o pracowniczych urlopach wypoczynkowych, Dz. U., Nr 12, poz. 85pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin, tekst jednolity: Dz. U. 2015, poz. 840, ze zm.pl_PL
dc.referencesUstawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, tekst jednolity: Dz. U. 2017, poz. 1189pl_PL
dc.referencesUstawa z 6 kwietnia 1990 r. o Policji, tekst jednolity: Dz. U. 2016, poz. 1782, ze zm.pl_PL
dc.referencesUstawa z 20 lipca 1990 r. o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy, Dz. U., Nr 54, poz. 310pl_PL
dc.referencesUstawa z 12 października 1990 r. o Straży Granicznej, tekst jednolity: Dz. U. 2016, poz. 1643pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, tekst jednolity: Dz. U. 2014, poz. 1206, ze zm.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych, tekst jednolity: Dz. U. 2015, poz. 1881pl_PL
dc.referencesUstawa z 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej, tekst jednolity: Dz. U. 2016, poz. 603, ze zm.pl_PL
dc.referencesUstawa z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, tekst jednolity: Dz. U. 2016, poz. 800, ze zm.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli, tekst jednolity: Dz. U. 2017, poz. 524pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 2 lutego 1996 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych ustaw, Dz. U., Nr 24, poz. 110pl_PL
dc.referencesUstawa o wykonywaniu mandatu posła i senatora z 9 maja 1996 r., tekst jednolity: Dz. U. 2016, poz. 1510, ze zm.pl_PL
dc.referencesUstawa z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy, tekst jednolity: Dz. U. 2017, poz. 665, ze zm.pl_PL
dc.referencesUstawa z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, tekst jednolity: Dz. U. 2016, poz. 2046, ze zm.pl_PL
dc.referencesUstawa z 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, tekst jednolity: Dz. U. 2015, poz. 128, ze zm.pl_PL
dc.referencesUstawa z 1 marca 2001 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy, Dz. U., Nr 28, poz. 301pl_PL
dc.referencesUstawa z 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych, tekst jednolity: Dz. U. 2016, poz. 2062, ze zm.pl_PL
dc.referencesUstawa z 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, tekst jednolity: Dz. U. 2016, poz. 1897pl_PL
dc.referencesUstawa z 26 lipca 2002 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw, Dz. U., Nr 135, poz. 1146pl_PL
dc.referencesUstawa z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, tekst jednolity: Dz. U. 2015, poz. 192, ze zm.pl_PL
dc.referencesUstawa z 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych, tekst jednolity: Dz. U. 2016, poz. 360, ze zm.pl_PL
dc.referencesUstawa z 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, tekst jednolity: Dz. U. 2014, poz. 1414, ze zm.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw, Dz. U., Nr 213, poz. 2081pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tekst jednolity: Dz.U. 2015, poz. 163, ze zm.pl_PL
dc.referencesUstawa z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, tekst jednolity: Dz. U. 2016, poz. 645pl_PL
dc.referencesUstawa z 24 sierpnia 2004 r. o czasie pracy kierowców, Dz. U., Nr 123, poz. 1354, ze zm.pl_PL
dc.referencesUstawa z 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, tekst jednolity: Dz. U. 2016, poz. 1842, ze zm.pl_PL
dc.referencesUstawa z 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, tekst jednolity: Dz. U. 2016, poz. 1256pl_PL
dc.referencesUstawa z 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy, tekst jednolity: Dz. U. 2017, poz. 786, ze zm.pl_PL
dc.referencesUstawa z 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy, Dz. U., Nr 176, poz. 1239pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, Dz. U. 2014, poz. 1111, ze zm.pl_PL
dc.referencesUstawa z 30 kwietnia 2010 r. o instytucjach badawczych, tekst jednolity: Dz. U. 2015, poz. 1059, ze zm.pl_PL
dc.referencesUstawa o sporcie z 25 czerwca 2010 r., tekst jednolity: Dz. U. 2016, poz. 176pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 12 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz ustawy o związkach zawodowych, Dz. U. 2013, poz. 896pl_PL
dc.referencesUstawa z 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy, Dz. U. 2013, poz. 1028pl_PL
dc.referencesUstawa z 24 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy, Dz. U. 2014, poz. 208pl_PL
dc.referencesUstawa z 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. 2017, poz. 962pl_PL
dc.referencesDekret z 19 września 1946 r. o zmianie ustawy o czasie pracy w przemyśle i handlu, Dz. U., Nr 51, poz. 285pl_PL
dc.referencesDekret z 20 lipca 1972 r. o dodatkowych dniach wolnych od pracy, Dz. U., Nr 29, poz. 203pl_PL
dc.referencesRozporządzenia Ministra Pracy i Opieki Społecznej z 11 czerwca 1923 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu w przedmiocie wykonania ustawy z 16 maja 1922 r. o urlopach dla pracowników, zatrudnionych w przemyśle i handlu, Dz. U. 1923, Nr 62, poz. 464pl_PL
dc.referencesRozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 27 października 1933 r. – Kodeks zobowiązań, Dz. U., Nr 82, poz. 598pl_PL
dc.referencesRozporządzenie Rady Ministrów z 2 września 1985 r. w sprawie zasad stosowania czasu pracy w uspołecznionych zakładach pracy oraz zmian niektórych przepisów o czasie pracy, Dz. U., Nr 51, poz. 263, ze zm.pl_PL
dc.referencesRozporządzenie Rady Ministrów z 23 grudnia 1988 r. w sprawie czasu pracy w uspołecznionych zakładach pracy w latach 1989–1992, Dz.U., Nr 42, poz. 329pl_PL
dc.referencesRozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z 21 października 1974 r. w sprawie pracowniczych urlopów wypoczynkowych, Dz. U., Nr 43, poz. 259pl_PL
dc.referencesRozporządzenie Rady Ministrów z 31 grudnia 1975 r. w sprawie uprawnień pracowniczych osób wykonujących pracę nakładczą, Dz. U. 1976, Nr 3, poz. 19, ze zm.pl_PL
dc.referencesRozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z 22 czerwca 1992 r. w sprawie zasadniczej służby wojskowej i nadterminowej zasadniczej służby wojskowej oraz przeszkolenia wojskowego, Dz. U., Nr 56, poz. 227pl_PL
dc.referencesRozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy, tekst jednolity: Dz. U. 2014, poz. 1632pl_PL
dc.referencesRozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop, Dz. U., Nr 2, poz. 14, ze zm.pl_PL
dc.referencesRozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego, Dz.U., Nr 46, poz. 432, ze zm.pl_PL
dc.referencesRozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 2 listopada 2006 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy oraz ekwiwalentu pieniężnego za okres niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego nauczycieli akademickich, Dz. U., Nr 203, poz. 1499, ze zm.pl_PL
dc.referencesWyrok z 12 listopada 1996 r. w sprawie Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej przeciwko Radzie, C-84/94, Zb. Orz. 1996, s. I-05755pl_PL
dc.referencesWyrok z 3 października 2000 r. w sprawie SiMAP, C-303/98 www.eur-lex.europa.eupl_PL
dc.referencesWyrok z 26 czerwca 2001 r. w sprawie BECTU, C-173/99, Zb. Orz., s. I-04881pl_PL
dc.referencesWyrok z 9 września 2003 r. w sprawie Jaeger, C-151/02 www.eur-lex.europa.eupl_PL
dc.referencesWyrok z 18 marca 2004 r. w sprawie Merino Gomez, C-342/01 www.curia.europa.eupl_PL
dc.referencesWyrok z 5 października 2004 r. w sprawie Pfeifer, C-397/01 oraz C-403/01 www.eur-lex.europa.eupl_PL
dc.referencesWyrok z 14 kwietnia 2005 r. w sprawie Komisja przeciwko Luksemburgowi, C-519/03 www.curia.europa.eupl_PL
dc.referencesWyrok z 1 grudnia 2005 r. w sprawie Abdelkader Dellas i in. przeciwko Premier ministre i in., C-14/04, Dz.U. UE C 36/8pl_PL
dc.referencesWyrok z 16 marca 2006 r. w sprawach połączonych Robinson-Steele i in., C-131/04 i C-257/04, Zb. Orz., s. I-2531pl_PL
dc.referencesWyrok z 6 kwietnia 2006 r. w sprawie Federatie Nederlandse Vakbeweging, C-124/05 www.ec.europa.eupl_PL
dc.referencesWyrok z 20 stycznia 2009 r. w sprawach połączonych Schultz-Hoff i in., C-350/06 i 520/06, Zb. Orz., s. I-179, pkt 43, 55pl_PL
dc.referencesWyrok z 22 kwietnia 2010 r. w sprawie Zentralbetriebsrat der Landeskrankenhäuser Tirols, C-486/08 www.curia.europa.eupl_PL
dc.referencesWyrok z 1 lipca 2010 r. w sprawie Parviainen, C-471/08, Zb. Orz., s. I-6533pl_PL
dc.referencesWyrok z 10 września 2010 r. Vicente Pereda, C-277/08 www.curia.europa.eupl_PL
dc.referencesWyrok z 22 listopada 2011 r. w sprawie KHS AG przeciwko Winfriedowi Schultemu, C-214/10 www. eur-lex.europa.eupl_PL
dc.referencesWyrok z 24 stycznia 2012 r. w sprawie Dominguez, C-282/10, EU:C:2012:33pl_PL
dc.referencesWyrok z 3 maja 2012 r. w sprawie Neidel, C-337/10, EU:C:2012:263pl_PL
dc.referencesWyrok z 21 czerwca 2012 r. w sprawie ANGED, C-78/11 www.curia.europa.eupl_PL
dc.referencesWyrok z 22 maja 2014 r. w sprawie Z.J.R. Locka, C-539/12 www.curia.europa.eupl_PL
dc.referencesWyrok z 22 maja 2014 r. w sprawie Williams i in., C-155/10, Zb. Orz., s. I-8409pl_PL
dc.referencesWyrok z 10 września 2015 w sprawie Federacion de Servicios Privados del sindicato Comisiones obreras v „Tyco”, C-266/14, Dz. U. UE C 363/16pl_PL
dc.referencesWyrok z 16 marca 2016 r. w sprawach połączonych C.D. Robinson Steele oraz Michael Jason Clarke, C-131/04 i C-257/04, ZOTSiS 2006/3A/I-2531pl_PL
dc.referencesWyrok TSUE z 30 czerwca 2016 r. w sprawie Alicja Sobczyszyn przeciwko Szkole Podstawowej w Rzeplinie, C-178/15 www.eur-lex.europa.eupl_PL
dc.referencesWyrok z 20 lipca 2016 r. w sprawie Hansa Mascheka, C-341/15 www.curia.europa.eupl_PL
dc.referencesWyrok TK z 2 października 2012 r., K 27/11, Dz. U., poz. 1110pl_PL
dc.referencesWyrok TK z 16 lipca 2013 r., P 53/11, OTK-A 2013, nr 6, poz. 78pl_PL
dc.referencesWyrok TK z 2 czerwca 2015 r., K 1/13, Dz. U. 2015, poz. 791pl_PL
dc.referencesWyrok SN z 5 lutego 1931 r., III Rw. 1691/30, „Głos Prawa” 1931, nr 10, s. 500 i n.pl_PL
dc.referencesWyrok SN z 21 grudnia 1931 r., C 1929/31, OSP XI, poz. 158pl_PL
dc.referencesUchwała SN z 7 stycznia 1932, C 1599/ 31, „Głos Kupiectwa” 1936, nr 8, s. 12pl_PL
dc.referencesWyrok SN z 4 lutego 1932 r., IC 1835/31, ZO 1/32/31pl_PL
dc.referencesWyrok SN z 11 maja 1932 r., III Rw. 435/32, OSP XII, poz. 85pl_PL
dc.referencesWyrok SN z 23 maja 1953 r., I.C. 1882/52, niepubl.pl_PL
dc.referencesWyrok SN z 16 stycznia 1973 r., I PR 25/73, OSNC 1974, nr 1, poz. 7pl_PL
dc.referencesUchwała składu 7 sędziów SN z 27 stycznia 1977 r., V PZP 5/76, OSNCP 1977, nr 4, poz. 63pl_PL
dc.referencesUchwała SN z 12 grudnia 1978 r., I PZP 25/78, OSPiKA 1980, nr 4pl_PL
dc.referencesUchwała SN z 6 lutego 1979 r., V PZP 5/78, OSNCP 1979, nr 6, poz. 109pl_PL
dc.referencesWyrok SN z 5 września 1979 r., I PRN 82/79, niepubl.pl_PL
dc.referencesUchwała 7 sędziów SN z 20 lutego 1980 r., V PZP 6/79, OSNC 1980, nr 7–8, poz. 131pl_PL
dc.referencesUchwała 7 sędziów SN z 6 marca 1980 r., V PZP 7/79, OSNC 1980, nr 7–8, poz. 132pl_PL
dc.referencesWyrok SN z 11 czerwca 1980 r., I PR 43/80, LEX nr 179272pl_PL
dc.referencesWyrok SN z 29 marca 1983 r., I PRN 41/83, LEX nr 182842pl_PL
dc.referencesWyrok SN z 10 lutego 1988 r., I PR 7/88, „Służba Pracownicza” 1988, nr 5, s. 28pl_PL
dc.referencesUchwała SN z 28 września 1990 r., III PZP 15/90, OSNCP 1991, nr 4, poz. 45pl_PL
dc.referencesWyrok SN z 14 lutego 1991 r., I PRN 1/91, OSNCP 1992, nr 11, poz. 207pl_PL
dc.referencesUchwała SN z 4 kwietnia 1995 r., I PZP 10/95, OSNAPiUS 1995, nr 18, poz. 228pl_PL
dc.referencesPostanowienie SN z 5 grudnia 1996 r., I PKN 34/96, OSNAPiUS 1997, nr 13, poz. 237pl_PL
dc.referencesWyrok SN z 19 grudnia 1996 r., I PKN 47/96, OSNP 1997, nr 17, s. 310pl_PL
dc.referencesPostanowienie SN z 10 kwietnia 1997 r., I PKN 112/97, OSNAPiUS 1998, nr 4, poz. 116pl_PL
dc.referencesUchwała SN z 20 sierpnia 1997 r., III ZP 26/97, OSNP 1998, nr 5, poz. 145pl_PL
dc.referencesWyrok SN z 27 listopada 1997 r., I PKN 393/97, OSNP 1998, nr 17, poz. 511pl_PL
dc.referencesWyrok SN z 13 maja 1998 r., I PKN 99/98, OSNP 1999, nr 10, poz. 331pl_PL
dc.referencesPostanowienie SN z 14 maja 1998 r., I PKN 111/98, OSNAP 1999, nr 9, poz. 310pl_PL
dc.referencesWyrok SN z 18 czerwca 1998 r., I PKN 191/98 www.sn.plpl_PL
dc.referencesWyrok SN z 2 września 1998 r., I PKN 298/98, OSNP 1999, nr 18, poz. 584pl_PL
dc.referencesWyrok SN z 10 listopada 1998 r., I PKN 364/98, OSNP 1999, nr 24, poz. 788pl_PL
dc.referencesWyrok SN z 13 kwietnia 1999 r., I PKN 1/99, OSNAPiUS 2000, nr 12, poz. 458pl_PL
dc.referencesUchwała SN z 8 lipca 1999 r., III ZP 10/99, OSNAPiUS 2000, nr 6, poz. 233pl_PL
dc.referencesWyrok SN z 10 listopada 1999 r., I PKN 350/99, OSNAPiUS 2001, nr 6, poz. 198pl_PL
dc.referencesWyrok SN z 20 lipca 2000 r., I PKN 17/00, OSNAPiUS 2002, nr 3, poz. 77pl_PL
dc.referencesWyrok SN z 5 grudnia 2000 r., I PKN 121/00, OSNP 2002, nr 15, poz. 353pl_PL
dc.referencesWyrok SN z 7 lutego 2001 r., I PKN 240/00, OSNAPiUS 2002, nr 21, poz. 518pl_PL
dc.referencesWyrok SN z 15 marca 2001 r., I PKN 306/00, OSNP 2002, nr 24, poz. 591pl_PL
dc.referencesWyrok SN z 11 kwietnia 2001 r., I PKN 367/00, OSNP 2003, nr 2, poz. 38pl_PL
dc.referencesWyrok SN z 20 sierpnia 2001 r., I PKN 590/00, OSNP 2003, nr 14, poz. 336pl_PL
dc.referencesUchwała składu siedmiu sędziów SN z 14 listopada 2001 r., III ZP 20/01 www.sn.plpl_PL
dc.referencesWyrok SN z 2 września 2003 r., I PK 403/02, OSNP 2004, nr 18, poz. 310pl_PL
dc.referencesWyrok SN z 12 listopada 2003 r., I PK 593/02, „Monitor Prawniczy” 2004, nr 14, poz. 662pl_PL
dc.referencesWyrok SN z 12 sierpnia 2004 r., III PK 32/04, M.P.P. 2004, nr 9, s. 230pl_PL
dc.referencesWyrok SN z 25 sierpnia 2004 r., I PZP 4/04, „Wspólnota” 2004, nr 19, poz. 5pl_PL
dc.referencesWyrok SN z 17 listopada 2004 r., II PK 64/04, M.P.P 2005, nr 1, s. 342pl_PL
dc.referencesWyrok SN z 16 grudnia 2004 r., II PK 109/04, LEX nr 138361pl_PL
dc.referencesWyrok SN z 26 stycznia 2005 r., II PK 197/04 www.sn.plpl_PL
dc.referencesWyrok SN z 23 czerwca 2005 r., II PK 265/04, OSNP 2006, nr 5–6, poz. 76pl_PL
dc.referencesWyrok SN z 6 października 2005 r., II PK 72/2005, OSNP 2006, nr 15–16, poz. 242pl_PL
dc.referencesWyrok SN z 24 stycznia 2006 r., I PK 124/05, OSNP 2006, nr 23–24, poz. 354pl_PL
dc.referencesWyrok SN z 14 marca 2006 r., I PK 144/05, OSNP 2007, nr 5–6, poz. 68pl_PL
dc.referencesUchwała SN z 10 maja 2006 r., III PZP 3/06, LEX nr 180655pl_PL
dc.referencesWyrok SN z 18 maja 2006 r., III PK 26/06, LEX nr 551013pl_PL
dc.referencesWyrok SN z 6 czerwca 2006 r., I PK 263/05 www.sn.plpl_PL
dc.referencesWyrok SN z 15 listopada 2006 r., I PK 128/06, OSNP 2007, nr 23–24, poz. 346pl_PL
dc.referencesWyrok SN z 7 grudnia 2006 r., I PK 169/06, OSNAPiUS 2008, nr 3-4, poz. 26pl_PL
dc.referencesWyrok SN z 29 stycznia 2007 r., II PK 181/06 www.sn.plpl_PL
dc.referencesWyrok SN z 12 kwietnia 2007 r., I PK 261/06, LEX nr 509048pl_PL
dc.referencesUchwała siedmiu sędziów SN z 13 marca 2008 r., I PZP 11/07 www.sn.plpl_PL
dc.referencesWyrok SN z 20 marca 2008 r., II PK 214/07, OSNP 2009, nr 15–16, poz. 194pl_PL
dc.referencesWyrok SN z 7 maja 2008 r., II PK 313/07, OSNP 2009, nr 17–18, poz. 229pl_PL
dc.referencesUchwała SN z 3 czerwca 2008 r., I PZP 10/07, OSNP 2008, nr 23–24, poz. 342pl_PL
dc.referencesWyrok SN z 16 września 2008 r., II PK 26/08, OSNP 2010, nr 3-4, poz. 36pl_PL
dc.referencesWyrok SN z 16 grudnia 2008 r., I PK 88/08, OSNP 2010, nr 11–12, poz. 137pl_PL
dc.referencesWyrok SN z 13 maja 2009 r., III PK 9/09 www.sn.plpl_PL
dc.referencesWyrok SN z 23 lipca 2009 r., II PK 26/09, LEX nr 533037pl_PL
dc.referencesWyrok SN z 11 sierpnia 2009 r., III PK 22/09, niepubl.pl_PL
dc.referencesWyrok SN z 11 sierpnia 2009 r., III PK 21/09, niepubl.pl_PL
dc.referencesWyrok SN z 3 września 2009 r., III PK 33/09, LEX nr 560865pl_PL
dc.referencesWyrok SN z 8 października 2009 r., II PK 110/09, LEX nr 558295pl_PL
dc.referencesWyroku SN z 28 października 2009 r., II PK 123/09, LEX nr 551056pl_PL
dc.referencesPostanowienie SN z 11 grudnia 2009 r., II PK 223/09, LEX nr 585777pl_PL
dc.referencesWyrok SN z 4 listopada 2010 r., II PK 116/10, M.P.Pr. z 2011 r., nr 3, poz. 145pl_PL
dc.referencesWyrok SN z 3 lutego 2011 r., III PK 32/10, LEX nr 1375430pl_PL
dc.referencesWyrok SN z 26 kwietnia 2011 r., II PK 302/10 www.sn.plpl_PL
dc.referencesWyrok SN z 21 czerwca 2011 r., III PK 96/10 www.sn.plpl_PL
dc.referencesWyrok SN z 9 grudnia 2011 r., II PK 115/11 www.sn.plpl_PL
dc.referencesPostanowienie SN z 11 listopada 2012 r., III PK 17/12, LEX nr 2041816pl_PL
dc.referencesUchwała SN z 17 stycznia 2013 r., II PZP 4/12 www.sn.plpl_PL
dc.referencesWyrok SN z 11 września 2013 r., II PK 372/12, OSNP 2014, nr 6, poz. 80pl_PL
dc.referencesWyrok SN z 13 marca 2014 r., I PK 204/13, LEX nr 1464689pl_PL
dc.referencesWyrok SN z 19 stycznia 2017 r., I PK 40/16, LEX nr 2209124pl_PL
dc.referencesWyrok SN z 8 marca 2017 r., II PK 26/16, LEX nr 2270901pl_PL
dc.referencesWyrok NSA w Białymstoku z 25 kwietnia 1996 r., SA/Bk 538/95, „Prawo Pracy” 1996, nr 12, s. 45pl_PL
dc.referencesWyrok NSA w Warszawie z 1 kwietnia 2003 r., II SA 2162/02, „Prawo Pracy” 2003, nr 6, poz. 43pl_PL
dc.referencesWyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 14 kwietnia 2008 r., II SA/Wa 100/08, LEX nr 506463pl_PL
dc.referencesWyrok Sądu Rejonowego w Ostrołęce z 27 lutego 2014 r., IV P 454/13 www.orzeczenia.ms.gov.plpl_PL
dc.referencesWyrok Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Śródmieścia we Wrocławiu z 19 maja 2014 r., X P 959/13, LEX nr 1911075pl_PL
dc.referencesWyrok Sądu Rejonowego dla miasta stołecznego w Warszawie z 29 czerwca 2015 r., VII P 1591/14, LEX nr 2135253pl_PL
dc.referencesWyrok Sądu Okręgowego w Legnicy z 8 maja 2014 r., V Pa 45/14, LEX nr 1886911pl_PL
dc.referencesWyrok Sądu Okręgowego w Ostrołęce z 3 lipca 2014 r., III Pa 14/14, LEX nr 1885398pl_PL
dc.referencesWyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 25 listopada 2016 r., XXI Pa 578/16 www.orzeczenia.warszawa.so.gov.plpl_PL
dc.referencesWyrok SA w Warszawie z 21.06.2005 r., III APa 48/0, Apel.-W-wa z 2006 r., nr 1, poz. 1pl_PL
dc.referencesWyrok SA w Katowicach z 15 grudnia 2006 r., III APa 176/05, LEX nr 310405pl_PL
dc.referencesWyrok SA w Katowicach z 2 grudnia 2008 r., III AUa 449/08 www.sip.lex.plpl_PL
dc.referencesWyrok SA w Warszawie z 23 listopada 2016 r., III APa 61/15, LEX nr 2256929pl_PL
dc.referencesWyrok Federalnego Sądu Pracy z 9 sierpnia 2011 r., 9 AZR 425/10pl_PL
dc.referencesWyrok Federalnego Sądu Pracy z 22 maja 2012 r., 9 AZR 575/10pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8088-932-3
dc.disciplinenauki prawnepl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe